Text size:

Order of the person in charge of emergency situation for imposing a restriction on the freedom of movement on persons diagnosed with the coronavirus causing the COVID-19 disease and on persons living with or permanently staying in the same place of residence as said persons

Issuer:Prime Minister
Type:order
In force from:09.04.2020
In force until:17.05.2020
Translation published:11.04.2020

Due to the emergency situation declared by the Government of the Republic Order No. 76 “Declaration of an emergency situation in the administrative territory of the Republic of Estonia” of 12 March 2020, the person in charge of emergency situation decides:

1. Under § 31 (3) of the Emergency Act, a restriction on the freedom of movement is imposed on:
1) persons diagnosed with the coronavirus causing the COVID-19 disease, and;
2) persons living with or permanently staying in the same place of residence as them.

2. Persons referred to in sub-clause 1) of clause 1 are subject to the restriction on the freedom of movement until their recovery. After having been diagnosed with the coronavirus said persons are prohibited from leaving their place of residence or permanent place of stay. The restriction on the freedom of movement is essential for the protection of the life and health of people and overriding public interest in order to prevent the spread of the virus causing the COVID-19 disease.

3. Persons referred to in clause 1 may leave their place of residence or permanent place of stay either on the order of a health care professional or a police officer or in case of an emergency jeopardising the persons’ life or health.

4. A person referred to in sub-clause 2) of clause 1 who has no symptoms of the virus causing the COVID-19 disease may leave their place of residence or permanent place of stay, carrying their identity document:
1) if the person is a health care professional or a person providing other services necessary for responding to an emergency or a person performing public duties in order to perform their duties provided the person carefully monitors their health and complies with previously imposed restrictions on the freedom of movement whereby, above all, it has been prohibited for more than two people to be together and move around in a public place and whereby it has also been ordered to keep at least two metres of distance in places intended for public use, unless this cannot be reasonably ensured;
2) if the person is getting the everyday essentials near their place of residence or place of stay because it is otherwise impossible and if the person complies with previously imposed restrictions on the freedom of movement whereby, above all, it has been prohibited for more than two people to be together and move around in a public place and whereby it has also been ordered to keep at least two metres of distance in places intended for public use, unless this cannot be reasonably ensured;
3) if any and all contact with the person diagnosed with the coronavirus causing the COVID-19 disease is eliminated in the place of residence and place of stay;
4) for being outdoors provided the person complies with previously imposed restrictions on the freedom of movement whereby, above all, it has been prohibited for more than two people to be together and move around in a public place and whereby it has also been ordered to keep at least two metres of distance in places intended for public use, unless this cannot be reasonably ensured.

41. For the purposes of this Order, a place of residence or a permanent place of stay also means places where shelter services and safe house services are provided.
[RT III, 10.04.2020, 1 – entry into force 09.04.2020]

5. Under § 24 (2) of the Emergency Act, local authorities shall organise the provision of assistance to persons who are unable to get the essentials due to the coronavirus causing the COVID-19 disease.

6. Under § 24 (2) of the Emergency Act, for responding to the emergency that led to the declaration of an emergency situation, the Police and Border Guard Board is assigned the duty of ensuring the application of and supervision over the restrictions on the freedom of movement provided for in this Order. Under § 746 (1) of the Police and Border Guard Act, the Health Board shall make information necessary for carrying out this duty available to the Police and Border Guard Board.

7. Said measures shall apply until this Order is changed and the need for these measures shall be assessed no later than after every two weeks.

8. Broadcasters and electronic communications undertakings shall publish the Order promptly in unaltered form and free of charge.

9. This Order takes effect on 28 March 2020.

Failure to duly comply with measures of emergency situation and a need to enforce the relevant requirements will prompt the application of the administrative coercive measures set out in § 28 (2) or (3) of the Law Enforcement Act. According to § 47 of the Emergency Act, the amount of penalty payment is 2000 euros. This penalty payment, which serves the purpose of enforcing the restriction on the freedom of movement and preventing the spread of the virus, may be imposed repeatedly. Penalty payment is not a punishment.
The reasons and considerations of the Order are set out in the explanatory memorandum, which will be published on the website of the Government of the Republic.
This Order can be appealed against by filing a challenge pursuant to the procedure provided by the Administrative Procedure Act within 30 days as of the day the relevant person became or should have become aware of the Order. This Order can also be appealed against by filing an action with the administrative court pursuant to the procedure provided for in the Code of Administrative Court Procedure within 30 days as of the day of announcement of this Order.

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 10.04.2020, 4

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang:
  1) isikutele, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus, ja;
  2) nendega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele.

2. Punkti 1 alapunktis 1 nimetatud isikutele kehtestatakse liikumisvabaduse piirang kuni tervenemiseni. Nimetatud isikutel on keelatud lahkuda alates koroonaviiruse diagnoosimisest oma elukohast või püsivast viibimiskohast. Liikumisvabaduse piirang on hädavajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut.

3. Punktis 1 nimetatud isikud võivad elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda kas tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või isikute elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.

4. Punkti 1 alapunktis 2 nimetatud isik, kellel puuduvad COVID-19 haigust põhjustava viiruse sümptomid, võib elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, kandes endaga kaasas isikut tõendavat dokumenti:
  1) kui ta on tervishoiutöötaja või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutav või avalikku ülesannet täitev isik, et täita oma tööülesandeid, kui isik jälgib oma tervist tähelepanelikult ning järgib varem kehtestatud liikumisvabaduse piiranguid, milleks on eelkõige keeld avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, samuti hoida avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada;
  2) kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik, ning kui ta järgib varem kehtestatud liikumisvabaduse piiranguid, milleks on eelkõige keeld avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, samuti hoida avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada;
  3) kui elukohas ja viibimiskohas on välistatud igasugune kontakt COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikuga;
  4) õues viibimiseks, kui ta järgib varem kehtestatud liikumisvabaduse piiranguid, milleks on eelkõige keeld avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, samuti hoida avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.

41. Elukoha või püsiva viibimiskohana mõistetakse käesoleva korralduse tähenduses ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse osutamise kohta.
[RT III, 10.04.2020, 1 - jõust. 09.04.2020]

5. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksusel korraldada abi andmine isikutele, kellel endal puuduvad COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse tõttu võimalused eluks hädavajaliku hankimisel.

6. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel määrata eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile ülesanne tagada käesolevas korralduses sätestatud liikumisvabaduse piirangute kohaldamine ja järelevalve. Politsei ja piirivalve seaduse § 746 lõike 1 alusel võimaldada Terviseametil Politsei- ja Piirivalveametile käesoleva ülesande täitmiseks vajalike andmete kättesaadavus.

7. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

8. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

9. Korraldus jõustub 28. märtsil 2020. a.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel ja nõuete täitmiseks rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt. Sunniraha ei ole karistus.

Korralduse põhjendused ja kaalutlused on esitatud seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json