Text size:

State Cultural Awards and Grants Act

Issuer:Riigikogu
Type:act
In force from:07.02.2007
In force until: In force
Translation published:11.11.2014

Chapter 1 STATE CULTURAL AWARDS 

§ 1.  State cultural awards

  The cultural awards of the Republic of Estonia (hereinafter the award) are designated for outstanding creative achievements in the field of culture. The award shall be designated to a natural person.

§ 2.  Number and types of awards

 (1) Each year are designated:
 1) three awards for long-term outstanding creative activity;
[RT I 2007, 10, 45 – entry into force 07.02.2007]
 2) five awards for outstanding works that have reached the public in the preceding calendar year.

 (2) The award is accompanied with a certificate and commemorative medal.

 (3) The state cultural award is granted in the procedure provided for in the Administrative Procedure Act (RT I 2001, 58, 354) unless otherwise provided for in this Act.

§ 3.  Amount of award

  Each year the amount of the award is determined in the state budget.

§ 4.  Submission of proposals for designation of awards

 (1) Proposals for designation of awards may be submitted:
 1) by artistic associations;
 2) other legal persons whose statutes provide for cultural and educational activities;
 3) former laureates;
 4) local governments.

 (2) Proposals shall be submitted to the Cultural Awards Committee by 10 January each year.

§ 5.  Cultural Awards Committee

 (1) The Government of the Republic shall form the Cultural Awards Committee (hereinafter the Committee) and approve the composition thereof for three years. The chairman of the committee is the minister responsible for the field according to the post.
[RT I, 29.06.2014, 109 – entry into force 01.07.2014, the official title of the Minister of Culture has been replaced by the “minister responsible for the field” from 1 July 2014 on the basis of subsection 107³ (4) of the Government of the Republic Act.]

 (2) The Committee shall have the competence for discussion, examination of the presented works and making a proposal to the Government of the Republic for the designation of awards. The rules of procedure of the Committee shall be approved by the Government of the Republic.

 (3) The Committee shall disclose the properly submitted proposals and their submitters in a national newspaper at the latest by 1 February each year.

§ 6.  Designation and transfer of awards

 (1) The awards shall be designated by the Government of the Republic on the proposal of the chairman of the Committee.

 (2) The awards shall be handed over on the anniversary of the Republic of Estonia.

Chapter 2 STATE CULTURAL GRANTS  

§ 7.  State cultural grants

  The cultural grants of the Republic of Estonia (hereinafter grants ) are designated to support the cultural projects and creative orders that are essential from the perspective of the national cultural policy or for study support in foreign higher educational or research institutions. The grant may be designated to a natural person, legal person or authority.

§ 8.  Number and amount of grants

 (1) 20 grants shall be designated each year.

 (2) The amount of the grant shall be determined in the state budget each year.

 (3) The state cultural grant shall be given in the procedure provided for in the Administrative Procedure Act (RT I 2001, 58, 354) unless otherwise provided for in this Act.
[RT I 2002, 61, 375 – entry into force 01.08.2002]

§ 9.  Submission of proposals and applications

  Suggestions and applications for the designation of grants may be submitted by:
 1) artistic associations;
 2) other legal persons and agencies whose statutes provide for cultural and educational activities;
 3) local governments.

§ 10.  Designation of grant

 (1) The grant shall be designated by a directive of the minister responsible for the field, indicating the use of the grant.
[RT I, 29.06.2014, 109 – entry into force 01.07.2014, the official title of the Minister of Culture has been replaced by the “minister responsible for the field” from 1 July 2014 on the basis of subsection 107³ (4) of the Government of the Republic Act.]

 (2) The Ministry of Culture shall disclose the decisions on the designation of grants through a national newspaper.

§ 11.  Submission and disclosure of report

 (1) The receiver of the grant is required to submit the report on the use of the grant to the Ministry of Culture.

 (2) The reports on the use of grants shall be disclosed in the procedure provided for in subsection 10 (2) of this Act.

Chapter 3 STATE LANGUAGE AWARD  
[RT I 2003, 68, 462 - entry into force 15.11.2003]

§ 12.  State Language Award

 (1) The State F.J.Wiedemann Language Award (hereinafter the award ) is granted each year to one natural person for outstanding merits upon study, organisation, teaching, promotion or use of the Estonian language.

 (2) The award includes a certificate.

 (3) The award is granted in the procedure provided for in the Administrative Procedure Act (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117) unless otherwise provided for in this Act.

§ 13.  Amount of award

  The amount of the award is determined each year in the state budget.

§ 14.  Submission of proposals for designation of award

 (1) Proposals for the designation of the award may be submitted by:
 1) legal persons whose statutes provide for activities in the field of the Estonian language or culture;
 2) the Ministry of Education and Research;
 3) persons who have been granted the State F.J. Wiedemann Language Award.

 (2) Proposals shall be submitted to the Language Awards Committee by 10 January each year.

 (3) The Language Awards Committee shall disclose the properly submitted proposals and the submitters thereof in a national daily newspaper at the latest by 1 February each year.

§ 15.  Language Awards Committee

 (1) The Government of the Republic shall form the Language Awards Committee (the committee) on the proposal of the minister responsible for the field and approve the composition thereof for three years. The committee shall consist of nine members.
[RT I, 29.06.2014, 109 – entry into force 01.07.2014, the official title of the Minister of Culture has been replaced by the “minister responsible for the field” from 1 July 2014 on the basis of subsection 107³ (4) of the Government of the Republic Act.]

 (2) The minister responsible for the field shall make a proposal for approval of the composition of the committee taking account of the following criteria:
[RT I, 29.06.2014, 109 – entry into force 01.07.2014, the official title of the Minister of Culture has been replaced by the “minister responsible for the field” from 1 July 2014 on the basis of subsection 107³ (4) of the Government of the Republic Act.]
 1) at least one third of each of the following compositions of the committee shall consist of new members;
 2) one and the same person shall not be a member of the committee for more than six consecutive years.

 (3) The chairman of the committee shall be the minister responsible for the field according to the post.
[RT I, 29.06.2014, 109 – entry into force 01.07.2014, the official title of the Minister of Culture has been replaced by the “minister responsible for the field” from 1 July 2014 on the basis of subsection 107³ (4) of the Government of the Republic Act.]

 (4) The committee shall have the competence for discussion of the proposals specified in § 14 of this Act, examination of the activities of the candidates in the field of the Estonia language and making proposals to the Government of the Republic for the designation of the award. The rules of procedure of the committee shall be established by a regulation of the Government of the Republic.

§ 16.  Designation and transfer of award

 (1) The award shall be designated by the Government of the Republic on the basis of a proposal of the committee.

 (2) The award shall be handed over on the anniversary of the Republic of Estonia.

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

1. peatükk RIIGI KULTUURIPREEMIAD 

§ 1.  Riigi kultuuripreemiad

  Eesti Vabariigi kultuuripreemiad (edaspidi preemia) määratakse väljapaistvate loominguliste saavutuste eest kultuuri alal. Preemia määratakse füüsilisele isikule.

§ 2.  Preemiate arv ja liigid

  (1) Igal aastal määratakse:
  1) kolm preemiat pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest;
[RT I 2007, 10, 45 - jõust. 07.02.2007]
  2) viis preemiat eelmisel kalendriaastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest.

  (2) Preemiaga kaasnevad tunnistus ja mälestusmedal.

  (3) Riigi kultuuripreemia antakse haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud korras, kui käesolev seadus ei näe ette teisiti.

§ 3.  Preemia suurus

  Preemia suurus määratakse igal aastal riigieelarves.

§ 4.  Ettepanekute esitamine preemia määramiseks

  (1) Ettepanekuid preemia määramiseks võivad esitada:
  1) loomeliidud;
  2) teised juriidilised isikud, kelle põhikirjas on sätestatud kultuuri- ja haridusalane tegevus;
  3) preemia senised laureaadid;
  4) kohalikud omavalitsused.

  (2) Ettepanekud esitatakse kultuuripreemiate komisjonile iga aasta 10. jaanuariks.

§ 5.  Kultuuripreemiate komisjon

  (1) Vabariigi Valitsus moodustab kultuuripreemiate komisjoni (edaspidi komisjon) ja kinnitab selle koosseisu kolmeks aastaks. Komisjoni esimees on ametikoha järgi valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist „kultuuriminister“ sõnadega „valdkonna eest vastutav minister“.]

  (2) Komisjoni pädevuses on käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud ettepanekute läbiarutamine, esitatud töödega tutvumine ning ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele preemiate määramiseks. Komisjoni töökorra kinnitab Vabariigi Valitsus.

  (3) Komisjon avalikustab nõuetekohaselt esitatud ettepanekud ja nende esitajad üleriigilise levikuga ajalehe kaudu hiljemalt iga aasta 1. veebruariks.

§ 6.  Preemiate määramine ja üleandmine

  (1) Preemiad määrab Vabariigi Valitsus komisjoni esimehe ettepaneku alusel.

  (2) Preemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval.

2. peatükk RIIGI KULTUURISTIPENDIUMID 

§ 7.  Riigi kultuuristipendiumid

  Eesti Vabariigi kultuuristipendiumid (edaspidi stipendium) määratakse riikliku kultuuripoliitika seisukohalt oluliste kultuuriprojektide ja loominguliste tellimuste toetamiseks või õppetoetustena õpinguiks välismaa kõrgkoolides või teadusasutustes. Stipendiumi võib määrata füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või asutusele.

§ 8.  Stipendiumide arv ja suurus

  (1) Igal aastal määratakse 20 stipendiumi.

  (2) Stipendiumi suurus määratakse igal aastal riigieelarves.

  (3) Riigi kultuuristipendium antakse haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud korras, kui käesolev seadus ei näe ette teisiti.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 9.  Ettepanekute ja taotluste esitamine

  Ettepanekuid ja taotlusi stipendiumide määramiseks võivad esitada:
  1) loomeliidud;
  2) teised juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud kultuuri- ja haridusalane tegevus;
  3) kohalikud omavalitsused.

§ 10.  Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumi määrab valdkonna eest vastutav minister oma käskkirjaga, kus näidatakse ära stipendiumi kasutamise eesmärk.
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist „kultuuriminister“ sõnadega „valdkonna eest vastutav minister“.]

  (2) Kultuuriministeerium avalikustab stipendiumide määramise otsused üleriigilise levikuga ajalehe kaudu.

§ 11.  Aruande esitamine ja avalikustamine

  (1) Stipendiumi saaja on kohustatud esitama Kultuuriministeeriumile stipendiumi kasutamise aruande.

  (2) Stipendiumide kasutamise aruanded avalikustatakse käesoleva seaduse § 10 lõikes 2 sätestatud korras.

3. peatükk RIIGI KEELEAUHIND 
[RT I 2003, 68, 462 - jõust. 15.11.2003]

§ 12.  Riigi keeleauhind

  (1) Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhind (edaspidi auhind) määratakse igal aastal ühele füüsilisele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel.

  (2) Auhinnaga kaasneb tunnistus.

  (3) Auhind antakse haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117) sätestatud korras, kui käesolev seadus ei näe ette teisiti.

§ 13.  Auhinna suurus

  Auhinna suurus määratakse igal aastal riigieelarves.

§ 14.  Ettepanekute esitamine auhinna määramiseks

  (1) Ettepanekuid auhinna määramiseks võivad esitada:
  1) juriidilised isikud, mille põhikirjas või põhimääruses on sätestatud eesti keele või kultuuri alane tegevus;
  2) Haridus- ja Teadusministeerium;
  3) isikud, kellele on antud F. J. Wiedemanni keeleauhind.

  (2) Ettepanekud esitatakse keeleauhinna komisjonile iga aasta 10. jaanuariks.

  (3) Keeleauhinna komisjon avalikustab nõuetekohaselt esitatud ettepanekud ja nende esitajad üleriigilise levikuga päevalehes hiljemalt iga aasta 1. veebruariks.

§ 15.  Keeleauhinna komisjon

  (1) Vabariigi Valitsus moodustab keeleauhinna komisjoni (edaspidi komisjon) ja kinnitab selle koosseisu valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul kolmeks aastaks. Komisjon on 9-liikmeline.
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist „haridus- ja teadusministri“ sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri“.]

  (2) Valdkonna eest vastutav minister teeb ettepaneku komisjoni koosseisu kinnitamiseks, arvestades järgmisi kriteeriume:
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist „Haridus- ja teadusminister“ sõnadega „Valdkonna eest vastutav minister“.]
  1) komisjoni igas järgmises koosseisus peab olema vähemalt ühe kolmandiku ulatuses uusi liikmeid;
  2) üks ja sama isik ei tohi olla komisjoni liige rohkem kui kuus aastat järjest.

  (3) Komisjoni esimees on ametikoha järgi valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist „haridus- ja teadusminister“ sõnadega „valdkonna eest vastutav minister“.]

  (4) Komisjoni pädevuses on käesoleva seaduse §-s 14 nimetatud ettepanekute läbiarutamine, kandidaatide eesti keele alase tegevusega tutvumine ning ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele auhinna määramiseks. Komisjoni töökorra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

§ 16.  Auhinna määramine ja üleandmine

  (1) Auhinna määrab Vabariigi Valitsus komisjoni ettepaneku alusel.

  (2) Auhind antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json