Text size:

List of Data to be Entered in List of Persons on Board Passenger Ship and Principles for Preparing List

Issuer:Minister of Economic Affairs and Infrastructure
Type:regulation
In force from:22.12.2019
In force until: In force
Translation published:16.06.2020

The Regulation is established on the basis of subsection 31 (7) of the Maritime Safety Act.

§ 1.  Data to be entered in list of persons on board passenger ship

  The following data shall be entered in the list of persons on board a passenger ship (hereinafter list of persons):
 1) given name and surname of the person;
 2) date of birth;
 3) gender;
 4) nationality;
 5) when volunteered by a passenger, information concerning special care or assistance that might be needed by the passenger in an emergency.

§ 2.  Principles for preparing list of persons

 (1) Collection of the data for the purposes of preparing the list of persons shall be done in such a way that no undue delay is caused for passengers embarking or disembarking the ship.

 (2) A multiplicity of data collection on the same or similar routes shall be avoided while preparing the list of persons.

 (3) The operator shall delete the list of persons submitted to the Electronic Maritime Document Exchange when the ship has safely arrived at the port of destination.

 (4) Forwarding of the list of persons to the Electronic Maritime Document Exchange shall not release the operator from the obligation to submit the documents required under Regulation No. 194 of the Government of the Republic of 19 May 2004, Procedure for Entering and Leaving Internal Sea, Ports and Waters of Transboundary Water Bodies Belonging to Estonia by Ships and Recreational Craft.

§ 3.  Repeal of Regulation

  Regulation No. 13 of the Minister of Economic Affairs and Infrastructure of 23 February 2015, List of Data to be Entered in List of Persons on Board Passenger Ship, Principles for Preparing List, and Requirements for Register Maintaining List, is repealed.

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2019, 25

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 31 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantavad andmed

  Reisilaeval viibivate isikute nimekirja (edaspidi isikute nimekiri) kantakse järgmised andmed:
  1) isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) sünniaeg;
  3) sugu;
  4) kodakondsus;
  5) reisija või tema hooldaja soovil teave, mis käsitleb reisija vajadust erihoolduse ja -abi järele hädaolukorras.

§ 2.  Isikute nimekirja koostamise põhimõtted

  (1) Isikute nimekirja koostamise jaoks andmete kogumine ei tohi põhjustada laevale minevatele või sealt lahkuvatele reisijatele asjatuid viivitusi.

  (2) Isikute nimekirja koostamisel tuleb samadel või sarnastel liinidel vältida korduvat andmekogumist.

  (3) Reeder kustutab elektroonilisse mereinfosüsteemi esitatud isikute nimekirja, kui laev on jõudnud ohutult sihtsadamasse.

  (4) Isikute nimekirja edastamine elektroonilisse mereinfosüsteemi ei vabasta reederit kohustusest esitada Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” alusel nõutavaid dokumente.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja taristuministri 23. veebruari 2015. a määrus nr 13 „Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantavate andmete loetelu, nimekirja koostamise kord ja nimekirja pidamise registrile esitatavad nõuded” tunnistatakse kehtetuks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json