Text size:

Application of measures of emergency situation

Issuer:Government
Type:order
In force from:13.03.2020
In force until:08.04.2020
Translation published:17.03.2020

Due to the emergency situation declared by the Government of the Republic Order No. 76 “Declaration of an emergency situation in the administrative territory of the Republic of Estonia” of 12 March 2020, the Government of the Republic decides:

1. Under § 31 (1) and (3) of the Emergency Act, a restriction on the freedom of movement is imposed in educational establishments in order to suspend regular studies in educational institutions as of 16 March 2020 and to introduce distance learning, including:
1) relevant internal information sessions shall be promptly held in all basic schools, upper secondary schools, vocational educational institutions and institutions of higher education and pupils and students shall be given all study materials necessary for distance learning;
2) the Government of the Republic or the person in charge of emergency situation shall make a separate decision concerning measures to be applied in respect of studies of students with special educational needs;
3) whether preschools and childcare establishments are open and their organisation of work shall be decided by the managers thereof;
4) recreational activities and provision of hobby education shall be suspended, unless these are possible through distance learning, and the activities of youth centres and youth camps shall be suspended;
5) the measures referred to in sub-clauses 1) through 4) shall apply until this Order is changed and the need for these measures shall be assessed no later than after every two weeks.

2. The restriction provided for in clause 1 does not apply to research and development activities in universities and research institutions.

3. Under § 32 (1) of the Emergency Act, all public gatherings, film screenings, night clubs, shows/performances, concerts and conferences and sports and exercise events are prohibited from 13 March until 1 May 2020 and under § 31 (1) of the Emergency Act, visiting museums and other exhibitions is prohibited.

4. Under § 31 (3) of the Emergency Act, a restriction on the freedom of movement is imposed on passengers concerning going on a ferry sailing on the route Tallinn–Stockholm–Tallinn for the purpose of a pleasure trip.

5. Under § 31 (1) of the Emergency Act, the following restrictions on the freedom of movement are imposed:
1) visiting hours in social welfare institutions and hospitals are prohibited;
2) visiting hours in penitentiary institutions are prohibited.

6. Broadcasters and electronic communications undertakings shall publish the Order promptly in unaltered form and free of charge.

7. The Order takes effect upon signing.

This Order establishes specific measures for the protection of the life and health of people and overriding public interest, said measures being essential for preventing the spread of the virus. The reasons and considerations are set out in the explanatory memorandum to the Order. The explanatory memorandum to the Order will be published on the website of the Government of the Republic.
Failure to duly comply with measures of emergency situation will prompt the application of the administrative coercive measures set out in § 28 (2) or (3) of the Law Enforcement Act.
This Order can be appealed against pursuant to the procedure provided for in the Code of Administrative Court Procedure.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2020
Avaldamismärge:RT III, 14.03.2020, 1

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast Vabariigi Valitsus otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada haridusasutustes liikumisvabaduse piirang, et peatada alates 16. märtsist 2020. a õppeasutustes tavapärane õppetöö ja viia õppetöö üle kaugõppele, sealhulgas:
  1) kõikides põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides korraldada viivitamatult sellekohased asutusesisesed infopäevad ning anda õpilastele ja üliõpilastele kaasa kõik kaugõppeks vajalikud õppematerjalid;
  2) Vabariigi Valitsus või eriolukorra juht otsustab eraldi erivajadustega õppurite õppetöö suhtes rakendatavad meetmed;
  3) lasteaia ja lapsehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab nende pidaja;
  4) peatada huvitegevus ja huvihariduse andmine, välja arvatud juhul, kui see on võimalik kaugõppel, ning peatada avatud noortekeskuste ja noortelaagrite tegevus;
  5) alapunktides 1−4 nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

2. Punktis 1 kehtestatud piirang ei kohaldu ülikoolides ja teadusasutustes teadus- ja arendustegevusele.

3. Hädaolukorra seaduse § 32 lõike 1 alusel keelata alates 13. märtsist kuni 1. maini 2020. a kõik avalikud kogunemised, kinoseansid, ööklubid, etendused, kontserdid ja konverentsid ning spordi- ja liikumisüritused, ning hädaolukorra seaduse § 31 lõike 1 alusel keelata muuseumide ja muude näitusasutuste külastamine.

4. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada reisijatele liikumisvabaduse piirang huvireisi raames laevale minemiseks marsruudil Tallinn−Stockholm−Tallinn.

5. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 1 alusel kehtestada järgmised liikumisvabaduse piirangud:
  1) hoolekandeasutustes ja haiglates külastuskeeld;
  2) kinnipidamisasutustes külastuskeeld.

6. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

7. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.


Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on kirjas korralduse seletuskirjas. Korralduse seletuskiri avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json