Text size:

Imposition of quarantine on persons diagnosed with the COVID-19 disease caused by the coronavirus SARS-CoV-2 and on persons living with or permanently staying in the same place of residence as them

Issuer:Government
Type:order
In force from:16.07.2020
In force until:18.08.2020
Translation published:17.07.2020

Under § 27 (3) of the Communicable Diseases Prevention and Control Act and considering the provisions of § 27 (1) 1) and 2) and § 27 (6) of the same, requirements for quarantine for the purpose of avoiding and preventing the coronavirus SARS-CoV-2 causing the COVID-19 disease from spreading outside the focus of the disease are imposed as follows:

1. Persons diagnosed with the COVID-19 disease are prohibited from leaving their place of residence or permanent place of stay from the time they were diagnosed until their recovery. A place of residence or a permanent place of stay also means places where shelter services and safe house services are provided. Whether a person has made a recovery is decided by a physician.

2. The restriction set out in clause 1 does not apply when a person is given an order by a health care professional or a police officer to leave their place of residence or permanent place of stay, or in the event of an emergency that puts the person’s life of health at risk.

3. A person living with or permanently staying in the same place of residence as a person referred to in clause 1 is prohibited from leaving, unless they are showing no symptoms of the COVID-19 disease and the following circumstances occur:
1) the person is a health care professional or a person performing public duties in order to perform their duties provided the person carefully monitors their health and complies with measures imposed by the Government of the Republic or the Health Board for preventing the possible spread of the communicable disease;
2) the person is getting the everyday essentials near their place of residence or place of stay because it is otherwise impossible and the person takes all measures for preventing the possible spread of the communicable disease;
3) any and all contact with the person diagnosed with the COVID-19 disease is eliminated in the place of residence and place of stay;
4) for being outdoors provided the person takes all measures for preventing the possible spread of the communicable disease;
5) the person is given an order referred to in clause 2.

4. Supervision over the requirements imposed by this Order is exercised by the Health Board, involving the Police and Border Guard Board by way of professional assistance, where necessary.

5. This Order shall be published by broadcasters.

6. This Order takes effect on 16 July 2020 and remains in effect until 30 September 2020.


This Order is issued considering the fact that under § 2 2) of the Communicable Diseases Prevention and Control Act the COVID-19 disease corresponds to the signs of a new dangerous communicable disease because COVID-19 is a disease with a high level of infectiousness which spreads rapidly and extensively and which may be serious or life-threatening. There is also no effective treatment or it is not available and the spread of the disease may exceed the hospital treatment capacity. The requirements, measures and restrictions imposed by this Order will clearly have a significant social and economic effect.

For the protection of the life and health of people and overriding public interest, this Order establishes quarantine requirements for preventing the spread of the communicable disease. The reasons and considerations are set out in the explanatory memorandum to the Order, which will be published on the website of the Government of the Republic.

Failure to duly comply with measures for preventing the spread of the communicable disease will prompt the application of the administrative coercive measures set out in § 28 (2) or (3) of the Law Enforcement Act. According to § 23 (4) of the Law Enforcement Act, the amount of penalty payment is 9600 euros. This penalty payment, which serves the purpose of enforcing the requirements, measures and restrictions imposed by this Order and preventing the spread of a communicable disease, may be imposed repeatedly.

This Order can be appealed against by filing a challenge to the Government of the Republic pursuant to the procedure provided by the Administrative Procedure Act within 30 days as of the day the relevant person became or should have become aware of the Order. This Order can also be appealed against by filing an action with the administrative court pursuant to the procedure provided for in the Code of Administrative Court Procedure within 30 days as of the day of announcement of this Order.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.08.2020
Avaldamismärge:RT III, 17.07.2020, 1

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 ning lõikes 6 sätestatut kehtestada isikute karantiinis viibimise nõuded eesmärgiga vältida ja tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 haiguskoldest väljapoole levikut järgmiselt:

1. Isikul, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus, on keelatud alates diagnoosimisest kuni tervenemiseni lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast. Elukoha või püsiva viibimiskohana mõistetakse ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse osutamise kohta. Isiku tervenemise üle otsustab arst.

2. Punktis 1 nimetatud piirang ei kehti, kui isik on saanud tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse elukohast või püsivast viibimiskohast lahkumiseks, või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.

3. Isikul, kes elab punktis 1 nimetatud isikuga koos või viibib püsivalt samas viibimiskohas, on keelatud sealt lahkuda, välja arvatud juhul, kui tal puuduvad COVID-19 haiguse sümptomid ja esinevad järgmised asjaolud:
  1) kui ta on tervishoiutöötaja või avalikku ülesannet täitev isik, et täita oma tööülesandeid, kui isik jälgib oma tervist tähelepanelikult ning järgib Vabariigi Valitsuse või Terviseameti kehtestatud meetmeid võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks;
  2) kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik, ja kui ta võtab kasutusele kõik meetmed võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks;
  3) kui elukohas ja viibimiskohas on välistatud igasugune kontakt COVID-19 haiguse diagnoosiga isikuga;
  4) õues viibimiseks, kui ta võtab kasutusele kõik meetmed võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks;
  5) kui isik on saanud punktis 2 nimetatud korralduse.

4. Korralduses kehtestatud nõuete üle teeb järelevalvet Terviseamet, kaasates vajaduse korral ametiabi korras Politsei- ja Piirivalveameti.

5. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus.

6. Korraldus jõustub 16. juulil 2020. a ja kehtib kuni 30. septembrini 2020. a.


Korralduse andmisel on arvestatud asjaolu, et COVID-19 haigus vastab nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 2 lõike 2 alusel uudse ohtliku nakkushaiguse tunnustele, kuna COVID-19 on suure nakatuvusega haigus, mis levib kiiresti ja ulatuslikult ning mille kulg võib olla raske või eluohtlik. Samuti puudub või pole kättesaadav haigusele efektiivne ravi ja haiguse levik võib ületada haiglate ravivõimekuse. Korraldusega kehtestatavad nõuded, meetmed ja piirangud toovad ilmselgelt kaasa olulise ühiskondliku ja majandusliku mõju.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks nakkushaiguse leviku tõkestamiseks isikute karantiinis viibimise nõuded. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Nakkushaiguse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on korrakaitseseaduse § 23 lõike 4 kohaselt 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning hoida ära nakkushaiguse levik, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

/otsingu_soovitused.json