Text size:

Involvement of the Defence League in Protecting Public Order During Emergency Situation

Issuer:Government
Type:order
In force from:17.03.2020
In force until:in force until the need to involve the Defence League lapses but for no longer than until 15 April 2020
Translation published:18.03.2020

On the basis of subsection 2 of § 161 of the Law Enforcement Act and in accordance with the Government of the Republic Order No. 76 of 12 March 2020 ‘Declaration of Emergency Situation in the Administrative Territory of the Republic of Estonia’ and the Government of the Republic Order No. 78 of 15 March 2020 ‘Temporary Restrictions on Crossing the State Border Due to the Spread of the Corona Virus Causing the COVID-19 Disease’:

1. to involve up to 1 50 active members of the Defence League and active servicemen who hold a peacetime post with a military rank in the Defence League (hereinafter referred to as Defence League member) in the prevention and blocking of the illegal crossing of the state border or temporary border line, including in the implementation of the Government of the Republic Order No. 78 of 15 March 2020 ‘Temporary Restrictions on Crossing the State Border Due to the Spread of the Corona Virus Causing the COVID-19 Disease.’

2. Upon performing the responsibility specified in clause 1, the Defence League member is allowed to exercise direct coercion on the grounds and in accordance with the procedure provided for in the Law Enforcement Act.

3. To perform the responsibilities specified in clause 1, use:
1) up to 120 Defence League members in the territory of the South Prefecture of the Police and Border Guard Board;
2) up to 10 Defence League members in the territory of the West Prefecture of the Police and Border Guard Board;
3) up to 10 Defence League members in the territory of the North Prefecture of the Police and Border Guard Board;
4) up to 10 Defence League members in the territory of the East Prefecture of the Police and Border Guard Board.

4. Up to 150 Defence League members are subordinated to the Prefect of the South, West, North or East Prefecture of the Police and Border Guard Board per day in performing the responsibilities specified in clause 1.

5. An active serviceman involved in their Defence League capacity may be remunerated by the Defence League for the performance of the responsibilities specified in clause 1 based on their written application and the consent of the head of the structural unit for the unpaid holiday days granted by the employer to the extent of up to 30 calendar days at the rate and in accordance with the procedure provided for in subsections 4 and 5 of § 57 of the Defence League Act.

6. The Order enters into force on 17 March 2020.

7. The Order remains in force until the need to involve the Defence League lapses but for no longer than until 15 April 2020.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:kehtib kuni Kaitseliidu kaasamise vajaduse äralangemiseni, kuid mitte kauem kui 15. aprillini 2020. a.
Avaldamismärge:RT III, 17.03.2020, 5

Korrakaitseseaduse § 161 lõike 2 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ja Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korraldusega nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“:

1. Kaasata kuni 150 Kaitseliidu tegevliiget ja Kaitseliidus sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohal olevat tegevväelast (edaspidi Kaitseliidu liige) riigipiiri või ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise ennetamisse ja tõkestamisse, sealhulgas Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ täitmiseks.

2. Punktis 1 nimetatud ülesande täitmisel võib Kaitseliidu liige kohaldada vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud alustel ja korras.

3. Kasutada punktis 1 nimetatud ülesannete täitmiseks:
  1) kuni 120 Kaitseliidu liiget Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri tööpiirkonnas;
  2) kuni 10 Kaitseliidu liiget Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri tööpiirkonnas;
  3) kuni 10 Kaitseliidu liiget Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri tööpiirkonnas;
  4) kuni 10 Kaitseliidu liiget Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri tööpiirkonnas.

4. Ühes ööpäevas allutatakse kuni 150 Kaitseliidu liiget punktis 1 nimetatud ülesannete täitmisel vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna, Lääne, Põhja või Ida prefektuuri prefektile.

5. Kaitseliidu koosseisus kaasatud tegevliikmele võib Kaitseliit punktis 1 nimetatud ülesande täitmise eest maksta isiku kirjaliku taotluse alusel ja struktuuriüksuse juhi nõusolekul tööandja antud tasustamata puhkuse päevade eest hüvitist kuni 30 kalendripäeva ulatuses Kaitseliidu seaduse § 57 lõigetes 4 ja 5 sätestatud suuruses ja korras.

6. Korraldus jõustub 17. märtsil 2020. a.

7. Korraldus kehtib kuni Kaitseliidu kaasamise vajaduse äralangemiseni, kuid mitte kauem kui 15. aprillini 2020. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json