Text size:

Order of the person in charge of emergency situation for imposing a restriction on the freedom of movement in hall of residence at Raatuse 22, Tartu

Issuer:Prime Minister
Type:order
In force from:17.04.2020
In force until:01.05.2020
Translation published:18.04.2020

Due to the emergency situation declared by the Government of the Republic Order No. 76 “Declaration of an emergency situation in the administrative territory of the Republic of Estonia” of 12 March 2020, the person in charge of emergency situation decides under § 31 (1) and (3) of the Emergency Act to impose a prohibition on stay and a restriction on the freedom of movement for the protection of the life and health of people and overriding public interest in order to prevent the spread of the coronavirus causing the COVID-19 disease as follows:

1. Restriction on the freedom of movement is imposed on people living in the hall of residence at Raatuse 22, Tartu, subjecting them to a prohibition on leaving the territory of the hall of residence as follows:
1) until they have been tested for the coronavirus causing the COVID-19 disease and until the test results have come back;
2) people who have tested positive for the coronavirus causing the COVID-19 disease until their recovery;
3) people who have been in close contact with people referred to in sub-clause 2) for 14 days after receiving their test results for the coronavirus causing the COVID-19 disease.

2. People referred to in sub-clauses 1) and 2) of clause 1 are prohibited from leaving their apartment in the hall of residence as set out in their rent agreement; shared rooms by the apartment may be used, if necessary.

3. The restriction on the freedom of movement set out in clauses 1 and 2 does not apply:
1) to a person who needs to be admitted to hospital;
2) when a person leaves on the order of a police officer, including if a person is relocated to another apartment in the same hall of residence;
3) in an emergency where people’s life or health is at risk;
4) to a person who has tested negative for the coronavirus causing the COVID-19 disease and who has not been in close contact.

4. Anybody who is not a residence of the hall of residence is prohibited from entering the hall of residence. The prohibition on stay does not apply to people working in the hall of residence, representatives of the city of Tartu, medical staff, police officers and other persons for whom it is necessary for the performance of duties.

5. The city of Tartu in cooperation with the Police and Border Guard Board and MTÜ Tartu Üliõpilasküla (Tartu Student Village, non-profit association) may designate an area outdoors where the persons referred to in sub-clause 3) of clause 1 who are not showing any symptoms of the coronavirus causing the COVID-19 disease may move around.

6. Under § 24 (2) of the Emergency Act, the Police and Border Guard Board shall ensure compliance with the restrictions provided for in clauses 1 through 4 according to the conditions set out in this Order. The University of Tartu, the city of Tartu and MTÜ Tartu Üliõpilasküla shall ensure the essentials for the persons under the restriction on the freedom of movement. The Police and Border Guard Board and MTÜ Tartu Üliõpilasküla shall ensure that the persons referred to in sub-clauses 2) and 3) of clause 1 and in sub-clause 4) of clause 3 are isolated from each other.

7. Supervision over the measures provided for in clauses 1 through 5 is exercised by the Police and Border Guard Board.

8. The measures established by this Order shall apply until this Order is changed and the need for these measures shall be assessed no later than after every two weeks.

9. Broadcasters shall publish the Order promptly in unaltered form and free of charge.

10. This Order takes effect upon signing.
This Order establishes specific measures for the protection of the life and health of people and overriding public interest, said measures being essential for preventing the spread of the virus. The reasons and considerations are set out in the explanatory memorandum to the Order, which will be published on the website of the Government of the Republic.
Failure to duly comply with measures of emergency situation will prompt the application of the administrative coercive measures set out in § 28 (2) or (3) of the Law Enforcement Act. According to § 47 of the Emergency Act, the amount of penalty payment is 2000 euros.
This Order can be appealed against by filing a challenge pursuant to the procedure provided by the Administrative Procedure Act within 30 days as of the day the relevant person became or should have become aware of the Order. This Order can also be appealed against by filing an action with the administrative court pursuant to the procedure provided for in the Code of Administrative Court Procedure within 30 days as of the day of announcement of this Order.

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 18.04.2020, 1

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada viibimiskeelu ja liikumisvabaduse piirangu inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikut, järgmiselt:

1. Tartus Raatuse 22 ühiselamus elavatele isikutele kehtestatakse liikumisvabaduse piirang keeluga lahkuda ühiselamu territooriumilt järgmiselt:
  1) kuni COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse testimiseni ja nende tulemuste selgumiseni;
  2) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse positiivse proovi andnud isikute puhul kuni tervenemiseni;
  3) alapunktis 2 nimetatud isikute lähikontaktsetele 14 päevaks alates COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse proovi tulemuse selgumisest.

2. Punkti 1 alapunktides 1 ja 2 nimetatud isikutel on keelatud lahkuda oma üürilepingu järgsest ühiselamu korterist, vajaduse korral võib kasutada korteri juures olevaid ühiskasutatavaid ruume.

3. Punktides 1 ja 2 nimetatud liikumisvabaduse piirang ei kehti:
  1) isiku kohta, kes vajab haiglaravi;
  2) isiku lahkumisel politseiametniku korraldusel, muu hulgas juhul, kui isik paigutatakse ümber sama ühiselamu piires teise korterisse;
  3) isikute elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral;
  4) isiku kohta, kelle COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse proov on negatiivne ja kes ei ole lähikontaktne.

4. Kõigil, kes ei ole ühiselamu elanikud, on keelatud ühiselamusse siseneda. Viibimiskeeld ei puuduta ühiselamu töötajaid, Tartu linna esindajaid, meditsiinipersonali, politseiametnikke ja teisi isikuid, kellel see on vajalik tööülesannete täitmiseks.

5. Tartu linn koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga ning MTÜ Tartu Üliõpilaskülaga võib kehtestada õueala, kus punkti 1 alapunktis 3 nimetatud isikud, kellel ei ole COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse sümptomeid, võivad liikuda.

6. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel Politsei- ja Piirivalveametil tagada punktides 1−4 sätestatud piirangute täitmine korralduses ettenähtud tingimuste kohaselt. Tartu Ülikoolil, Tartu linnal ja MTÜ Tartu Üliõpilaskülal tagada liikumisvabaduse piiranguga isikutele eluks hädavajalik. Politsei- ja Piirivalveametil ja MTÜ Tartu Üliõpilaskülal tagada punkti 1 alapunktides 2 ja 3 ning punkti 3 alapunktis 4 nimetatud isikute üksteisest eraldamine.

7. Punktides 1−5 sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.

8. Korraldusega kehtestatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

9. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

10. Korraldus jõustub allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel..

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json