Text size:

Declaration of Emergency Situation in the Administrative Territory of the Republic of Estonia

Issuer:Government
Type:order
In force from:24.04.2020
In force until:17.05.2020
Translation published:24.04.2020

Based on clause 8 of § 87 of the Constitution of the Republic of Estonia and § 13, subsection 1 of § 19, subsection 1 of § 21 and § 23 of the Emergency Act:

1. The Government of the Republic:
1) declares an emergency situation in connection with the pandemic spread of the corona virus causing the COVID-19 disease throughout the world, the identification of the spread of the virus in Estonia, the likelihood of the expansion of the spread of the virus, the resulting risk of mass contraction of the virus and the need to implement the governance arrangements provided for in Division 2 of Chapter 4 of the Emergency Act and enable the measures provided for in the same Chapter, where necessary. The emergency caused by the spread of the virus cannot be resolved without applying the governance arrangements provided for in the Emergency Act;
2) designates the administrative territory of the Republic of Estonia as the emergency situation zone;
3) puts the Prime Minister in charge of the emergency situation.

2. The emergency situation will last until 17 May 2020 inclusive, unless the Government of the Republic decides otherwise.
[RT III, 24.04.2020, 5 – entry into force 24.04.2020]

3. Possessors of mass media and electronic communications undertakings are required to publish the Order immediately, as-is and free of charge.

4. The Order enters into force upon signature.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 24.04.2020, 7

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 87 punkti 8 ning hädaolukorra seaduse § 13, § 19 lõike 1, § 21 lõike 1 ja § 23 alusel:

1. Vabariigi Valitsus:
  1) kuulutab välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga ning vajadusega rakendada hädaolukorra seaduse 4. peatüki 2. jaos sätestatud juhtimiskorraldust ning anda võimalus rakendada vajaduse korral samas peatükis sätestatud meetmeid. Viiruse levikust põhjustatud hädaolukorda ei ole võimalik lahendada ilma hädaolukorra seaduses sätestatud juhtimiskorraldust rakendamata;
  2) määrab eriolukorra piirkonnaks Eesti Vabariigi haldusterritooriumi;
  3) määrab eriolukorra juhiks peaministri.

2. Eriolukord kehtib kuni 17. maini 2020. a kaasa arvatud, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.
[RT III, 24.04.2020, 5 - jõust. 24.04.2020]

3. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

4. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json