Text size:

Operational lifetime energy and environmental impact requirements when purchasing road-transport vehicles

Issuer:Government
Type:regulation
In force from:04.11.2011
In force until:31.08.2017
Translation published:24.09.2014

This Regulation is enacted on the basis of Section 31(21) of the Public Procurement Act.

§ 1.  Purchase of road-transport vehicles

 (1) Contracting authorities (within the meaning of Section 10 of the Public Procurement Act) shall, when purchasing road-transport vehicles falling under the category given in Table 3 of the Annex to this Regulation, take into account the operational lifetime energy and environmental impact of the vehicle (as set out in subsection 3 below) and apply at least one of the options referred to in Section 2.

 (2) Application of this Regulation shall not be mandatory for the purchase of road-transport vehicles costing less than the threshold given in Section 15(1)(2) of the Public Procurement Act, or the purchase of vehicles of the type indicated in Article 2(3) of Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (OJ L 263, 9.10.2007, p. 1-160), where such vehicles are not subject to type-approval or individual approval, or the purchase of defence-force vehicles to be used in war time.

 (3) The operational lifetime energy and environmental impact of a road-transport vehicle shall be determined taking account of at least the following factors:
 1) energy consumption;
 2) carbon-dioxide emissions;
 3) emissions of nitrogen dioxides (NOx), non-methane hydrocarbons, and particulate matter.

 (4) As well as the operational lifetime energy and environmental impact referred to in subsection 1, contracting authorities may also take into account other environmental factors listed in the vehicle’s type-approval documentation.

 (5) Fuel consumption (energy consumption) and emissions of carbon dioxide and other pollutants for vehicle operation (listed in Table 2 of the Annex) shall be based on standardised European Union test procedures, for vehicles for which such test procedures are laid down in type-approval legislation. For vehicles not covered by standardised European Union procedures, comparability between offers shall be ensured by using widely recognised test procedures, or the results of tests for the authority, or information supplied by the manufacturer.

§ 2.  Calculating the operational lifetime energy and environmental impact when purchasing road-transport vehicles

 (1) In order to meet the requirements laid down in Section 1(1) and (3) the contracting authority shall:
 1) include in the tender technical specifications for the energy and environmental requirements for road-transport vehicles in respect of each of the impact factors given in Section 1(3) and any of the other possible environmental impact factors referred to in Section 1(4); or
 2) take energy and environmental impact into account when purchasing road-transport vehicles.

 (2) The energy and environmental impact referred to in Section 2(1)(2) shall be taken into account by:
 1) adding impact requirements to the tender documentation as an evaluation criteria; or
 2) using the methodology set out in Section 3, if the impact is to be monetised.

§ 3.  Methods for calculating the monetary value of the operational lifetime energy and environmental impact of road-transport vehicles

 (1) When applying Section 2(2)(2), operational lifetime energy consumption linked to the operation of the vehicles under purchase, and carbon-dioxide emissions and other pollutant emissions as set out in Table 2 of the Annex, shall be monetised and calculated using the methodology set out in subsections 2, 3 and 4.

 (2) The monetary value of the operational lifetime energy consumption of a vehicle shall be calculated using the following methodology:
 1) Fuel consumption for vehicles under Section 1(5) shall be converted into units of energy consumption per kilometre, whether this is given directly, which is the case for instance for electrical cars, or not. Where the fuel consumption is given in different units, it shall be converted into energy consumption units per kilometre, using the conversion factors given in Table 1 of the Annex for the energy content of the different motor fuels.
 2) Calculation of the unit cost of the energy consumption of a vehicle shall be based on the pre-tax price per energy unit of petrol or diesel used as motor fuel, depending on which has the lower average price on the market. The average pre-duty fuel price for major retailers in Estonia is published every week on the European Commission’s Market Observatory for Energy website. The energy consumption unit price is arrived at by dividing the average litre price for the cheapest fuel by the number of energy units per litre given in Table 1 of the Annex.
 3) The monetary value of the operational lifetime energy consumption of a vehicle shall be calculated by multiplying the lifetime mileage, according to subsection 5 (taking into account previous mileage when purchasing used vehicles), by the energy consumption unit per kilometre defined in indent 1 and the energy consumption unit cost referred to in indent 2.

 (3) The monetary value of the operational lifetime carbon-dioxide emissions of a vehicle shall be calculated by multiplying the lifetime mileage, according to subsection 5 (taking into account previous mileage when purchasing used vehicles), by the value for carbon-dioxide emissions in kilograms per kilometre given in Section 1(5) and the cost per kilogram taken from the range given in Table 2 of the Annex.

 (4) The monetary value of operational lifetime emissions of other pollutants shall be calculated by summing the value of operational lifetime emissions of nitrogen oxides, non-methane hydrocarbons and particulate matter. The monetary value of each operational lifetime pollutant shall be calculated by the lifetime mileage, according to subsection 5 (taking into account previous mileage when purchasing used vehicles), by the value for emissions in grams per kilometre given in Section 1(5) and the monetary value for one gram, on the basis of the Community-averaged monetary values given in Table 2 of the Annex. Contracting authorities may apply higher monetary values, provided that they do not exceed the monetary values given in Table 2 of the Annex multiplied by a factor of two.

 (5) Lifetime mileage of a vehicle, if not otherwise specified in the tender documentation, shall be taken from Table 3 of the Annex.

§ 4.  Implementing provision

  Procurement procedures initiated before the entry into force of this Regulation shall be completed on the basis of the regulations in force before the entry into force of the Regulation.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 01.11.2011, 2

Määrus kehtestatakse „Riigihangete seaduse” § 31 lõike 21 alusel.

§ 1.  Maanteesõidukite ostmine

  (1) Hankija „Riigihangete seaduse” § 10 tähenduses peab määruse lisa tabelis 3 nimetatud kategooriasse kuuluvate maanteesõidukite ostmisel arvesse võtma sõiduki kogu kasutusiga hõlmavat energiamõju ja keskkonnamõju vastavalt lõikes 3 sätestatule ning kohaldama vähemalt ühte §-s 2 nimetatud võimalustest.

  (2) Määruse kohaldamine ei ole kohustuslik alla „Riigihangete seaduse” § 15 lõike 1 punktis 2 nimetatud piirmäära maksvate maanteesõidukite ostmisel, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1–160), artikli 2 lõikes 3 osutatud sõidukite ostmisel, kui nendele ei kohaldata tüübikinnitust ega üksiksõiduki kinnitust, ning sõjaajal kasutatavate Kaitseväe sõidukite ostmisel.

  (3) Maanteesõiduki kogu kasutusiga hõlmava energiamõju ja keskkonnamõju kindlaks määramisel võetakse arvesse vähemalt järgmiseid tegureid:
  1) energiatarbimine;
  2) süsinikdioksiidi heitkogused;
  3) lämmastikoksiidide (NOx) ning muude mittemetaansete süsivesinike ja tahkete osakeste heitkogused.

  (4) Peale lõikes 1 nimetatud maanteesõidukite kogu kasutusiga hõlmava energiamõju ja keskkonnamõju võivad hankijad arvesse võtta ka teisi sõiduki tüübikinnituse dokumentides loetletud keskkonnamõju tegureid.

  (5) Kütusekulu (energiatarbimine) ning lisa tabelis 2 loetletud süsinikdioksiidi ja muude saasteainete heitkogused sõiduki käitamisel peavad põhinema Euroopa Liidu standarditud katsete tegemise korral, kui nende sõidukite katsetamise kord on tüübikinnitust käsitlevates õigusaktides sätestatud. Sõidukitel, mis ei ole Euroopa Liidu standarditud katsete korraga hõlmatud, tagatakse pakkumiste võrreldavus, kasutades laialdaselt tunnustatud katsete tegemise korda, ametiasutuse katsete tulemusi või tootjalt saadud teavet.

§ 2.  Kogu kasutusiga hõlmava energiamõju ja keskkonnamõju arvestamine maanteesõidukite ostmisel

  (1) Paragrahvi 1 lõigetes 1 ja 3 sätestatud nõuete täitmiseks peab hankija:
  1) lisama hanke tehnilisse kirjeldusse maanteesõidukite energia- ja keskkonnakasutuse nõuded iga § 1 lõikes 3 sätestatud mõju teguri ning võimaliku muu § 1 lõikes 4 sätestatud keskkonnamõju teguri lõikes või
  2) võtma maanteesõidukite ostmisel arvesse energiamõju ja keskkonnamõju.

  (2) Lõike 1 punktis 2 sätestatud energiamõju ja keskkonnamõju võetakse arvesse:
  1) lisades mõju nõuded hankedokumentidesse hindamise kriteeriumina või
  2) kui mõju väljendatakse rahalises väärtuses, kasutades §-s 3 sätestatud metoodikat.

§ 3.  Maanteesõidukite kogu kasutusiga hõlmava energiamõju ja keskkonnamõju rahalise väärtuse arvutamise metoodikad

  (1) Paragrahvi 2 lõike 2 punkti 2 kohaldamisel väljendatakse ostetavate sõidukite kogu kasutusiga hõlmavat käitamisega seotud energiatarbimist ja lisa tabelis 2 märgitud süsinikdioksiidi ja muude saasteainete heitkoguseid rahalise maksumusena, mis arvutatakse vastavalt lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud metoodikale.

  (2) Sõiduki kogu kasutusiga hõlmava käitamisega seotud energiatarbimise rahaline maksumus arvutatakse järgmisel meetodil:
  1) sõiduki § 1 lõikele 5 vastav kütusekulu arvutatakse ümber energiatarbimise ühikuteks kilomeetri kohta, ükskõik kas see on antud vahetult, nagu see on näiteks elektriautodel, või mitte. Kui kütusekulu on antud teistsugustes ühikutes, teisendatakse see energiatarbimise ühikuteks kilomeetri kohta, kasutades lisa tabelis 1 (mootorikütuste energiasisaldus) esitatud ümberarvestustegureid;
  2) sõiduki energiatarbimise ühiku hinna arvutamise aluseks võetakse mootorikütusena kasutatava bensiini või diislikütuse energiaühiku hind enne maksude tasumist, sõltuvalt sellest, kumma kütuse keskmine hind on turul madalam. Eesti suuremate jaemüüjate keskmine kütusehind enne maksustamist avaldatakse iga nädal Euroopa Komisjoni energiaturu uuringute (market observatory for energy) koduleheküljel. Ühe energiatarbimise ühiku hinna saamiseks jagatakse madalaima hinnaga kütuse liitri keskmine hind lisa tabelis 1 toodud vastava energiaühikute arvuga liitri kohta;
  3) sõiduki kogu kasutusiga hõlmava käitamisega seotud energiatarbimise rahalise maksumuse arvutamiseks korrutatakse sõiduki lõike 5 kohane läbisõit kogu kasutusea jooksul, võttes kasutatud sõidukite ostmisel arvesse ka sõiduki senist läbisõitu, punktis 1 määratud energiatarbimise ühikuga kilomeetri kohta ning punktis 2 nimetatud energiatarbimise ühiku hinnaga.

  (3) Sõiduki kogu kasutusiga hõlmava käitamisega seotud süsinikdioksiidi heite rahalise maksumuse arvutamiseks korrutatakse sõiduki lõike 5 kohane läbisõit kogu kasutusea jooksul, võttes kasutatud sõidukite ostmisel arvesse ka sõiduki senist läbisõitu, § 1 lõike 5 kohase süsinikdioksiidi heitega kilogrammides kilomeetri kohta ning lisa tabelis 2 esitatud kuluvahemikuga kilogrammi kohta.

  (4) Sõiduki kogu kasutusiga hõlmava käitamisega seotud muude saasteainete heite rahalise maksumuse arvutamiseks liidetakse kasutusiga hõlmava lämmastikoksiidide, mittemetaansete süsivesinike ja tahkete osakeste heite maksumus. Sõiduki kogu kasutusiga hõlmava iga saasteaine rahalise maksumuse arvutamiseks korrutatakse sõiduki lõike 5 kohane läbisõit kogu kasutusea jooksul, võttes kasutatud sõidukite ostmisel arvesse ka sõiduki senist läbisõitu, § 1 lõike 5 kohase heitega grammides kilomeetri kohta ning ühe grammi rahalise maksumusega, mille aluseks võetakse lisa tabelis 2 esitatud ühenduse keskmist väljendavad rahalised maksumused. Hankijad võivad kohaldada suuremaid rahalisi maksumusi eeldusel, et need ei ole suuremad lisa tabeli 2 vastavatest rahalistest maksumustest korrutatuna teguriga 2.

  (5) Sõiduki läbisõit kogu kasutusea jooksul põhineb lisa tabelil 3, kui hankedokumentides ei ole märgitud teisiti.

§ 4.  Rakendussäte

  Enne määruse jõustumist algatatud hankemenetlused viiakse lõpuni enne määruse jõustumist kehtinud regulatsiooni alusel.

/otsingu_soovitused.json