Text size:

Public Holidays and Days of National Importance Act

Issuer:Riigikogu
Type:act
In force from:22.06.2018
In force until:03.12.2020
Translation published:25.06.2018

§ 1.  National day

  The national day and a day of rest is:
24 February, Independence Day and anniversary of the Republic of Estonia.

§ 2.  Public holidays

  Public holidays and days of rest are:
 1) 1 January – New Year’s Day;
 2) – Good Friday;
 3) – Easter Sunday;
 4) 1 May – May Day;
 5) – Pentecost;
 6) 23 June – Victory Day;
 7) 24 June – Midsummer Day;
 8) 20 August – Day of Restoration of Independence;
 81) 24 December – Christmas Eve;
 9) 25 December – Christmas Day;
 10) 26 December – Boxing Day.
[RT I 2005, 24, 185 - entry into force 20.05.2005]

§ 3.  Days of national importance

  The days of national importance are:
 1) 6 January – Epiphany;
 2) 2 February – Anniversary of Tartu Peace Treaty;
 21) 14 March – Mother Tongue Day;
 3) second Sunday in May – Mothers’ Day;
 31) 4 June – Flag Day;
 4) 14 June – Day of Mourning;
 41) 23 August – Day of Remembrance for Victims of Communism and Nazism;
[RT I 2009, 34, 229 - entry into force 06.07.2009]
 42) the second Sunday in September – Grandparents’ Day;
[RT I 2010, 7, 27 - entry into force 26.02.2010]
 43) 22 September – Resistance Day;
[RT I 2007, 22, 118 - entry into force 23.03.2007, point number changed (RT I, 2010, 7, 27)]
 44) 1 October – Local Self-Government Day;
[RT I, 12.06.2018, 2 - entry into force 22.06.2018]
 45) the third Saturday in October – Kindred Peoples’ Day;
[RT I, 09.03.2011, 2 - entry into force 19.03.2011, point number changed (RT I, 12.06.2018, 2)]
 5) 2 November – All Souls’ Day;
 6) the second Sunday in November – Fathers’ Day;
 7) 16 November – Day of Declaration of Sovereignty.

§ 31.  National mourning

 (1) The Government of the Republic of Estonia may declare a period of national mourning.

 (2) No public events incongruous with mourning may be held on 14 June, the Day of Mourning.
[RT I 2005, 20, 126 - entry into force 01.01.2006]

§ 4.  Determination of public holidays and days of national importance

 (1) The public holidays and days of national importance specified in this Act are determined on the basis of the Gregorian calendar.

 (2) The provisions in other legislative acts regarding public holidays and days of national importance apply to the national day.

§ 5.  [Omitted from this version]

§ 6.  Entry into force of this Act

  This Act enters into force on 23 February 1998.

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.06.2018, 4

§ 1.  Rahvuspüha

  Rahvuspüha ja puhkepäev on:
24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev.

§ 2.  Riigipühad

  Riigipühad ja puhkepäevad on:
  1) 1. jaanuar – uusaasta;
  2) – suur reede;
  3) – ülestõusmispühade 1. püha;
  4) 1. mai – kevadpüha;
  5) – nelipühade 1. püha;
  6) 23. juuni – võidupüha;
  7) 24. juuni – jaanipäev;
  8) 20. august – taasiseseisvumispäev;
  81) 24. detsember – jõululaupäev;
  9) 25. detsember – esimene jõulupüha;
  10) 26. detsember – teine jõulupüha.
[RT I 2005, 24, 185 - jõust. 20.05.2005]

§ 3.  Riiklikud tähtpäevad

  Riiklikud tähtpäevad on:
  1) 6. jaanuar – kolmekuningapäev;
  2) 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev;
  21) 14. märts – emakeelepäev;
  3) maikuu teine pühapäev – emadepäev;
  31) 4. juuni – Eesti lipu päev;
  4) 14. juuni – leinapäev;
  41) 23. august – kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev;
[RT I 2009, 34, 229 - jõust. 06.07.2009]
  42) septembrikuu teine pühapäev – vanavanemate päev;
[RT I 2010, 7, 27 - jõust. 26.02.2010]
  43) 22. september – vastupanuvõitluse päev;
[RT I 2007, 22, 118 - jõust. 23.03.2007, muudetud alapunkti number (RT I 2010, 7, 27)]
  44) 1. oktoober – omavalitsuspäev;
[RT I, 12.06.2018, 2 - jõust. 22.06.2018]
  45) oktoobrikuu kolmas laupäev – hõimupäev;
[RT I, 09.03.2011, 2 - jõust. 19.03.2011, muudetud alapunkti number (RT I, 12.06.2018, 2)]
  5) 2. november – hingedepäev;
  6) novembrikuu teine pühapäev – isadepäev;
  7) 16. november – taassünni päev.
24.04.2019 15:09
Veaparandus - Täpsustatud § 3 punkti 4.3 ja 4.5 muutmismärget Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

§ 31.  Üleriigiline lein

  (1) Vabariigi Valitsus võib välja kuulutada üleriigilise leina.

  (2) Leinapäeval, 14. juunil, ei korraldata leinaga kokkusobimatuid avalikke üritusi.
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]

§ 4.  Pühade ja tähtpäevade arvestamine

  (1) Käesolevas seaduses nimetatud pühad ja tähtpäevad arvestatakse gregooriuse ehk uue kalendri järgi.

  (2) Rahvuspüha suhtes kohaldatakse teistes õigusaktides riigipühade ja riiklike pühade kohta sätestatut.

§ 5.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 23. veebruaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json