Text size:

Order of the person in charge of emergency situation for imposing a restriction on movement after crossing the state border

Issuer:Prime Minister
Type:order
In force from:26.03.2020
In force until:13.05.2020
Translation published:27.03.2020

Due to the emergency situation declared by the Government of the Republic Order No. 76 “Declaration of an emergency situation in the administrative territory of the Republic of Estonia” of 12 March 2020, the person in charge of emergency situation decides:

1. Under § 31 (3) of the Emergency Act, a restriction on the freedom of movement is imposed for 14 calendar days on persons permitted to enter Estonia on the state border of the Republic of Estonia. Within 14 calendar days after arriving in Estonia, such persons are prohibited from leaving their place of residence or permanent place of stay.
[RT III, 18.03.2020, 1 – entry into force 18.03.2020]

2. Persons may leave their place of residence or permanent place of stay on the order of a health care professional or a police officer or in case of an emergency jeopardising the person’s life or health.

3. The restriction set out in clause 1 does not apply to the following asymptomatic persons who are allowed to enter Estonia:
1) employees of diplomatic missions or consular posts of foreign states in Estonia and their family members and foreigners arriving in Estonia in the framework of international military cooperation;
2) persons who are directly involved in transporting goods or raw products, including loading of goods or raw products;
[RT III, 26.03.2020, 6 – entry into force 26.03.2020]
3) persons who are directly involved in international carriage of goods and passengers, including a crew member or a ship’s crew member servicing an international means of transport and a person performing repairs or warranty or maintenance work on such a means of transport;
[RT III, 26.03.2020, 6 – entry into force 26.03.2020]
4) persons who are servicing travel groups and who are directly involved in the provision of passenger transport services;
5) health care professionals and persons providing other services necessary for responding to an emergency;
6) persons who are allowed to cross the state border for the purpose of reaching their country of residence;

61) [repealed – RT III, 20.03.2020, 3 – entry into force 20.03.2020]

62) persons whose border crossing serves the purpose of going to work or from work to their place of residence, moving between the Republic of Estonia and the Republic of Latvia;
[RT III, 20.03.2020, 3 – entry into force 20.03.2020]
7) persons referred to in clause 2 of the Government of the Republic Order No. 78 “Temporary restriction on crossing the state border due to the spread of the coronavirus causing the COVID-19 disease” of 15 March 2020 to whom the Police and Border Guard Board does not apply the restriction on the freedom of movement and foreigners whom the Police and Border Guard Board has given permission to enter Estonia on the basis of their special request under sub-clause 6 2) of said Order;
[RT III, 18.03.2020, 1 – entry into force 18.03.2020]
8) persons whose permanent place of residence registered in the population register is in the Republic of Estonia but whose place of employment is in the Republic of Finland;
[RT III, 18.03.2020, 5 – entry into force 18.03.2020] 9) persons whose purpose for arriving in Estonia is related to ensuring the continuity of a vital service;
[RT III, 26.03.2020, 6 – entry into force 26.03.2020]
10) persons whose arrival in Estonia is related to the maintenance or repair of or warranty or information and communication technology work on equipment of a company operating in Estonia if this is necessary for ensuring the operation of the company.
[RT III, 26.03.2020, 6 – entry into force 26.03.2020]

31. The 14-calendar day restriction on the freedom of movement provided for in clause 1 does not apply to persons referred to in sub-clause 3 8) provided they enter the Republic of Estonia once every seven days.
[RT III, 18.03.2020, 5 – entry into force 18.03.2020]

4. Under § 24 (2) of the Emergency Act, for responding to the emergency that led to the declaration of an emergency situation, the Police and Border Guard Board is assigned the duty of ensuring the restriction on movement provided for in this Order pursuant to the terms and conditions set out in the Order.

5. Said measures shall apply until this Order is changed and the need for these measures shall be assessed no later than after every two weeks.

6. Broadcasters and electronic communications undertakings shall publish the Order promptly in unaltered form and free of charge.

7. This Order takes effect on 17 March 2020.

This Order establishes specific measures for the protection of the life and health of people and overriding public interest, said measures being essential for preventing the spread of the virus. The reasons and considerations are set out in the explanatory memorandum to the Order, which will be published on the website of the Government of the Republic.
Failure to duly comply with measures of emergency situation will prompt the application of the administrative coercive measures set out in § 28 (2) or (3) of the Law Enforcement Act. According to § 47 of the Emergency Act, the amount of penalty payment is 2000 euros.
This Order can be appealed against pursuant to the procedure provided for in the Code of Administrative Court Procedure.

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 26.03.2020, 9

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang 14 kalendripäevaks isikule, kellel lubatakse Eesti Vabariigi riigipiiril Eestisse siseneda. Isikul on Eestisse saabumisest 14 kalendripäeva jooksul keelatud lahkuda elukohast või püsivast viibimiskohast.
[RT III, 18.03.2020, 1 - jõust. 18.03.2020]

2. Elukohast või püsivast viibimiskohast võib lahkuda tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.

3. Punktis 1 nimetatud piirang ei kehti järgmiste Eestisse siseneda lubatud ja haiguse tunnusteta isikute kohta:
  1) Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötajad või nende perekonnaliikmed või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuvad välismaalased;
  2) isikud, kes on vahetult seotud kauba või tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega;
[RT III, 26.03.2020, 6 - jõust. 26.03.2020]
  3) isikud, kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik;
[RT III, 26.03.2020, 6 - jõust. 26.03.2020]
  4) isikud, kes teenindavad reisigruppe ja kes on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega;
  5) tervishoiutöötajad või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutavad isikud;
  6) isikud, kellel on lubatud riigipiiri ületada eesmärgiga oma elukohariiki jõuda;
  61) [kehtetu - RT III, 20.03.2020, 3 - jõust. 20.03.2020]
  62) isikud, kelle piiriületuse eesmärk on liikuda tööle või töölt elukohta Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahel;
[RT III, 20.03.2020, 3 - jõust. 20.03.2020]
  7) Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ punktis 2 nimetatud isikud, kelle suhtes Politsei- ja Piirivalveamet ei kohalda liikumisvabaduse piirangut, ja välismaalased, kellele Politsei- ja Piirivalveamet on andnud sama korralduse punkti 6 alapunkti 2 alusel loa eritaotluse alusel Eestisse siseneda;
[RT III, 18.03.2020, 1 - jõust. 18.03.2020]
  8) isikud, kelle rahvastikuregistris registreeritud püsiv elukoht on Eesti Vabariigis, kuid töökoht on Soome Vabariigis;
[RT III, 18.03.2020, 5 - jõust. 18.03.2020]
  9) isikud, kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega;
[RT III, 26.03.2020, 6 - jõust. 26.03.2020]
  10) isikud, kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise, remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks.
[RT III, 26.03.2020, 6 - jõust. 26.03.2020]

31. Punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piirang 14 kalendripäeva ei kehti punkti 3 alapunktis 8 nimetatud isikute kohta, kui nad sisenevad Eesti Vabariiki üks kord seitsme päeva jooksul.
[RT III, 18.03.2020, 5 - jõust. 18.03.2020]

4. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel määrata eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile ülesanne tagada käesolevas korralduses sätestatud liikumispiirang vastavalt korralduses ettenähtud tingimustele.

5. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

6. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

7. Korraldus jõustub 17. märtsil 2020. a.


Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

/otsingu_soovitused.json