Text size:

Form of and procedure for submitting the report on advertising of medicinal products

Issuer:Minister of Social Affairs
Type:regulation
In force from:24.02.2014
In force until:24.12.2023
Translation published:28.03.2016

This Regulation is established on the basis of subsection 83 (7) of the Medicinal Products Act.

§ 1.  General provisions

 (1) This Regulation establishes the form of and procedure for submitting to the State Agency of Medicines the report concerning provision of support specified in subsections 86 (2) and (5) of the Medicinal Products Act by a holder of a marketing authorisation in respect of a medicinal product to dispensing chemists, pharmacists and doctors and their associations, organisation of events specified in subsection 86 (6) and patient information events, distribution of samples, and any discounts made.

 (2) The submitted data shall be considered public information, with the summarised data published on the website of the State Agency of Medicines by 1 June each year.

§ 2.  Procedure for submitting the report on advertising of medicinal products

 (1) A marketing authorisation holder shall submit the report on advertising of medicinal products to the State Agency of Medicines by 1 February each year in the form provided in the Annex to this Regulation, or notify the State Agency of Medicines if no reportable marketing activities were carried out in the preceding year.
[RT I, 21.02.2014, 2 - entry into force 24.02.2014]

 (2) A marketing authorisation holder shall submit the report on advertising of medicinal products electronically via the web portal of the State Agency of Medicines (Client Portal).
[RT I, 21.02.2014, 2 - entry into force 24.02.2014]

§ 3.  Data to be submitted in the report on advertising of medicinal products

 (1) The following data shall be submitted on medicinal products not subject to medical prescription in the report on advertising of medicinal products:
 1) presentations of medicinal products or other scientific events organised or initiated by the marketing authorisation holder in Estonia;
 2) presentations of medicinal products or other scientific events organised or initiated by the marketing authorisation holder outside Estonia, targeting Estonian citizens;
 3) record of samples of medicinal products, broken down by preparations;
 4) discounts on medicinal products, broken down by preparations, excluding discounts made under public procurements or price agreements in accordance with subsection 42 (4) of the Health Insurance Act;
[RT I, 21.02.2014, 2 - entry into force 24.02.2014]
 5) patient information events organised or initiated by the marketing authorisation holder.

 (2) The following data shall be submitted on medicinal products subject to medical prescription in the report on advertising of medicinal products:
 1) presentations of medicinal products or other scientific events organised or initiated by the marketing authorisation holder in Estonia;
 2) presentations of medicinal products or other scientific events organised or initiated by the marketing authorisation holder outside Estonia, targeting Estonian citizens;
 3) record of samples of medicinal products, broken down by preparations;
 4) discounts on medicinal products, broken down by preparations, excluding discounts made under public procurements or price agreements in accordance with subsection 42 (4) of the Health Insurance Act;
[RT I, 21.02.2014, 2 - entry into force 24.02.2014]

 (3) In addition to the data specified in subsections (1) and (2), the following data shall be submitted in the report on advertising of medicinal products:
 1) support awarded to medical or pharmaceutical events in accordance with subsection 86 (5) of the Medicinal Products Act, broken down by events, specifying the beneficiary, name of the event, purpose of use of the support, and the amount of the support;
 2) support awarded for participation in medical events in accordance with subsection 86 (2) of the Medicinal Products Act, broken down by support, specifying the beneficiary, name of the event, purpose of use of the support, and the amount of the support;
 3) health promotion events which are organised or initiated by the marketing authorisation holder, and which, in the opinion of the marketing authorisation holder, are not related to the advertising of medicinal products not subject to medical prescription or medicinal products subject to medical prescription, specifying the target group, purpose of the event, and number of participants.

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.02.2014, 8

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 83 lõike 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus kehtestab ravimi müügiloa hoidja poolt proviisoritele, farmatseutidele ja arstidele ning nende ühendustele «Ravimiseaduse» § 86 lõigetes 2 ja 5 nimetatud toetuste andmise, § 86 lõikes 6 nimetatud ürituste ja patsientide teavitusürituste korraldamise, raviminäidiste jagamise ning allahindluste tegemise kohta Ravimiametile esitatava aruande vormi ja aruande esitamise korra.

  (2) Edastatud andmed on avalik teave ja kokkuvõtlikud andmed avalikustatakse iga aasta 1. juuniks Ravimiameti veebilehel.

§ 2.   Ravimireklaami aruande esitamise kord

  (1) Ravimi müügiloa hoidja esitab iga aasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande käesoleva määruse lisas toodud vormis või teavitab Ravimiametit, kui eelmisel aastal aruandes kajastatavaid tegevusi ei tehtud.
[RT I, 21.02.2014, 2 - jõust. 24.02.2014]

  (2) Ravimi müügiloa hoidja esitab ravimireklaami aruande Ravimiametile elektrooniliselt Ravimiameti veebikeskkonna (Kliendiportaal) kaudu.
[RT I, 21.02.2014, 2 - jõust. 24.02.2014]

§ 3.   Ravimireklaami aruandes esitatavad andmed

  (1) Ravimireklaami aruandes esitatakse käsimüügiravimite reklaami kohta järgmised andmed:
  1) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused Eestis;
  2) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused väljaspool Eestit, mille sihtgrupiks olid Eesti kodanikud;
  3) raviminäidiste arvestus preparaatide kaupa;
  4) ravimite allahindlused preparaatide kaupa, välja arvatud riigihangete raames tehtud või ravikindlustuse seaduse § 42 lõike 4 alusel sõlmitud hinnakokkuleppest tulenevad allahindlused;
[RT I, 21.02.2014, 2 - jõust. 24.02.2014]
  5) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud patsientide teavitusüritused.

  (2) Ravimireklaami aruandes esitatakse retseptiravimite reklaami kohta järgmised andmed:
  1) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused Eestis;
  2) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud ravimiesitlus- või muud teaduslikud üritused väljaspool Eestit, mille sihtgrupiks olid Eesti kodanikud;
  3) raviminäidiste arvestus preparaatide kaupa;
  4) ravimite allahindlused preparaatide kaupa, välja arvatud riigihangete raames tehtud või ravikindlustuse seaduse § 42 lõike 4 alusel sõlmitud hinnakokkuleppest tulenevad allahindlused.
[RT I, 21.02.2014, 2 - jõust. 24.02.2014]

  (3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmetele esitatakse ravimireklaami aruandes järgmised andmed:
  1) arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste läbiviimise toetamine vastavalt «Ravimiseaduse» § 86 lõikele 5 ürituste kaupa, sh näidates toetuse saaja, ürituse nimetuse, toetuse kasutamise eesmärgi ning toetuse summa;
  2) arstiteaduslikel üritustel osalemise toetamine vastavalt «Ravimiseaduse» § 86 lõikele 2 toetuste kaupa, sh näidates toetuse saaja, ürituse nimetuse, toetuse kasutamise eesmärgi ning toetuse summa;
  3) müügiloa hoidja korraldatud või algatatud tervisealased teavitusüritused, mis müügiloa hoidja hinnangul ei ole seotud käsimüügi- või retseptiravimi reklaamiga, sh näidates sihtrühma, ürituse eesmärgi ning osalejate arvu.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json