Väljaandja : Erakondade nõupidamine
Akti või dokumendi liik : protokoll 
Teksti liik : algtekst 

 

Protokoll N 48.

Nõupidamine 1 Jan. 1918.

Koos: J. Jaakson. Rad.–Dem; Fr. Peterson – E.Sd.T.P.; E. Alwer – Läänemaa Talurahvaliit. H. Luht – E.D.P.; P. Põld – E.D.E; N. Kann – E.D.E. (Tallinna osakond); Joh. Kukk – E.T.E.; Sutis – E.S.R.P. ; E. Rosenwaldt – E. Rad. – Dem. E.; A. Birk – Senioren Konvent (E.R.D.E) M. Pung – Dem. erakond; V. Neggo  Wäljasp. erak. (Maanõukogu sekr. abi) H. Piip (Sots tööer.); A. Ostra, E.S.D. Tööl. Partei; L. Sepp – E.s.-r. partei parem tiiw; J. Kalm – Maaliit; J. Seljamaa – Asutava Kogu liige; J. Raamat – Maaliit; A. Saar – Talurahvaliit; K. Saral – E.D.E; J. Reintam – E. Rad. Dem.; P. Kann – E.I.L.; J. Poopu – E.I.L.; J. Ümarik – E.I.L.;  H. Wäljamaa – E. Rad. Dem.; H. Raudsepp – E. Sots. rew. parem tiiw; K. Mikita – E. Tööerakond; Joh. Pitka – E. Rad. Dem.; B. Abrams – E.I.L. M. Kirschbaum – E.S.D.T.p.; J. Naaris – E.R.D.E.; G. Kirschbaum – E.I.L.; P. Schneider – E.I.L; E. Laamann – E.T.E.

Suits peab soowitavaks, et kõik erakonnad ühise memorandumiga asjas üles astuksid. Paneb ette asja edasi lükata maatarahwa kongressini.

Sepp: kui maatarahwa kongress otsustas mõisasid mitte jagada, siis saawad enamlased seal iga oma otsuse läbi wiima.

Schneider: Eesti sõjawäelased on pea wiimaseni Eesti iseseiswuse poolt – tahawad igal juhtumisel neutralseks saada. Iseseiswuslased panewad ette Eesti iseseiswust wiibimata Haapsalus wälja kuulutada Eesti senjoorenkonwendi ja Haapsalu polgu poolt, kes selle poolehoidjad. Seks 10 jan. sõjawäelaste referendum toime panna wõim ülemkomitee kätte wõtta ja Eestimaa kaitsmine 1 E. diwisjoni hoolde anda.

Suits: Praktilised sammud oleksid iseseiswus wälja kuulutada; erakondade poolt, kes seks kokku lepiwad, saadikud rahu kongressile saata, referendumi wõib pärast teha.

Piip: Sõjaw. kongress 7 jan. wõib otsustawa sõna öelda, nagu Ukrainas.

Sõjawäel. Poopu: Keegi meid ei peata, kui mitte meie ise.

Luht: Tartu E. soldatid ei taha iseseiswust, sest siis jääda meie nälga – lätlased ja juudid töötawad seal.

Laaman ja Raamat on edasilükkamise poolt. Sakslane niipea ei tule.

Suits: Deklaratsion waja oma ja wäljamaale anda. Okkupation on lähemal ajal siiski oodata. Käesolewa kuu jooksul waja deklraratsion saata. Saksa Dem. ja sotsialdem. ringid sooviwad meist informeeritud saada.

Kirschbaum: reaalne samm oleks kontakt luua. Meil on Doni frondil salajane asi, mis ähwardawaks saab. Kõigiga meie ei taha ühes tantsida.

Suits: Kui iseseiswad oleme, siis peame ka WeneAsutawa Kogu boikoteerima.

Wõetakse ühel häälel wastu resolutsionid, kus juures s.d. ja s.r. keskkomitee esitajad, kellel wolitusi ei ole, kaasa ei hääleta:
   1) iseseiswuse wäljakuulutamise lähemal ajal tarwilikuks tunnistada, milleks igal pool propagandat teha, kodu ja wäljas.
   2) seks parteide waheline büroo luua, kes ka deklaratsioni (memorandum) wäljatöötaks.

Büroosse igalt erakonnalt esitaja walida:

E.D.E – Saral, E. Tööer. – Kukk, Sr. parem tiiw – Leo Sepp,  Srkeskkom. – Suits. Esdtp – Ostra, Rd – Jaakson, E.I.L. – Schneider, Maaliit – Raamat, Talur. liit – Reinthal.

H. Raudsepp
V. Neggo
J. Jaakson