Väljaandja : Eesti Ajutine Valitsus
Akti või dokumendi liik : teadaanne 
Teksti liik : algtekst 
Avaldamismärge : RT, 27.11.1918, 1 lk 2

Eesti Ajutine Walitsus
Eestimaa rahwastele.

Eesti Maapäewa Wanemate Nõukogu kuulutas 24. veebruaril k.a. manifesti läbi Eesti iseseisvaks demokratliseks wabariigiks ja andis kõrgema wõimu kolmeliikmelise päästekomitee kätte, kes Eesti Ajutise Walitsuse kokku seadis ja välja kuulutas. Eesti Ajutise Walitsuse wäslissaatkonna ettepanekul tunnistasid liitriigid Eesti Maapäewa tegelikult iseseiswaks ainsaks kõrgemaks wõimuks Eestis.

Seega annab Eesti Ajutine Walitsus teada, et ta oma takistatud tegewust uuesti on alganud ja awaldab järgmist:

1. Lähematel päewadel astub kokku Eesti Maapäew, kelle peaülesandeks on Eesti Asutawa Kogu kokkukutsumine üleüldise, ühetasase, otsekohese, salajase ja proportsionalse hääleõiguse põhjal.

2. Kõik üleüldise walimiseõiguse alusel walitud maa-, linna- ja wallaomawalitsuse asutused peawad ajawiitmata oma katkestatud tegewust jatkama juhatuse järele, mida Ajutise Walitsuse wolinikud kohtadel annawad. Wahepeal tegewuses olnud ametiasutustelt ja isikutelt tuleb asjaajamine üle wõtta.

3. Ajutine Walitsus kutsub Eesti rahvast rahuliku usaldusega Ajutise Walitsuse wastutusrikast tegewust toetama ja korda segawatest wäljaastumistest tagasi hoidma. Maa ja rahwa kaitseks on sammusid astutud. Iseäranis külmawerelist ja kohusetundliku lahendamist nõuab toitlusküsimus, mis senise kontollerimata ja meie maale kahjuliku tegewuse läbi kritiliseks on läinud.

Eesti Ajutine Walitsus loodab, et Eesti rahwas sel suurel ajaloolisel silmapilgul oma enesemääramise õigust kulturaliselt tarvitada oskab.

Tallinnas, 11. nowembril 1918.

Eesti Ajut. Walitsuse wolitusel: J. Poska.