Väljaandja : Eesti Kaitse Liit
Akti või dokumendi liik : teadaanne 
Teksti liik : algtekst 

Eesti Kaitse Liit.

Saksa wõimude ajal asutatud omakaitse on ajutise walitsuse käsul likwideeritud. Politsei asjaajamise wõtawad oma kätte kohalikud omawalitsused. Maa julgeoleku kaitsmise wõtab Eesti Kaitse Liit oma peale nii linnas, kui maal.

Saksa imperialistlise sõjawõimu raudse käpa rõhumise all kannatades ja nähes et meid hoolimatalt näljasurmale wastu wiiakse, kuna maa kehwad saadused üle piiride woolawad, asutati käige suurema saladuse all “Eesti Kaitse Liit”. Liidus seisawad arusaajad ja üksteist usaldawad isikud, erakondade wahel wahettegemata, selleks et Eesti rahwa peret terwes tema mitmekesiduses ühiselt ja wahettegemata toore wägiwalla, näljasurma ja rahwuslise wägistamise wastu kaitseda.

Eesti Kaitse Liit nõuab, et Eestis rahwawõimu alusel walitsema saaks Eesti seaduslik walitsus. Selleks nõuab ta, et Eesti Maapäewa ja tööliste esitajate läbi täiendatud Eesti Ajutise walitsuse kaudu otsekohese, salajase, ühetasase ja proportsionalse walimise wiisi järele kokku saaks kutsutud Eesti Asutaw Kogu, kes Eesti enese saatuse määrama peab. Praegusi walitsuseasutusi eeltähendatud kujul toetab eesti Kaitse Liit sõjariistadega kuni Eesti Asutawa Kogu kokkutulekuni, mis kõige lähemal ajal peab sündima.

Ei tohi olla wägiwalda ega mõistmataid korratusi, mis halwaks rahwa tahtmise awaldust wabal parlamentaarsel wiisil. Ei tohi huligansusele lasta praegust silmapilku tarwitada segaduse loomiseks.

Et seda läbi wiia, on waja kõikide eestlaste abi erakondade wahel wahet tegemata. Kõik kes kallis meie kodumaa tulewik, astugu Eesti Kaitse Liidu liikmeks, et wabatahtlise distsiplini läbi raudset jõudu luua wäliste sissetungijate wastu ja rahwa waba tahtmise awalduse kaitseks. Ajutise walitsusega on liit ühenduses endise 1. Eesti polgu ülema Põdderi läbi.

Maakondade korralduste ülemateks on nimetatud endised Eesti sõjawäe ohwitserid:

Harjumaakonna ja Tallinna ülem on Kann.
Wirumaakonna ja Rakwere “ “ Reek.
Tartumaakonna ja Tartu “ “ Kurwits.
Järwamaakonna ja Paide “ “ Puskar.
Wiljandimaakonna ja Wiljandi “ “ Kubu.
Läänemaakonna ja Haapsalu “ “ Rõuk.
Pärnumaakonna ja Pärnu “ “ Tannebaum.
Wõrumaakonna ja Wõru “ “ Weermann.
Walga linna “ “ Irw.
Saare-, Hiiu- ja Muhumaa “ “ Poopuu.

Tallinna jaoskondade ülemad on:
1. Abrams
2. Drewerk.
3. Schmidt.
4. Kuusik.
5. Lepp.
6. Wokk.

Sadama komendat: kaugesõidu kapten Treilmann,
abi: Eduard Friedenstein.
Balti waksali komendant: Wunk.
Wiljandi waksali ajutine komendant: Freidenstein, noorem.
Liidu peastaab asub Brokusmäel nr. 8

Eesti Kaitse Liit.