Väljaandja : Maanõukogu
Akti või dokumendi liik : otsus 
Teksti liik : algtekst 
Jõustumise kpv .: 28.11.1917
Avaldamismärge : RT, 27.11.1918, 1 

MAANÕUKOGU OTSUS KÕRGEMAST WÕIMUST.

Eesti Maanõukogu otsustas 15./28. nowembril 1917:

1) Eesti Maanõukogu tunnistab ennast Eestimaa ainsaks kõrgema wõimu kandjaks, kelle määruste ja korralduste järele Eestimaal tuleb käia, kuni Maanõukogu poolt demokratilise walimiseseaduse põhjal wiibimata kokku kutsutaw Eesti Asutaw Kogu kokku astub, et Eestimaa riiklist korda kindlaks määrates maal lõpulikku seadusandlist ja walitsuslist wõimu luua.

2) Igasugused määrused, käsud ja dekredid, tulgu nemad kelle poolt tahes, on Eestimaal kuni Eesti Asutawa Kogu kokkuastumiseni makswad ainuüksi siis, kui Eesti Maanõukogu nemad wälja on kuulutanud, kuna wastasel korral neid mitte ei tule täita.

3) Seks ajaks, kui Eesti Maanõukogu mitte koos ei ole, antakse Maanõukogu juhatusele ja Wanematekogule ühes Maawalitsustega, kui Eestimaa kõrgema wõimu esitajale, õigus rutulikka määrusi ja käskusid Eestimaa elu korraldamiseks wälja kuulutada ja maksma panna, kuni Maanõukogu kokku astudes nende määruste kohta oma otsuse annab.