Väljaandja : Maanõukogu vanematekogu
Akti või dokumendi liik : päevakäsk 
Teksti liik : algtekst 
Avaldamismärge : RT, 27.11.1918, 1

Päästekomitee päewakäsk Ajutise Walitsuse loomisest.
Päewakäsk nr. 5.


Eesti Ajutise Walitsuse kokkusead on järgmine:
1. Ministrite nõukogu esimees ja siseminister Konstantin Päts.
2. Ministrite nõukogu abiesimees ja kohtuminister Jüri Wilms.
3. Wälisminister Jaan Poska.
4. Sõjaminister kindralstaabi oberst Andres Larka.
5. Raha- ja riigiwaranduste minister Juhan Kukk.
6. Kaubandus- ja tööstusminister Päts.
7. Põllutöö- ja toitlusminister Jaan Raamot.
8. Teedeminister Ferdinand Peterson.
9. Töö- ja hoolekandmise minister Willem Maasik.
10. Haridusminister Peeter Põld.
11. Saksa rahwusasjade minister – ajutiselt waba.
12. Rootsi rahwusasjade minister – ajutiselt waba.
13. Wene rahwusasjade minister – ajutiselt waba.

Tallinn, 24. weebruar 1918.
Maapäewa Wanemate Nõukogu nimel: Eestimaa Päästekomitee.