Väljaandja : Pärnu linna asutuste ja organisatsionide esindajad
Akti või dokumendi liik : akt 
Teksti liik : algtekst 
Avaldamismärge : RT, 27.11.1918, 1

Akt Eesti Demokratlise Wabariigi Wäljakuulutamise kohta Pärnu linnas 23(10) weebruaril 1918. a kell 8 õhtu.

Meie, allakirjutanud Pärnu linna asutuste ja organisatsionide esitajad, ilmusime tänasel päewal Pärnu linnaameti ruumidesse, et järgmist akti kokku seada:

23(10) weebruaril 1918. a jõudis Pärnu linna Eesti Maapäewa Wanemate Nõukogu saadik h-ra Jaan Soop ja tõi Eesti Maapäewa Wanemate Nõukogu poolt 21(8) weebruaril 1918 a. wäljaantud ja selle akti juurde pandud Manifesti Eestimaa Rahwastele wäljakuulutamiseks Pärnu kreisis ja linnas. Manifesti ettelugemine pandi Eesti Maapäewa liikme h-ra Hugo Kuusner’i pääle. 23(10) weebruaril 1918 a. kell 8 õhtu luges h-ra Kuusner „Endla“ rahwamaja rõdult awalikult Manifesti Eestimaa Rahwastele ette, millega Eestimaa Manifestis määratud piirides 21(8) weebruarist 1918 a. iseseiswaks demokratliseks Eesti Wabariigiks kuulutatakse.

Ülemal ettetoodud tõeolusid kinnitame oma allkirjadega.

Käesolew akt on kolmes alguskirjas walmistatud, milledest üks Eesti Maapäewale, teine Pärnu Linnawalitsusele ja kolmas Pärnu Maakonna walitsusele saadetud on ja alal hoitakse.

Pärnu linnapea abi J. TIMUSK
Pärnu maakonnawalitsuse nimel abiesimees J. HANSEN
Pärnu linna poolt valitud Eesti Maapäeva saadik H. KUUSNER
2 Eesti jalaväe polgu 3-ma /Pärnu/ bataljoni komandör St.-kapten F.TANNENBAUM
Eesti Maarahwa Liidu Pärnu Maakonna-Komitee nimel August JÜRMANN
Eesti Demokratlise Erakonna Pärnu osakonna juhatuse nimel Jaan KARU
Pärnu Maakonna Miilitsa Ülem N. TALTS
Eesti tööerakonna Pärnu osakonna nimel M. MARTINSON
Eesti Sotsialistide-Revolutsionäride erakonna Pärnu organisatsioni nimel J.PIISKAR
Pärnumaa Kooliõpetajate Liidu nimel J. JÄRWE
Endla Seltsi nimel M. TORRIM
Pärnu Eesti Kooli Seltsi nimel J. JAKOBSON
Pärnu Põllumeeste Seltsi nimel esimees H WIITAEK
Kalameeste Jahta Seltsi nimel esimees J. KUTAN
Pärnumaakonna Hariduse Seltsi nimel A. LUTS