Ilmumas ja ilmunud

RT I, 22.02.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse kuuluvate veekogude nimekirja kinnitamine RT I, 22.02.2019, 72 Keskkonnaminister määrus 9 01.10.2019 - kehtetu
Põhjaveekomisjoni põhimäärus RT I, 22.02.2019, 71 Keskkonnaminister määrus 60 01.10.2019 - kehtetu
Põhjaveevaru hindamise kord RT I, 22.02.2019, 70 Keskkonnaminister määrus 9 01.10.2019 - kehtetu
Veeuuringut teostavate katselaborite võrdluskatse kord RT I, 22.02.2019, 69 Keskkonnaminister määrus 83 01.10.2019 - kehtetu
Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid RT I, 22.02.2019, 68 Vabariigi Valitsus määrus 57 01.10.2019 - kehtetu
Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded RT I, 22.02.2019, 67 Sotsiaalminister määrus 1 01.10.2019 - kehtetu
Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded RT I, 22.02.2019, 66 Vabariigi Valitsus määrus 171 01.10.2019 - kehtetu
Liigid ja liikide rühmad, millele avaldatav ebasoodne muutus loetakse vee kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele tekitatud kahjuks «Veeseaduse» § 26.15 tähenduses RT I, 22.02.2019, 65 Keskkonnaminister määrus 37 01.10.2019 - kehtetu
Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused RT I, 22.02.2019, 64 Keskkonnaminister määrus 39 01.10.2019 - kehtetu
Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases RT I, 22.02.2019, 63 Keskkonnaminister määrus 38 01.10.2019 - kehtetu
Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord RT I, 22.02.2019, 62 Keskkonnaminister määrus 44 01.10.2019 - kehtetu
Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks RT I, 22.02.2019, 61 Keskkonnaminister määrus 61 01.10.2019 - kehtetu
Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad, proovivõtjale esitatavad nõuded, proovivõtja atesteerimise kord, atesteerimistunnistuse vorm ning proovivõtja atesteerimiskomisjoni töökord RT I, 22.02.2019, 60 Keskkonnaminister määrus 3 01.10.2019 - kehtetu
Nõuded vee füüsikalis-keemiliste ja keemiliste parameetrite uuringuid teostavale katselaborile, nende uuringute raames tehtavatele analüüsidele ja katselabori tegevuse kvaliteedi tagamisele ning analüüsi referentmeetodid RT I, 22.02.2019, 59 Keskkonnaminister määrus 57 01.10.2019 - kehtetu
Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded RT I, 22.02.2019, 58 Vabariigi Valitsus määrus 172 01.10.2019 - kehtetu
Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded RT I, 22.02.2019, 57 Keskkonnaminister määrus 67 01.10.2019 - kehtetu
Maksustatava nafta kohta andmete esitamise kord, aruande vorm ja maksustatava nafta liikide näidisloetelu RT I, 22.02.2019, 56 Keskkonnaminister määrus 10 01.10.2019 - kehtetu
Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid RT I, 22.02.2019, 55 Keskkonnaminister määrus 18 01.10.2019 - kehtetu
Vesikondade ja alamvesikondade määramine RT I, 22.02.2019, 54 Vabariigi Valitsus määrus 132 01.10.2019 - kehtetu
Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 „Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine” muutmine RT I, 22.02.2019, 53 Vabariigi Valitsus määrus 324 01.10.2019 - kehtetu

Kokku: 72| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json