Ilmumas ja ilmunud

RT I, 31.12.2016

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigieelarvest kõrgharidustaseme õppe läbiviimise vahendite määramise tingimuste täpsustused ja doktoriõppe tulemustasu määr RT I, 31.12.2016, 50 Vabariigi Valitsus määrus 97 03.01.2017 - kehtetu
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär RT I, 31.12.2016, 49 Vabariigi Valitsus määrus 5 03.01.2017 - kehtetu
Kõrgharidustaseme õpet läbiviivale õppeasutusele tulemusrahastusest tegevustoetuse osa määramisel arvesse võetavate tulemusnäitajate täpsustused, nende osakaalud ja tulemusrahastuse arvestamise alused ning doktoriõppe tulemustasu määr RT I, 31.12.2016, 48 Vabariigi Valitsus määrus 166 03.01.2017 - …
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär RT I, 31.12.2016, 47 Vabariigi Valitsus määrus 159 03.01.2017 - 31.12.2017
Kriminaalmenetluse seadustik RT I, 31.12.2016, 46 Riigikogu seadus 01.04.2017 - 04.06.2017
Nõuded lepingulise fondi likvideerimise aruandele ja aktsiaseltsina asutatud fondi likvideerimise- ja pankrotiaruandele RT I, 31.12.2016, 45 Rahandusminister määrus 11 10.01.2017 - kehtetu
Registripidaja vastutuse kindlustamise või garanteerimise ulatus ja nõuded RT I, 31.12.2016, 44 Rahandusminister määrus 49 10.01.2017 - kehtetu
Fondivalitseja tegevusloa taotlemise avalduse vormi kehtestamine RT I, 31.12.2016, 43 Rahandusminister määrus 127 10.01.2017 - kehtetu
Nõuded avaliku lepingulise investeerimisfondi osakute avaliku pakkumise prospektile ja lihtsustatud prospektile ning nendes sisalduvate andmete loetelu RT I, 31.12.2016, 42 Rahandusminister määrus 137 10.01.2017 - kehtetu
Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja aruannete skeemid, nõuded kirjete sisule ning aruannete koostamise metoodika ja esitamise kord ning fondivalitseja omavahendite ja püsivate üldkulude arvutamise ning omavahendite aruandluse kord RT I, 31.12.2016, 41 Rahandusminister määrus 10 10.01.2017 - kehtetu
Eurofondi fondivalitseja organisatsioonilisele ülesehitusele ja sisemistele protseduurireeglitele, huvide konfliktide maandamisele ja vältimisele, riskide juhtimisele ning eurofondi varaga tehingute tegemisele esitatavad nõuded RT I, 31.12.2016, 40 Rahandusminister määrus 18 10.01.2017 - kehtetu
Kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra vähendamise ulatus ja selle arvutamise kord RT I, 31.12.2016, 39 Rahandusminister määrus 23 10.01.2017 - kehtetu
Nõuded Finantsinspektsioonile esitatavate investeerimisfondi aruannete sisule, aruannete koostamise metoodika ning esitamise kord RT I, 31.12.2016, 38 Rahandusminister määrus 4 10.01.2017 - kehtetu
Nõuded avalikustamisele kuuluvate investeerimisfondi aruannetele RT I, 31.12.2016, 37 Rahandusminister määrus 21 10.01.2017 - kehtetu
Investeerimisfondi vara puhasväärtuse määramise kord RT I, 31.12.2016, 36 Rahandusminister määrus 39 10.01.2017 - kehtetu
Alternatiivfondi valitsejale ja tema valitsetava investeerimisfondi depositooriumile esitatavad nõuded RT I, 31.12.2016, 35 Rahandusminister määrus 15 10.01.2017 - kehtetu
Kohustuslike pensionifondide valitsemise aruande vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine RT I, 31.12.2016, 34 Rahandusminister määrus 1 10.01.2017 - kehtetu
Nõuded rahaturuinstrumendi, millesse võib eurofondi ning muu avatud avaliku investeerimisfondi vara investeerida, emitendile RT I, 31.12.2016, 33 Rahandusminister määrus 133 10.01.2017 - kehtetu
Investeerimisfondide seadus RT I, 31.12.2016, 32 Riigikogu seadus 10.01.2017 - kehtetu
Väärtpaberituru seadus RT I, 31.12.2016, 31 Riigikogu seadus 01.01.2020 - …

Kokku: 50| Näitan: 1- 20|Näita kõiki