Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Liikmesriikide kohustus arvestada kriminaalmenetluses teistes liikmesriikides tehtud otsuseid1-17-10162/35121.06.201911.07.2019
Karistuse mõistmine lühimenetluses1-17-11930/4519.06.001908.07.2019
Mõistliku menetlustähtaja ületamine väärteomenetluses4-17-5471/4719.06.001904.07.2019
Lisatõendite esitamine määruskaebemenetluses1-19-766/2818.06.201902.07.2019
Määruskaebuse esitamine isiku menetlusest kõrvaldamise määruse peale1-18-1860/5714.06.201928.06.2019
Riigi õigusabi osutamisega tekkivate sõidukulude hüvitamine1-19-1933/4329.05.201921.06.2019
Apellatsioonkaebuse esitamise õigus1-18-10372/3029.05.201921.06.2019
Ajutise lähenemiskeelu kohaldamine ahistavas jälitamises kahtlustuse korral1-18-9343/2017.05.201912.06.2019
Soodustuskelmuse toimepanek1-15-11032/30813.05.201927.05.2019
Kohtuvälise menetleja otsuse peale esitatav kaebus4-18-3732/2208.05.201924.05.2019
Vahistamismäärusele esitatavad nõuded1-18-8222/4715.03.201919.03.2019
Kuriteo toimepanemine kuritegeliku ühendusena1-16-6452/34021.02.201905.03.2019
Kannatanu ütluste usaldusväärsuse kontrollimine1-18-1247/5815.02.201926.02.2019
Vara usaldamise mõiste1-18-117/6504.02.201905.02.2019
Vahistuse põhjendatuse kontroll1-17-10573/18127.12.201812.01.2019
Kriminaalasja lõpetamine süüdistatava parandamatult haigestumise tõttu1-16-10503/15021.12.201812.01.2019
Liitkaristuse mõistmine1-17-7807/3418.12.201811.01.2019
Välisriigi kohtuotsuse tunnustamine ning järelevalve täitmise üle1-17-4942/1611.12.201808.01.2019
Ennetähtaegse vabastamise taotluse esitamise tähtaja arvutamine1-16-2295/8128.11.201802.01.2019
Põhiõiguste riive sideettevõtjalt andmete nõudmisel1-16-6179/8512.11.201807.12.2018
Osaühingu osade tagatisväärtuse kindlaksmääramine1-18-1170/2512.11.201807.12.2018
Sugulise iseloomuga tegu1-17-6580/13809.11.201806.12.2018
Elektroonilise valve kohaldamisest keeldumise määruse vaidlustamine1-18-2232/9405.11.201804.12.2018
Tahtlus tervisekahjustuse tekitamisel1-16-6512/6401.11.201829.11.2018
Rajatise või muu ala lugemine teeks4-18-137/2929.10.201816.11.2018
Liiklusjärelevalve protokoll kui tõend süüteomenetluses4-18-51/1523.10.201806.11.2018
Vahetu sunni kasutamine kainenema toimetatud isiku suhtes1-17-1219/3911.10.201826.10.2018
Menetluskulude kandmine juriidilisest isikust süüdistatava lõppemise korral1-17-9149/8012.10.201826.10.2018
Kannatanu abitusseisund ja kaitsetus1-17-1629/4411.06.201809.07.2018
Kohtu alla andmise määruse edasikaebeõigus1-17-1205/14707.06.201806.07.2018
Täiendav nõue mittevaralise kahju hüvitamiseks1-17-6824/4306.06.201827.06.2018
Juhatuse liikme vastutus ametiühingu esindaja takistamisel4-17-3766/2505.03.201813.03.2018
Osaniku nõusolekuta äriühingu varaga toimingute tegemine1-16-4197/7616.02.201808.03.2018
Süüteomenetluses tekitatud mittevaralise kahju hüvitamine1-16-2675/10822.12.201725.01.2018
Alaealise ütluste usaldusväärsus1-15-9213/8022.12.201725.01.2018
Ebaõigest diagnoosist tulenev raviviga1-15-6223/4929.12.201725.01.2018
Vahistamise tähtaja pikendamise vaidlustamine1-17-3758/5220.12.201725.01.2018
Määruskaebus ringkonnakohtu seisukoha vaidlustamiseks1-17-7210/1120.12.201725.01.2018
Inimkaubandusega seotud kuritegude kvalifitseerimine1-17-689/2918.12.201724.01.2018
Raske tervisekahjustuse tekitamine1-16-5213/6115.12.201724.01.2018
Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamine halduskohtus3-16-2024/3008.12.201724.01.2018
Juhatuse liikmete tööülesannete jaotus4-17-1195/2213.12.201722.01.2018
Jälitustoiminguks loa andmine1-17-7077/1414.12.201722.01.2018
Juhatuse liikme vastutus juriidilise isiku kohustuste täitmata jätmisel4-16-5811/2717.11.201705.01.2018
Tapmine piinaval või julmal viisil1-15-10119/8009.11.201704.01.2018
Kohtu põhjenduste esitamise vajalikkus1-16-6115/6720.11.201703.01.2018
Karistusnormi tõlgendamine1-16-5792/10109.11.201726.12.2017
Psühhiaatrilise sundravi kohaldamine1-16-7102/1814.11.201726.12.2017
Enese mittesüüstamise privileeg4-16-6037/4608.11.201726.12.2017
Hädakaitseseisundi piiride ületamine turvatöötaja poolt1-16-9964/3603.11.201718.12.2017
Mitmekordse karistamise keeld1-17-4924/1517.11.201711.12.2017
Süüdistatava nõusolek menetluse lõpetamiseks1-16-7507/1203.11.201710.12.2017
Avaliku korra rikkumine meelelahutusasutuse poolt4-16-6493/2705.10.201730.11.2017
Avalik-õigusliku nõudeavalduse esitamine1-17-4343/1827.10.201730.11.2017
Süüteo ümberkvalifitseerimine ning karistuse vähendamine uue seaduse kehtestamisega1-16-9178/3312.10.201717.11.2017
Süüteo kvalifitseerimine ja mittevaralise kahju hüvitamine1-16-5540/4213.10.201716.11.2017
Sundravile allutatu ärakuulamine istungil1-16-7389/3019.10.201716.11.2017
Liiklusõnnetuse järgselt sündmuskohalt lahkumine4-16-7649/3620.10.201716.11.2017
Ründe kvalifitseerimine avaliku korra rikkumisena1-16-10326/5123.10.201709.11.2017
Vahistamismääruse vaidlustamine1-17-4926/4004.10.201731.10.2017
Korduva trahvi määramine sama süüteo toimepanemise eest4-16-4916/4227.09.201710.10.2017
Rikkumise kvalifitseerimine seaduse muutudes4-17-695/1827.09.201710.10.2017
Põhjendamiskohustus3-1-1-26-1714.06.201705.07.2017
Sundravil viibiva isiku ravi lõpetamise taotlus3-1-1-16-1712.06.201703.07.2017
Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise taotluse esitamine3-3-4-2-1712.06.201703.07.2017
Prokuröri ja kaitsja osavõtt eelistungist3-1-1-32-1712.06.201702.07.2017
Liitkaristuse mõistmine3-1-1-34-1712.06.201702.07.2017
Alaealise menetlusaluse isiku kaitseõigus3-1-1-28-1707.06.201728.06.2017
Kahtlustatava õigus tutvuda teda süüstavate tõenditega3-1-1-27-1701.06.201726.06.2017
Välisriigi kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine3-1-1-29-1730.05.201726.06.2017
Kohtuvälise menetleja otsuse peale esitatud kaebuse ulatus3-1-1-30-1729.05.201726.06.2017
Psühhiaatrilisel sundravil viibiva isiku taotlus sundravi lõpetamiseks3-1-1-62-1605.06.201725.06.2017
Kriminaalmenetluses tsiviilhagi esitamine3-1-1-22-1725.05.201707.06.2017
Kolmanda isiku vara arestimine konfiskeerimise tagamiseks3-1-1-24-1724.05.201707.06.2017
Kahtlustatava õigus tutvuda tõenditega. Elektroonilise valve kohaldamise taotluse lahendamine3-1-1-25-1722.05.201707.06.2017

Kokku: 75| Näitan: 1- 20|Näita kõiki