/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Väärteo aegumine4-21-1169/4306.10.202120.10.2021
Tagajärje omistamine provokatsiooni korral1-20-3046/3305.10.202119.10.2021
Turumanipulatsiooni koosseisu sisustamine4-20-2732/3427.09.202108.10.2021
Erinevate osategudega vältava süüteo aegumine1-19-7473/18022.09.202106.10.2021
Säästvaim vahend hädakaitses1-18-10214/9201.07.202103.08.2021
Omastamine osaühingu ja juhatuse liikme vahelise tehinguga1-19-6307/5922.06.202129.07.2021
Süü suuruse sõltuvus käideldud narkootilise aine liigist1-20-1108/9421.06.202129.07.2021
Kriminaalmenetluse kohustuslikkuse põhimõte1-21-1591/1118.06.202122.07.2021
Süstemaatiline juhtimisõiguseta juhtimine1-20-3067/3315.06.202108.07.2021
Väljapressimise koosseisu tõendamine1-19-7945/13714.06.202108.07.2021
Omastamine, konfiskeerimine ja konfiskeerimise asendamine1-18-5732/22611.06.202108.07.2021
Karistuste liitmine1-20-5333/3311.06.202106.07.2021
Kohtuistungil osalemine video vahendusel. Ütluste andmisest keeldumine1-20-1578/5821.05.202131.05.2021
Tahtlik ja süüline hädakaitseprovokatsioon1-20-3535/5223.04.202119.05.2021
Kuritegelik ühendus1-18-10100/14107.04.202123.04.2021
Kannatanu kaebeõigus kriminaalasja alustamata jätmisel, usalduse kuritarvitamine1-20-8130/901.04.202123.04.2021
Subjektiivne koosseis raske tervisekahjustuse tekitamisel1-20-3107/6015.03.202109.04.2021
Erakorralise ettekande menetluse regulatsiooni põhiseaduspärasuse kontroll5-20-11/912.03.202108.04.2021
Lagunevast ehitisest lähtuva ohu hindamine4-20-1553/3810.03.202126.03.2021
Süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamine1-16-2411/111808.03.202118.03.2021
Kinnisasja kasutamine jahipidamiseks4-20-2803/3701.03.202104.03.2021
Tõendite hindamine ringkonnakohtus1-19-10157/7119.02.202103.03.2021
Isiku süüdimõistmine ühe süüstava tõendi alusel ja karistuse mõistmine alla sanktsiooni alammäära1-20-1301/3512.02.202118.02.2021
Kelmuse toimepanemine isikute grupis1-15-2666/49211.12.202028.01.2021
Vastutus enamohtliku tagajärje saabumise eest1-20-4729/2504.12.202016.01.2021
Teistmisavaldus kokkuleppemenetluses mõistetud otsuse ja liitkaristuse tühistamiseks_21-19-3707/1027.11.202022.12.2020
Teistmisavaldus kokkuleppemenetluses mõistetud otsuse ja liitkaristuse tühistamiseks1-18-4226/25327.11.202022.12.2020
Suur varaline kasu narkootilise aine käitlemisel1-18-5815/38925.11.202007.12.2020
Tingimisi ennetähtaegne vabastamine lühimenetluses mõistetud karisusest1-15-10026/16609.11.202005.12.2020
Eluaegset vangistust kandva isiku ennetähtaegne vabastamine1-15-400/5205.11.202023.11.2020
Välisriigi juhiloa kehtivus Eestisse elama asumisel4-20-758/2705.11.202023.11.2020
Vangistuse asendamine üldkasuliku tööga1-20-2476/1815.10.202006.11.2020
Süüteokatsest loobumine ja kriminaalmenetluse keel1-19-8007/3313.10.202004.11.2020
Karistusmäära põhiseaduspärasuse kontroll5-20-5/1007.09.202014.09.2020
Kannatanu maksejõuetuse põhjustamise menetluses1-19-9575/4626.06.202029.07.2020
Juhatuse liikme vastutus juriidilise isiku poolt toime pandud rikkumise eest4-20-215/1425.06.202029.07.2020
Vangistusest ennetähtaegselt vabastamata jätmise määruse vaidlustamine1-14-5339/9519.06.202029.07.2020
Eestis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamine1-18-9594/3129.05.202028.07.2020
Statsionaarse sundravi kohaldamine1-17-8089/4319.05.202003.07.2020
Ärisaladuse ebaseadusliku kasutamise ja avaldamise objektiivne teo koosseis1-18-4590/8215.05.202003.07.2020
Korduvus kehalise väärkohtlemise süüteo toimepanemisel1-19-5146/5214.05.202003.07.2020
Jätkuva kuriteo ja korduvate kuritegude erinevus1-18-7408/6208.05.202003.07.2020
Juriidilise isiku vastutus väärteomenetluses4-19-4632/2304.05.202024.06.2020
Narkootilise aine tarvitamise tõendamine ühe kaudse tõendiga4-19-447/4727.04.202024.06.2020
Põhiõiguste riive karistuse täitmisele pööramisel1-06-9135/6715.04.202017.06.2020
Narkootilise aine käitlemine suures koguses suure varalise kasu saamise eesmärgil1-18-2232/17903.04.202031.05.2020
Narkootilise aine koguse tõendamine1-19-2627/2927.03.202001.05.2020
Juriidilise isiku vastutus õigusvastase teo toimepanemisel ja menetluse keel4-19-2526/1917.03.202001.05.2020
Põhjendatud kuriteokahtlus isiku vahistamisel1-19-9448/3213.03.202001.05.2020
Lähisuhte piiritlemine kehalise väärkohtlemise korral1-19-3377/3209.03.202001.05.2020
Väärteomenetluse lõpetamine kuriteotunnuste ilmnemisel4-19-4337/2404.03.202001.05.2020
Võimuesindaja ähvardamise kuriteokoosseis1-19-1849/4306.02.202020.03.2020
Teo karistatavus seaduse muutumisel4-19-1132/3113.01.202002.03.2020
Jahipidamise piirangud eramaal4-19-2839/2318.12.201924.02.2020
Avaliku korra raske rikkumine ja nõusolek vangistuse asendamiseks üldkasuliku tööga1-18-7276/8013.12.201901.02.2020
Kuriteo vahendliku täideviimise koosseis1-17-5210/5928.11.201931.01.2020
Asja omavolilise kasutamise süüteokoosseis1-18-9683/7515.11.201919.01.2020
Asitõendi kõrvaldamisele kaasaaitaja vastutus1-18-4372/8214.11.201919.01.2020
Kriminaalmenetluse lõpetamine mõistliku menetlusaja möödumisel1-17-10050/7420.12.201919.01.2020
Narkootilise aine käitlemise tõendamine1-17-8179/9213.11.201910.01.2020
Juriidilise isiku vastutus väärteomenetluses4-18-5765/2429.11.201910.01.2020
Kriminaalvastutus elatise maksmisest kõrvalehoidumisel1-18-5813/5206.12.201908.01.2020
Kuriteo toimepanija kinnipidamine4-19-841/3319.11.201930.12.2019
Tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamine kriminaalmenetluses1-18-7833/6312.11.201930.12.2019
Kõrvaldamata kahtluse tõlgendamine1-18-86/12807.11.201901.12.2019
Eriotstarbeline sõiduk kui teekasutustasu objekt4-18-6507/4225.10.201906.11.2019
Joobes juhtimise kõlbmatu katse toimepanemine4-19-1178/2021.10.201923.10.2019
Kaitsegarandikohustuse tekkimine isiku hooldamise kohustuse faktilisest ülevõtmisest1-17-7111/8110.10.201916.10.2019
Tegelikult ärakantud karistusaeg1-11-3615/28408.10.201915.10.2019
Täiendavad hoolsusnõuded liikluses lisaks usalduspõhimõttele4-18-5832/1804.10.201910.10.2019
Liikmesriikide kohustus arvestada kriminaalmenetluses teistes liikmesriikides tehtud otsuseid1-17-10162/35121.06.201911.07.2019
Karistuse mõistmine lühimenetluses1-17-11930/4519.06.001908.07.2019
Soodustuskelmuse toimepanek1-15-11032/30813.05.201927.05.2019
Kohtuvälise menetleja otsuse peale esitatav kaebus4-18-3732/2208.05.201924.05.2019
Vahistamismäärusele esitatavad nõuded1-18-8222/4715.03.201919.03.2019
Kuriteo toimepanemine kuritegeliku ühendusena1-16-6452/34021.02.201905.03.2019
Kannatanu ütluste usaldusväärsuse kontrollimine1-18-1247/5815.02.201926.02.2019
Vara usaldamise mõiste1-18-117/6504.02.201905.02.2019
Liitkaristuse mõistmine1-17-7807/3418.12.201811.01.2019
Välisriigi kohtuotsuse tunnustamine ning järelevalve täitmise üle1-17-4942/1611.12.201808.01.2019
Ennetähtaegse vabastamise taotluse esitamise tähtaja arvutamine1-16-2295/8128.11.201802.01.2019
Sugulise iseloomuga tegu1-17-6580/13809.11.201806.12.2018
Tahtlus tervisekahjustuse tekitamisel1-16-6512/6401.11.201829.11.2018
Vahetu sunni kasutamine kainenema toimetatud isiku suhtes1-17-1219/3911.10.201826.10.2018
Kannatanu abitusseisund ja kaitsetus1-17-1629/4411.06.201809.07.2018
Juhatuse liikme vastutus ametiühingu esindaja takistamisel4-17-3766/2505.03.201813.03.2018
Osaniku nõusolekuta äriühingu varaga toimingute tegemine1-16-4197/7616.02.201808.03.2018
Ebaõigest diagnoosist tulenev raviviga1-15-6223/4929.12.201725.01.2018
Inimkaubandusega seotud kuritegude kvalifitseerimine1-17-689/2918.12.201724.01.2018
Raske tervisekahjustuse tekitamine1-16-5213/6115.12.201724.01.2018
Juhatuse liikmete tööülesannete jaotus4-17-1195/2213.12.201722.01.2018
Jälitustoiminguks loa andmine1-17-7077/1414.12.201722.01.2018
Juhatuse liikme vastutus juriidilise isiku kohustuste täitmata jätmisel4-16-5811/2717.11.201705.01.2018
Tapmine piinaval või julmal viisil1-15-10119/8009.11.201704.01.2018
Kohtu põhjenduste esitamise vajalikkus1-16-6115/6720.11.201703.01.2018
Karistusnormi tõlgendamine1-16-5792/10109.11.201726.12.2017
Enese mittesüüstamise privileeg4-16-6037/4608.11.201726.12.2017
Hädakaitseseisundi piiride ületamine turvatöötaja poolt1-16-9964/3603.11.201718.12.2017
Avaliku korra rikkumine meelelahutusasutuse poolt4-16-6493/2705.10.201730.11.2017
Süüteo ümberkvalifitseerimine ning karistuse vähendamine uue seaduse kehtestamisega1-16-9178/3312.10.201717.11.2017
Süüteo kvalifitseerimine ja mittevaralise kahju hüvitamine1-16-5540/4213.10.201716.11.2017
Liiklusõnnetuse järgselt sündmuskohalt lahkumine4-16-7649/3620.10.201716.11.2017
Ründe kvalifitseerimine avaliku korra rikkumisena1-16-10326/5123.10.201709.11.2017
Korduva trahvi määramine sama süüteo toimepanemise eest4-16-4916/4227.09.201710.10.2017
Rikkumise kvalifitseerimine seaduse muutudes4-17-695/1827.09.201710.10.2017
Põhjendamiskohustus3-1-1-26-1714.06.201705.07.2017
Liitkaristuse mõistmine3-1-1-34-1712.06.201702.07.2017
Kolmanda isiku vara arestimine konfiskeerimise tagamiseks3-1-1-24-1724.05.201707.06.2017

Kokku: 108| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json