/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Karistusmäära põhiseaduspärasuse kontroll5-20-5/1007.09.202014.09.2020
Kannatanu maksejõuetuse põhjustamise menetluses1-19-9575/4626.06.202029.07.2020
Juhatuse liikme vastutus juriidilise isiku poolt toime pandud rikkumise eest4-20-215/1425.06.202029.07.2020
Vangistusest ennetähtaegselt vabastamata jätmise määruse vaidlustamine1-14-5339/9519.06.202029.07.2020
Eestis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamine1-18-9594/3129.05.202028.07.2020
Statsionaarse sundravi kohaldamine1-17-8089/4319.05.202003.07.2020
Ärisaladuse ebaseadusliku kasutamise ja avaldamise objektiivne teo koosseis1-18-4590/8215.05.202003.07.2020
Korduvus kehalise väärkohtlemise süüteo toimepanemisel1-19-5146/5214.05.202003.07.2020
Jätkuva kuriteo ja korduvate kuritegude erinevus1-18-7408/6208.05.202003.07.2020
Juriidilise isiku vastutus väärteomenetluses4-19-4632/2304.05.202024.06.2020
Narkootilise aine tarvitamise tõendamine ühe kaudse tõendiga4-19-447/4727.04.202024.06.2020
Põhiõiguste riive karistuse täitmisele pööramisel1-06-9135/6715.04.202017.06.2020
Narkootilise aine käitlemine suures koguses suure varalise kasu saamise eesmärgil1-18-2232/17903.04.202031.05.2020
Narkootilise aine koguse tõendamine1-19-2627/2927.03.202001.05.2020
Juriidilise isiku vastutus õigusvastase teo toimepanemisel ja menetluse keel4-19-2526/1917.03.202001.05.2020
Põhjendatud kuriteokahtlus isiku vahistamisel1-19-9448/3213.03.202001.05.2020
Lähisuhte piiritlemine kehalise väärkohtlemise korral1-19-3377/3209.03.202001.05.2020
Väärteomenetluse lõpetamine kuriteotunnuste ilmnemisel4-19-4337/2404.03.202001.05.2020
Võimuesindaja ähvardamise kuriteokoosseis1-19-1849/4306.02.202020.03.2020
Teo karistatavus seaduse muutumisel4-19-1132/3113.01.202002.03.2020
Jahipidamise piirangud eramaal4-19-2839/2318.12.201924.02.2020
Avaliku korra raske rikkumine ja nõusolek vangistuse asendamiseks üldkasuliku tööga1-18-7276/8013.12.201901.02.2020
Kuriteo vahendliku täideviimise koosseis1-17-5210/5928.11.201931.01.2020
Asja omavolilise kasutamise süüteokoosseis1-18-9683/7515.11.201919.01.2020
Asitõendi kõrvaldamisele kaasaaitaja vastutus1-18-4372/8214.11.201919.01.2020
Kriminaalmenetluse lõpetamine mõistliku menetlusaja möödumisel1-17-10050/7420.12.201919.01.2020
Narkootilise aine käitlemise tõendamine1-17-8179/9213.11.201910.01.2020
Juriidilise isiku vastutus väärteomenetluses4-18-5765/2429.11.201910.01.2020
Kriminaalvastutus elatise maksmisest kõrvalehoidumisel1-18-5813/5206.12.201908.01.2020
Kuriteo toimepanija kinnipidamine4-19-841/3319.11.201930.12.2019
Tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamine kriminaalmenetluses1-18-7833/6312.11.201930.12.2019
Kõrvaldamata kahtluse tõlgendamine1-18-86/12807.11.201901.12.2019
Eriotstarbeline sõiduk kui teekasutustasu objekt4-18-6507/4225.10.201906.11.2019
Joobes juhtimise kõlbmatu katse toimepanemine4-19-1178/2021.10.201923.10.2019
Kaitsegarandikohustuse tekkimine isiku hooldamise kohustuse faktilisest ülevõtmisest1-17-7111/8110.10.201916.10.2019
Tegelikult ärakantud karistusaeg1-11-3615/28408.10.201915.10.2019
Täiendavad hoolsusnõuded liikluses lisaks usalduspõhimõttele4-18-5832/1804.10.201910.10.2019
Liikmesriikide kohustus arvestada kriminaalmenetluses teistes liikmesriikides tehtud otsuseid1-17-10162/35121.06.201911.07.2019
Karistuse mõistmine lühimenetluses1-17-11930/4519.06.001908.07.2019
Soodustuskelmuse toimepanek1-15-11032/30813.05.201927.05.2019
Kohtuvälise menetleja otsuse peale esitatav kaebus4-18-3732/2208.05.201924.05.2019
Vahistamismäärusele esitatavad nõuded1-18-8222/4715.03.201919.03.2019
Kuriteo toimepanemine kuritegeliku ühendusena1-16-6452/34021.02.201905.03.2019
Kannatanu ütluste usaldusväärsuse kontrollimine1-18-1247/5815.02.201926.02.2019
Vara usaldamise mõiste1-18-117/6504.02.201905.02.2019
Liitkaristuse mõistmine1-17-7807/3418.12.201811.01.2019
Välisriigi kohtuotsuse tunnustamine ning järelevalve täitmise üle1-17-4942/1611.12.201808.01.2019
Ennetähtaegse vabastamise taotluse esitamise tähtaja arvutamine1-16-2295/8128.11.201802.01.2019
Sugulise iseloomuga tegu1-17-6580/13809.11.201806.12.2018
Tahtlus tervisekahjustuse tekitamisel1-16-6512/6401.11.201829.11.2018
Vahetu sunni kasutamine kainenema toimetatud isiku suhtes1-17-1219/3911.10.201826.10.2018
Kannatanu abitusseisund ja kaitsetus1-17-1629/4411.06.201809.07.2018
Juhatuse liikme vastutus ametiühingu esindaja takistamisel4-17-3766/2505.03.201813.03.2018
Osaniku nõusolekuta äriühingu varaga toimingute tegemine1-16-4197/7616.02.201808.03.2018
Ebaõigest diagnoosist tulenev raviviga1-15-6223/4929.12.201725.01.2018
Inimkaubandusega seotud kuritegude kvalifitseerimine1-17-689/2918.12.201724.01.2018
Raske tervisekahjustuse tekitamine1-16-5213/6115.12.201724.01.2018
Juhatuse liikmete tööülesannete jaotus4-17-1195/2213.12.201722.01.2018
Jälitustoiminguks loa andmine1-17-7077/1414.12.201722.01.2018
Juhatuse liikme vastutus juriidilise isiku kohustuste täitmata jätmisel4-16-5811/2717.11.201705.01.2018
Tapmine piinaval või julmal viisil1-15-10119/8009.11.201704.01.2018
Kohtu põhjenduste esitamise vajalikkus1-16-6115/6720.11.201703.01.2018
Karistusnormi tõlgendamine1-16-5792/10109.11.201726.12.2017
Enese mittesüüstamise privileeg4-16-6037/4608.11.201726.12.2017
Hädakaitseseisundi piiride ületamine turvatöötaja poolt1-16-9964/3603.11.201718.12.2017
Avaliku korra rikkumine meelelahutusasutuse poolt4-16-6493/2705.10.201730.11.2017
Süüteo ümberkvalifitseerimine ning karistuse vähendamine uue seaduse kehtestamisega1-16-9178/3312.10.201717.11.2017
Süüteo kvalifitseerimine ja mittevaralise kahju hüvitamine1-16-5540/4213.10.201716.11.2017
Liiklusõnnetuse järgselt sündmuskohalt lahkumine4-16-7649/3620.10.201716.11.2017
Ründe kvalifitseerimine avaliku korra rikkumisena1-16-10326/5123.10.201709.11.2017
Korduva trahvi määramine sama süüteo toimepanemise eest4-16-4916/4227.09.201710.10.2017
Rikkumise kvalifitseerimine seaduse muutudes4-17-695/1827.09.201710.10.2017
Põhjendamiskohustus3-1-1-26-1714.06.201705.07.2017
Liitkaristuse mõistmine3-1-1-34-1712.06.201702.07.2017
Kolmanda isiku vara arestimine konfiskeerimise tagamiseks3-1-1-24-1724.05.201707.06.2017

Kokku: 75| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json