/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 4| Näitan: 1 - 4

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-1-1-114-02 PDF Riigikohus 22.11.2002

KarS § 81 lg 1 sätestab kuriteo aegumise korral üldpõhimõttena kuriteo toime pannud isiku süüdimõistmise ja karistamise keelu ning KrMK § 5 lg 1 p-st 3 tuleneb samuti üldpõhimõttena nõue aegumistähtaja möödumisel kriminaalmenetlus lõpetada. Eelnevale tuginedes kuulub menetlus kohtualuse süüküsimust lahendamata määrusega lõpetamisele ka juhul, kui kuriteo aegumine ilmneb kohtuliku arutamise staadiumis.


Kui kohtuliku arutamise staadiumis ilmneb kuriteo aegumine, kuid kohtualune soovib menetluse jätkamist, rakenduvad KrMK § 5 lg-d 2 ja 3 ning § 268 lg-d 3 ja 4 ning menetlust tuleb jätkata tavalises korras, tagades kohtuliku arutamise igakülgsuse, täielikkuse ja objektiivsuse. Sellest omakorda tuleneb aga kohtu õigus teha asja arutamise järel kas siis õigeksmõistev või süüdimõistev kohtuotsus.


Aegumine võib teo karistatavust välistamata ning karistust kergendamata leevendada isiku olukorda, mistõttu on põhjendatud seisukoht, et aegumise küsimuse lahendamisel tuli kohaldada kohtualuse suhtes leebemat seadust. Nii KrK kui ka KarS-i järgi teise astme kuriteo enne KarS-i jõustumist toime pannud isiku suhtes võib pärast KarS-i jõustumist sõltuvalt asjaoludest osutuda leebemaks kas KrK § 53 lg 1 p 2 või KarS § 81 lg 1 p 2 ja lg 5 kohaldamine. Sel juhul on aegumise kohaldamine KrK § 53 lg 1 p 2 järgi võimalik üksnes siis, kui isik ei ole toime pannud uut kuritegu ja teda ei ole antud kohtu alla KrK § 53 lg 1 p-s 2 märgitud tähtaja jooksul. Juhul kui isik on viimatinimetatud tähtaja jooksul kohtu alla antud, osutub tema suhtes leebemaks ja kuulub kohaldamisele KarS § 81 lg 1 p 2 ja lg 5, kuna võrreldes varasema regulatsiooniga sisaldub neis põhimõte, et isikut ei või süüdi mõista ega karistada, kui selle kuriteo asjas ei ole viie aasta jooksul tehtud ühtegi menetlustoimingut või kui kuriteo toimepanemisest on möödunud kümme aastat.

3-1-1-98-01 PDF Riigikohus 23.10.2001

Halduskaristuse määramise tähtaeg sätestatakse HÕS §-s 30 ja karistus määratakse selle paragrahvi redaktsiooni järgi, mis kehtis õigusrikkumise toimepanemise ajal.


HÕR asjades, kus karistuse määramise õigus kuulub ametiisikule, määrab karistuse ametiisik. Kohtunik võib sellist haldusõiguserikkumise asja arutada mitte karistuse määrajana, vaid ametiisiku poolt tehtud otsuse vaidlustamisel selle vaidluse lahendajana.

3-1-1-31-01 PDF Riigikohus 28.03.2001

Kuigi aegumise instituut asub materiaalõiguse ja menetluse piirimail ning erialakirjanduses on seda muuhulgas iseloomustatud materiaalselt menetlusõiguslikuna, tuleb kohtutel tõlgendamisel lähtuda seadusandja tahtest, kes on nii kriminaal- kui haldusõiguses aegumise instituuti järjekindlalt paigutanud materiaalõiguse normide hulka.

3-1-1-32-96 PDF Riigikohus 12.03.1996

Kriminaalvastutusele võtmine saab olla käsitatav ajas kulgeva protsessina, mis algab süüdistatava kohtu alla andmisest. KrK §-s 53 sätestatud tähtaegade otsatave on selles, et kui riigi õiguskaitseasutused ei jõua tähtaegselt selgitada kuriteo asjaolusid sel määral, et kohus saaks hakata lahendama kriminaalvastutuse küsimust, peab riik õigusrahu huvides edasisest kriminaalmenetlusest loobuma.Karistusest vabastamisele peab eelnema karistuse mõistmine.


Vangla sisekorraeeskirjad kehtivad ka vangla eluruumides. Nende eeskirjade küüniline ignoreerimine, millega kaasneb kaaskinnipeetavate eriti jõhker peksmine rusikate ja jalgadega huligaansel ajendil, kujutab endast avaloku korra jämedat rikkumist, millega väljendatakse ilmset lugupidamatust ühiskonna vastu


Kriminaalvastutusele võtmine on KrK § 53 mõttes ajas kulgev protsess, mis algab süüdistatava kohtu alla andmisest. Kriminaalvastutusele võtmise aegumistähtaega arvutatakse kuni süüdistatava kohtu alla andmise päevani.

Kokku: 4| Näitan: 1 - 4

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json