/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 17| Näitan: 1 - 17

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-1-1-62-02 PDF Riigikohus 15.05.2002

Kui esimese astme kohus võtab apellatsioonkaebuse vastu ja saadab selle edasi ringkonnakohtusse, siis on kaebuse esitamine loetud kohtu poolt tähtaegseks ja sellisena saavad seda mõista ka menetlusosalised.

3-1-1-51-00 PDF Riigikohus 18.04.2000

Kuriteo toimepanemise aeg ei pea olema tuvastatud minutilise või sekundilise täpsusega.


Ringkonnakohtu otsuse tühistamise taotluses tuleb näidata vastav õiguslik alus.


Juhul kui kassatsioonkaebuses palutakse kohtuotsus tühistada AKKS § 39 lg-ga 3 hõlmamata seaduserikkumiste tõttu, tuleb Riigikohtult kõigepealt taotleda väidetavate rikkumiste tunnistamist oluliseks AKKS § 39 lg 4 alusel ja seejärel põhistada, et iga rikkumine takistas või oleks võinud takistada kriminaalasja igakülgset, täielikku ja objektiivset uurimist ning seadusliku ja põhjendatud kohtuotsuse tegemist.

3-1-1-47-00 PDF Riigikohus 29.03.2000

Kuna kohtumeditsiiniekspertiisi tegemata jätmine kohtualuse suhtes ei moodusta kriminaalmenetluse seaduse olulist rikkumist, võib apellant sel juhul taotleda uue otsuse tegemist või kohtumeditsiiniekspertiisi määramist ringkonnakohtu poolt vastavalt AKKS § 31 p-le 1 ja § 17 lg-le 4.


Juhul kui apellant taotleb kriminaalasja saatmist esimese astme kohtule uueks arutamiseks kriminaalmenetluse seaduse olulise rikkumise motiivil, peab ta kaebuses täpselt märkima, millist AKKS § 39 lg-s 3 nimetatud või Riigikohtu poolt AKKS § 39 lg 4 alusel oluliseks tunnistatud rikkumist ta silmas peab. Selle nõude täitmata jätmisel peab ringkonnakohus apellatsioonkaebuse käiguta jätma.

3-1-3-7-99 PDF Riigikohus 13.04.1999

Apellatsioonitähtaja järgimise kontrollimiseks on tarvis kindlaks teha selle kulgema hakkamise algus. Vahi all viibival kohtualusel on õigus juhinduda AKKS §6 lg-st 2.


Ühe apellandi seaduslikult esitatud apellatsiooni suhtes motiveeritud seisukoha võtmata jätmine on kriminaalmenetluse seaduse oluline rikkumine AKKS § 39 lg 4 mõttes.


Apellatsioonkaebuse läbi vaatamata jätmine tuleb vormistada kohtuniku määrusega.

3-1-1-10-99 PDF Riigikohus 02.02.1999
KrK

Isiku süüdimõistmisel kuritahtlikus huligaansuses tuleb kohtuotsuses näidata, milliste tunnuste tõttu isiku käitumine moodustab kuritahtliku huligaansuse ja milliste tõenditega iga tunnus loetakse tõendatuks.


Püstoli olemasolu ja selle asukoha avaldamine pärast politseitöötaja korraldust relv ja laskemoon politseisse tuua ei ole tulirelva ja laskemoona vabatahtlik äraandmine KrK § 207 lg 4 mõistes olenemata äraandmise vormistamise viisist.


Kohtualuse poolt oma ütluste muutmine ja enda kaitseks uute versioonide esitamine, sealhulgas süü osaline omaksvõtt ei ole uued tõendid, millele apellatsioonikohus ei või AKKS § 8 lg 2 kohaselt tugineda.

3-1-1-77-98 PDF Riigikohus 09.06.1998

Hüpertooniatõbi ei ole apellatsioonkaebuse esitamise tähtaja möödalaskmise mõjuv põhjus juhul, kui see haigus ei välistanud kaebuse tähtaja esitamise võimalust.

3-1-1-66-98 PDF Riigikohus 07.05.1998

Apellatsioonkaebuse esitamise tähtaja möödalaskmise põhjuste hindamisel tuleb vaadelda kõiki tähtaja möödalaskmise asjaolusid kogumis. Muuhulgas tuleb arvestada sedagi, kas kaebetähtaja ennistamist taotlev isik on ilmutanud piisavalt head tahet tagamaks ka omalt poolt kriminaalasja menetlemist mõistliku aja piires.


Ringkonnakohtu määruses apellatsioonkaebuse käiguta jätmiseks tuleb ära märkida, et tähtaja ennistamise taotlus jäetakse rahuldamata.

3-1-1-37-98 PDF Riigikohus 09.03.1998

Erikaebe eesmärk on teatavate kohtumääruste vaidlustamine iseseisvalt, lahus kriminaalasja kui terviku lahendamise vaidlustamisest.


Kaebuse või protesti käiguta jätmiseks on seaduseandja lugenud AKKS § 10 lgs 1 sätestatud menetlusotsustust, milles kohus osutab kaebuse või protesti puudustele ja annab tähtaja nende kõrvaldamiseks.


Erikaebe korras AKKS § 68 lg 1 p 9 alusel võib vaidlustada nii kaebuste ja protestide käiguta kui ka läbi vaatamata jätmist.


Erikaebuse menetlemine on õigustatud ja põhjendatud vaid juhul, kui see tegelikult võimaldab kõrvaldada seda takistust, mis erikaebuse esitaja arvates on kriminaalmenetluses mingi menetlustoimingu tulemusel tekkinud. Sellest tulenevalt võib ringkonnakohus jätta vahi alla võtmise määruse peale esitatud erikaebuse läbi vaatamata ka juhul, kui isik on selles määruses näidatud tähtajani vangistuses juba viibinud.

3-1-1-38-98 PDF Riigikohus 09.03.1998

Erikaebe eesmärk on teatavate kohtumääruste vaidlustamine iseseisvalt, lahus kriminaalasja kui terviku lahendamise vaidlustamisest.


Kaebuse või protesti käiguta jätmiseks on seaduseandja lugenud AKKS § 10 lgs 1 sätestatud menetlusotsustust, milles kohus osutab kaebuse või protesti puudustele ja annab tähtaja nende kõrvaldamiseks.


Erikaebe korras AKKS § 68 lg 1 p 9 alusel võib vaidlustada nii kaebuste ja protestide käiguta kui ka läbi vaatamata jätmist.


Erikaebuse menetlemine on õigustatud ja põhjendatud vaid juhul, kui see tegelikult võimaldab kõrvaldada seda takistust, mis erikaebuse esitaja arvates on kriminaalmenetluses mingi menetlustoimingu tulemusel tekkinud. Sellest tulenevalt võib ringkonnakohus jätta vahi alla võtmise määruse peale esitatud erikaebuse läbi vaatamata ka juhul, kui isik on selles määruses näidatud tähtajani vangistuses juba viibinud.

3-1-1-24-98 PDF Riigikohus 10.02.1998

Kui apellatsioonkaebuse või -protesti esitamise tähtaja lõpp langeb puhkepäevale, on tähtaja viimaseks päevaks puhkepäevale järgnev päev.


Vanglas vabadusekaotust kandvat isikut saab kriminaalvastutusele võtta KrK § 1773 alusel alkohoolse joogi arsti ettekirjutuseta tarvitamise eest vaid juhul, kui isik oli teadlik kinnipidamisasutuses alkoholi tarvitamise karistatavusest kriminaalkorras.


Põhimõte, et seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest võib kinnipidamisasutuses karistust kandva isiku suhtes olla mitte kohaldatav.

3-1-1-83-97 PDF Riigikohus 26.08.1997

Apaatiaseisund seoses vabadusekaotust ettenägeva kohtuotsuse tegemisega ei ole apellatsioonkaebuse esitamise tähtaja möödalaskmise mõjuv põhjus.

3-1-1-127-96 PDF Riigikohus 27.11.1996

Kannatanule antakse kohtuotsuse ärakiri kätte vaid tema soovil. Apellatsioonkaebuse esitamise tähtaja möödalaskmise mõjuvaks põhjuseks ei ole see, et kannatanu ei teadnud teda mitte rahuldava kohtuotsuse tegemisest, sest ta ise kohtuotsuse kuulutamisele ei ilmunud ja tema esindaja vaatamata kokkuleppele teda kohtuotsuse sisust ei teavitanud.

3-1-1-122-96 PDF Riigikohus 11.11.1996

KrMK § 280 lg 1 peab silmas kohtuotsuse ärakirja kätteandmist ärakirja järele kohtusse ilmunud menetlusosalisele.

3-1-1-106-96 PDF Riigikohus 01.10.1996
3-1-1-64-96 PDF Riigikohus 29.05.1996
3-1-1-12-96 PDF Riigikohus 19.01.1996

Apellatsioonkaebust tohib tuginedes AKKS § 6 lg-le 1 jätta läbi vaatamata vaid juhul, kui kaebuse esitamise tähtaja möödalaskmine on vastuvaidlematult tuvastatud. Kaitsja kohustusliku osavõtu õigusega isikul on alust loota, et apellatsioonkaebuse esitab tema kaitsja tähtaegselt.

III-1/1-91/95 PDF Riigikohus 05.12.1995

Kokku: 17| Näitan: 1 - 17

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json