Kohtulahendite liigitus

Kokku: 33| Näitan: 1 - 20

Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid
3-1-1-127-02 PDF Riigikohus 09.12.2002
PS § 24 lg-s 5 sätestatud edasikaebeõiguse tegeliku efektiivsuse tagamise huvides laieneb erikaebeõigus juhtudele, mil kohtumäärus kujutab endast sellist lõplikku lahendit, mida hiljem üldise kohtukaebe korras vaidlustada ei saa, samuti juhtudele, mil kohtumäärusega piiratakse mingit põhiõigust. Kuna seadusandlikult oli reguleerimata kohtu arestimääruste peale esitavate kaebuste lahendamise kord, siis lõi Riigikohus tuginedes PS-le ja lähtudes põhiõiguste kaitsmise kohustusest, võimaluse esitada kaebus esimese astme kohtu määrusele vara arestimise kohta ringkonnakohtule, kelle lahend on lõplik.
3-1-1-119-02 PDF Riigikohus 19.11.2002
Esimese astme kohtuniku määrus, millega lõpetatakse kriminaalmenetluse KarS RS § 3 lg 1 alusel põhjendusega, et isikule kriminaalkoodeksi järgi süüksarvatud kuriteokoosseisule vastab 1. septembril 2002. a jõustunud KarS-i järgi väärteokoosseis, on oma sisult terviklahendus, mis välistab asja edasise menetlemise ja seetõttu peab saama seda erikaebe korras vaidlustada. Määruse puhul, millega kohus lõpetab kriminaalmenetluse KarS RS § 3 lg 1 alusel, on põhjendatud selle vaidlustamine erikaebe korras.
3-1-1-97-02 PDF Riigikohus 24.09.2002
Tõkendina vahi all pidamise muutmise taotluse rahuldamata jätmine erikaebe korras vaidlustatav. See seisukoht kehtib ka juhtudel, mil taotletakse vahi all pidamise asendamist isikliku käendusega. Üksnes juhtudel, mil taotletakse tõkendina vahi all pidamise muutmist ja selle asendamist kautsjoniga, võib kohtupoolne keeldumine muuhulgas ka tõkendina vahi alla pidamise muutmisest olla erikaebe korras kaevatav, kuid seda vaid põhjusel, et kooskõlas AKKS § 68 lg 1 p-s 1 sätestatuga on erikaebe korras vaidlustatav kautsjoni kohaldamata jätmine.
3-1-1-78-02 PDF Riigikohus 13.06.2002
AKKS § 71 lg 1 kohaselt lahendab ringkonnakohus erikaebused ja -protestid esimese astme kohtu määrustele lõplikult.
3-1-1-13-02 PDF Riigikohus 11.02.2002
AKKS § 68 lg 1 p-st 1 lähtuvalt ei ole erikaebe korras vaidlustatav kohtumäärus, millega jäetakse vahi alla võtmise tõkend muutmata.
3-1-1-121-01 PDF Riigikohus 09.01.2002
Vara arestimise määrus ei kuulu AKKS §-des 68 ja 69 loetletud erikaebe korras vaidlustavate määruste hulka. Kui lähtudes Riigikohtu praktikale laiendatakse erikaebeõigust juhtudele, mil kohtumäärusega piiratakse mingit põhiõigust. Ka vara arestimise määrus tuleb lugeda põhiõigust piiravaks.
3-1-1-123-01 PDF Riigikohus 19.12.2001
AKKS § 71 lg 1 kohaselt lahendab ringkonnakohus erikaebused ja -protestid esimese astme kohtu ja kohtuniku määruse peale lõplikult.
3-1-1-78-01 PDF Riigikohus 20.06.2001
Kui kassatsioonkaebuse käiguta jätmise määrus tähendab sisuliselt selle läbivaatamata jätmist, siis on see erikaebe korras vaidlustatav.
3-1-1-74-01 PDF Riigikohus 06.06.2001
Vastavalt AKKS § 71 lg-le 1 lahendab ringkonnakohus erikaebused või -protestid, mis on esitatud esimese astme kohtu ja kohtunike määruste peale, lõplikult. AKKS § 71 lg 2 sätestab ammendavalt juhtumid, mil ringkonnakohtu määruse peale on võimalik esitada erikaebusi ja -proteste Riigikohtule. Täitemenetluse käigus tehtavad määrused sellesse loetellu ei kuulu.
3-1-1-72-01 PDF Riigikohus 21.05.2001
3-1-3-3-01 PDF Riigikohus 28.03.2001
Selle otsustamine, kas kriminaalasja on võimalik lahendada täiemahulise või kärbitud kriminaalmenetluse tulemina, kuulub kohtu ainukompetentsi. Seega kiirmenetluse raames kohtusse saadetud kriminaalasja tagastamine kohtu poolt eeluurimise läbiviimiseks ei ole võrdsustatav üldmenetluse raames kriminaalasja täiendavaks eeluurimiseks saatmisega ja et selline kiirmenetluse raames tehtud kohtumäärus ei ole AKKS § 68 lg 1 p 2 alusel erikaebe korras vaidlustatav.
3-1-1-14-01 PDF Riigikohus 20.02.2001
Erikaebust või -protesti saab Riigikohtule esitada ka nende määruste peale, mille ringkonnakohus on teinud AKKS § 69 loetletud küsimustes.
3-1-1-13-01 PDF Riigikohus 31.01.2001
Ringkonnakohtu kohtuniku määrus, mis on nimetatud kassatsioonkaebuse käiguta jätmise määruseks, kuid sisuliselt on kassatsioonkaebuse läbivaatamata jätmise määrus, on erikaebe korras vaidlustatav. Kui ringkonnakohtunik jätab kassatsioonkautsjonit mittetasunud isiku esitatud kaebuse läbi vaatamata, peab kassaatorit kohtumääruses kohustama mitte üksnes tasuma kautsjoni, vaid ka kindlaks kuupäevaks esitama ringkonnakohtule kautsjoni tasumist kinnitava dokumendi.
3-1-1-109-00 PDF Riigikohus 06.12.2000
PS
Kohtukaebe õiguse instituudi mõttest ja põhiõigusliku kohtukaebeõiguse tagamise vajadusest tulenevalt võib AKKS § 68 lg-s 1 ja §-s 69 ettenähtud erikaebe võimalusi laiendades lugeda põhjendatuks ka kriminaalmenetluse alustamisest keeldumise määruse vaidlustamise erikaebe korras.
3-1-1-113-00 PDF Riigikohus 27.11.2000
Menetlusosaliste mitteilmumine ringkonnakohtu istungile ei takista erikaebuse läbivaatamist. Nõuet, et ringkonnakohus peab isiku vahi all pidamisega seostuva erikaebuse kindlasti läbi vaatama enne vahi all pidamise tähtaja möödumist, ei ole seadusega kehtestatud.
Ringkonnakohtul puudub alus menetleda erikaebust kohtu vahistamismääruse peale, kui vahistamismäärus on õigusliku sisu kaotanud seetõttu, et isik vibib vahi all teise kohturingkonda kuuluva kohtu vahistamismääruse alusel või on tema vahi all pidamise tähtaeg möödunud. Sellisel juhul ei ole ringkonnakohtul võimalik kõrvaldada kaevatava määruse sisulisi puudusi.
3-1-1-108-00 PDF Riigikohus 14.11.2000
Alates 1. septembrist 2000 on erikaebe korras vaidlustatavad üksnes kohtukaebuse läbi vaatamata, mitte aga käiguta jätmise määrused.Ringkonnakohtu määrus, millega lahendatakse kaebust esimese astme kohtu poolt tehtud määruse peale, ei ole esmakordselt tehtud. Riigikohtule esitatavate erikaebuste vorminõuete täitmist kontrollib ringkonnakohtu kohtunik ainuisikuliselt.
3-1-1-78-00 PDF Riigikohus 15.08.2000
3-1-1-41-00 PDF Riigikohus 21.03.2000
Ringkonnakohus võib vahistamismääruse peale esitatud erikaebuse jätta läbi vaatamata ka juhul, kui vaidlustatud vahistamismäärus on õigusliku sisu kaotanud seetõttu, et isik viibib vahi all juba uue vahistusmääruse alusel.
3-1-1-12-00 PDF Riigikohus 26.01.2000
PS
Juhul kui vahistamismäärust kohtuistungil tervikuna ei avaldatud, võib seda vaidlustada 10 päeva jooksul arvates päevast, mil määrus oli menetlusosalistele tervikuna kättesaadav.
Ringkonnakohtu määrust, millega on korrigeeritud esimese astme kohtu määrust vahi alla võtmiseks, võib lugeda Riigikohtus vaidlustatavaks AKKS § 71 lg 2 mõistes.
3-1-1-121-99 PDF Riigikohus 30.12.1999
AKKS § 68 lg 1 p 8 kohaselt võib tähtaja ennistamata jätmise määruse peale erikaebust esitada see menetlusosaline, kelle taotlust tähtaja ennistamiseks ei ole rahuldatud.

Kokku: 33| Näitan: 1 - 20