Kohtulahendite liigitus

Kokku: 23| Näitan: 1 - 20

Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid
3-1-1-109-02 PDF Riigikohus 31.10.2002
Kaitsjatasu määrus kuulub orgaaniliselt kohtuotsuse juurde - vastavalt KrMK § 88 lg-le 4 tehakse kõnealune määrus üheaegselt kohtuotsusega. Seetõttu on põhjendatud, et nii apellatsioon- kui ka kassatsioonkaebuses võib vaidlustada ka kaitsjatasu väljamõistmist ning et ka KrMK § 88 lg 4 alusel tehtav kaitsjatasu määrus on nii apellatsiooni- kui ka kassatsiooni korras vaidlustatav.
3-1-1-37-02 PDF Riigikohus 11.03.2002
Kohtuotsuse kohtualusele arusaadavas keeles kätteandmata või saatmata jätmine tuleb tunnistada kassatsioonkaebuse tähtaja möödalaskmisel mõjuvaks põhjuseks.
3-1-1-49-01 PDF Riigikohus 20.04.2001
Isikud, kes vabastatakse kassatsioonikautsjoni tasumisest, on AKKS § 43 lg-s 5 loetletud ammendavalt. Muuhulgas sätestatakse selle lõike punktis 5, et kassatsioonikautsjoni tasumisest vabastatakse isikud, kellel on seaduse alusel õigus tasuta õigusabile. Käesoleva ajani puudub Eesti Vabariigis tasuta õigusabi andmist reguleeriv seadus ja Riigikohtu kriminaalkolleegium ei ole pädev oma otsustusega seda lünka täitma.
3-1-1-58-00 PDF Riigikohus 09.05.2000
Juhul kui süüdimõistetu kassatsioonkaebus on seaduses ettenähtud korras Riigikohtu loakogu resolutsiooniga juba lahendatud, puudb õigus esitada korduvat kassatsioonkaebust.
3-1-1-51-00 PDF Riigikohus 18.04.2000
Juhul kui kassatsioonkaebuses palutakse kohtuotsus tühistada AKKS § 39 lg-ga 3 hõlmamata seaduserikkumiste tõttu, tuleb Riigikohtult kõigepealt taotleda väidetavate rikkumiste tunnistamist oluliseks AKKS § 39 lg 4 alusel ja seejärel põhistada, et iga rikkumine takistas või oleks võinud takistada kriminaalasja igakülgset, täielikku ja objektiivset uurimist ning seadusliku ja põhjendatud kohtuotsuse tegemist.
3-1-1-117-99 PDF Riigikohus 07.12.1999
Juhul kui kassatsioonkautsjon on tasutud kohtuniku poolt määratud tähtajaks, kuid selle tasumist tõendavat dokumenti ei saanud kassaator kohtule õigeaegselt esitada haiguse tõttu, on kassatsioonkaebuse esitamise tähtaeg mööda lastud mõjuval põhjusel ja see kuulub ennistamisele.
3-1-1-74-99 PDF Riigikohus 24.08.1999
Kassatsioonkaebuse esitamise tähtaja möödalaskmise mõjuvaks põhjuseks ei ole raha puudumine kautsjoni tasumiseks, samuti soovimatus tutvuda menetlust reguleeriva seadusandlusega ise või kaitsja abiga.
3-1-1-28-99 PDF Riigikohus 30.03.1999
KrK
Enda süüdimõistmise mittevaidlustamine appelatsiooni korras välistab isiku õiguse vaidlustada sedasama kassatsiooni korras (AKKS § 37 lg 2).
3-1-1-8-99 PDF Riigikohus 02.02.1999
KrK
Karistuse karmistamist taotlevas kassatsioonprotestis tuleb esitada motiivid, miks kohtualusele mõistatud karistus ei vasta toimepandud kuriteole ja süüdlase isikuandmetele või millist seadust on karistuse mõistmisel ebaõigesti kohaldatud.
3-1-1-6-99 PDF Riigikohus 26.01.1999
KrK
Kuna Riigikohus vaatab ka piiramatu kassatsioonõiguse alusel esitatud kaebusi ja proteste läbi üldises kassatsioonimenetluse korras faktiliste asjaolude tuvastamise õiguseta, peab kõnesolevates kaebustes ja protestides osutama AKKS §-le 39 ning põhjendama, milles seisnes appelatsioonikohtu poolne õiguserikkumine kriminaalasja menetlemisel.
3-1-1-88-98 PDF Riigikohus 01.09.1998
Kassaator, taotledes ringkonnakohtuotsuse tühistamist AKKS § 39 lgss 4 sätestatud alusel, peab osutama kriminaalmenetluse õiguse konkreetsele normile, mille rikkumine takistas või oleks võinud takistada kriminaalasja igakülgset, täielikku ja objektiivset uurimist ringkonnakohtus.
3-1-1-46-98 PDF Riigikohus 23.03.1998
Kaebuse esitamise tähtaja möödalaskmise mõjuvateks põhjusteks on niisugused asjaolud, mis objektiivselt takistavad kaebuse esitamise tahte realiseerimist isiku poolt - haigus, teiste isikute tehtud takistused, sidevahendite eraldatuse põhjustanud õnnetusjuhtumid vms.
3-1-1-23-98 PDF Riigikohus 03.02.1998
3-1-1-22-98 PDF Riigikohus 30.01.1998
Kui ringkonnakohtu otsuse kuulutamisele järgnevaks päevaks oli 6. detsember 1997, siis kassatsioonkaebuse ja -protesti esitamise (postitamise) viimaseks kuupäevaks oli 6. jaanuar 1998.
3-1-1-15-98 PDF Riigikohus 20.01.1998
Kassatsioonakebuses ei piisa selle mainimisest, et ringkonnakohus on ignoreerinud AKKS §-de 37 ja 39 nõudeid, vaid tuleb konkreetselt nimetada kriminaalasja menetlemisel esinenud väidetavad õiguserikkumised ja AKKS §-s 39 sätestatud kohtuotsuse tühistamise alus.
3-1-1-121-97 PDF Riigikohus 02.12.1997
Mistahes kassatsioonkaebuses peab olema märgitud AKKS §-s 39 sätestatud kassatsioonkaebuse või -protesti esitamise alused ja selgitatud, milles konkreetselt seisnes kriminaalseaduse ebaõige kohaldamine või kriminaalmenetluse seaduse oluline rikkumine apellatsioonikohtu poolt.
3-1-1-113-97 PDF Riigikohus 18.11.1997
Kaitsjal, kes ei vaidlustanud kohtualluvust apellatsiooni korras, puudub õigus vaidlustada seda kassatsiooni korras.
3-1-1-107-97 PDF Riigikohus 28.10.1997
3-1-1-77-97 PDF Riigikohus 12.08.1997
3-1-1-59-97 PDF Riigikohus 20.05.1997
Esimese astme kohtu otsust apellatsiooni korras mittevaidlustanud protsessiosalisel on kassatsioonkaebuse või -protesti esitamise õigus vaid juhul, kui ringkonnakohus on esimese astme kohtu otsuse tühistanud või muutnud mõne teise protsessiosalise taotlusel ning kaebus või protest on esitatud otsuse tühistatud või muudetud osa peale.

Kokku: 23| Näitan: 1 - 20