/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 16| Näitan: 1 - 16

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-1-1-125-02 PDF Riigikohus 11.12.2002

Teisele isikule õigusvastaselt tekitanud kahju peab hüvitama kahju tekitanud isik, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. Kui kohus on ühe kohtualuse suhtes tuvastanud, et ta mingi konkreetse kuriteoepisoodi toimepanemisel ei osalenud, siis ei saa temalt selle kuriteoepisoodiga tekitatud kahju süüdimõistetud isikutega solidaarselt sisse nõuda.


3-1-1-55-02 PDF Riigikohus 20.05.2002

KrMK § 50 lg-s 1 väljendatud põhimõtte kohaselt peab tõendite hindamine põhinema asjaolude igakülgsel, täielikul ja objektiivsel uurimisel. Seetõttu ei tohi ringkonnakohus kergekäeliselt loobuda kriminaalasja materjalide kontrollimisest.

3-1-1-6-02 PDF Riigikohus 13.02.2002

Apellatsioonkaebuses esitatud argumentide analüüsimata jätmine ringkonnakohtu otsuses on käsitatav motiivide puudumisena selles.


Ringkonnakohtu kohustus oma otsuses esitatud seisukohti motiveerida hõlmab kohustust analüüsida apellatsioonkaebuses esitatud seisukohti ja anda kohtuotsuses neile omapoolne hinnang. Esimese astme kohtu põhjendustega nõustumisele viidates nende kordamata jätmine on õigustatud üksnes nende asjaolude ja tõendite osas, mida on esimese astme kohtus tuvastatud ja hinnatud.

3-1-1-120-01 PDF Riigikohus 18.12.2001

Juriidilise isiku esindajana tegutsedes tekitab füüsiline isik TsÜS § 95 lg 1 järgi küll õigusi ja kohustusi juriidilisele isikule, kuid see ei saa iseenesest välistada füüsilise isiku otsest kasu veel vähem aga tema tegutsemist omakasu ajendil dokumendi võltsimisel.


Kui ringkonnakohus teeb tõendite erineva hindamise tulemusel esimese astme kohtu otsusest erineva otsuse, siis peab ta oma seisukohti tõendite hindamise osas ka motiveerima ja näitama, milles esimese astme kohus on eksinud.

3-1-1-103-01 PDF Riigikohus 08.11.2001

Ringkonnakohtu poolt esimese astme kohtu otsuses näidatud õigeksmõistmise aluse puhul pole õige viidata AKKS § 32 lg 1 p-le 6, sest tegemist on sisulise muudatusega kohtuotsuses ja see võib halvendada kohtualuse olukorda.


Kohtupraktikas väljakujunenud arusaama kohaselt tuleb isik, kelle tegevuses tuvastati hädakaitse tunnused KrK § 13 mõttes, õigeks mõista seoses kuriteokoosseisu puudumisega.


Ringkonnakohus võib, tuginedes AKKS § 29 lg-le 5, jätta esimese astme kohtu põhjendused kordamata ja nendega nõustuda üksnes asjaolude puhul, mille esimese astme kohus on seaduse nõuetele vastavalt tuvastanud.

3-1-1-92-01 PDF Riigikohus 11.10.2001

Ringkonnakohtul on õigus teha kohtuotsus ilma motiive esitamata, kui ta nõustub täielikult esimese astme kohtu põhistustega ega pea vajalikuks omapoolseid põhistusi lisada. Ringkonnakohus võib aga seda õigust kasutada ka osaliselt � nõustudes esimese astme kohtu seisukohtadega, lisada neile ka omapoolse hinnangu.


KrK §-s 121 sätestatud kuriteo toimepanemine ei eelda ainuüksi isiku aktiivset tegutsemist. Kuriteo objektiivse külje võib süüdlane realiseerida ka tegevusetuse teel. Selline seisukoht tuleneb asjaolust, et vastavalt PKS § 60 lg-le 1 on alaealise lapse ülalpidamiskohustus pandud vanemale, kes seda kohustust täites peab ise jälgima, et laps oleks nõuetekohaselt ülal peetud. Ülalpidamiskohustuse korrektseks täitmiseks peab vanem kasutama kogu oma vara.

3-1-1-22-00 PDF Riigikohus 01.02.2000
KrK

Pidades vajalikuks mõista kohtualune talle esitatud süüdistuses õigeks ja kaaluda tema käitumise vastavust mõne teise kuriteokoosseisu tunnustele, puudub esimese astme kohtul siiski õigus omal initsiatiivil lugeda tuvastatuks niisuguse kuriteokoosseisu esinemine, mille tõttu halveneks kohtualuse olukord või mis oma sisult oleks varem esitatud süüdistusest oluliselt erinev. KrK § 141-1 järgi kohtu alla antu süüdimõistmine KrK § 161 järgi ei ole vastuolus KrMK § 215 lg 4 sätestatuga.


Kriminaalasja saatmisel uueks arutamiseks esimese astme kohtule ei tohi ringkonnakohus oma otsuses piirduda osutamisega AKKS §-le 33, vaid peab näitama, millist AKKS §-s 39 lg 3 nimetatud kriminaalmenetluse seaduse olulist rikkumist või millist KrMK § 1 p 4 või AKKS § 39 lg 4 kohaselt oluliseks tunnistatavat kriminaalmenetluse seaduse rikkumist on ringkonnakohus arvestanud.

3-1-1-119-99 PDF Riigikohus 21.12.1999

Esimese astme kohtu otsuses esitatud motiivide ja järeldustega mittenõustumisel ei ole ringkonnakohtul õigust tühistada seda otsust seoses motiivide puudumisega selles.


Kohtualusele uue karistuse mõistmisel ringkonnakohtul tuleb arvestada esimese astme kohtu poolt tuvastatud vastutust kergendavat asjaolu.


Riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega seotud kahjude hüvitamise seaduse § 1 lg 3 p 2 kohaselt ei hüvitata kahju isikule, kes hoidus kriminaalasja menetlusest kõrvale või rikkus tõkendist tulenevat kohustust mitte lahkuda vastava ametiisiku loata oma elukohast või põgenes või läks pakku ja oli seetõttu vahi alla võetud, kuna tema ei viibinud vahi all alusetult.

3-1-1-38-99 PDF Riigikohus 20.04.1999
KrK

Keskkonnainspektisooni tsiviilhagi rahuldamine ringkonnakohtu poolt juhul, kui apellatsioonprotestis seda ei taotletud, ei ole apellatsioonprotesti piiridest väljumine.


Ringkonnakohtu otsuses on tarvis näidata, millisel AKKS § 31 sätestatud alusel esimese astme kohtu otsus tühisstatakse, millistel motiividel seda tehakse ning milliseid vigu on esimese astme kohus tõendite hindamisel teinud. Apellatsioonprotesti esitajana selle prokuröri näitamine ringkonnakohtu otsuses, kes protesti tegelikult ei esitanud, on AKKS § 29 lg 2 nõuete rikkumine.


Isiku süüdistamisel KrK § 155 järgi tuleb süüdistatavana vastutusele võtmise määruses näidata, milles seisnes metsaraie ebaseaduslikkus ja millise õigusakti nõudeid on eiratud. Raie ebaseaduslikkuse sisustamine alles süüdimõistvas kohtuotsuses ei võimalda kohtualusel kaitsta ennast esitatud süüdistuse vastu ja võib seepärast olla kriminaalmenetluse seaduse oluline rikkumine AKKS § 39 lg 4 mõistes.

3-1-1-115-97 PDF Riigikohus 16.12.1997

Kohtualuse olukorra halvendamist prokuröri apellatsioonprotesti alusel peab ringkonnakohus oma otsuses motiveerima. Selle nentimine, et ringkonnakohus rahuldab prokuröri apellatsioonprotesti selles esitatud motiividel ega pea vajalikuks neid otsuses korrata ei ole kohtu enda põhistatud järeldus AKKS § 29 lg 4 mõttes.

3-1-1-127-97 PDF Riigikohus 15.12.1997

Ringkonnakohtu otsuse sisu ei ole nõuetekohane, kui otsuses on ainult väidetud, et apellatsioonkaebuse motiivid ei anna alust kohtuotsuse tühistamiseks, kuid on märkimata, millele niisugune järeldus tugineb. AKKS § 29 lg-s 5 antud õigus mitte korrata esimese astme kohtu põhjendusi ei välista ringkonnakohtu kohustust täita samaaegselt AKKS § 29 lg-s 4 sätestatud nõuet, mille kohaselt otsuse motiveerivas osas märgitakse järeldused kaebuse või protesti põhjendatuse või põhjendamatuse kohta, samuti tõendid, millele on kohtu järeldus rajatud.

3-1-1-122-97 PDF Riigikohus 02.12.1997

Esimese astme kohtu otsust, millega isik on süüdi mõistetud kahes omavahel lahutamatult seotud kuriteos, ei või ringkonnakohus osaliselt tühistada ega saata kriminaalasja uueks arutamiseks esimese astme kohtule vaid ühe kuriteo osas, kuna sellega rikutaks kriminaalasja tehiolude igakülgse, täieliku ja objektiivse uurimise nõuet ning põhjustataks samas kriminaalasjas kahe kohtuotsuse tegemise.


Kui kohus on põhjendanud küll seda, miks ta ei pea usaldusväärseks mõne tunnistaja ütlusi, kuid jätnud veenvalt põhistamata selle, millistele konkreetsetele tõenditele tuginedes ta kohtualuse siiski süüdi tunnistab, võib esineda kriminaalmenetluse seaduse oluline rikkumine.


Ringkonnakohus võib esimese astme kohtu otsuses esitatud põhjendustele AKKS § 29 lg 5 kohaselt osutada üksnes siis, kui selle otsuse kirjeldav-motiveerivas osas on märgitud kohtulikul arutamisel kindlaks tehtud asjaolud ja tõendid, mille põhjal need asjaolud on tuvastatuks loetud, samuti motiivid, miks kohus rajas oma otsuse nimelt nendele tõenditele ja tunnistas mitteusaldusväärseks muud kriminaalasjas kogutud tõendid.

3-1-1-46-97 PDF Riigikohus 22.04.1997

Alus ringkonnakohtu otsuse tühistamiseks puudub, kui järgitud on kõiki AKKS § 29 lg 4 kehtestatud nõudeid, kohtu järeldused vastavad tuvastatud tehioludele ning kriminaalseaduse ebaõiget kohaldamist ei ole tuvastatud.

3-1-1-38-97 PDF Riigikohus 08.04.1997

Ringkonnakohtul on esimese astme kohtu otsuse osalisel muutmisel õigus jätta oma järeldustes kordamata need esimese astme kohtu põhjendused, millega ta nõustub. Küll peab ringkonnakohus motiveerima esimese astme kohtu otsuses tehtud muudatusi.


Väljapressimist isikute eelneval kokkuleppel võib tõendada vastastikku kooskõlastatud tegevus ja ühine eesmärk saada kannatanult ebaseaduslikult raha.

3-1-1-33-97 PDF Riigikohus 01.04.1997

Kui ringkonnakohus mõistab isiku süüdi kuriteos, milles esimese astme kohus on teinud õigeksmõistva otsuse, peab ringkonnakohus oma otsuse kirjeldav-motiveerivas osas märkima mitte ainult tuvastatuks loetud asjaolud, vaid ka järeldused apellatsioonkaebuse või -protesti põhjendatuse või põhjendamatuse suhtes, samuti peab ta andma hinnangu tõenditele, millele järeldused on rajatud, ja motiividele, millega teised tõendid on tagasi lükatud.

3-1-1-20-97 PDF Riigikohus 18.02.1997

Ringkonnakohtul on esimese astme kohtu otsuse osalisel muutmisel õigus jätta oma järeldustes kordamata need esimese astme kohtu põhjendused, millega ta nõustub. Küll peab ringkonnakohus motiveerima esimese astme kohtu otsuses tehtud muudatusi.


Süüdistuse mahu vähendamisel ringkonnakohtu poolt tuleb kohtualuse karistust kergendada.


Kui prokuröri apellatsioonprotestis ei taotleta kuriteo kvalifikatsiooni muutmist, puudub ringkonnakohtul õigus tunnistada kohtualune süüdi raskemas kuriteos kui tunnistas esimese astme kohus.


Karistuse raskendamise motiveerimata jätmine on ringkonnakohtu poolt kriminaalmenetluse seaduse oluline rikkumine.


Kui riisumise korduvus ja suur ulatus on vastava kuriteo koosseisutunnused, ei ole õige arvestada neid vastutust raskendavate koosseisuväliste tunnustena.

Kokku: 16| Näitan: 1 - 16

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json