/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Kohtulahendi põhjendamiskohustus1-17-11182/20105.06.202030.07.2020
Kannatanu maksejõuetuse põhjustamise menetluses1-19-9575/4626.06.202029.07.2020
Vangistusest ennetähtaegselt vabastamata jätmise määruse vaidlustamine1-14-5339/9519.06.202029.07.2020
Vahi all pidamise ebamõistlikult pikk aeg1-16-9171/141119.06.202029.07.2020
Kaebeõigus elektroonilise valve pikendamise määrusele kohtumenetluses1-16-9171/140818.06.202029.07.2020
Süüdimõistva kohtuotsusega kaasneva sundraha suurus1-18-86/14516.06.202029.07.2020
Kaebuse esitamise tähtaeg menetlusdokumendi kättesaamisel1-19-8852/1312.06.202029.07.2020
Menetlusvälise isiku kaebeõigus kohtuistungi avalikkuse piiramise määrusele1-17-9149/52029.05.202028.07.2020
Asja kohtuliku arutamise piirid1-16-4665/25728.05.202028.07.2020
Menetluskulude hüvitamine kriminaalmenetluse lõpetamisel väärteotunnuste ilmnemise tõttu4-19-1809/4825.05.202028.07.2020
Kannatanu kaebeõigus kriminaalmenetluses ja kohtumääruse tõlkimine1-20-79/921.05.202028.07.2020
Statsionaarse sundravi kohaldamine1-17-8089/4319.05.202003.07.2020
Ärisaladuse ebaseadusliku kasutamise ja avaldamise objektiivne teo koosseis1-18-4590/8215.05.202003.07.2020
Korduvus kehalise väärkohtlemise süüteo toimepanemisel1-19-5146/5214.05.202003.07.2020
Jätkuva kuriteo ja korduvate kuritegude erinevus1-18-7408/6208.05.202003.07.2020
Kohtukutse kättetoimetamine elektronposti teel1-19-7121/3805.05.202024.06.2020
Narkootilise aine tarvitamise tõendamine ühe kaudse tõendiga4-19-447/4727.04.202024.06.2020
Kaebeõigus kriminaalmenetluse lõpetamise määrusele leppimise tõttu1-19-7935/3120.04.202024.06.2020
Menetlusvälise isiku õigus kriminaalasja materjalidega tutvumiseks1-19-8262/1716.04.202017.06.2020
Kriminaalasja arutamine rahvakohtuniku vahetumisel1-15-6483/41508.04.202001.06.2020
Narkootilise aine käitlemine suures koguses suure varalise kasu saamise eesmärgil1-18-2232/17903.04.202031.05.2020
Narkootilise aine koguse tõendamine1-19-2627/2927.03.202001.05.2020
Juriidilise isiku vastutus õigusvastase teo toimepanemisel ja menetluse keel4-19-2526/1917.03.202001.05.2020
Eeluurimisel antud ütluste lubatavus tõendina kohtumenetluses1-17-11682/10213.03.202001.05.2020
Põhjendatud kuriteokahtlus isiku vahistamisel1-19-9448/3213.03.202001.05.2020
Kohtualluvus kinnipeetava riigi õigusabi taotluse lahendamisel3-20-17/1112.03.202001.05.2020
Süüdistatava olukorra raskendamise keeld asja uuel arutamisel1-17-6021/33305.03.202001.05.2020
Vaimse häirega isiku vahistamise alus1-19-8835/2603.03.202001.05.2020
Kaitsja ja kahtlustatava õigus jälitustoimingu lubadega tutvumiseks1-19-6490/2102.03.202001.05.2020
Määruskaebuse adressaadi kaebeõigus vara arestimise määrusele1-19-6227/2727.02.202026.03.2020
Apellatsioonkaebuse esitamise õigus kokkuleppemenetluse otsusele1-19-2113/2720.02.202024.03.2020
Teistmisavaldused kokkuleppemenetluses kaasaaitajana süüdimõistmisel1-14-189/6519.02.202024.03.2020
Teistmisavaldus kokkuleppemenetluse otsusele1-17-8311/1919.02.202023.03.2020
Võimuesindaja ähvardamise kuriteokoosseis1-19-1849/4306.02.202020.03.2020
Perspektiivitu määruskaebuse läbi vaatamata jätmine1-15-330/4530.01.202002.03.2020
Apellatsioonkaebuse läbi vaatamata jätmine1-19-2550/9927.01.202002.03.2020
Menetluskulude hüvitamine kriminaalmenetluse lõpetamise vaidlustamisel1-19-2759/516.01.202002.03.2020
Riigi õigusabi korras määratud kannatanu esindaja tasude hüvitamine1-18-3901/9727.12.201901.02.2020
Määruskaebuse läbi vaatamata jätmise lubamatus1-17-9149/40020.12.201901.02.2020
Apellatsioonkaebuse läbi vaatamise piirid ja tsiviilhagide lahendamine kirjalikus menetluses1-12-5921/42520.12.201901.02.2020
Määruskaebusest loobumine kriminaalmenetluse lõpetamise korral1-19-4291/1929.11.201931.01.2020
Kuriteo vahendliku täideviimise koosseis1-17-5210/5928.11.201931.01.2020
Asitõendi kõrvaldamisele kaasaaitaja vastutus1-18-4372/8214.11.201919.01.2020
Kriminaalmenetluse lõpetamine mõistliku menetlusaja möödumisel1-17-10050/7420.12.201919.01.2020
Narkootilise aine käitlemise tõendamine1-17-8179/9213.11.201910.01.2020
Ajutise lähenemiskeelu kohaldamine kriminaalmenetluse ajaks1-19-4240/1728.11.201910.01.2020
Apellatsioonkaebuse läbi vaatamata jätmise lubamatus1-18-10374/3818.11.201910.01.2020
Apellatsioonkaebuse läbi vaatamata jätmise lubamatus1-19-4505/2311.12.201908.01.2020
Apellatsioonkaebuse esitamise tähtaeg tagaseljaotsusele1-15-4308/5620.11.201908.01.2020
Kuriteo toimepanija kinnipidamine4-19-841/3319.11.201930.12.2019
Vahi all pidamise kestuse mõistlikkus1-16-9171/120618.11.201930.12.2019
Tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamine kriminaalmenetluses1-18-7833/6312.11.201930.12.2019
Menetluskulude hüvitamine määruskaebemenetluses1-18-9719/3208.11.201901.12.2019
Kõrvaldamata kahtluse tõlgendamine1-18-86/12807.11.201901.12.2019
Kaitsegarandikohustuse tekkimine isiku hooldamise kohustuse faktilisest ülevõtmisest1-17-7111/8110.10.201916.10.2019
Kõrgema kohtu õiguskäsitlusest lähtumise kohustuslikkus1-17-3858/9310.09.201926.09.2019
Liikmesriikide kohustus arvestada kriminaalmenetluses teistes liikmesriikides tehtud otsuseid1-17-10162/35121.06.201911.07.2019
Karistuse mõistmine lühimenetluses1-17-11930/4519.06.001908.07.2019
Lisatõendite esitamine määruskaebemenetluses1-19-766/2818.06.201902.07.2019
Määruskaebuse esitamine isiku menetlusest kõrvaldamise määruse peale1-18-1860/5714.06.201928.06.2019
Riigi õigusabi osutamisega tekkivate sõidukulude hüvitamine1-19-1933/4329.05.201921.06.2019
Apellatsioonkaebuse esitamise õigus1-18-10372/3029.05.201921.06.2019
Ajutise lähenemiskeelu kohaldamine ahistavas jälitamises kahtlustuse korral1-18-9343/2017.05.201912.06.2019
Soodustuskelmuse toimepanek1-15-11032/30813.05.201927.05.2019
Vahistamismäärusele esitatavad nõuded1-18-8222/4715.03.201919.03.2019
Kannatanu ütluste usaldusväärsuse kontrollimine1-18-1247/5815.02.201926.02.2019
Vahistuse põhjendatuse kontroll1-17-10573/18127.12.201812.01.2019
Kriminaalasja lõpetamine süüdistatava parandamatult haigestumise tõttu1-16-10503/15021.12.201812.01.2019
Välisriigi kohtuotsuse tunnustamine ning järelevalve täitmise üle1-17-4942/1611.12.201808.01.2019
Ennetähtaegse vabastamise taotluse esitamise tähtaja arvutamine1-16-2295/8128.11.201802.01.2019
Põhiõiguste riive sideettevõtjalt andmete nõudmisel1-16-6179/8512.11.201807.12.2018
Osaühingu osade tagatisväärtuse kindlaksmääramine1-18-1170/2512.11.201807.12.2018
Sugulise iseloomuga tegu1-17-6580/13809.11.201806.12.2018
Elektroonilise valve kohaldamisest keeldumise määruse vaidlustamine1-18-2232/9405.11.201804.12.2018
Vahetu sunni kasutamine kainenema toimetatud isiku suhtes1-17-1219/3911.10.201826.10.2018
Menetluskulude kandmine juriidilisest isikust süüdistatava lõppemise korral1-17-9149/8012.10.201826.10.2018
Kannatanu abitusseisund ja kaitsetus1-17-1629/4411.06.201809.07.2018
Kohtu alla andmise määruse edasikaebeõigus1-17-1205/14707.06.201806.07.2018
Täiendav nõue mittevaralise kahju hüvitamiseks1-17-6824/4306.06.201827.06.2018
Juhatuse liikme vastutus ametiühingu esindaja takistamisel4-17-3766/2505.03.201813.03.2018
Osaniku nõusolekuta äriühingu varaga toimingute tegemine1-16-4197/7616.02.201808.03.2018
Süüteomenetluses tekitatud mittevaralise kahju hüvitamine1-16-2675/10822.12.201725.01.2018
Alaealise ütluste usaldusväärsus1-15-9213/8022.12.201725.01.2018
Ebaõigest diagnoosist tulenev raviviga1-15-6223/4929.12.201725.01.2018
Vahistamise tähtaja pikendamise vaidlustamine1-17-3758/5220.12.201725.01.2018
Määruskaebus ringkonnakohtu seisukoha vaidlustamiseks1-17-7210/1120.12.201725.01.2018
Raske tervisekahjustuse tekitamine1-16-5213/6115.12.201724.01.2018
Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamine halduskohtus3-16-2024/3008.12.201724.01.2018
Jälitustoiminguks loa andmine1-17-7077/1414.12.201722.01.2018
Juhatuse liikme vastutus juriidilise isiku kohustuste täitmata jätmisel4-16-5811/2717.11.201705.01.2018
Tapmine piinaval või julmal viisil1-15-10119/8009.11.201704.01.2018
Kohtu põhjenduste esitamise vajalikkus1-16-6115/6720.11.201703.01.2018
Karistusnormi tõlgendamine1-16-5792/10109.11.201726.12.2017
Psühhiaatrilise sundravi kohaldamine1-16-7102/1814.11.201726.12.2017
Enese mittesüüstamise privileeg4-16-6037/4608.11.201726.12.2017
Mitmekordse karistamise keeld1-17-4924/1517.11.201711.12.2017
Süüdistatava nõusolek menetluse lõpetamiseks1-16-7507/1203.11.201710.12.2017
Avalik-õigusliku nõudeavalduse esitamine1-17-4343/1827.10.201730.11.2017
Sundravile allutatu ärakuulamine istungil1-16-7389/3019.10.201716.11.2017
Vahistamismääruse vaidlustamine1-17-4926/4004.10.201731.10.2017
Põhjendamiskohustus3-1-1-26-1714.06.201705.07.2017
Sundravil viibiva isiku ravi lõpetamise taotlus3-1-1-16-1712.06.201703.07.2017
Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise taotluse esitamine3-3-4-2-1712.06.201703.07.2017
Prokuröri ja kaitsja osavõtt eelistungist3-1-1-32-1712.06.201702.07.2017
Kahtlustatava õigus tutvuda teda süüstavate tõenditega3-1-1-27-1701.06.201726.06.2017
Välisriigi kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine3-1-1-29-1730.05.201726.06.2017
Psühhiaatrilisel sundravil viibiva isiku taotlus sundravi lõpetamiseks3-1-1-62-1605.06.201725.06.2017
Kriminaalmenetluses tsiviilhagi esitamine3-1-1-22-1725.05.201707.06.2017
Kahtlustatava õigus tutvuda tõenditega. Elektroonilise valve kohaldamise taotluse lahendamine3-1-1-25-1722.05.201707.06.2017

Kokku: 109| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json