Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Liikmesriikide kohustus arvestada kriminaalmenetluses teistes liikmesriikides tehtud otsuseid1-17-10162/35121.06.201911.07.2019
Karistuse mõistmine lühimenetluses1-17-11930/4519.06.001908.07.2019
Lisatõendite esitamine määruskaebemenetluses1-19-766/2818.06.201902.07.2019
Määruskaebuse esitamine isiku menetlusest kõrvaldamise määruse peale1-18-1860/5714.06.201928.06.2019
Riigi õigusabi osutamisega tekkivate sõidukulude hüvitamine1-19-1933/4329.05.201921.06.2019
Apellatsioonkaebuse esitamise õigus1-18-10372/3029.05.201921.06.2019
Ajutise lähenemiskeelu kohaldamine ahistavas jälitamises kahtlustuse korral1-18-9343/2017.05.201912.06.2019
Soodustuskelmuse toimepanek1-15-11032/30813.05.201927.05.2019
Vahistamismäärusele esitatavad nõuded1-18-8222/4715.03.201919.03.2019
Kannatanu ütluste usaldusväärsuse kontrollimine1-18-1247/5815.02.201926.02.2019
Vahistuse põhjendatuse kontroll1-17-10573/18127.12.201812.01.2019
Kriminaalasja lõpetamine süüdistatava parandamatult haigestumise tõttu1-16-10503/15021.12.201812.01.2019
Välisriigi kohtuotsuse tunnustamine ning järelevalve täitmise üle1-17-4942/1611.12.201808.01.2019
Ennetähtaegse vabastamise taotluse esitamise tähtaja arvutamine1-16-2295/8128.11.201802.01.2019
Põhiõiguste riive sideettevõtjalt andmete nõudmisel1-16-6179/8512.11.201807.12.2018
Osaühingu osade tagatisväärtuse kindlaksmääramine1-18-1170/2512.11.201807.12.2018
Sugulise iseloomuga tegu1-17-6580/13809.11.201806.12.2018
Elektroonilise valve kohaldamisest keeldumise määruse vaidlustamine1-18-2232/9405.11.201804.12.2018
Vahetu sunni kasutamine kainenema toimetatud isiku suhtes1-17-1219/3911.10.201826.10.2018
Menetluskulude kandmine juriidilisest isikust süüdistatava lõppemise korral1-17-9149/8012.10.201826.10.2018
Kannatanu abitusseisund ja kaitsetus1-17-1629/4411.06.201809.07.2018
Kohtu alla andmise määruse edasikaebeõigus1-17-1205/14707.06.201806.07.2018
Täiendav nõue mittevaralise kahju hüvitamiseks1-17-6824/4306.06.201827.06.2018
Juhatuse liikme vastutus ametiühingu esindaja takistamisel4-17-3766/2505.03.201813.03.2018
Osaniku nõusolekuta äriühingu varaga toimingute tegemine1-16-4197/7616.02.201808.03.2018
Süüteomenetluses tekitatud mittevaralise kahju hüvitamine1-16-2675/10822.12.201725.01.2018
Alaealise ütluste usaldusväärsus1-15-9213/8022.12.201725.01.2018
Ebaõigest diagnoosist tulenev raviviga1-15-6223/4929.12.201725.01.2018
Vahistamise tähtaja pikendamise vaidlustamine1-17-3758/5220.12.201725.01.2018
Määruskaebus ringkonnakohtu seisukoha vaidlustamiseks1-17-7210/1120.12.201725.01.2018
Raske tervisekahjustuse tekitamine1-16-5213/6115.12.201724.01.2018
Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamine halduskohtus3-16-2024/3008.12.201724.01.2018
Jälitustoiminguks loa andmine1-17-7077/1414.12.201722.01.2018
Juhatuse liikme vastutus juriidilise isiku kohustuste täitmata jätmisel4-16-5811/2717.11.201705.01.2018
Tapmine piinaval või julmal viisil1-15-10119/8009.11.201704.01.2018
Kohtu põhjenduste esitamise vajalikkus1-16-6115/6720.11.201703.01.2018
Karistusnormi tõlgendamine1-16-5792/10109.11.201726.12.2017
Psühhiaatrilise sundravi kohaldamine1-16-7102/1814.11.201726.12.2017
Enese mittesüüstamise privileeg4-16-6037/4608.11.201726.12.2017
Mitmekordse karistamise keeld1-17-4924/1517.11.201711.12.2017
Süüdistatava nõusolek menetluse lõpetamiseks1-16-7507/1203.11.201710.12.2017
Avalik-õigusliku nõudeavalduse esitamine1-17-4343/1827.10.201730.11.2017
Sundravile allutatu ärakuulamine istungil1-16-7389/3019.10.201716.11.2017
Vahistamismääruse vaidlustamine1-17-4926/4004.10.201731.10.2017
Põhjendamiskohustus3-1-1-26-1714.06.201705.07.2017
Sundravil viibiva isiku ravi lõpetamise taotlus3-1-1-16-1712.06.201703.07.2017
Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise taotluse esitamine3-3-4-2-1712.06.201703.07.2017
Prokuröri ja kaitsja osavõtt eelistungist3-1-1-32-1712.06.201702.07.2017
Kahtlustatava õigus tutvuda teda süüstavate tõenditega3-1-1-27-1701.06.201726.06.2017
Välisriigi kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine3-1-1-29-1730.05.201726.06.2017
Psühhiaatrilisel sundravil viibiva isiku taotlus sundravi lõpetamiseks3-1-1-62-1605.06.201725.06.2017
Kriminaalmenetluses tsiviilhagi esitamine3-1-1-22-1725.05.201707.06.2017
Kahtlustatava õigus tutvuda tõenditega. Elektroonilise valve kohaldamise taotluse lahendamine3-1-1-25-1722.05.201707.06.2017

Kokku: 53| Näitan: 1- 20|Näita kõiki