/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Kohtuistungil osalemine video vahendusel. Ütluste andmisest keeldumine1-20-1578/5821.05.202131.05.2021
Vastutusotsus käibemaksuvõla tasumiseks3-18-124/4616.04.202111.05.2021
Kannatanu kaebeõigus kriminaalasja alustamata jätmisel, usalduse kuritarvitamine1-20-8130/901.04.202123.04.2021
Vara arestimisest keelduva määruse vaidlustamine ja kohtuliku hüpoteegi tagatisväärtus1-20-7989/2525.03.202122.04.2021
Subjektiivne koosseis raske tervisekahjustuse tekitamisel1-20-3107/6015.03.202109.04.2021
Erakorralise ettekande menetluse regulatsiooni põhiseaduspärasuse kontroll5-20-11/912.03.202108.04.2021
Süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamine1-16-2411/111808.03.202118.03.2021
Määratud kaitsja õigusabikulude hüvitamine1-19-6145/5204.03.202118.03.2021
Prokuratuuri kaebeõigus lühimenetluses ja kohtuotsuse tegemisel lahendatavad küsimused1-20-470/3404.03.202118.03.2021
Nõude aegumistähtaeg juhatuse liikme kohustuse tahtliku rikkumise korral1-17-2359/12203.03.202110.03.2021
Tõendite hindamine ringkonnakohtus1-19-10157/7119.02.202103.03.2021
Isiku süüdimõistmine ühe süüstava tõendi alusel ja karistuse mõistmine alla sanktsiooni alammäära1-20-1301/3512.02.202118.02.2021
Vastutus enamohtliku tagajärje saabumise eest1-20-4729/2504.12.202016.01.2021
Tsiviilhagi läbivaatamata jätmine1-20-1975/2830.11.202030.12.2020
Menetluskulude hüvitamiseks õigustatud isik1-18-5815/39701.12.202023.12.2020
Apellatsiooni esitamise tähtaeg ja kaebetähtaja ennistamine1-19-5631/4123.10.202007.11.2020
Teistmisavaldus kokkuleppemenetluse otsuse tühistamiseks1-17-7212/2723.10.202006.11.2020
Kaebetähtaeg e-toimiku kaudu teatavaks tehtud määruse vaidlustamisel1-20-2341/923.10.202006.11.2020
Süüteokatsest loobumine ja kriminaalmenetluse keel1-19-8007/3313.10.202004.11.2020
Kohtulahendi põhjendamiskohustus1-17-11182/20105.06.202030.07.2020
Kannatanu maksejõuetuse põhjustamise menetluses1-19-9575/4626.06.202029.07.2020
Vangistusest ennetähtaegselt vabastamata jätmise määruse vaidlustamine1-14-5339/9519.06.202029.07.2020
Vahi all pidamise ebamõistlikult pikk aeg1-16-9171/141119.06.202029.07.2020
Kaebeõigus elektroonilise valve pikendamise määrusele kohtumenetluses1-16-9171/140818.06.202029.07.2020
Süüdimõistva kohtuotsusega kaasneva sundraha suurus1-18-86/14516.06.202029.07.2020
Kaebuse esitamise tähtaeg menetlusdokumendi kättesaamisel1-19-8852/1312.06.202029.07.2020
Menetlusvälise isiku kaebeõigus kohtuistungi avalikkuse piiramise määrusele1-17-9149/52029.05.202028.07.2020
Asja kohtuliku arutamise piirid1-16-4665/25728.05.202028.07.2020
Menetluskulude hüvitamine kriminaalmenetluse lõpetamisel väärteotunnuste ilmnemise tõttu4-19-1809/4825.05.202028.07.2020
Kannatanu kaebeõigus kriminaalmenetluses ja kohtumääruse tõlkimine1-20-79/921.05.202028.07.2020
Statsionaarse sundravi kohaldamine1-17-8089/4319.05.202003.07.2020
Ärisaladuse ebaseadusliku kasutamise ja avaldamise objektiivne teo koosseis1-18-4590/8215.05.202003.07.2020
Korduvus kehalise väärkohtlemise süüteo toimepanemisel1-19-5146/5214.05.202003.07.2020
Jätkuva kuriteo ja korduvate kuritegude erinevus1-18-7408/6208.05.202003.07.2020
Kohtukutse kättetoimetamine elektronposti teel1-19-7121/3805.05.202024.06.2020
Narkootilise aine tarvitamise tõendamine ühe kaudse tõendiga4-19-447/4727.04.202024.06.2020
Menetlusvälise isiku õigus kriminaalasja materjalidega tutvumiseks1-19-8262/1716.04.202017.06.2020
Kriminaalasja arutamine rahvakohtuniku vahetumisel1-15-6483/41508.04.202001.06.2020
Narkootilise aine käitlemine suures koguses suure varalise kasu saamise eesmärgil1-18-2232/17903.04.202031.05.2020
Narkootilise aine koguse tõendamine1-19-2627/2927.03.202001.05.2020
Juriidilise isiku vastutus õigusvastase teo toimepanemisel ja menetluse keel4-19-2526/1917.03.202001.05.2020
Eeluurimisel antud ütluste lubatavus tõendina kohtumenetluses1-17-11682/10213.03.202001.05.2020
Põhjendatud kuriteokahtlus isiku vahistamisel1-19-9448/3213.03.202001.05.2020
Süüdistatava olukorra raskendamise keeld asja uuel arutamisel1-17-6021/33305.03.202001.05.2020
Vaimse häirega isiku vahistamise alus1-19-8835/2603.03.202001.05.2020
Määruskaebuse adressaadi kaebeõigus vara arestimise määrusele1-19-6227/2727.02.202026.03.2020
Menetluskulude hüvitamine kriminaalmenetluse lõpetamise vaidlustamisel1-19-2759/516.01.202002.03.2020
Riigi õigusabi korras määratud kannatanu esindaja tasude hüvitamine1-18-3901/9727.12.201901.02.2020
Apellatsioonkaebuse läbi vaatamise piirid ja tsiviilhagide lahendamine kirjalikus menetluses1-12-5921/42520.12.201901.02.2020
Kuriteo vahendliku täideviimise koosseis1-17-5210/5928.11.201931.01.2020
Asitõendi kõrvaldamisele kaasaaitaja vastutus1-18-4372/8214.11.201919.01.2020
Narkootilise aine käitlemise tõendamine1-17-8179/9213.11.201910.01.2020
Ajutise lähenemiskeelu kohaldamine kriminaalmenetluse ajaks1-19-4240/1728.11.201910.01.2020
Kuriteo toimepanija kinnipidamine4-19-841/3319.11.201930.12.2019
Vahi all pidamise kestuse mõistlikkus1-16-9171/120618.11.201930.12.2019
Tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamine kriminaalmenetluses1-18-7833/6312.11.201930.12.2019
Menetluskulude hüvitamine määruskaebemenetluses1-18-9719/3208.11.201901.12.2019
Kõrvaldamata kahtluse tõlgendamine1-18-86/12807.11.201901.12.2019
Kaitsegarandikohustuse tekkimine isiku hooldamise kohustuse faktilisest ülevõtmisest1-17-7111/8110.10.201916.10.2019
Kõrgema kohtu õiguskäsitlusest lähtumise kohustuslikkus1-17-3858/9310.09.201926.09.2019
Karistuse mõistmine lühimenetluses1-17-11930/4519.06.001908.07.2019
Lisatõendite esitamine määruskaebemenetluses1-19-766/2818.06.201902.07.2019
Riigi õigusabi osutamisega tekkivate sõidukulude hüvitamine1-19-1933/4329.05.201921.06.2019
Apellatsioonkaebuse esitamise õigus1-18-10372/3029.05.201921.06.2019
Ajutise lähenemiskeelu kohaldamine ahistavas jälitamises kahtlustuse korral1-18-9343/2017.05.201912.06.2019
Soodustuskelmuse toimepanek1-15-11032/30813.05.201927.05.2019
Vahistamismäärusele esitatavad nõuded1-18-8222/4715.03.201919.03.2019
Kannatanu ütluste usaldusväärsuse kontrollimine1-18-1247/5815.02.201926.02.2019
Vahistuse põhjendatuse kontroll1-17-10573/18127.12.201812.01.2019
Kriminaalasja lõpetamine süüdistatava parandamatult haigestumise tõttu1-16-10503/15021.12.201812.01.2019
Ennetähtaegse vabastamise taotluse esitamise tähtaja arvutamine1-16-2295/8128.11.201802.01.2019
Põhiõiguste riive sideettevõtjalt andmete nõudmisel1-16-6179/8512.11.201807.12.2018
Osaühingu osade tagatisväärtuse kindlaksmääramine1-18-1170/2512.11.201807.12.2018
Sugulise iseloomuga tegu1-17-6580/13809.11.201806.12.2018
Elektroonilise valve kohaldamisest keeldumise määruse vaidlustamine1-18-2232/9405.11.201804.12.2018
Menetluskulude kandmine juriidilisest isikust süüdistatava lõppemise korral1-17-9149/8012.10.201826.10.2018
Kohtu alla andmise määruse edasikaebeõigus1-17-1205/14707.06.201806.07.2018
Täiendav nõue mittevaralise kahju hüvitamiseks1-17-6824/4306.06.201827.06.2018
Juhatuse liikme vastutus ametiühingu esindaja takistamisel4-17-3766/2505.03.201813.03.2018
Alaealise ütluste usaldusväärsus1-15-9213/8022.12.201725.01.2018
Vahistamise tähtaja pikendamise vaidlustamine1-17-3758/5220.12.201725.01.2018
Määruskaebus ringkonnakohtu seisukoha vaidlustamiseks1-17-7210/1120.12.201725.01.2018
Raske tervisekahjustuse tekitamine1-16-5213/6115.12.201724.01.2018
Jälitustoiminguks loa andmine1-17-7077/1414.12.201722.01.2018
Juhatuse liikme vastutus juriidilise isiku kohustuste täitmata jätmisel4-16-5811/2717.11.201705.01.2018
Tapmine piinaval või julmal viisil1-15-10119/8009.11.201704.01.2018
Kohtu põhjenduste esitamise vajalikkus1-16-6115/6720.11.201703.01.2018
Karistusnormi tõlgendamine1-16-5792/10109.11.201726.12.2017
Enese mittesüüstamise privileeg4-16-6037/4608.11.201726.12.2017
Mitmekordse karistamise keeld1-17-4924/1517.11.201711.12.2017
Süüdistatava nõusolek menetluse lõpetamiseks1-16-7507/1203.11.201710.12.2017
Avalik-õigusliku nõudeavalduse esitamine1-17-4343/1827.10.201730.11.2017
Vahistamismääruse vaidlustamine1-17-4926/4004.10.201731.10.2017
Põhjendamiskohustus3-1-1-26-1714.06.201705.07.2017
Prokuröri ja kaitsja osavõtt eelistungist3-1-1-32-1712.06.201702.07.2017
Kahtlustatava õigus tutvuda teda süüstavate tõenditega3-1-1-27-1701.06.201726.06.2017
Psühhiaatrilisel sundravil viibiva isiku taotlus sundravi lõpetamiseks3-1-1-62-1605.06.201725.06.2017
Kriminaalmenetluses tsiviilhagi esitamine3-1-1-22-1725.05.201707.06.2017
Kahtlustatava õigus tutvuda tõenditega. Elektroonilise valve kohaldamise taotluse lahendamine3-1-1-25-1722.05.201707.06.2017

Kokku: 99| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json