https://www.riigiteataja.ee/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Põhinõuet asendav kahju hüvitamise nõue ja selle aegumise mõju hüpoteegile2-22-3718/2122.04.202416.05.2024
Liikluses tekitatud tervisekahjustusega põhjustatud mittevaralise kahju suuruse hindamine1-22-5835/3322.04.202416.05.2024
Isiku, kes ei olnud kohtus lepinguliseks esindajaks, toimingute arvestamine menetluskulude väljamõistmisel2-17-124505/9417.04.202416.05.2024
Piiratud teovõimega isiku sõlmitud tühise laenulepingu tagajärjed2-22-115921/3217.04.202416.05.2024
Võlatunnistusest tuleneva nõude esitamine2-21-5364/3710.04.202429.04.2024
Põhjusliku seose olemasolu ja vastutuse piiramine tüüptingimustega2-21-4251/3610.04.202429.04.2024
Sotsiaalmeedias avaldatud negatiivse sisuga väheolulised väärtushinnangud2-20-3847/4810.04.202429.04.2024
Menetluskulude jaotamine menetlusosaliste vahel2-22-17383/3904.04.202415.04.2024
Ametist vabastatud kohtutäituri hüvitise nõue tema täiteasju ülevõtva täituri vastu2-21-9962/6203.04.202415.04.2024
Otsuse õiguslik siduvus ja selle põhjendava osa vaidlustamine2-21-7518/9303.04.202415.04.2024
Tagatiste andjate omavahelised suhted VÕS § 69 lg 7 alusel (ühishüpoteek)2-22-2918/7703.04.202415.04.2024
Ühisvara jagamine võlausaldaja hagiavalduse alusel2-20-7985/6927.03.202402.04.2024
Negatoorhagi looduslike mõjutuste puhul2-21-10188/11327.03.202402.04.2024
Avariilise sõiduki müügilepingust taganemine2-20-11098/5720.03.202402.04.2024
Spordialaliidu poolt mitteliikmele seatud piirangutest vabanemise võimalused2-22-14182/3220.03.202401.04.2024
KarS § 264 kaitseala1-23-3265/1314.03.202401.04.2024
Ühishüpoteegi kustutamine või püsimajäämine pärast täitemenetluses toimuvat enampakkumist2-21-19325/6313.03.202401.04.2024
Nõuete esitamine töövõtulepingu alusel2-19-18463/6913.03.202428.03.2024
Raieõiguse võõrandamise lepingu olemus ja lepingu alusel makstud tasu tagastamine2-21-7681/5411.03.202428.03.2024
Juriidilisest isikust kahtlustatava ja süüdistatava äriregistrist kustutamine on tema suhtes toimetatava kriminaalmenetluse lõpuni keelatud vahetult seaduse alusel1-23-5055/1607.03.202420.03.2024
Parkimise korraldamine korteriomandi kaasomandi esemel2-22-100795/1221.02.202429.02.2024
Kasutatud asja vastavus müügilepingutingimustele2-21-1758/6414.02.202415.02.2024
Võlausaldaja kaebeõigus pankrotimenetluses2-08-1314/7112.02.202415.02.2024
Tähtaeg riigi õigusabi tasu kindlaksmääramise taotluse esitamiseks2-21-1582/9707.02.202415.02.2024
Kohtu määratud nõukogu asendusliikme tagasiastumine2-20-13187/5407.02.202415.02.2024
Tagatiste andjate omavahelised suhted VÕS § 69 lg 7 alusel, hüpoteegi kuritarvitamine2-21-7855/5731.01.202415.02.2024
Esindajakulude hüvitamise piirid hagita asjades2-21-9796/8029.01.202415.02.2024
Puudustega asja (glüfosaadiga saastunud mahekaer) müük2-20-9824/11117.01.202429.01.2024
Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumine2-22-10693/3910.01.202429.01.2024
Tagatiskokkuleppe tõlgendamine2-22-2008/7228.12.202315.01.2024
Sama lepingueseme kohta mitme lepingu sõlmimine2-20-4997/5720.12.202315.01.2024
Tehingu tagasivõitmise korras kehtetuks tunnistamine ning võlausaldajate nimekirja kinnitamise osas tõendite esitamine2-22-1652/8420.12.202315.01.2024
Juurdepääsu talumise kohustuse eest tasu määramine2-19-6901/28020.12.202315.01.2024
Avalikult kasutatavale teele juurdepääsu talumise kohustuse eest tasu määramine2-18-12098/27113.12.202315.01.2024
Registrisse kantud põhikirjamuudatuse vaidlustamine, kui puudub vastav juriidilise isiku organi otsus2-21-15434/2206.12.202315.01.2024
Reaalservituudi lõppemise tingimused2-22-15715/606.12.202315.01.2024
Ebaõigete andmete ümberlükkamise nõude aegumine2-22-1081/7006.12.202315.01.2024
Ühisvara jagamise tagasivõitmine pankrotimenetluses2-20-5103/9706.12.202315.01.2024
Reaalservituudi lõppemise tingimused2-22-15688/629.11.202305.12.2023
Kaasomandis oleva korteriomandi jagamine korteriomanditeks2-20-6161/10829.11.202305.12.2023
Tarbijakrediidiasjade lahendamine2-21-13098/5024.11.202305.12.2023
Kolmandat isikut kaitsev leping2-20-18112/3517.11.202305.12.2023
Korteriomaniku nõue eriomandi kokkuleppe muutmiseks vajalike tahteavalduste andmiseks2-21-18998/4222.11.202304.12.2023
Jõustunud kohtulahendi täitmise objektiivse võimatuse vastuväide täitemenetluses2-22-9401/2915.11.202304.12.2023
Menetlusdokumendi kättetoimetamine postkasti panekuga2-22-4432/2715.11.202304.12.2023
Hagi tagamise lubamatus õigussuhte väliselt2-21-4820/6113.11.202316.11.2023
Kinnisasja enampakkumisel osalemise tagatisraha kokkuleppe vorminõue2-20-2851/3008.11.202316.11.2023
Äriregistrisse kande tegemise õigusliku aluse väljaselgitamine2-23-4084/1108.11.202316.11.2023
Omandiõiguse rikkumine negatiivse mõjutuse (heki varjava mõjutuse) korral2-21-18920/3408.11.202316.11.2023
Kinkelepingust taganemine2-19-13412/12630.10.202313.11.2023
Kinnisasja müügilepingu sõlmimine enampakkumisel2-22-7114/2225.10.202313.11.2023
Teistmisavalduse lahendamine2-20-2693/5823.10.202313.11.2023
Iseseisva nõudeta kolmanda isiku menetlusse astumine2-21-5498/7018.10.202313.11.2023
Korteriomanike võimalused kaasomandi eseme õigusvastase muudatuse kõrvaldamiseks2-21-9042/5718.10.202313.11.2023
Lepingulise esindaja kohustused volituse lõppemisel2-19-16650/5818.10.202313.11.2023
Tasu või leppetrahv ühisinvesteeringute internetiplatvormi kasutamisel2-21-7989/9412.10.202313.11.2023
Tarbijakrediidileping2-21-20479/3011.10.202313.11.2023
Lapsevanema õigus pöörduda kohtusse eesmärgiga võimaldada lapsele puhkeaja veetmist viisil, millega ei kaasneks kohustust viibida voodis2-23-2831/817.05.202304.07.2023
Lapsel ei saa olla rohkem kui kaks vanemat, lapsendamise kehtetuks tunnistamine on erandlik2-21-7200/6819.05.202304.07.2023
Ühisvara jagamise kohta tehtud kohtuotsuse täitmise korra kindlaksmääramine ning hageja õiguste kaitse2-22-4541/2217.05.202304.07.2023
Osaühingu võlausaldaja derivatiivnõue kahju tekitanud juhatuse liikme vastu2-21-16071/3824.05.202304.07.2023
Taotluste lahendamine, mis võivad oluliselt mõjutada menetluse käiku2-20-7904/9924.05.202303.07.2023
Soojusenergia kulude kandmine, kui korter on elamu ühtsest küttesüsteemist eraldatud2-20-119460/7124.05.202303.07.2023
Aktsionärile dividendi maksmisest keeldumise võimalused pärast dividendi maksmise otsuse tegemist2-21-1504/5024.05.202303.07.2023
Kaitsmiseta tunnustatuks loetud nõuete vaidlustamine2-21-5718/3523.02.202313.03.2023
Jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude aegumistähtaeg2-12-49087/24808.02.202313.03.2023
Menetluse ennatlik lõpetamine hageja äriregistrist õigusjärgluseta kustutamisel2-19-5302/4923.02.202306.03.2023
Juhatuse liikme varaline vastutus3-20-2325/2228.12.202227.02.2023
Kahju hüvitamise nõude loovutamine pärast pankrotimenetluse lõpetamist2-20-228/5931.01.202320.02.2023
Riigi õigusabi taotluse lahendamiseks pädev kohus3-22-2384/731.01.202320.02.2023
Juhatuse liikme tagasiastumisavalduse teatavaks tegemine2-19-3390/6424.01.202320.02.2023
Nõude õiguslik perspektiivikus ja usutavus hagi tagamisel2-21-3244/3728.12.202213.02.2023
Kohtulahendi edastamisega viivitamisest tekitatud kahju hüvitamine3-20-1033/4122.12.202206.02.2023
Korteriomanike otsuse eelnõu saatmise kohustuse rikkumine2-20-11256/5121.12.202206.02.2023
Lepingulise esindaja pankrotitoimkonda kuulumise lubamatus2-21-2685/11021.12.202230.01.2023
Töövaidluskomisjoni otsuse peale kohtusse pöördumise tähtaeg2-20-4765/4121.12.202227.01.2023
Menetluskulude jaotus hagi osalisel rahuldamisel2-19-2709/21220.12.202227.01.2023
Kassatsioonkaebuse esitamise õiguse pahatahtlik kasutamine2-20-11743/2814.12.202218.01.2023
Ajakirjandusliku allika kaitse2-21-17817/1512.12.202218.01.2023
Korteriühistu üldkoosoleku otsustusvõimelisus2-21-13599/2630.11.202211.01.2023
Materiaalõiguse kohaldamine elatisenõudele2-20-9571/5230.11.202211.01.2023
Käsundisaaja teatamiskohustus2-18-14696/16130.11.202211.01.2023
Halduslepingu alusel leppetrahvi nõudmine3-20-120/4924.11.202211.01.2023
Hagi pärimislepingu tühistamiseks nõusoleku andmiseks ja tahteavaldust tegema kohustamiseks2-20-3869/5823.11.202230.12.2022
Kaebus lammutamise ettekirjutus-hoiatuse tühistamiseks3-19-2398/5421.11.202227.12.2022
Hagi asja ebaseaduslikust valdusest väljanõudmiseks. Hagi tagasivõtmise vastuvõtmine2-20-5007/3618.11.202215.12.2022
Au teotamisega seoses mittevaralise kahju nõudmine.2-19-8673/9616.11.202215.12.2022
Kinnipeetava ravi eest vastutav asutus3-21-92411.11.202208.12.2022
Au teotamine ning mittevaraline kahju2-19-8673/9616.11.202218.11.2022
Võlgniku ettemaksukontolt tasaarvestuse tegemine pankrotimenetluses2-19-18842/4226.10.202217.11.2022
Võlgnevuse sissenõudmine ühisvara arvelt2-20-15758/3926.10.202217.11.2022
Osaniku kohustamine juhatuse liikme vastu hääletamiseks2-20-8655/3212.10.202217.10.2022
Hukkunu lähedased kui kannatanud kriminaalmenetluses1-21-3082/2807.10.202211.10.2022
Sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse andmisest keeldumine3-17-523/5327.09.202205.10.2022
Sundüürnikule eluruumi võõrandamine2-19-604/9221.09.202203.10.2022
Haldusmenetluses riigi õigusabi taotlemine2-22-8150/614.09.202216.09.2022
Menetluskulude hüvitamine kriminaalmenetluses1-21-2199/7612.09.202215.09.2022
Notari kohustused lepingulise hoiustamise korral2-20-12522/4422.06.202206.07.2022
Ühisvara valitsemiseks vajaliku tehingu tegemiseks teise abikaasa asemel nõusoleku andmine kohtu poolt2-20-13586/10322.07.202206.07.2022
Muudatused lapse ülalpidamiskohustuse nõuetes tulenevalt uuest perekonnaseadusest2-19-19160/4222.06.202206.07.2022
Kestva õigusrikkumise lõpetamise nõue2-19-10047/10121.06.202206.07.2022
Erikasutusõiguse määramise avaldus2-19-43/4320.06.202205.07.2022
Korteriomanikult majandamiskulude hüvitamise nõudmine ühistu poolt2-19-8045/4620.06.202228.06.2022
Täitedokumendiks olev kohtulahend2-20-17088/3015.06.202228.06.2022
Osakapitali mitterahalise sissemaksega suurendamine2-22-3018/915.06.202221.06.2022
Omandiõiguse tuvastamine vindikatsiooninõude eeldusena2-18-17224/6715.06.202221.06.2022
Vastuvõtmata saneerimiskava kinnitamise avaldus2-20-18355/3615.06.202221.06.2022
Kohustuse täitmine enne sissenõudja pöördumist kohtutäituri poole2-21-13350/2715.06.202221.06.2022
Täitemenetluse lõpetamine hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamise ajal2-20-9975/5815.06.202221.06.2022
Alla kolmeaastast last kasvatava töötaja koondamine2-20-16369/4415.06.202220.06.2022
Esialgse õiguskaitse korras tahtest olenematu ravi tähtaja pikendamine2-21-18253/3313.06.202216.06.2022
Mittekuuluva summa arestimine kohtutäituri poolt3-19-1255/2007.06.202208.06.2022
Võlgniku konto arestimine mittekohase summa ulatuses2-21-17205/3007.06.202208.06.2022
Spordivõistlus kui olemuselt konkurss2-20-12037/4101.06.202208.06.2022
Täitedokumendi tühistamine täitemenetluses2-21-327/2401.06.202207.06.2022
Avalikult kasutatavale teele juurdepääsu määramine2-19-20416/4101.06.202207.06.2022
Korteriühistu üldkoosoleku otsuse tühisus2-19-16450/5801.06.202203.06.2022
Ebaõige faktiväide ja ebakohane väärtushinnang2-20-12495/2918.05.202220.05.2022
Üürileandja ülesütlemisavaldus2-21-1824/2318.05.202220.05.2022
Täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaja peatumine2-21-10665/2711.05.202218.05.2022
Eeltõendamismenetluses dokumentide väljaandmise taotlemine2-21-5736/2909.05.202211.05.2022
Täitmisteate kättetoimetamine2-20-8668/3806.05.202209.05.2022
Kasutuseelise hüvitamine kaasomaniku poolt2-19-12055/2004.05.202206.05.2022
Õigusvastane kindlustusjuhtumi toimumise kohalt lahkumine2-19-108066/4525.04.202228.04.2022
Riigi õigusabi taotlus EIK halduskohtumenetluses2-22-2054/821.04.202227.04.2022
Tagaseljaotsus ja teistmisavalduse esitamine2-20-123093/2420.04.202227.04.2022
Kohtutäiturile distsiplinaarkaristuse määramine3-19-1481/2320.04.202227.04.2022
Näiliku tehingu ümberkvalifitseerimine varjatud tehinguks1-18-158/26619.04.202226.04.2022
Juurdepääsu talumise kohustuse eest saadav tasu2-19-5997/9820.04.202225.04.2022
Asjatundja eristamine eksperdist ning patsiendisaladuse hoidmine1-20-5071/7201.04.202204.04.2022
Hoonestusõiguse müük täitemenetluses2-18-19381/7123.03.202228.03.2022
Menetluskulude hüvitamine kriminaalmenetluses1-19-9061/9223.03.202225.03.2022
Kaubamärgi üldtuntus2-19-9828/4316.03.202221.03.2022
Ühinemiskande tegemine pankrotiolukorras2-21-9913/1316.03.202218.03.2022
Makseteenuse lepingu korraline ülesütlemine makseasutuse poolt2-18-7504/13809.03.202211.03.2022
Isikliku õiguse rikkumine2-20-2032/6309.03.202211.03.2022
Nõuded nõukogu otsuse protokollile2-21-2657/1709.03.202211.03.2022
Riigi õigusabi taotlus Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumiseks3-21-3011/928.02.202201.03.2022
Pankrotihalduri nõude aegumistähtaeg2-19-3736/8423.02.202228.02.2022
Lepingu lõppemine makseteenuse pakkuja ülesütlemisavaldusega2-18-5450/7116.02.202222.02.2022
Võlgniku nõude tunnustamise avaldus2-18-8699/18016.02.202222.02.2022
Korteriühistu põhikirja muutmine üldkoosolekut kokku kutsumata2-20-17009/4016.02.202222.02.2022
Aegumise peatumiseks esitatud hagi2-21-8631/1516.02.202218.02.2022
Tahteavaldus nõude tunnustamiseks2-18-8695/14016.02.202218.02.2022
Töölepingu ülesütlemine olulise lepingurikkumise tõttu2-19-2497/7111.02.202215.02.2022
Töövaidluses esitavate nõuete aegumistähtajad2-19-9129/8009.09.202211.02.2022
Äriühingu liikme vastutus ettevõtte maksukohustuse täitmata jätmisel3-19-1876/3027.01.202202.02.2022
Osaniku õigus dokumentidega tutvudes neid jäädvustada2-20-9006/2426.01.202201.02.2022
Konfiskeerimispandiõiguse tekkimine ja teostamine1-21-2156/4827.01.202201.02.2022
Kehtiva detailplaneeringu alal asuva kinnisasja jagamine3-20-952/5510.01.202227.01.2022
Hankelepingu tingimuste tõlgendamine2-18-10175/3703.01.202227.01.2022
Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumine2-20-14547/2019.01.202227.01.2022
Vanavanematest põlvnemise tuvastamine2-19-1719/8712.01.202227.01.2022
Ärisaladuse rikkumisest tekkinud kahju hüvitamine2-19-3808/6801.12.202125.01.2022
Äriühingu asutamise sissemakse nõude aegumine2-19-117829/4108.12.202124.01.2022
Esialgne õiguskaitse aegumise katkemise alusena3-19-1257/1528.12.202121.01.2022
Ühise hooldusõiguse lõpetamise erandlikkus2-21-233/6905.01.202221.01.2022
Kindlustusandja hüvitamiskohustuse suurus2-18-12360/7921.12.202119.01.2022
Hea usu põhimõtte rikkumine vastuolulise käitumisega2-20-331/4722.12.202117.01.2022
Apellatsioonkaebuse väidetele vastamise kohustus2-17-3478/9320.12.202113.01.2022
Hagi tagamise eeldused2-21-6284/3614.12.202112.01.2022
Täitmisest keeldumise õiguse maksmapanek ilma vastuhagita2-20-5160/6413.12.202112.01.2022
Notariaalselt kinnitatud kokkuleppe asendamine kohtuliku kompromissiga2-21-5900/713.12.202111.01.2022
Erikasutusõiguse kokkulepe korteriomanike vahel2-19-5506/4307.12.202107.01.2022
Kohtu õigus kvalifitseerida nõue hagist erinevalt2-18-4181/7508.12.202107.01.2022
Töölepingu sõlmimise eeldus2-20-5834/3606.12.202105.01.2022
Isiku õigusi riivavad faktiväited ja väärtushinnangud2-15-18661/5201.12.202104.01.2022
Välisriiki viidud lapse tagastamata jätmise eeldused2-20-7510/11102.12.202104.01.2022
Juhatuse liikme kohustamine ettevõtte maksuvõlgnevuse puhul3-18-1606/2601.12.202103.01.2022
Kehtiv lepingust taganemine olulise rikkumise korral2-18-13432/10824.11.202129.12.2021
Ostueesõiguslase müügilepingust teavitamise tõendamiskoormus2-19-14714/6529.11.202129.12.2021
Hüpoteegipidaja õigus kinnisasjaga seotud üüri- ja renditulule2-20-15376/3424.11.202129.12.2021
Normi andmata jätmise asjassepuutuvus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses5-21-14/1530.11.202128.12.2021
Uue suhtluskorra määramise kohustus lepitusmenetluse ebaõnnestumisel2-16-9408/9617.11.202116.12.2021
Tsiviilhagi rahuldamine provotseeritud ründe korral1-20-3535/6611.11.202114.12.2021
Üürileandja pandiõigus üürilepingu üleandmisel2-18-15735/6810.11.202113.12.2021
Menetluskulude hüvitamine koos käibemaksuga2-18-16519/6110.11.202113.12.2021
„Parandamistingimuse“ kohaldamine koopiatoote müümisel2-18-16519/6110.11.202113.12.2021
Esindaja määramine ja isiklik ärakuulamine tahtest olenematu sundravi kohaldamisel2-20-18321/2810.11.202109.12.2021
Esindaja määramine ja isiku ärakuulamine tahtest olenematu ravi kohaldamisel2-21-5865/3212.11.202109.12.2021
Isiku vahetu ärakuulamine tahtest olenematu ravi kohaldamise otsustamisel2-21-3613/2817.11.202109.12.2021
Tasaarvestust välistavad vastuväited2-19-6689/4727.10.202130.11.2021
Avalikul enampakkumisel osalemise tingimused2-20-7322/13827.10.202130.11.2021
Mõlema vanema varalise seisundi arvestamine elatise määramisel2-19-18082/7427.10.202130.11.2021
Riskivastutuse kohaldamine2-19-7379/6126.10.202130.11.2021
Üüri hoiustamine ebaselguse korral üürileandja isikus2-20-4997/2325.10.202130.11.2021
Kannatanu nõusolek lähenemiskeelu rikkumisel1-20-2883/3022.10.202126.11.2021
Võlausaldaja kaebeõigus saneerimismenetluses2-20-6801/7120.10.202124.11.2021
Täitemenetlus tulevase perioodilise elatise sissenõudmiseks2-20-7086/2820.10.202124.11.2021
Vene Föderatsiooni kohtuotsuse tunnustamine aegumise vastuväitel2-20-715/3220.10.202122.11.2021
Ärakuulamine enne tahtevastase ravi kohaldamist2-21-2210/3220.10.202122.11.2021
Ühisvara jagamise kokkuleppe tagasivõitmine2-17-8832/13320.10.202122.11.2021
Ambulatoorse sundravi asendamine ambulatoorsega1-20-6639/7314.10.202109.11.2021
Lepingulise esindaja sõidule kulunud aja hüvitamine2-14-63261/14929.09.202114.10.2021
Varalise kahju ja selle suuruse tõendamine1-20-2438/3323.09.202107.10.2021
Uurimispõhimõte hagita menetluses2-20-110080/4222.09.202107.10.2021
Kinnipeetavale tervishoiuteenuse osutamise avalik-õiguslik iseloom ja halduskohtu pädevus2-21-922/2129.06.202130.07.2021
Kinnipeetavale tervishoiuteenuse osutamise vaidluste avalik-õiguslik olemus ja pädev kohus3-21-30/1928.06.202129.07.2021
Esindusõiguseta isiku vastutus2-19-16650/4122.06.202129.07.2021
Omastamine osaühingu ja juhatuse liikme vahelise tehinguga1-19-6307/5922.06.202129.07.2021
Lepinguliste esindajate kulude kindlaksmääramine2-17-13164/6221.06.202129.07.2021
Kaebeõiguse piiramise põhiseaduspärasus2-19-6185/3222.06.202128.07.2021
Eksperdikulude määramine2-15-13627/15121.06.202128.07.2021
Huvialaõppes fonogrammide kasutamise õiglane tasu2-16-17491/8017.06.202121.07.2021
Ühisvara jagamise tagasivõitmise nõue täitemenetluses2-18-17826/9817.06.202120.07.2021
Tööõnnetuse tõttu tekkinud kahju hüvitamine2-17-19464/4816.06.202108.07.2021
Apellatsioonimenetluse kulude kindlaksmääramine2-20-5019/5016.06.202108.07.2021
Korteriomandi jagamise tehingu tühisus2-17-9822/10116.06.202108.07.2021
Kauba vedaja raske hooletus2-17-18657/14116.06.202108.07.2021
Tasaarvestusele esitatavate vastuväidete hindamine2-19-15657/2915.06.202108.07.2021
Tehingu tegemine eeskostetava nimel2-19-8577/9815.06.202108.07.2021
Omastamine, konfiskeerimine ja konfiskeerimise asendamine1-18-5732/22611.06.202108.07.2021
Pankrotimenetluses tunnustatud nõude vaidlustamine2-18-13387/7209.06.202108.07.2021
Eeltõendamismenetluse lõpetamise vaidlustamine2-17-7899/6509.06.202106.07.2021
Hagi tagamise korras määratud juhatuse liikme tagasikutsumine2-18-2243/17909.06.202106.07.2021
Konstitutiivne ja deklaratiivne võlatunnistus2-19-5601/6103.06.202106.07.2021
Töövõtulepingust taganemine2-15-8204/11302.06.202106.07.2021
Sundtäitmise lubamatuks tunnistamine2-19-12266/3602.06.202106.07.2021
Hooneühistu liikmesus2-20-5520/3625.05.202108.06.2021
Otsustusõigus lapse kooli valikul2-20-1708/8219.05.202104.06.2021
Elatis vaheldumisi mõlema vanema juures elavale lapsele2-18-6491/9612.05.202131.05.2021
Kohtutäituri vastutus vahekohtu otsuse täitmisel2-17-19459/9205.05.202131.05.2021
Menetluskulude hüvitamise suurus2-20-114596/2112.05.202124.05.2021
Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmine2-18-18193/10006.05.202124.05.2021
Ebaõigete väidete ümberlükkamise nõue2-18-17980/12728.04.202119.05.2021
Isiku vahetu ärakuulamise kohustus kinnisesse asutusse paigutamise menetluses2-20-10639/4823.04.202119.05.2021
Korteriomandi majandamiskulude jaotus2-18-12753/3422.04.202119.05.2021
Menetluse lõpetamine ja viivise nõue2-19-12247/3721.04.202119.05.2021
Menetluskulude hüvitamine esindusõiguseta isiku poolt2-17-16389/4421.04.202119.05.2021
MTÜ juhatuse liikme tasu2-17-3478/7721.04.202119.05.2021
Esindaja määramine ja isiku ära kuulamine tahtevastasele ravile paigutamise menetluses2-20-11920/3221.04.202119.05.2021
Riigi õigusabi kulude hüvitamise ulatus2-19-12293/34219.04.202111.05.2021
Täitemenetluse läbiviimine pärandvara osas2-20-4817/3516.04.202110.05.2021
Kasutusluba osaliselt ehituskeeluvööndis asuvale ehitisele3-18-2244/3608.04.202110.05.2021
Lepingulise esindaja kulude hüvitamise mõistlik määr2-19-10324/4214.04.202123.04.2021
Eelpärija käsutusõigus2-20-12596/1507.04.202123.04.2021
Tunnistaja ülekuulamine ja tõendite hindamine maksuvaidluses3-18-1758/2631.03.202122.04.2021
PRIA toetuse tasaarvestamine äriühingu pankrotimenetluse ajal3-18-1247/5029.03.202122.04.2021
Avalikust veekogust tulenevad piirangud eraomandile3-18-687/6124.03.202119.04.2021
Keelumärke seadmine abikaasade ühisvara hulka kuuluvale kinnisasjale täitemenetluses2-20-12697/1424.03.202119.04.2021
Võlasuhte tekkimise alused2-19-2439/3624.03.202119.04.2021
Pargipidaja käibekohustus2-18-8345/4124.03.202119.04.2021
Testamendi tõlgendamine pärijate väljaselgitamiseks2-18-18277/7924.03.202119.04.2021
Menetluskulude jaotus menetluse lõpetamisel ühe menetlusosalise suhtes2-19-5940/7824.03.202119.04.2021
Korteriomandile tekitatud kahju hüvitamine2-18-13649/5719.03.202119.04.2021
Tahteavaldus kestvuslepingu ülesütlemiseks2-19-11650/2817.03.202109.04.2021
Seadusest tuleneva nõude aegumistähtaeg2-16-16764/9217.03.202109.04.2021
Menetlusdokumendi avalik kättetoimetamine ja äriühingu sundlõpetamine2-19-11769/3010.03.202126.03.2021
Lagunevast ehitisest lähtuva ohu hindamine4-20-1553/3810.03.202126.03.2021
Menetluskulude kindlaksmääramine2-11-33780/28803.03.202110.03.2021
Nõude aegumistähtaeg juhatuse liikme kohustuse tahtliku rikkumise korral1-17-2359/12203.03.202110.03.2021
Formaliseerituse põhimõte täitemenetluses2-19-14461/4923.02.202104.03.2021
Hagi tagamise põhistamine2-20-4536/3917.02.202123.02.2021
Elatiskokkuleppe sundtäitmine ja ülesütlemine2-19-9679/2710.02.202118.02.2021
Lapsendamise vaidlustamine2-18-11489/7610.02.202118.02.2021
Kestvuslepingu ülesütlemine kokkulepitud tähtaega järgimata2-17-19494/8328.01.202101.02.2021
Piiratud teovõimega isiku testeerimisvõime2-17-1453/13517.12.202028.01.2021
Saneerimiskava kinnitamine2-16-2060/61416.12.202028.01.2021
Tahteavalduse asendamine kohtulahendiga2-18-9475/5202.12.202016.01.2021
Piiratud teovõimega isiku testeerimisvõime2-17-5110/11102.12.202016.01.2021
Hagi menetlusse võtmisest keeldumine2-19-20574/1906.01.202112.01.2021
Äriregistrile esitatud tulundusühistu nõukogu liikmete nimekiri2-20-7328/816.12.202012.01.2021
Tsiviilhagi läbivaatamata jätmine1-20-1975/2830.11.202030.12.2020
Tunnistaja ütlused dokumentaalse tõendina2-18-10961/4125.11.202030.12.2020
Menetluskulude kindlaksmääramine pankrotimenetluses2-19-17970/2018.11.202030.12.2020
Kahju hüvitamise nõue lemmikloomadele tekitatud tervisekahjustuse eest2-18-15284/5225.11.202007.12.2020
Ostja õiguskaitsevahendid asja lepingutingimustele mittevastavuse korral2-17-7157/4018.11.202007.12.2020
Võlgade ümberkujundamise avalduste lahendamine2-18-15384/10918.11.202007.12.2020
Kinkelepingust taganemine ja kinnisasja tagastamine pärijatele2-18-15197/7518.11.202007.12.2020
Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine2-15-505/18013.11.202005.12.2020
Tõendite ümberhindamine ringkonnakohtus2-15-9117/16011.11.202005.12.2020
Hüpoteegi lõpetamise tahteavalduse notariaalne kinnitamine2-19-18271/1304.11.202023.11.2020
Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi2-19-10760/3004.11.202021.11.2020
Videokaamerate paigaldamine kaasomandile2-18-11279/3329.10.202021.11.2020
Kinnistamisavalduse esitamine notari poolt2-20-154/2428.10.202021.11.2020
Taganemine õiguskaitsevahendina ja asja läbiaatamise ulatus ringkonnakohtus2-18-109972/11521.10.202021.11.2020
Lepingulise esindaja kulude hüvitamine2-18-8890/4628.10.202018.11.2020
Lepingu tõlgendamine2-17-17756/15928.10.202018.11.2020
Asja arutamine poolte esitatud tõendite alusel2-17-18305/4521.10.202018.11.2020
Aktsionäri õigus teabele ja dokumentidega tutvumiseks2-19-9918/3121.10.202018.11.2020
Esindaja määramine kinnisesse asutusse paigutamise menetluses2-20-2050/2614.10.202011.11.2020
Aktsionäri õigus teabele2-18-13213/4819.10.202007.11.2020
Juurdepääs avalikult kasutatavale teele2-18-11359/8707.10.202007.11.2020
Ebaõige kinnistusraamatu kande parandamise nõue2-19-16249/1707.10.202007.11.2020
Töövõtja pandiõigus2-19-8472/3907.10.202003.11.2020
Rahalise kohustuse täitmise tagasivõitmise nõue pankrotimenetluses2-16-18957/7530.09.202030.10.2020
Kohtulahendi põhjendamise kohustus2-19-3645/3930.09.202030.10.2020
Tagaseljaotsuse avalikult kättetoimetamise eeldused2-18-9218/4016.09.202024.09.2020
Vanemate vaheline kokkulepe lapse ülalpidamiskohustuse täitmiseks. Riigi õigusabi taotluse rahuldamata jätmine.2-18-6499/6319.06.202006.08.2020
Õigussuhte kvalifitseerimine aegumise kohaldamiseks2-18-7948/8117.06.202006.08.2020
Kaubamärgi õiguskaitse2-19-19495/908.06.202030.07.2020
Pädeva kohtu määramine meditsiinilise otsuse vaidlustamisel kinnipidamisasutuses2-20-896/3117.06.202029.07.2020
Kollektiivlepingu laiendamine tööandjale ilma tema nõusolekuta2-18-7821/7115.06.202029.07.2020
Tagatise tasumise kohustus kostja menetluskulude katteks2-16-16510/19310.06.202029.07.2020
Menetluskulude tasumiseks kohustatud pool hagist osalise loobumise korral2-18-17703/8810.06.202029.07.2020
Esindaja tasude hüvitamine riigi õigusabi korras2-14-52540/1803.06.202029.07.2020
Rahalise kohustuse täitmine erinevate kohustuste katteks2-17-7502/6603.06.202029.07.2020
Tüüptingimused arvutivõrgu abil sõlmitud lepingu osana2-17-124505/5325.05.202028.07.2020
Töösuhte tõendamine kirjaliku töölepingu puudumisel2-18-6908/4720.05.202028.07.2020
Soojussõlm kui kinnisasja oluline osa2-19-10050/2315.05.202003.07.2020
Kaebeõigus menetluse peatamise määrusele2-18-15388/4913.05.202003.07.2020
Menetluskulude hüvitamine hagita menetluses2-16-5794/20113.05.202003.07.2020
Pärimistunnistuse väljastamisega viivitamine2-17-13190/8313.05.202003.07.2020
Lepingu ülesütlemise kohustus rahapesu kahtluse tekkimisel2-18-17536/2913.05.202003.07.2020
Seltsinglaste õigus kinnisasja ühiseks kasutamiseks2-18-255/5329.04.202024.06.2020
Aegumine sundtäitmise lubamatuks tunnistamise menetluses2-16-9803/4929.04.202024.06.2020
Lähenemis- ja suhtlemiskeelu kohaldamine2-18-1221/5629.04.202024.06.2020
Kaebeõigus hooldusõiguse äravõtmise menetluses2-18-19295/3029.04.202024.06.2020
Korteriomandist tuleneva vaidluse lahendamine hagita menetluses2-19-19561/1322.04.202024.06.2020
Kindlustusriski võimalikkuse suurenemine2-16-14152/6724.03.202024.06.2020
Projekteerimislepingust tuleneva nõude aegumine2-17-3860/3427.03.202024.06.2020
Tagasikutsutava juhatuse liikme menetluslik seisund2-19-13966/2115.04.202017.06.2020
Jooksva arvega leping2-16-9796/4615.04.202017.06.2020
Abikaasade solidaarvastutus laenulepingust tulenevate kohustuste täitmisel2-17-14766/10609.04.202017.06.2020
Täitemenetluse nõude rahuldamine kolmanda isiku vara arvelt2-18-3761/7006.04.202017.06.2020
Viivis garantiilepingust tuleneva nõude rahuldamisel2-18-18420/2603.04.202001.06.2020
Alaealisele määratud esindaja kaebeõigus hooldusõiguse vaidluses2-19-13540/4301.04.202031.05.2020
Projekteerimislepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg2-16-14644/5024.03.202001.05.2020
Korteriühistu pandiõigus ja varasemalt seatud koormatised2-19-9046/1016.03.202001.05.2020
Avaldus eestkoste ja hoolekandeasutusse paigutamise lõpetamiseks2-13-70131/10911.03.202001.05.2020
Osaühingu osakapitali sissemakse tegemise kohustuse üleminek kolmandale isikule2-18-4090/2411.03.202001.05.2020
Avalikult kasutatavale teele juurdepääsu määramine2-17-12857/11904.03.202001.05.2020
Juhatuse liikmete vaheline vaidlus äriühingu vara üleandmiseks2-18-11036/5304.03.202001.05.2020
Määruskaebuse adressaadi kaebeõigus vara arestimise määrusele1-19-6227/2727.02.202026.03.2020
Kaebeõigus hagi tagamise määrusele täitemenetluse peatamiseks2-19-4765/2119.02.202024.03.2020
Ühise hooldusõiguse lõpetamine lapse viibimiskoha määramise osas2-18-15686/18319.02.202024.03.2020
Kaebeõigus lepitusmenetluse ebaõnnestunuks tunnistamise määruse vaidlustamisel2-17-13244/12119.02.202023.03.2020
Isikliku kasutusõiguse seadmise nõue2-18-8886/6405.02.202016.03.2020
Isiku tahtevastaselt kinnisesse asutusse paigutamine2-19-6222/3003.02.202016.03.2020
Kaebeõigus hagi tagamise määrusele2-19-11532/1830.01.202002.03.2020
Pankrotihalduri kohustustest vabastamine ja määruskaebuse esitamise tähtaja ennistamine2-17-18069/32229.01.202002.03.2020
Korteriühistu koosoleku otsuse kehtivus2-19-10326/2429.01.202002.03.2020
Korteriomandi võõrandamine enampakkumise teel ja hüpoteegi kustutamine2-19-6210/2628.01.202002.03.2020
Pankrotihalduri teistmisavaldus menetluse uuendamiseks2-12-46735/18515.01.202002.03.2020
Kaasomandi lõpetamine ühisvara jagamisel2-15-9117/14913.01.202002.03.2020
Kahju hüvitamine juhatuse liikme lojaalsuskohustuse rikkumisel2-17-13855/8103.01.202002.03.2020
Tehingu tagasivõitmise nõue täitemenetluses2-17-14925/5018.12.201924.02.2020
Apellatsioonkaebuse esitamise tähtaja ennistamine2-12-44594/26418.12.201924.02.2020
Kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühistamine2-16-6665/9018.12.201924.02.2020
Nõude esitamise tähtaja ennistamine pankrotimenetluses2-18-9203/2918.12.201924.02.2020
ID kaardi omaniku vastutus digitaalselt allkirjastatud lepingust tulenevate kohustuste täitmisel2-16-124450/7716.12.201924.02.2020
Hinnavahe hüvitamine asendustehingu sõlmimisel2-17-12910/7006.12.201924.02.2020
Kaasomandis oleva ruumi kasutusotstarbe määramine2-18-10073/2227.11.201924.02.2020
Töölepingu tingimuste muutmine ilma sihtasutuse nõukogu nõusolekuta2-17-6975/5527.11.201924.02.2020
Kohustuse täitmise nõue küttetorustiku projektiga kooskõlla viimiseks2-17-6423/5427.11.201924.02.2020
Teose vaba avaliku esitamise erand õppeasutustele2-16-17491/5227.11.201924.02.2020
Apellatsioonkaebuse läbi vaatamise piirid ja tsiviilhagide lahendamine kirjalikus menetluses1-12-5921/42520.12.201901.02.2020
Võlausaldaja nõue võlgniku ühisvara jagamiseks ja igamine vastuväitena2-18-1611/4419.12.201901.02.2020
Juhatuse liikme tagasi kutsumine ja uue juhatuse liikme määramine2-17-10474/8018.12.201901.02.2020
Osanike koosoleku korraldamisega seotud kulude hüvitamine2-17-16390/3418.12.201901.02.2020
Hüpoteekidega koormatud kinnisasja kaasomandi lõpetamise nõue2-18-13306/2518.12.201901.02.2020
Kaebeõigus esialgse õiguskaitse kohaldamise määrusele2-19-5903/6718.12.201901.02.2020
Dokumentaalse tõendi ehtsuse vaidlustamine ja kohtumenetluse keel2-17-1722/3111.12.201901.02.2020
Kohustuse täitmisena saadu tagasinõudmise alused2-16-10632/7810.12.201901.02.2020
Kohtualluvus Brüssel I (uuesti sõnastatud) määruse järgi2-19-4463/1010.12.201901.02.2020
Notari õigus keelduda tõestamistoimingu tegemisest2-17-11283/5810.12.201901.02.2020
Kinkelepingust taganemine ning saadu tagastamise nõue alusetu rikastumise sätete alusel2-15-13695/12904.12.201901.02.2020
Suurema ohu allika valitseja vastutus2-18-5278/5104.12.201931.01.2020
Menetluskulude hüvitamine hagist loobumisel2-17-18531/3727.11.201931.01.2020
Hagi tagamise tagajärjel tekkinud kahju hüvitamise nõue2-17-18470/3221.11.201931.01.2020
Korteriühistu vastutus korteriomanikule tekkinud kahju korral2-17-15364/5918.12.201920.01.2020
Lahtiste lepingutingimuste kindlaksmääramine2-16-10721/4720.11.201920.01.2020
Asja omavolilise kasutamise süüteokoosseis1-18-9683/7515.11.201919.01.2020
Pankrotivõlgniku vara tagasivõitmise nõue2-16-18957/5113.11.201919.01.2020
Hüpoteekide kustutamiseks nõusoleku andmise nõue2-18-13609/1712.11.201919.01.2020
Avaldus kaasomandis olevate ruumide vabastamiseks2-17-5713/6811.11.201910.01.2020
Pankrotivõlgniku juhatuse liikme vastutus2-17-1725/11722.11.201908.01.2020
Tõendite kogumine pankrotimenetluses2-15-17822/11013.11.201930.12.2019
Tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamine kriminaalmenetluses1-18-7833/6312.11.201930.12.2019
Teistmisavalduse esitamise tähtaeg2-19-1023/4713.11.201917.12.2019
Juhatuse liikme volituste kehtivus2-17-1078/6613.11.201914.12.2019
Äriühingu osanike koosoleku otsuste kehtivus2-16-11216/7506.11.201905.12.2019
Riigilõivu tasumise kontrollimine kohtu poolt2-16-17699/6531.10.201906.11.2019
Maakleritasu maksmise kohustusest vabanemine2-18-1521/3630.10.201906.11.2019
Advokaadist menetlusosalise kulude hüvitamine2-15-12032/11616.10.201923.10.2019
Pärandvarasse kuuluva nõude aegumine2-17-12712/2409.10.201916.10.2019
Pankrotimenetluses mittevõlgnikust abikaasa esitatud ühisvara jagamise nõue2-16-9434/8809.10.201915.10.2019
Tööõnnetuse uurimismenetlus2-17-11858/4802.10.201907.10.2019
Tõendamiskoormis tagasivõitmisega tehingu kehtetuse tuvastamise puhul2-18-187/8702.10.201907.10.2019
Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumine2-17-8667/5325.09.201901.10.2019
Seltsingulepingu sätete kohaldamine abieluvälise kooselu jooksul omandatud esemete jaotamisele2-16-12328/13824.09.201901.10.2019
Negatiivse tuvastushagi kohtualluvus2-18-4182/3511.09.201924.09.2019
Kokkulepe ostja õiguste piiramiseks asja lepingutingimustele mittevastavuse korral2-13-57327/13319.06.201905.07.2019
Tehingu samaaegne heade kommete vastasus ja näilikkus2-16-7090/10618.06.201902.07.2019
Advokaadi kohustuse rikkumise tulemusel tekkinud kahju ning selle hüvitamine2-13-6457/14314.06.201927.06.2019
Müügilepingu kehtivuse hindamine2-17-14496/6612.06.201927.06.2019
Kohtumenetluse erapooletus2-17-9023/6812.06.201927.06.2019
Pankrotiavalduse õigeaegne esitamine2-14-50307/16212.06.201927.06.2019
Toetuse tagasinõudmisel lisanduv intress2-18-7296/3312.06.201927.06.2019
Kahjuhüvitisest kasu maha arvamine2-17-11269/5412.06.201927.06.2019
Ettevõtte üleminek2-18-2908/4712.06.201927.06.2019
Äriühingu vara kaotsimineku tõendamine2-14-63272/13805.06.201925.06.2019
Lepingupoolte vahelise õigussuhte kvalifitseerimine pankrotimenetluses2-17-17217/3705.06.201925.06.2019
Eraõigusliku juriidilise isiku organi otsuse vaidlustamine2-16-19017/10105.06.201925.06.2019
Leppetrahvist mõistlik teatamise aeg2-17-117146/3105.06.201921.06.2019
Pärandvara ühisuse mõttelise osa võõrandamine2-17-4276/6905.06.201921.06.2019
Sissenõude pööramine riiklikule pensionile2-18-4480/2205.06.201921.06.2019
Hoolekannet saanud isiku pärija vastu tagasinõude tekkimine2-17-5184/2503.06.201921.06.2019
Teistmisavalduse põhjendatus piiratud teovõime tõttu2-19-2152/1723.05.201918.06.2019
Tagasivõitmise korras soorituse tegemiseks aluseks oleva tehingu kehtetuks tunnistamine2-17-8142/3822.05.201918.06.2019
Hagi tagamise abinõude rakendamise eeldused2-18-13663/9422.05.201913.06.2019
Ühisvara ja lahusvara abielu lahutamisel2-16-16114/6522.05.201913.06.2019
Võlgade ümberkujundamise avalduse läbi vaatamata jätmine2-16-13034/10815.05.201912.06.2019
Isiku tahtest olenematu ravi kohaldamise taotluse esitamine2-19-548/3315.05.201911.06.2019
Korteriühistu üldkoosoleku protokoll tõendina2-18-7846/3316.04.201905.06.2019
Töölepingu erakorraline ülesütlemine2-17-9268/3627.05.201927.05.2019
Menetlusabi andmist välistavad asjaolud2-17-16878/9708.05.201924.05.2019
Tagasiulatuvalt töölepingu ülesütlemine2-17-6057/4502.05.201910.05.2019
Esialgse õiguskaitse kohaldamise määruse kättetoimetamine ning täidetavus2-18-17167/3830.04.201909.05.2019
Raviasutuse muutmine kinnisesse asutusse ravile paigutamisel2-18-5670/5224.04.201909.05.2019
Pankrotitoimkonda võlausaldaja valimine2-18-4471/3424.04.201908.05.2019
Võrguteenuse osutamise katkestamine2-15-1553/16610.04.201922.04.2019
Esialgse õiguskaitse rakendamine perekonnaasjades2-18-16690/4110.04.201916.04.2019
Ehitisregistri andmete muutmine3-14-52261/5926.03.201902.04.2019
Töövõimetustoetusele sissenõude pööramine2-18-4482/2520.03.201928.03.2019
Kinnisesse asutusse paigutamise peatamine kohtu poolt2-16-10435/13820.03.201928.03.2019
Ebaõigete väidete ümberlükkamine meediaväljaannetes2-17-17140/4719.03.201922.03.2019
Kahju tekkimine töövõtjale antud esemele2-17-15317/3806.03.201911.03.2019
Õiguskaitsevahendi kasutamine koos kahju hüvitamise nõudega2-16-12587/6920.02.201901.03.2019
Ametikohustuste tahtlik rikkumine2-16-11889/6713.02.201922.02.2019
Töötasu määramine lähtuvalt alammäärast või kollektiivlepingust2-17-458/5613.02.201921.02.2019
Endise olukorra taastamise nõue kaasomandi puhul2-17-11887/6130.01.201931.01.2019
Tagasivõitmise nõudega esitatud ühisvara jagamise nõude aegumine2-16-18537/3528.01.201931.01.2019
Välisriigi vahekohtu otsuse tunnustamine2-18-4731/3412.12.201808.01.2019
Vedaja teavitamine kauba päritolust2-17-10348/3828.11.201802.01.2019
Korteriühistu liikme õigussuhe ühistuga2-14-53081/17822.11.201802.01.2019
Kaasomandi koormamine isikliku kasutusõigusega2-16-1044/5821.11.201828.12.2018
Hüvitis töölepingu ebaseadusliku lõpetamise eest2-16-708/5421.11.201828.12.2018
Kaasomaniku omandi kahjustamine reaalosa kasutamisega korteriomaniku poolt2-12-24747/18014.11.201819.12.2018
Pankrotimenetluses krediiditeabe saamine2-15-17822/8326.10.201816.11.2018
Sundtäitmise lubatavus2-16-17776/3924.10.201815.11.2018
Kohtutäituri tegevusest tekkinud kahju hüvitamine2-11-41955/17124.10.201811.11.2018
Määruskaebus menetlusabi andmisest keeldumise peale2-17-16454/3124.10.201811.11.2018
Kompromissilepingu kinnitamine kohtuliku kompromissiga2-17-6579/4724.10.201809.11.2018
Pankrotihalduri kanne äriregistris2-18-5292/1124.10.201808.11.2018
Omandikande muutmine keelumärke korral2-18-1633/2923.10.201807.11.2018
Hüpoteegipidaja nõusolek kinnisasja jagamiseks2-18-1450/1110.10.201824.10.2018
Juurdepääsutasu määramine kinnisasjale pääsemiseks2-16-14722/5010.10.201823.10.2018
Menetlusökonoomia põhimõte apellatsioonimenetluses2-16-19599/5803.10.201817.10.2018
Kaasomandi lõpetamise nõude selge formuleerimine2-16-15236/5903.10.201816.10.2018
Juhatuse liikme vastutus kinnistu võõrandamisel alla turuhinna2-14-61496/10902.10.201810.10.2018
Kohtutäituri tasu määramine2-15-17249/5321.09.201801.10.2018
Notariaalne nõude loovutamise leping2-17-14364/2020.09.201827.09.2018
Kohtupädevus tervishoiuteenuse osutamisel kinnipidamisasutuses3-18-118018.09.201819.09.2018
Seltsinguvara üleminek2-17-16889/3813.06.201809.07.2018
Tervishoiuteenuse osutamise eest makstav tasu2-15-123028/3913.06.201806.07.2018
Nõuded kohtuotsusele2-10-11168/16813.06.201806.07.2018
Hagi tagamine2-17-18239/3806.06.201802.07.2018
Hagi tagamisega tekitatud kahju2-15-4981/10606.06.201829.06.2018
Täiendav nõue mittevaralise kahju hüvitamiseks1-17-6824/4306.06.201827.06.2018
Kohtutäituri otsuse vaidlustamine kohtus2-17-8643/2806.06.201821.06.2018
Koosoleku teate saatmise kord2-16-17508/5230.05.201807.06.2018
Alus menetluse peatamiseks2-16-11216/3823.05.201829.05.2018
Otsuse täitmise ajatamine2-15-4677/6607.03.201813.03.2018
Riigikohtu seisukohtade kohustuslikkus alama astme kohtule2-15-4239/5528.02.201809.03.2018
Määruskaebeõigus2-14-7385/20421.02.201809.03.2018
Osaniku nõusolekuta äriühingu varaga toimingute tegemine1-16-4197/7616.02.201808.03.2018
Teabenõue äriühingu kohustamiseks2-16-3492/3914.02.201807.03.2018
Elatise maksmise alammäär2-16-2343/4113.02.201807.03.2018
Tõendite hindamine isaduse vaidlustamisel2-17-8939/2013.02.201807.03.2018
Lapse ülalpidamise ulatus2-15-15909/12407.02.201813.02.2018
Kohtutäituri tasumäärad2-15-17249/4925.01.201830.01.2018
Lahtised tingimused maa jahindusliku kasutamise lepingus2-17-101031/1817.01.201826.01.2018
MTÜ-st väljaarvamise vastavus hea usu põhimõttele2-16-9905/3417.01.201826.01.2018
Laste ülalpidamise kohustus2-16-135/9517.01.201826.01.2018
Kutsehaigusest tuleneva kahju hüvitamine2-15-10683/6420.12.201725.01.2018
Avalik-õiguslik koormis kaasomandil2-14-25115/4820.12.201725.01.2018
Hinnapakkumise sisu2-16-5962/5020.12.201725.01.2018
Elatisvõlgniku juhtimisõiguse peatamine2-17-4751/3420.12.201724.01.2018
Asja korduva valesti menetlemise keeld2-16-9016/3419.12.201724.01.2018
Töö vastuvõetuks lugemine2-15-2810/5113.12.201723.01.2018
Liisinguvõtja kahju hüvitamise nõudeõigus kindlustusandja vastu2-16-3600/3213.12.201723.01.2018
Lepingulise kohustuse täitmise eest tavaliselt tasutava hinna väljaselgitamine2-07-39570/40613.12.201722.01.2018
Parkimistasu- ja leppetrahvinõue2-15-3430/5806.12.201713.01.2018
Apellatsioonikaebuse menetlusse võtmisest keeldumine2-16-15974/3406.12.201713.01.2018
Vahekohtunike määramine arbitraažikohtus2-17-5977/2706.12.201713.01.2018
Ebaõiged andmed infosüsteemis vale diagnoosi määramise tulemusel2-15-5804/9606.12.201713.01.2018
Solidaarvõlgniku tasaarveldusavaldus2-13-37940/13628.11.201713.01.2018
Üldkoosoleku teates sisalduv teave2-16-8010/3629.11.201709.01.2018
Eellepingu alusel tasutud tagatisraha tagastamine2-16-8456/3129.11.201709.01.2018
Garantiinõude loovutamine2-16-13381/2629.11.201709.01.2018
Ühisvara jagamise nõude aegumistähtaeg2-15-16664/4822.11.201705.01.2018
Ühise hooldusõiguse lõpetamine ainuhooldusõiguse saamiseks2-16-5794/10422.11.201705.01.2018
Kinnisasjale ehitamise võimaluse puudumine2-15-18582/4722.11.201705.01.2018
Kohtu põhjenduste esitamise vajalikkus1-16-6115/6720.11.201703.01.2018
Lepingupoolte ühine tegelik tahe2-10-4395/10713.11.201726.12.2017
Tõendamiskoormuse ümberpööramine2-14-62732/12413.11.201726.12.2017
Asutuse töötaja eestkostjaks määramine2-12-16865/10108.11.201726.12.2017
Saneerimiskava järgselt käendustasude maksmise nõue2-16-10124/4008.11.201726.12.2017
Tehtud töö tehnilised puudused2-11-58942/22908.11.201726.12.2017
Elatisvõlgniku mootorsõiduki juhtimisõiguse peatamine2-16-12071/4409.11.201726.12.2017
Pärandvara pankrotimenetluses2-16-16048/1608.11.201726.12.2017
Kaasomanike nõusolekuta toitlustusasutuse rajamine2-16-6354/5209.11.201721.12.2017
Ühisomandi kasutuseeliste väärtus2-14-11930/9601.11.201719.12.2017
Kahjuhüvitis töövõtulepingu rikkumisel2-15-6034/7508.11.201718.12.2017
Kulude hüvitamise nõue hagita menetluses2-15-11546/4729.11.201711.12.2017
Mittevastavuse hindamine2-15-18987/2615.11.201711.12.2017
Vara arestimine hagi tagamiseks2-16-7183/5325.10.201710.12.2017
Omaksvõtt kohtumenetluses2-13-23176/10301.11.201710.12.2017
Töölepingu ülesütlemine katseajal2-16-9199/3701.11.201710.12.2017
Laenulepingu ülesütlemisteate edastamine posti teel2-15-17677/3301.11.201710.12.2017
Hagi esitamine valele kostjale2-16-8446/3201.11.201710.12.2017
Dokumentide esitamine ja arest pankrotimenetluses2-14-50251/13925.10.201710.12.2017
Alama kohtuotsuse tühistamine2-14-62992/4602.11.201710.12.2017
Mootorsõiduki juhtimisõiguse piiramine elatise mittemaksmisel2-16-14071/3804.10.201730.11.2017
Tervisekahjustuse tekitamise eest hüvitise maksmine2-15-12837/4825.10.201730.11.2017
Ühisvara jagamine2-14-18828/11325.10.201730.11.2017
Elatisnõude kohtulik kompromiss2-17-2426/1601.11.201730.11.2017
Veebiportaalide juurdepääsuandmete üleandmine2-16-1988/3811.10.201717.11.2017
Tehnorajatise talumiskohustus2-15-17137/3111.10.201717.11.2017
Süüteo kvalifitseerimine ja mittevaralise kahju hüvitamine1-16-5540/4213.10.201716.11.2017
Kinnistu kasutamisest tulenev õigus hüvitisele2-14-61664/4818.10.201716.11.2017
Kanne kinnisasja ainuomandisse jätmiseks2-17-4192/1418.10.201716.11.2017
Pahatahtlik hääletus osanike koosolekul2-16-18531/2716.10.201716.11.2017
Psühhiaatrilise sundravi lõpetamise taotlus2-16-17142/2405.10.201731.10.2017
Isikuandmete avalikustamine meedias2-15-16007/5004.10.201731.10.2017
Eratee kasutamine kohaliku omavalitsuse poolt ühistranspordi korraldamiseks2-15-1847827.09.201710.10.2017
Ühisvara jagamine2-15-9288/6027.09.201706.10.2017
Ärakuulamisõigus eestkoste pikendamisel2-12-1826522.09.201729.09.2017
Nõude üleminek käendajale2-15-2873/5120.09.201725.09.2017
Nõue töövõtulepingu alusel üleantu väärtuse hüvitamiseks2-13-4085620.09.201725.09.2017
Enamtasutud riigilõivu tagastamise nõue2-11-5158120.09.201725.09.2017
MTÜ sundlõpetamise avaldus2-16-1745213.09.201719.09.2017
Töö tegemise koht3-2-1-65-1721.06.201711.07.2017
Välisriigi vahekohtu otsuse tunnustamine ja täitmine3-2-1-63-1721.06.201711.07.2017
Varalise vastutuse kokkulepe korral mõistliku hüvitise maksmine3-2-1-56-1721.06.201711.07.2017
Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi viivise vähendamiseks3-2-1-64-1721.06.201711.07.2017
Elatiskompromissi muutmine3-2-1-67-1720.06.201711.07.2017
Maakohtu otsuse tühistamine3-2-1-68-1719.06.201711.07.2017
Juhatuse liikme vastutus3-2-1-54-1719.06.201711.07.2017
Kohtutäituri tasu3-2-1-20-1714.06.201706.07.2017
Ühe täitetoimiku avamine mitme rahalise nõude osas3-2-1-52-1714.06.201705.07.2017
Kohtukutse kättetoimetamine Venemaal3-2-1-62-1714.06.201705.07.2017
Müügi- ja garantiilepingust tulenev vastutus3-2-1-49-1714.06.201705.07.2017
Kokkulepitud tööaja vähendamine rahvus- ja riigipühade võrra3-2-1-69-1714.06.201705.07.2017
Apellatsioonimenetluse uuendamise avaldus3-2-1-60-1714.06.201704.07.2017
Seadusega kaitstud huvi. Hüpoteegiga tagatud nõude kestmine3-2-1-66-1714.06.201704.07.2017
Elamu elementaarsed elamistingimused. Puudusest teatamine3-2-1-53-1714.06.201704.07.2017
Aegumise katkemine võla tunnustamisel3-2-1-59-1712.06.201703.07.2017
Juurdepääs avalikult kasutatavale teele3-2-1-31-1709.06.201702.07.2017
Elatis alaealisele lapsele3-2-1-35-1709.06.201702.07.2017
Kaasomandi lõpetamise kohta tehtud kohtulahendi täitmine3-2-1-61-1709.06.201702.07.2017
Korteriühistu juhatuse asendusliikme määramine3-2-1-42-1707.06.201702.07.2017
Kindlustuslepingu üldtingimused. Kindlustushüvitise vähendamine3-2-1-58-1707.06.201702.07.2017
Kohtutäituri tasu, täituritasu deponeerimine3-2-1-51-1707.06.201728.06.2017
Varjatud puudus3-2-1-46-1730.05.201726.06.2017
Põhitariifist kõrgema tariifiga lühinumbri kasutamine lepinguga seotud küsimustes3-3-1-71-1626.05.201707.06.2017
Kriminaalmenetluses tsiviilhagi esitamine3-1-1-22-1725.05.201707.06.2017
Osanike koosoleku kokkukutsumise korra rikkumine3-2-1-44-1724.05.201707.06.2017
Kolmanda isiku vara arestimine konfiskeerimise tagamiseks3-1-1-24-1724.05.201707.06.2017
Rahalise kohustuse täitmise tagasivõitmine3-2-1-50-1724.05.201707.06.2017
Vorminõuet järgimata tehtud kohustustehing3-2-1-40-1722.05.201707.06.2017

Kokku: 552| Näitan: 1 - 20

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json