/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Tagaseljaotsuse avalikult kättetoimetamise eeldused2-18-9218/4016.09.202024.09.2020
Vanemate vaheline kokkulepe lapse ülalpidamiskohustuse täitmiseks. Riigi õigusabi taotluse rahuldamata jätmine.2-18-6499/6319.06.202006.08.2020
Õigussuhte kvalifitseerimine aegumise kohaldamiseks2-18-7948/8117.06.202006.08.2020
Kaubamärgi õiguskaitse2-19-19495/908.06.202030.07.2020
Pädeva kohtu määramine meditsiinilise otsuse vaidlustamisel kinnipidamisasutuses2-20-896/3117.06.202029.07.2020
Kollektiivlepingu laiendamine tööandjale ilma tema nõusolekuta2-18-7821/7115.06.202029.07.2020
Tagatise tasumise kohustus kostja menetluskulude katteks2-16-16510/19310.06.202029.07.2020
Menetluskulude tasumiseks kohustatud pool hagist osalise loobumise korral2-18-17703/8810.06.202029.07.2020
Esindaja tasude hüvitamine riigi õigusabi korras2-14-52540/1803.06.202029.07.2020
Rahalise kohustuse täitmine erinevate kohustuste katteks2-17-7502/6603.06.202029.07.2020
Tüüptingimused arvutivõrgu abil sõlmitud lepingu osana2-17-124505/5325.05.202028.07.2020
Töösuhte tõendamine kirjaliku töölepingu puudumisel2-18-6908/4720.05.202028.07.2020
Soojussõlm kui kinnisasja oluline osa2-19-10050/2315.05.202003.07.2020
Kaebeõigus menetluse peatamise määrusele2-18-15388/4913.05.202003.07.2020
Menetluskulude hüvitamine hagita menetluses2-16-5794/20113.05.202003.07.2020
Pärimistunnistuse väljastamisega viivitamine2-17-13190/8313.05.202003.07.2020
Lepingu ülesütlemise kohustus rahapesu kahtluse tekkimisel2-18-17536/2913.05.202003.07.2020
Seltsinglaste õigus kinnisasja ühiseks kasutamiseks2-18-255/5329.04.202024.06.2020
Aegumine sundtäitmise lubamatuks tunnistamise menetluses2-16-9803/4929.04.202024.06.2020
Lähenemis- ja suhtlemiskeelu kohaldamine2-18-1221/5629.04.202024.06.2020
Kaebeõigus hooldusõiguse äravõtmise menetluses2-18-19295/3029.04.202024.06.2020
Korteriomandist tuleneva vaidluse lahendamine hagita menetluses2-19-19561/1322.04.202024.06.2020
Kindlustusriski võimalikkuse suurenemine2-16-14152/6724.03.202024.06.2020
Projekteerimislepingust tuleneva nõude aegumine2-17-3860/3427.03.202024.06.2020
Tagasikutsutava juhatuse liikme menetluslik seisund2-19-13966/2115.04.202017.06.2020
Jooksva arvega leping2-16-9796/4615.04.202017.06.2020
Abikaasade solidaarvastutus laenulepingust tulenevate kohustuste täitmisel2-17-14766/10609.04.202017.06.2020
Täitemenetluse nõude rahuldamine kolmanda isiku vara arvelt2-18-3761/7006.04.202017.06.2020
Viivis garantiilepingust tuleneva nõude rahuldamisel2-18-18420/2603.04.202001.06.2020
Alaealisele määratud esindaja kaebeõigus hooldusõiguse vaidluses2-19-13540/4301.04.202031.05.2020
Projekteerimislepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg2-16-14644/5024.03.202001.05.2020
Korteriühistu pandiõigus ja varasemalt seatud koormatised2-19-9046/1016.03.202001.05.2020
Avaldus eestkoste ja hoolekandeasutusse paigutamise lõpetamiseks2-13-70131/10911.03.202001.05.2020
Osaühingu osakapitali sissemakse tegemise kohustuse üleminek kolmandale isikule2-18-4090/2411.03.202001.05.2020
Avalikult kasutatavale teele juurdepääsu määramine2-17-12857/11904.03.202001.05.2020
Juhatuse liikmete vaheline vaidlus äriühingu vara üleandmiseks2-18-11036/5304.03.202001.05.2020
Määruskaebuse adressaadi kaebeõigus vara arestimise määrusele1-19-6227/2727.02.202026.03.2020
Kaebeõigus hagi tagamise määrusele täitemenetluse peatamiseks2-19-4765/2119.02.202024.03.2020
Ühise hooldusõiguse lõpetamine lapse viibimiskoha määramise osas2-18-15686/18319.02.202024.03.2020
Kaebeõigus lepitusmenetluse ebaõnnestunuks tunnistamise määruse vaidlustamisel2-17-13244/12119.02.202023.03.2020
Isikliku kasutusõiguse seadmise nõue2-18-8886/6405.02.202016.03.2020
Isiku tahtevastaselt kinnisesse asutusse paigutamine2-19-6222/3003.02.202016.03.2020
Kaebeõigus hagi tagamise määrusele2-19-11532/1830.01.202002.03.2020
Pankrotihalduri kohustustest vabastamine ja määruskaebuse esitamise tähtaja ennistamine2-17-18069/32229.01.202002.03.2020
Korteriühistu koosoleku otsuse kehtivus2-19-10326/2429.01.202002.03.2020
Korteriomandi võõrandamine enampakkumise teel ja hüpoteegi kustutamine2-19-6210/2628.01.202002.03.2020
Pankrotihalduri teistmisavaldus menetluse uuendamiseks2-12-46735/18515.01.202002.03.2020
Kaasomandi lõpetamine ühisvara jagamisel2-15-9117/14913.01.202002.03.2020
Kahju hüvitamine juhatuse liikme lojaalsuskohustuse rikkumisel2-17-13855/8103.01.202002.03.2020
Tehingu tagasivõitmise nõue täitemenetluses2-17-14925/5018.12.201924.02.2020
Apellatsioonkaebuse esitamise tähtaja ennistamine2-12-44594/26418.12.201924.02.2020
Kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühistamine2-16-6665/9018.12.201924.02.2020
Nõude esitamise tähtaja ennistamine pankrotimenetluses2-18-9203/2918.12.201924.02.2020
ID kaardi omaniku vastutus digitaalselt allkirjastatud lepingust tulenevate kohustuste täitmisel2-16-124450/7716.12.201924.02.2020
Hinnavahe hüvitamine asendustehingu sõlmimisel2-17-12910/7006.12.201924.02.2020
Kaasomandis oleva ruumi kasutusotstarbe määramine2-18-10073/2227.11.201924.02.2020
Töölepingu tingimuste muutmine ilma sihtasutuse nõukogu nõusolekuta2-17-6975/5527.11.201924.02.2020
Kohustuse täitmise nõue küttetorustiku projektiga kooskõlla viimiseks2-17-6423/5427.11.201924.02.2020
Teose vaba avaliku esitamise erand õppeasutustele2-16-17491/5227.11.201924.02.2020
Apellatsioonkaebuse läbi vaatamise piirid ja tsiviilhagide lahendamine kirjalikus menetluses1-12-5921/42520.12.201901.02.2020
Võlausaldaja nõue võlgniku ühisvara jagamiseks ja igamine vastuväitena2-18-1611/4419.12.201901.02.2020
Juhatuse liikme tagasi kutsumine ja uue juhatuse liikme määramine2-17-10474/8018.12.201901.02.2020
Osanike koosoleku korraldamisega seotud kulude hüvitamine2-17-16390/3418.12.201901.02.2020
Hüpoteekidega koormatud kinnisasja kaasomandi lõpetamise nõue2-18-13306/2518.12.201901.02.2020
Kaebeõigus esialgse õiguskaitse kohaldamise määrusele2-19-5903/6718.12.201901.02.2020
Dokumentaalse tõendi ehtsuse vaidlustamine ja kohtumenetluse keel2-17-1722/3111.12.201901.02.2020
Kohustuse täitmisena saadu tagasinõudmise alused2-16-10632/7810.12.201901.02.2020
Kohtualluvus Brüssel I (uuesti sõnastatud) määruse järgi2-19-4463/1010.12.201901.02.2020
Notari õigus keelduda tõestamistoimingu tegemisest2-17-11283/5810.12.201901.02.2020
Kinkelepingust taganemine ning saadu tagastamise nõue alusetu rikastumise sätete alusel2-15-13695/12904.12.201901.02.2020
Suurema ohu allika valitseja vastutus2-18-5278/5104.12.201931.01.2020
Menetluskulude hüvitamine hagist loobumisel2-17-18531/3727.11.201931.01.2020
Hagi tagamise tagajärjel tekkinud kahju hüvitamise nõue2-17-18470/3221.11.201931.01.2020
Korteriühistu vastutus korteriomanikule tekkinud kahju korral2-17-15364/5918.12.201920.01.2020
Lahtiste lepingutingimuste kindlaksmääramine2-16-10721/4720.11.201920.01.2020
Asja omavolilise kasutamise süüteokoosseis1-18-9683/7515.11.201919.01.2020
Pankrotivõlgniku vara tagasivõitmise nõue2-16-18957/5113.11.201919.01.2020
Hüpoteekide kustutamiseks nõusoleku andmise nõue2-18-13609/1712.11.201919.01.2020
Avaldus kaasomandis olevate ruumide vabastamiseks2-17-5713/6811.11.201910.01.2020
Pankrotivõlgniku juhatuse liikme vastutus2-17-1725/11722.11.201908.01.2020
Tõendite kogumine pankrotimenetluses2-15-17822/11013.11.201930.12.2019
Tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamine kriminaalmenetluses1-18-7833/6312.11.201930.12.2019
Teistmisavalduse esitamise tähtaeg2-19-1023/4713.11.201917.12.2019
Juhatuse liikme volituste kehtivus2-17-1078/6613.11.201914.12.2019
Äriühingu osanike koosoleku otsuste kehtivus2-16-11216/7506.11.201905.12.2019
Riigilõivu tasumise kontrollimine kohtu poolt2-16-17699/6531.10.201906.11.2019
Maakleritasu maksmise kohustusest vabanemine2-18-1521/3630.10.201906.11.2019
Advokaadist menetlusosalise kulude hüvitamine2-15-12032/11616.10.201923.10.2019
Pärandvarasse kuuluva nõude aegumine2-17-12712/2409.10.201916.10.2019
Pankrotimenetluses mittevõlgnikust abikaasa esitatud ühisvara jagamise nõue2-16-9434/8809.10.201915.10.2019
Tööõnnetuse uurimismenetlus2-17-11858/4802.10.201907.10.2019
Tõendamiskoormis tagasivõitmisega tehingu kehtetuse tuvastamise puhul2-18-187/8702.10.201907.10.2019
Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumine2-17-8667/5325.09.201901.10.2019
Seltsingulepingu sätete kohaldamine abieluvälise kooselu jooksul omandatud esemete jaotamisele2-16-12328/13824.09.201901.10.2019
Negatiivse tuvastushagi kohtualluvus2-18-4182/3511.09.201924.09.2019
Kokkulepe ostja õiguste piiramiseks asja lepingutingimustele mittevastavuse korral2-13-57327/13319.06.001905.07.2019
Tehingu samaaegne heade kommete vastasus ja näilikkus2-16-7090/10618.06.201902.07.2019
Advokaadi kohustuse rikkumise tulemusel tekkinud kahju ning selle hüvitamine2-13-6457/14314.06.201927.06.2019
Müügilepingu kehtivuse hindamine2-17-14496/6612.06.201927.06.2019
Kohtumenetluse erapooletus2-17-9023/6812.06.201927.06.2019
Pankrotiavalduse õigeaegne esitamine2-14-50307/16212.06.201927.06.2019
Toetuse tagasinõudmisel lisanduv intress2-18-7296/3312.06.201927.06.2019
Kahjuhüvitisest kasu maha arvamine2-17-11269/5412.06.201927.06.2019
Ettevõtte üleminek2-18-2908/4712.06.201927.06.2019
Äriühingu vara kaotsimineku tõendamine2-14-63272/13805.06.201925.06.2019
Lepingupoolte vahelise õigussuhte kvalifitseerimine pankrotimenetluses2-17-17217/3705.06.201925.06.2019
Eraõigusliku juriidilise isiku organi otsuse vaidlustamine2-16-19017/10105.06.201925.06.2019
Leppetrahvist mõistlik teatamise aeg2-17-117146/3105.06.201921.06.2019
Pärandvara ühisuse mõttelise osa võõrandamine2-17-4276/6905.06.201921.06.2019
Sissenõude pööramine riiklikule pensionile2-18-4480/2205.06.201921.06.2019
Hoolekannet saanud isiku pärija vastu tagasinõude tekkimine2-17-5184/2503.06.201921.06.2019
Teistmisavalduse põhjendatus piiratud teovõime tõttu2-19-2152/1723.05.201918.06.2019
Tagasivõitmise korras soorituse tegemiseks aluseks oleva tehingu kehtetuks tunnistamine2-17-8142/3822.05.201918.06.2019
Hagi tagamise abinõude rakendamise eeldused2-18-13663/9422.05.201913.06.2019
Ühisvara ja lahusvara abielu lahutamisel2-16-16114/6522.05.201913.06.2019
Võlgade ümberkujundamise avalduse läbi vaatamata jätmine2-16-13034/10815.05.201912.06.2019
Isiku tahtest olenematu ravi kohaldamise taotluse esitamine2-19-548/3315.05.201911.06.2019
Korteriühistu üldkoosoleku protokoll tõendina2-18-7846/3316.04.201905.06.2019
Töölepingu erakorraline ülesütlemine2-17-9268/3627.05.201927.05.2019
Menetlusabi andmist välistavad asjaolud2-17-16878/9708.05.201924.05.2019
Tagasiulatuvalt töölepingu ülesütlemine2-17-6057/4502.05.201910.05.2019
Esialgse õiguskaitse kohaldamise määruse kättetoimetamine ning täidetavus2-18-17167/3830.04.201909.05.2019
Raviasutuse muutmine kinnisesse asutusse ravile paigutamisel2-18-5670/5224.04.201909.05.2019
Pankrotitoimkonda võlausaldaja valimine2-18-4471/3424.04.201908.05.2019
Võrguteenuse osutamise katkestamine2-15-1553/16610.04.201922.04.2019
Esialgse õiguskaitse rakendamine perekonnaasjades2-18-16690/4110.04.201916.04.2019
Ehitisregistri andmete muutmine3-14-52261/5926.03.201902.04.2019
Töövõimetustoetusele sissenõude pööramine2-18-4482/2520.03.201928.03.2019
Kinnisesse asutusse paigutamise peatamine kohtu poolt2-16-10435/13820.03.201928.03.2019
Ebaõigete väidete ümberlükkamine meediaväljaannetes2-17-17140/4719.03.201922.03.2019
Kahju tekkimine töövõtjale antud esemele2-17-15317/3806.03.201911.03.2019
Õiguskaitsevahendi kasutamine koos kahju hüvitamise nõudega2-16-12587/6920.02.201901.03.2019
Ametikohustuste tahtlik rikkumine2-16-11889/6713.02.201922.02.2019
Töötasu määramine lähtuvalt alammäärast või kollektiivlepingust2-17-458/5613.02.201921.02.2019
Endise olukorra taastamise nõue kaasomandi puhul2-17-11887/6130.01.201931.01.2019
Tagasivõitmise nõudega esitatud ühisvara jagamise nõude aegumine2-16-18537/3528.01.201931.01.2019
Välisriigi vahekohtu otsuse tunnustamine2-18-4731/3412.12.201808.01.2019
Vedaja teavitamine kauba päritolust2-17-10348/3828.11.201802.01.2019
Korteriühistu liikme õigussuhe ühistuga2-14-53081/17822.11.201802.01.2019
Kaasomandi koormamine isikliku kasutusõigusega2-16-1044/5821.11.201828.12.2018
Hüvitis töölepingu ebaseadusliku lõpetamise eest2-16-708/5421.11.201828.12.2018
Kaasomaniku omandi kahjustamine reaalosa kasutamisega korteriomaniku poolt2-12-24747/18014.11.201819.12.2018
Pankrotimenetluses krediiditeabe saamine2-15-17822/8326.10.201816.11.2018
Sundtäitmise lubatavus2-16-17776/3924.10.201815.11.2018
Kohtutäituri tegevusest tekkinud kahju hüvitamine2-11-41955/17124.10.201811.11.2018
Määruskaebus menetlusabi andmisest keeldumise peale2-17-16454/3124.10.201811.11.2018
Kompromissilepingu kinnitamine kohtuliku kompromissiga2-17-6579/4724.10.201809.11.2018
Pankrotihalduri kanne äriregistris2-18-5292/1124.10.201808.11.2018
Omandikande muutmine keelumärke korral2-18-1633/2923.10.201807.11.2018
Hüpoteegipidaja nõusolek kinnisasja jagamiseks2-18-1450/1110.10.201824.10.2018
Juurdepääsutasu määramine kinnisasjale pääsemiseks2-16-14722/5010.10.201823.10.2018
Menetlusökonoomia põhimõte apellatsioonimenetluses2-16-19599/5803.10.201817.10.2018
Kaasomandi lõpetamise nõude selge formuleerimine2-16-15236/5903.10.201816.10.2018
Juhatuse liikme vastutus kinnistu võõrandamisel alla turuhinna2-14-61496/10902.10.201810.10.2018
Kohtutäituri tasu määramine2-15-17249/5321.09.201801.10.2018
Notariaalne nõude loovutamise leping2-17-14364/2020.09.201827.09.2018
Kohtupädevus tervishoiuteenuse osutamisel kinnipidamisasutuses3-18-118018.09.201819.09.2018
Seltsinguvara üleminek2-17-16889/3813.06.201809.07.2018
Tervishoiuteenuse osutamise eest makstav tasu2-15-123028/3913.06.201806.07.2018
Nõuded kohtuotsusele2-10-11168/16813.06.201806.07.2018
Hagi tagamine2-17-18239/3806.06.201802.07.2018
Hagi tagamisega tekitatud kahju2-15-4981/10606.06.201829.06.2018
Täiendav nõue mittevaralise kahju hüvitamiseks1-17-6824/4306.06.201827.06.2018
Kohtutäituri otsuse vaidlustamine kohtus2-17-8643/2806.06.201821.06.2018
Koosoleku teate saatmise kord2-16-17508/5230.05.201807.06.2018
Alus menetluse peatamiseks2-16-11216/3823.05.201829.05.2018
Otsuse täitmise ajatamine2-15-4677/6607.03.201813.03.2018
Riigikohtu seisukohtade kohustuslikkus alama astme kohtule2-15-4239/5528.02.201809.03.2018
Määruskaebeõigus2-14-7385/20421.02.201809.03.2018
Osaniku nõusolekuta äriühingu varaga toimingute tegemine1-16-4197/7616.02.201808.03.2018
Teabenõue äriühingu kohustamiseks2-16-3492/3914.02.201807.03.2018
Elatise maksmise alammäär2-16-2343/4113.02.201807.03.2018
Tõendite hindamine isaduse vaidlustamisel2-17-8939/2013.02.201807.03.2018
Lapse ülalpidamise ulatus2-15-15909/12407.02.201813.02.2018
Kohtutäituri tasumäärad2-15-17249/4925.01.201830.01.2018
Lahtised tingimused maa jahindusliku kasutamise lepingus2-17-101031/1817.01.201826.01.2018
MTÜ-st väljaarvamise vastavus hea usu põhimõttele2-16-9905/3417.01.201826.01.2018
Laste ülalpidamise kohustus2-16-135/9517.01.201826.01.2018
Kutsehaigusest tuleneva kahju hüvitamine2-15-10683/6420.12.201725.01.2018
Avalik-õiguslik koormis kaasomandil2-14-25115/4820.12.201725.01.2018
Hinnapakkumise sisu2-16-5962/5020.12.201725.01.2018
Elatisvõlgniku juhtimisõiguse peatamine2-17-4751/3420.12.201724.01.2018
Asja korduva valesti menetlemise keeld2-16-9016/3419.12.201724.01.2018
Töö vastuvõetuks lugemine2-15-2810/5113.12.201723.01.2018
Liisinguvõtja kahju hüvitamise nõudeõigus kindlustusandja vastu2-16-3600/3213.12.201723.01.2018
Lepingulise kohustuse täitmise eest tavaliselt tasutava hinna väljaselgitamine2-07-39570/40613.12.201722.01.2018
Parkimistasu- ja leppetrahvinõue2-15-3430/5806.12.201713.01.2018
Apellatsioonikaebuse menetlusse võtmisest keeldumine2-16-15974/3406.12.201713.01.2018
Vahekohtunike määramine arbitraažikohtus2-17-5977/2706.12.201713.01.2018
Ebaõiged andmed infosüsteemis vale diagnoosi määramise tulemusel2-15-5804/9606.12.201713.01.2018
Solidaarvõlgniku tasaarveldusavaldus2-13-37940/13628.11.201713.01.2018
Üldkoosoleku teates sisalduv teave2-16-8010/3629.11.201709.01.2018
Eellepingu alusel tasutud tagatisraha tagastamine2-16-8456/3129.11.201709.01.2018
Garantiinõude loovutamine2-16-13381/2629.11.201709.01.2018
Ühisvara jagamise nõude aegumistähtaeg2-15-16664/4822.11.201705.01.2018
Ühise hooldusõiguse lõpetamine ainuhooldusõiguse saamiseks2-16-5794/10422.11.201705.01.2018
Kinnisasjale ehitamise võimaluse puudumine2-15-18582/4722.11.201705.01.2018
Kohtu põhjenduste esitamise vajalikkus1-16-6115/6720.11.201703.01.2018
Lepingupoolte ühine tegelik tahe2-10-4395/10713.11.201726.12.2017
Tõendamiskoormuse ümberpööramine2-14-62732/12413.11.201726.12.2017
Asutuse töötaja eestkostjaks määramine2-12-16865/10108.11.201726.12.2017
Saneerimiskava järgselt käendustasude maksmise nõue2-16-10124/4008.11.201726.12.2017
Tehtud töö tehnilised puudused2-11-58942/22908.11.201726.12.2017
Elatisvõlgniku mootorsõiduki juhtimisõiguse peatamine2-16-12071/4409.11.201726.12.2017
Pärandvara pankrotimenetluses2-16-16048/1608.11.201726.12.2017
Kaasomanike nõusolekuta toitlustusasutuse rajamine2-16-6354/5209.11.201721.12.2017
Ühisomandi kasutuseeliste väärtus2-14-11930/9601.11.201719.12.2017
Kahjuhüvitis töövõtulepingu rikkumisel2-15-6034/7508.11.201718.12.2017
Kulude hüvitamise nõue hagita menetluses2-15-11546/4729.11.201711.12.2017
Mittevastavuse hindamine2-15-18987/2615.11.201711.12.2017
Vara arestimine hagi tagamiseks2-16-7183/5325.10.201710.12.2017
Omaksvõtt kohtumenetluses2-13-23176/10301.11.201710.12.2017
Töölepingu ülesütlemine katseajal2-16-9199/3701.11.201710.12.2017
Laenulepingu ülesütlemisteate edastamine posti teel2-15-17677/3301.11.201710.12.2017
Hagi esitamine valele kostjale2-16-8446/3201.11.201710.12.2017
Dokumentide esitamine ja arest pankrotimenetluses2-14-50251/13925.10.201710.12.2017
Alama kohtuotsuse tühistamine2-14-62992/4602.11.201710.12.2017
Mootorsõiduki juhtimisõiguse piiramine elatise mittemaksmisel2-16-14071/3804.10.201730.11.2017
Tervisekahjustuse tekitamise eest hüvitise maksmine2-15-12837/4825.10.201730.11.2017
Ühisvara jagamine2-14-18828/11325.10.201730.11.2017
Elatisnõude kohtulik kompromiss2-17-2426/1601.11.201730.11.2017
Veebiportaalide juurdepääsuandmete üleandmine2-16-1988/3811.10.201717.11.2017
Tehnorajatise talumiskohustus2-15-17137/3111.10.201717.11.2017
Süüteo kvalifitseerimine ja mittevaralise kahju hüvitamine1-16-5540/4213.10.201716.11.2017
Kinnistu kasutamisest tulenev õigus hüvitisele2-14-61664/4818.10.201716.11.2017
Kanne kinnisasja ainuomandisse jätmiseks2-17-4192/1418.10.201716.11.2017
Pahatahtlik hääletus osanike koosolekul2-16-18531/2716.10.201716.11.2017
Psühhiaatrilise sundravi lõpetamise taotlus2-16-17142/2405.10.201731.10.2017
Isikuandmete avalikustamine meedias2-15-16007/5004.10.201731.10.2017
Eratee kasutamine kohaliku omavalitsuse poolt ühistranspordi korraldamiseks2-15-1847827.09.201710.10.2017
Ühisvara jagamine2-15-9288/6027.09.201706.10.2017
Ärakuulamisõigus eestkoste pikendamisel2-12-1826522.09.201729.09.2017
Nõude üleminek käendajale2-15-2873/5120.09.201725.09.2017
Nõue töövõtulepingu alusel üleantu väärtuse hüvitamiseks2-13-4085620.09.201725.09.2017
Enamtasutud riigilõivu tagastamise nõue2-11-5158120.09.201725.09.2017
MTÜ sundlõpetamise avaldus2-16-1745213.09.201719.09.2017
Töö tegemise koht3-2-1-65-1721.06.201711.07.2017
Välisriigi vahekohtu otsuse tunnustamine ja täitmine3-2-1-63-1721.06.201711.07.2017
Varalise vastutuse kokkulepe korral mõistliku hüvitise maksmine3-2-1-56-1721.06.201711.07.2017
Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi viivise vähendamiseks3-2-1-64-1721.06.201711.07.2017
Elatiskompromissi muutmine3-2-1-67-1720.06.201711.07.2017
Maakohtu otsuse tühistamine3-2-1-68-1719.06.201711.07.2017
Juhatuse liikme vastutus3-2-1-54-1719.06.201711.07.2017
Kohtutäituri tasu3-2-1-20-1714.06.201706.07.2017
Ühe täitetoimiku avamine mitme rahalise nõude osas3-2-1-52-1714.06.201705.07.2017
Kohtukutse kättetoimetamine Venemaal3-2-1-62-1714.06.201705.07.2017
Müügi- ja garantiilepingust tulenev vastutus3-2-1-49-1714.06.201705.07.2017
Kokkulepitud tööaja vähendamine rahvus- ja riigipühade võrra3-2-1-69-1714.06.201705.07.2017
Apellatsioonimenetluse uuendamise avaldus3-2-1-60-1714.06.201704.07.2017
Seadusega kaitstud huvi. Hüpoteegiga tagatud nõude kestmine3-2-1-66-1714.06.201704.07.2017
Elamu elementaarsed elamistingimused. Puudusest teatamine3-2-1-53-1714.06.201704.07.2017
Aegumise katkemine võla tunnustamisel3-2-1-59-1712.06.201703.07.2017
Juurdepääs avalikult kasutatavale teele3-2-1-31-1709.06.201702.07.2017
Elatis alaealisele lapsele3-2-1-35-1709.06.201702.07.2017
Kaasomandi lõpetamise kohta tehtud kohtulahendi täitmine3-2-1-61-1709.06.201702.07.2017
Korteriühistu juhatuse asendusliikme määramine3-2-1-42-1707.06.201702.07.2017
Kindlustuslepingu üldtingimused. Kindlustushüvitise vähendamine3-2-1-58-1707.06.201702.07.2017
Kohtutäituri tasu, täituritasu deponeerimine3-2-1-51-1707.06.201728.06.2017
Varjatud puudus3-2-1-46-1730.05.201726.06.2017
Põhitariifist kõrgema tariifiga lühinumbri kasutamine lepinguga seotud küsimustes3-3-1-71-1626.05.201707.06.2017
Kriminaalmenetluses tsiviilhagi esitamine3-1-1-22-1725.05.201707.06.2017
Osanike koosoleku kokkukutsumise korra rikkumine3-2-1-44-1724.05.201707.06.2017
Kolmanda isiku vara arestimine konfiskeerimise tagamiseks3-1-1-24-1724.05.201707.06.2017
Rahalise kohustuse täitmise tagasivõitmine3-2-1-50-1724.05.201707.06.2017
Vorminõuet järgimata tehtud kohustustehing3-2-1-40-1722.05.201707.06.2017

Kokku: 265| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json