/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Pankrotimenetluses mittevõlgnikust abikaasa esitatud ühisvara jagamise nõue2-16-9434/8809.10.201915.10.2019
Tööõnnetuse uurimismenetlus2-17-11858/4802.10.201907.10.2019
Tõendamiskoormis tagasivõitmisega tehingu kehtetuse tuvastamise puhul2-18-187/8702.10.201907.10.2019
Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumine2-17-8667/5325.09.201901.10.2019
Seltsingulepingu sätete kohaldamine abieluvälise kooselu jooksul omandatud esemete jaotamisele2-16-12328/13824.09.201901.10.2019
Negatiivse tuvastushagi kohtualluvus2-18-4182/3511.09.201924.09.2019
Advokaadi kohustuse rikkumise tulemusel tekkinud kahju ning selle hüvitamine2-13-6457/14314.06.201927.06.2019
Müügilepingu kehtivuse hindamine2-17-14496/6612.06.201927.06.2019
Kohtumenetluse erapooletus2-17-9023/6812.06.201927.06.2019
Pankrotiavalduse õigeaegne esitamine2-14-50307/16212.06.201927.06.2019
Lepingupoolte vahelise õigussuhte kvalifitseerimine pankrotimenetluses2-17-17217/3705.06.201925.06.2019
Teistmisavalduse põhjendatus piiratud teovõime tõttu2-19-2152/1723.05.201918.06.2019
Hagi tagamise abinõude rakendamise eeldused2-18-13663/9422.05.201913.06.2019
Võlgade ümberkujundamise avalduse läbi vaatamata jätmine2-16-13034/10815.05.201912.06.2019
Isiku tahtest olenematu ravi kohaldamise taotluse esitamine2-19-548/3315.05.201911.06.2019
Korteriühistu üldkoosoleku protokoll tõendina2-18-7846/3316.04.201905.06.2019
Menetlusabi andmist välistavad asjaolud2-17-16878/9708.05.201924.05.2019
Tagasiulatuvalt töölepingu ülesütlemine2-17-6057/4502.05.201910.05.2019
Esialgse õiguskaitse kohaldamise määruse kättetoimetamine ning täidetavus2-18-17167/3830.04.201909.05.2019
Raviasutuse muutmine kinnisesse asutusse ravile paigutamisel2-18-5670/5224.04.201909.05.2019
Võrguteenuse osutamise katkestamine2-15-1553/16610.04.201922.04.2019
Esialgse õiguskaitse rakendamine perekonnaasjades2-18-16690/4110.04.201916.04.2019
Kinnisesse asutusse paigutamise peatamine kohtu poolt2-16-10435/13820.03.201928.03.2019
Õiguskaitsevahendi kasutamine koos kahju hüvitamise nõudega2-16-12587/6920.02.201901.03.2019
Endise olukorra taastamise nõue kaasomandi puhul2-17-11887/6130.01.201931.01.2019
Välisriigi vahekohtu otsuse tunnustamine2-18-4731/3412.12.201808.01.2019
Vedaja teavitamine kauba päritolust2-17-10348/3828.11.201802.01.2019
Hüvitis töölepingu ebaseadusliku lõpetamise eest2-16-708/5421.11.201828.12.2018
Kaasomaniku omandi kahjustamine reaalosa kasutamisega korteriomaniku poolt2-12-24747/18014.11.201819.12.2018
Pankrotimenetluses krediiditeabe saamine2-15-17822/8326.10.201816.11.2018
Sundtäitmise lubatavus2-16-17776/3924.10.201815.11.2018
Kohtutäituri tegevusest tekkinud kahju hüvitamine2-11-41955/17124.10.201811.11.2018
Määruskaebus menetlusabi andmisest keeldumise peale2-17-16454/3124.10.201811.11.2018
Kompromissilepingu kinnitamine kohtuliku kompromissiga2-17-6579/4724.10.201809.11.2018
Omandikande muutmine keelumärke korral2-18-1633/2923.10.201807.11.2018
Juurdepääsutasu määramine kinnisasjale pääsemiseks2-16-14722/5010.10.201823.10.2018
Menetlusökonoomia põhimõte apellatsioonimenetluses2-16-19599/5803.10.201817.10.2018
Kaasomandi lõpetamise nõude selge formuleerimine2-16-15236/5903.10.201816.10.2018
Kohtupädevus tervishoiuteenuse osutamisel kinnipidamisasutuses3-18-118018.09.201819.09.2018
Nõuded kohtuotsusele2-10-11168/16813.06.201806.07.2018
Hagi tagamine2-17-18239/3806.06.201802.07.2018
Hagi tagamisega tekitatud kahju2-15-4981/10606.06.201829.06.2018
Kohtutäituri otsuse vaidlustamine kohtus2-17-8643/2806.06.201821.06.2018
Alus menetluse peatamiseks2-16-11216/3823.05.201829.05.2018
Otsuse täitmise ajatamine2-15-4677/6607.03.201813.03.2018
Riigikohtu seisukohtade kohustuslikkus alama astme kohtule2-15-4239/5528.02.201809.03.2018
Määruskaebeõigus2-14-7385/20421.02.201809.03.2018
Teabenõue äriühingu kohustamiseks2-16-3492/3914.02.201807.03.2018
Elatise maksmise alammäär2-16-2343/4113.02.201807.03.2018
Tõendite hindamine isaduse vaidlustamisel2-17-8939/2013.02.201807.03.2018
Kohtutäituri tasumäärad2-15-17249/4925.01.201830.01.2018
Lahtised tingimused maa jahindusliku kasutamise lepingus2-17-101031/1817.01.201826.01.2018
Laste ülalpidamise kohustus2-16-135/9517.01.201826.01.2018
Kutsehaigusest tuleneva kahju hüvitamine2-15-10683/6420.12.201725.01.2018
Elatisvõlgniku juhtimisõiguse peatamine2-17-4751/3420.12.201724.01.2018
Asja korduva valesti menetlemise keeld2-16-9016/3419.12.201724.01.2018
Lepingulise kohustuse täitmise eest tavaliselt tasutava hinna väljaselgitamine2-07-39570/40613.12.201722.01.2018
Parkimistasu- ja leppetrahvinõue2-15-3430/5806.12.201713.01.2018
Apellatsioonikaebuse menetlusse võtmisest keeldumine2-16-15974/3406.12.201713.01.2018
Vahekohtunike määramine arbitraažikohtus2-17-5977/2706.12.201713.01.2018
Solidaarvõlgniku tasaarveldusavaldus2-13-37940/13628.11.201713.01.2018
Ühise hooldusõiguse lõpetamine ainuhooldusõiguse saamiseks2-16-5794/10422.11.201705.01.2018
Kinnisasjale ehitamise võimaluse puudumine2-15-18582/4722.11.201705.01.2018
Lepingupoolte ühine tegelik tahe2-10-4395/10713.11.201726.12.2017
Tõendamiskoormuse ümberpööramine2-14-62732/12413.11.201726.12.2017
Tehtud töö tehnilised puudused2-11-58942/22908.11.201726.12.2017
Elatisvõlgniku mootorsõiduki juhtimisõiguse peatamine2-16-12071/4409.11.201726.12.2017
Kaasomanike nõusolekuta toitlustusasutuse rajamine2-16-6354/5209.11.201721.12.2017
Ühisomandi kasutuseeliste väärtus2-14-11930/9601.11.201719.12.2017
Kahjuhüvitis töövõtulepingu rikkumisel2-15-6034/7508.11.201718.12.2017
Kulude hüvitamise nõue hagita menetluses2-15-11546/4729.11.201711.12.2017
Mittevastavuse hindamine2-15-18987/2615.11.201711.12.2017
Vara arestimine hagi tagamiseks2-16-7183/5325.10.201710.12.2017
Omaksvõtt kohtumenetluses2-13-23176/10301.11.201710.12.2017
Hagi esitamine valele kostjale2-16-8446/3201.11.201710.12.2017
Dokumentide esitamine ja arest pankrotimenetluses2-14-50251/13925.10.201710.12.2017
Alama kohtuotsuse tühistamine2-14-62992/4602.11.201710.12.2017
Mootorsõiduki juhtimisõiguse piiramine elatise mittemaksmisel2-16-14071/3804.10.201730.11.2017
Ühisvara jagamine2-14-18828/11325.10.201730.11.2017
Elatisnõude kohtulik kompromiss2-17-2426/1601.11.201730.11.2017
Kinnistu kasutamisest tulenev õigus hüvitisele2-14-61664/4818.10.201716.11.2017
Pahatahtlik hääletus osanike koosolekul2-16-18531/2716.10.201716.11.2017
Psühhiaatrilise sundravi lõpetamise taotlus2-16-17142/2405.10.201731.10.2017
Ärakuulamisõigus eestkoste pikendamisel2-12-1826522.09.201729.09.2017
Enamtasutud riigilõivu tagastamise nõue2-11-5158120.09.201725.09.2017
Välisriigi vahekohtu otsuse tunnustamine ja täitmine3-2-1-63-1721.06.201711.07.2017
Elatiskompromissi muutmine3-2-1-67-1720.06.201711.07.2017
Maakohtu otsuse tühistamine3-2-1-68-1719.06.201711.07.2017
Kohtukutse kättetoimetamine Venemaal3-2-1-62-1714.06.201705.07.2017
Müügi- ja garantiilepingust tulenev vastutus3-2-1-49-1714.06.201705.07.2017
Kokkulepitud tööaja vähendamine rahvus- ja riigipühade võrra3-2-1-69-1714.06.201705.07.2017
Apellatsioonimenetluse uuendamise avaldus3-2-1-60-1714.06.201704.07.2017
Seadusega kaitstud huvi. Hüpoteegiga tagatud nõude kestmine3-2-1-66-1714.06.201704.07.2017
Aegumise katkemine võla tunnustamisel3-2-1-59-1712.06.201703.07.2017
Juurdepääs avalikult kasutatavale teele3-2-1-31-1709.06.201702.07.2017
Elatis alaealisele lapsele3-2-1-35-1709.06.201702.07.2017
Korteriühistu juhatuse asendusliikme määramine3-2-1-42-1707.06.201702.07.2017
Kohtutäituri tasu, täituritasu deponeerimine3-2-1-51-1707.06.201728.06.2017
Osanike koosoleku kokkukutsumise korra rikkumine3-2-1-44-1724.05.201707.06.2017
Rahalise kohustuse täitmise tagasivõitmine3-2-1-50-1724.05.201707.06.2017

Kokku: 100| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json