https://www.riigiteataja.ee/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Põhinõuet asendav kahju hüvitamise nõue ja selle aegumise mõju hüpoteegile2-22-3718/2122.04.202416.05.2024
Tagatiste andjate omavahelised suhted VÕS § 69 lg 7 alusel (ühishüpoteek)2-22-2918/7703.04.202415.04.2024
Negatoorhagi looduslike mõjutuste puhul2-21-10188/11327.03.202402.04.2024
Ühishüpoteegi kustutamine või püsimajäämine pärast täitemenetluses toimuvat enampakkumist2-21-19325/6313.03.202401.04.2024
Parkimise korraldamine korteriomandi kaasomandi esemel2-22-100795/1221.02.202429.02.2024
Tagatiste andjate omavahelised suhted VÕS § 69 lg 7 alusel, hüpoteegi kuritarvitamine2-21-7855/5731.01.202415.02.2024
Tagatiskokkuleppe tõlgendamine2-22-2008/7228.12.202315.01.2024
Juurdepääsu talumise kohustuse eest tasu määramine2-19-6901/28020.12.202315.01.2024
Avalikult kasutatavale teele juurdepääsu talumise kohustuse eest tasu määramine2-18-12098/27113.12.202315.01.2024
Reaalservituudi lõppemise tingimused2-22-15715/606.12.202315.01.2024
Reaalservituudi lõppemise tingimused2-22-15688/629.11.202305.12.2023
Kaasomandis oleva korteriomandi jagamine korteriomanditeks2-20-6161/10829.11.202305.12.2023
Korteriomaniku nõue eriomandi kokkuleppe muutmiseks vajalike tahteavalduste andmiseks2-21-18998/4222.11.202304.12.2023
Kinnisasja enampakkumisel osalemise tagatisraha kokkuleppe vorminõue2-20-2851/3008.11.202316.11.2023
Omandiõiguse rikkumine negatiivse mõjutuse (heki varjava mõjutuse) korral2-21-18920/3408.11.202316.11.2023
Korteriomanike võimalused kaasomandi eseme õigusvastase muudatuse kõrvaldamiseks2-21-9042/5718.10.202313.11.2023
Korteriühistu üldkoosoleku otsustusvõimelisus2-21-13599/2630.11.202211.01.2023
Erikasutusõiguse määramise avaldus2-19-43/4320.06.202205.07.2022
Korteriomanikult majandamiskulude hüvitamise nõudmine ühistu poolt2-19-8045/4620.06.202228.06.2022
Täitedokumendiks olev kohtulahend2-20-17088/3015.06.202228.06.2022
Omandiõiguse tuvastamine vindikatsiooninõude eeldusena2-18-17224/6715.06.202221.06.2022
Avalikult kasutatavale teele juurdepääsu määramine2-19-20416/4101.06.202207.06.2022
Korteriühistu üldkoosoleku otsuse tühisus2-19-16450/5801.06.202203.06.2022
Kasutuseelise hüvitamine kaasomaniku poolt2-19-12055/2004.05.202206.05.2022
Juurdepääsu talumise kohustuse eest saadav tasu2-19-5997/9820.04.202225.04.2022
Hoonestusõiguse müük täitemenetluses2-18-19381/7123.03.202228.03.2022
Konfiskeerimispandiõiguse tekkimine ja teostamine1-21-2156/4827.01.202201.02.2022
Kehtiva detailplaneeringu alal asuva kinnisasja jagamine3-20-952/5510.01.202227.01.2022
Notariaalselt kinnitatud kokkuleppe asendamine kohtuliku kompromissiga2-21-5900/713.12.202111.01.2022
Erikasutusõiguse kokkulepe korteriomanike vahel2-19-5506/4307.12.202107.01.2022
Hüpoteegipidaja õigus kinnisasjaga seotud üüri- ja renditulule2-20-15376/3424.11.202129.12.2021
Omastamine osaühingu ja juhatuse liikme vahelise tehinguga1-19-6307/5922.06.202129.07.2021
Korteriomandi jagamise tehingu tühisus2-17-9822/10116.06.202108.07.2021
Korteriomandi majandamiskulude jaotus2-18-12753/3422.04.202119.05.2021
Kasutusluba osaliselt ehituskeeluvööndis asuvale ehitisele3-18-2244/3608.04.202110.05.2021
Eelpärija käsutusõigus2-20-12596/1507.04.202123.04.2021
Avalikust veekogust tulenevad piirangud eraomandile3-18-687/6124.03.202119.04.2021
Korteriomandile tekitatud kahju hüvitamine2-18-13649/5719.03.202119.04.2021
Lagunevast ehitisest lähtuva ohu hindamine4-20-1553/3810.03.202126.03.2021
Hüpoteegi lõpetamise tahteavalduse notariaalne kinnitamine2-19-18271/1304.11.202023.11.2020
Videokaamerate paigaldamine kaasomandile2-18-11279/3329.10.202021.11.2020
Kinnistamisavalduse esitamine notari poolt2-20-154/2428.10.202021.11.2020
Juurdepääs avalikult kasutatavale teele2-18-11359/8707.10.202007.11.2020
Ebaõige kinnistusraamatu kande parandamise nõue2-19-16249/1707.10.202007.11.2020
Soojussõlm kui kinnisasja oluline osa2-19-10050/2315.05.202003.07.2020
Seltsinglaste õigus kinnisasja ühiseks kasutamiseks2-18-255/5329.04.202024.06.2020
Korteriühistu pandiõigus ja varasemalt seatud koormatised2-19-9046/1016.03.202001.05.2020
Avalikult kasutatavale teele juurdepääsu määramine2-17-12857/11904.03.202001.05.2020
Kaebeõigus hagi tagamise määrusele täitemenetluse peatamiseks2-19-4765/2119.02.202024.03.2020
Isikliku kasutusõiguse seadmise nõue2-18-8886/6405.02.202016.03.2020
Korteriomandi võõrandamine enampakkumise teel ja hüpoteegi kustutamine2-19-6210/2628.01.202002.03.2020
Kaasomandi lõpetamine ühisvara jagamisel2-15-9117/14913.01.202002.03.2020
Kaasomandis oleva ruumi kasutusotstarbe määramine2-18-10073/2227.11.201924.02.2020
Võlausaldaja nõue võlgniku ühisvara jagamiseks ja igamine vastuväitena2-18-1611/4419.12.201901.02.2020
Hüpoteekidega koormatud kinnisasja kaasomandi lõpetamise nõue2-18-13306/2518.12.201901.02.2020
Asja omavolilise kasutamise süüteokoosseis1-18-9683/7515.11.201919.01.2020
Hüpoteekide kustutamiseks nõusoleku andmise nõue2-18-13609/1712.11.201919.01.2020
Tehingu samaaegne heade kommete vastasus ja näilikkus2-16-7090/10618.06.201902.07.2019
Pärandvara ühisuse mõttelise osa võõrandamine2-17-4276/6905.06.201921.06.2019
Ehitisregistri andmete muutmine3-14-52261/5926.03.201902.04.2019
Endise olukorra taastamise nõue kaasomandi puhul2-17-11887/6130.01.201931.01.2019
Kaasomandi koormamine isikliku kasutusõigusega2-16-1044/5821.11.201828.12.2018
Kaasomaniku omandi kahjustamine reaalosa kasutamisega korteriomaniku poolt2-12-24747/18014.11.201819.12.2018
Omandikande muutmine keelumärke korral2-18-1633/2923.10.201807.11.2018
Hüpoteegipidaja nõusolek kinnisasja jagamiseks2-18-1450/1110.10.201824.10.2018
Juurdepääsutasu määramine kinnisasjale pääsemiseks2-16-14722/5010.10.201823.10.2018
Kaasomandi lõpetamise nõude selge formuleerimine2-16-15236/5903.10.201816.10.2018
Avalik-õiguslik koormis kaasomandil2-14-25115/4820.12.201725.01.2018
Pärandvara pankrotimenetluses2-16-16048/1608.11.201726.12.2017
Kaasomanike nõusolekuta toitlustusasutuse rajamine2-16-6354/5209.11.201721.12.2017
Ühisomandi kasutuseeliste väärtus2-14-11930/9601.11.201719.12.2017
Ühisvara jagamine2-14-18828/11325.10.201730.11.2017
Tehnorajatise talumiskohustus2-15-17137/3111.10.201717.11.2017
Kinnistu kasutamisest tulenev õigus hüvitisele2-14-61664/4818.10.201716.11.2017
Kanne kinnisasja ainuomandisse jätmiseks2-17-4192/1418.10.201716.11.2017
Eratee kasutamine kohaliku omavalitsuse poolt ühistranspordi korraldamiseks2-15-1847827.09.201710.10.2017
Seadusega kaitstud huvi. Hüpoteegiga tagatud nõude kestmine3-2-1-66-1714.06.201704.07.2017
Juurdepääs avalikult kasutatavale teele3-2-1-31-1709.06.201702.07.2017
Kaasomandi lõpetamise kohta tehtud kohtulahendi täitmine3-2-1-61-1709.06.201702.07.2017
Vorminõuet järgimata tehtud kohustustehing3-2-1-40-1722.05.201707.06.2017

Kokku: 80| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json