/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Viivis garantiilepingust tuleneva nõude rahuldamisel2-18-18420/2603.04.202001.06.2020
Projekteerimislepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg2-16-14644/5024.03.202001.05.2020
Osaühingu osakapitali sissemakse tegemise kohustuse üleminek kolmandale isikule2-18-4090/2411.03.202001.05.2020
Kahju hüvitamine juhatuse liikme lojaalsuskohustuse rikkumisel2-17-13855/8103.01.202002.03.2020
Hinnavahe hüvitamine asendustehingu sõlmimisel2-17-12910/7006.12.201924.02.2020
Kohustuse täitmise nõue küttetorustiku projektiga kooskõlla viimiseks2-17-6423/5427.11.201924.02.2020
Dokumentaalse tõendi ehtsuse vaidlustamine ja kohtumenetluse keel2-17-1722/3111.12.201901.02.2020
Kohustuse täitmisena saadu tagasinõudmise alused2-16-10632/7810.12.201901.02.2020
Kinkelepingust taganemine ning saadu tagastamise nõue alusetu rikastumise sätete alusel2-15-13695/12904.12.201901.02.2020
Suurema ohu allika valitseja vastutus2-18-5278/5104.12.201931.01.2020
Korteriühistu vastutus korteriomanikule tekkinud kahju korral2-17-15364/5918.12.201920.01.2020
Lahtiste lepingutingimuste kindlaksmääramine2-16-10721/4720.11.201920.01.2020
Tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamine kriminaalmenetluses1-18-7833/6312.11.201930.12.2019
Maakleritasu maksmise kohustusest vabanemine2-18-1521/3630.10.201906.11.2019
Tõendamiskoormis tagasivõitmisega tehingu kehtetuse tuvastamise puhul2-18-187/8702.10.201907.10.2019
Seltsingulepingu sätete kohaldamine abieluvälise kooselu jooksul omandatud esemete jaotamisele2-16-12328/13824.09.201901.10.2019
Kokkulepe ostja õiguste piiramiseks asja lepingutingimustele mittevastavuse korral2-13-57327/13319.06.001905.07.2019
Advokaadi kohustuse rikkumise tulemusel tekkinud kahju ning selle hüvitamine2-13-6457/14314.06.201927.06.2019
Müügilepingu kehtivuse hindamine2-17-14496/6612.06.201927.06.2019
Toetuse tagasinõudmisel lisanduv intress2-18-7296/3312.06.201927.06.2019
Kahjuhüvitisest kasu maha arvamine2-17-11269/5412.06.201927.06.2019
Ettevõtte üleminek2-18-2908/4712.06.201927.06.2019
Lepingupoolte vahelise õigussuhte kvalifitseerimine pankrotimenetluses2-17-17217/3705.06.201925.06.2019
Leppetrahvist mõistlik teatamise aeg2-17-117146/3105.06.201921.06.2019
Hoolekannet saanud isiku pärija vastu tagasinõude tekkimine2-17-5184/2503.06.201921.06.2019
Ühisvara ja lahusvara abielu lahutamisel2-16-16114/6522.05.201913.06.2019
Võrguteenuse osutamise katkestamine2-15-1553/16610.04.201922.04.2019
Ebaõigete väidete ümberlükkamine meediaväljaannetes2-17-17140/4719.03.201922.03.2019
Kahju tekkimine töövõtjale antud esemele2-17-15317/3806.03.201911.03.2019
Õiguskaitsevahendi kasutamine koos kahju hüvitamise nõudega2-16-12587/6920.02.201901.03.2019
Vedaja teavitamine kauba päritolust2-17-10348/3828.11.201802.01.2019
Hüvitis töölepingu ebaseadusliku lõpetamise eest2-16-708/5421.11.201828.12.2018
Kohtutäituri tegevusest tekkinud kahju hüvitamine2-11-41955/17124.10.201811.11.2018
Kompromissilepingu kinnitamine kohtuliku kompromissiga2-17-6579/4724.10.201809.11.2018
Juurdepääsutasu määramine kinnisasjale pääsemiseks2-16-14722/5010.10.201823.10.2018
Notariaalne nõude loovutamise leping2-17-14364/2020.09.201827.09.2018
Tervishoiuteenuse osutamise eest makstav tasu2-15-123028/3913.06.201806.07.2018
Hagi tagamisega tekitatud kahju2-15-4981/10606.06.201829.06.2018
Täiendav nõue mittevaralise kahju hüvitamiseks1-17-6824/4306.06.201827.06.2018
Riigikohtu seisukohtade kohustuslikkus alama astme kohtule2-15-4239/5528.02.201809.03.2018
Lahtised tingimused maa jahindusliku kasutamise lepingus2-17-101031/1817.01.201826.01.2018
Kutsehaigusest tuleneva kahju hüvitamine2-15-10683/6420.12.201725.01.2018
Avalik-õiguslik koormis kaasomandil2-14-25115/4820.12.201725.01.2018
Hinnapakkumise sisu2-16-5962/5020.12.201725.01.2018
Töö vastuvõetuks lugemine2-15-2810/5113.12.201723.01.2018
Liisinguvõtja kahju hüvitamise nõudeõigus kindlustusandja vastu2-16-3600/3213.12.201723.01.2018
Lepingulise kohustuse täitmise eest tavaliselt tasutava hinna väljaselgitamine2-07-39570/40613.12.201722.01.2018
Parkimistasu- ja leppetrahvinõue2-15-3430/5806.12.201713.01.2018
Ebaõiged andmed infosüsteemis vale diagnoosi määramise tulemusel2-15-5804/9606.12.201713.01.2018
Solidaarvõlgniku tasaarveldusavaldus2-13-37940/13628.11.201713.01.2018
Eellepingu alusel tasutud tagatisraha tagastamine2-16-8456/3129.11.201709.01.2018
Garantiinõude loovutamine2-16-13381/2629.11.201709.01.2018
Kinnisasjale ehitamise võimaluse puudumine2-15-18582/4722.11.201705.01.2018
Lepingupoolte ühine tegelik tahe2-10-4395/10713.11.201726.12.2017
Tõendamiskoormuse ümberpööramine2-14-62732/12413.11.201726.12.2017
Saneerimiskava järgselt käendustasude maksmise nõue2-16-10124/4008.11.201726.12.2017
Tehtud töö tehnilised puudused2-11-58942/22908.11.201726.12.2017
Kahjuhüvitis töövõtulepingu rikkumisel2-15-6034/7508.11.201718.12.2017
Kulude hüvitamise nõue hagita menetluses2-15-11546/4729.11.201711.12.2017
Mittevastavuse hindamine2-15-18987/2615.11.201711.12.2017
Laenulepingu ülesütlemisteate edastamine posti teel2-15-17677/3301.11.201710.12.2017
Tervisekahjustuse tekitamise eest hüvitise maksmine2-15-12837/4825.10.201730.11.2017
Ühisvara jagamine2-14-18828/11325.10.201730.11.2017
Veebiportaalide juurdepääsuandmete üleandmine2-16-1988/3811.10.201717.11.2017
Süüteo kvalifitseerimine ja mittevaralise kahju hüvitamine1-16-5540/4213.10.201716.11.2017
Kinnistu kasutamisest tulenev õigus hüvitisele2-14-61664/4818.10.201716.11.2017
Isikuandmete avalikustamine meedias2-15-16007/5004.10.201731.10.2017
Nõude üleminek käendajale2-15-2873/5120.09.201725.09.2017
Nõue töövõtulepingu alusel üleantu väärtuse hüvitamiseks2-13-4085620.09.201725.09.2017
Välisriigi vahekohtu otsuse tunnustamine ja täitmine3-2-1-63-1721.06.201711.07.2017
Varalise vastutuse kokkulepe korral mõistliku hüvitise maksmine3-2-1-56-1721.06.201711.07.2017
Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi viivise vähendamiseks3-2-1-64-1721.06.201711.07.2017
Müügi- ja garantiilepingust tulenev vastutus3-2-1-49-1714.06.201705.07.2017
Elamu elementaarsed elamistingimused. Puudusest teatamine3-2-1-53-1714.06.201704.07.2017
Kindlustuslepingu üldtingimused. Kindlustushüvitise vähendamine3-2-1-58-1707.06.201702.07.2017
Varjatud puudus3-2-1-46-1730.05.201726.06.2017
Põhitariifist kõrgema tariifiga lühinumbri kasutamine lepinguga seotud küsimustes3-3-1-71-1626.05.201707.06.2017

Kokku: 77| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json