Kohtulahendite liigitus

Kokku: 5| Näitan: 1 - 5

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid
3-2-1-10-14 PDF Riigikohus 27.03.2014
Lepingupoolel võib olla VÕS § 1015 alusel õigus tutvuda teise lepingupoole raamatupidamisdokumentidega ja saada temalt teavet, kui pooled on leppinud kokku tasu arvutamises sarnaselt agendilepingule (VÕS § 680) ning dokumendid sisaldavad lepingupoole tasunõude arvutamiseks vajalikku teavet. (p 11)
3-2-1-108-10 PDF Riigikohus 17.01.2011
Dokumentidega tutvumise nõue peab olema piisavalt piiritletud,st hageja peab hagiavalduses piiritlema dokumendid,millega tutvumist ta nõuab(vt Riigikohtu 16.jaanuari2008.a määrus tsiviilasjas nr 3-2-1-132-07,p 14).Dokumendiga tutvumise nõue on kindlat liiki asja,s.o dokumendi,ettenäitamise nõue.VÕS §1014 mõtte kohaselt saab isik nõuda asja ettenäitamist või ülevaatamist asja otseselt valdajalt siis,kui tema ja asja otsese valdaja vahel ei ole õigussuhet,millest isikule selline õigustus tuleneks,kuid isikul on õigustatud huvi asja ülevaatamise vastu ja ta tahab saada selgust,kas tal on kellegi vastu asjaga seotud nõue või ta soovib asjaga seotud nõude aluseks olevaid asjaolusid täpsustada.Seejuures on isikul asja ettenäitamise vastu õigustatud huvi üksnes juhul,kui tal ei ole võimalik saada asjaga seotud nõude kohta selgust muul viisil.VÕS§1015 järgi saab isik nõuda dokumendiga tutvumist esmalt juhul,kui see dokument on koostatud tema huvides,st dokument on seotud isiku õigusliku positsiooniga.Dokument on koostatud VÕS§1015 mõttes isiku huvides,kui dokument teenib sellega tutvuda sooviva isiku huve,st dokument on isikule vajalik tõend või vähemalt kinnitab isiku mingisuguse õigusliku positsiooni olemasolu.Teiseks saab isik VÕS§1015 järgi nõuda dokumendiga tutvumist juhul,kui dokumendis on kajastatud tema ja dokumendi valdaja vaheline õigussuhe,st dokument on oma sisult seotud tutvumist taotleva isikuga.VÕS§1015 eesmärki arvestades piisab sel alusel dokumendiga tutvuda lubamiseks ka sellest,kui dokumendi sisu on vaieldava õigussuhtega vahetult seotud.Samuti võib erandlikel juhtudel olla isikul õigus nõuda dokumendi valdajalt dokumendiga tutvumist ka siis,kui see kajastab tema ja mõne kolmanda isiku vahelist õigussuhet,kuid seda üksnes juhul, kui isikul ei ole võimalik muul viisil dokumendiga tutvuda.Kolmandaks võib isik nõuda VÕS§1015 järgi dokumendiga tutvumist ka siis,kui dokument kajastab selle isiku ja dokumendi valdaja vahel tehingu ettevalmistamist.Ka sel juhul saab olla isikul dokumendi valdaja vastu nõue üldjuhul siis,kui dokument kajastab tema ja dokumendi valdaja vahelise tehingu ettevalmistamist, aga erandina ka siis,kui dokument puudutab dokumendiga tutvumist taotleva ja kolmanda isiku vahelise tehingu ettevalmistamist.Tehingu ettevalmistamist puudutavateks dokumentideks,millega tutvumist isik saab nõuda,on eelkõige tehingu poolte,sh tehingu vahendajaga nii enne kui ka pärast tehingu tegemist peetud kirjavahetus,kuid mitte tehingu teise poole sisekirjavahetus.VÕS§1015 mõttes on isikul õigustatud huvi dokumendiga tutvuda,kui dokumendiga tutvumine on vajalik isiku mis tahes õiguslikku kaitset vääriva huvi toetamiseks,säilitamiseks või kaitsmiseks,sh tema õigusliku positsiooni kindlustamiseks ja selgitamiseks.Seejuures peab isik ise põhistama oma kaitsmist vääriva huvi olemasolu ning tooma esile asjaolud,millest saab üheselt järeldada,et tal on õigustatud huvi dokumendiga tutvuda.Isikul on kaitsmist vääriv huvi dokumendiga tutvuda eelkõige juhul,kui ta soovib selgust teda puudutavate õigussuhete olemasolu või ulatuse kohta,s.o tutvuda dokumendiga,mille sisu on talle teada olnud,kuid mida kajastav dokument on tal kaotsi läinud,kui dokumendiga tutvumise võimaldamine ei ole dokumendi valdajale ülemäära koormav.VÕS§1015 mõtte kohaselt saab dokumendiga tutvumise nõude esitada selle isiku vastu,kes on dokumendi otsene valdaja.Välistatud pole dokumendiga tutvumise nõude rahuldamine ka isiku suhtes,kelle valduses seaduse järgi peab dokument olema,kuid kes väidab,et dokumenti tema valduses pole.Sellises olukorras on hagejal,kes ei suuda tõendada dokumendi kostja valduses olekut,võimalik mh taotleda TsMS§ 445 lg 1 alusel otsuse täitmise korra kindlaksmääramist TMS §-s28 sätestatud viisil.Kui nõutud dokumente kostja valduses siiski pole,kannab vähemalt nende otsimisega seotud kulud ja riisiko VÕS§1017 alusel hageja.
3-2-1-68-09 PDF Riigikohus 15.06.2009
Isik, kes soovib tutvuda osa müügilepinguga selleks, et otsustada, kas teostada osa ostueesõigust, peab müügilepinguga tutvumise võimaldamiseks tõendama, et ta on osanik.
3-2-1-132-07 PDF Riigikohus 16.01.2008
VÕS § 1015 ei anna isikule õigust nõuda dokumente enda valdusesse.
3-2-1-98-06 PDF Riigikohus 01.11.2006
VÕS § 1015 alusel saab hagi rahuldada juhul, kui isikul on õigustatud huvi teise isiku valduses oleva dokumendiga tutvumiseks. Õigustatud huvi võib seisneda kas selles, et dokument on koostatud esimese isiku huvides või dokumendis on kajastatud nende isikute vaheline õigussuhe või dokumendis on kajastatud nende isikute vahelise tehingu ettevalmistamine. Selle sätte alusel saab hagi mh rahuldada juhul, kui õigustatud huvi tuleneb nende isikute vahelistest õigussuhetest, sh abikaasade ühisvarasuhetest.

Kokku: 5| Näitan: 1 - 5

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane