/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Vandeaudiitori kutse äravõtmine3-17-378/5628.09.202015.10.2020
PPA otsuse peatamine esialge õiguskaitse korras3-19-990/2809.09.202014.09.2020
Maksumenetluse uuendamine3-17-2250/2828.08.202014.09.2020
Kahju hüvitamine PRIA toetusest ilmajätmisel3-18-830/2311.08.202025.08.2020
Hobuste jõudluskontrolli läbiviimise nõuded3-17-2452/3611.08.202025.08.2020
Erakondade rahastamise läbipaistvus3-17-572/3917.06.202003.08.2020
Juhatuse liikme vastutus äriühingu maksuvõla hüvitamisel3-18-1612/3116.06.202003.08.2020
Võõrkeelse isikunime andmine sünni registreerimisel. Kaebuse läbivaatamine.3-19-116/2103.07.202029.07.2020
Hüvitise suurus arestimajas värskes õhus viibimise mittevõimaldamise eest3-18-562/3219.06.202029.07.2020
Pädeva kohtu määramine meditsiinilise otsuse vaidlustamisel kinnipidamisasutuses2-20-896/3117.06.202029.07.2020
Teistmisavaldus vanglas pikaajalise kokkusaamise võimaldamiseks3-14-51567/7009.06.202029.07.2020
Kaebeõigus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusele3-19-1627/2828.05.202028.07.2020
Kohaliku omavalitsuse kohustus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamiseks3-17-2637/3707.05.202024.06.2020
Pädeva kohtu määramine3-19-2347/723.04.202024.06.2020
Välismaalase kinnipidamiskeskusesse paigutamise alused3-19-1068/3917.04.202024.06.2020
Mittevaralise kahju nõude suurus ebamõistlikult pikaajalise kartseris viibitud aja eest3-18-360/4115.04.202024.06.2020
Kohtualluvus hoolekandeteenuse kulude hüvitamise nõude vaidlustamisel3-18-1168/5231.03.202024.06.2020
Ajalehe artikkel kui keelatud annetus3-18-1537/4730.03.202024.06.2020
Täitmist tagavate toimingute sooritamiseks loa andmise vaidlustamine3-19-1022/1824.03.202024.06.2020
Menetlusvälise isiku õigus kriminaalasja materjalidega tutvumiseks1-19-8262/1716.04.202017.06.2020
Raha aresti alt vabastamisega viivitamine maksumenetluses3-17-98/4903.04.202001.06.2020
Riigivastutus PRIA toetuse rahuldamata jätmisel3-16-1634/2423.03.202001.05.2020
Hüpoteegi seadmine MTA vastutusotsuse tagamiseks3-19-1178/1418.03.202001.05.2020
Juriidilise isiku vastutus õigusvastase teo toimepanemisel ja menetluse keel4-19-2526/1917.03.202001.05.2020
Põhjendamatult madala pakkumuse kontroll3-19-1825/5016.03.202001.05.2020
Kohtualluvus kinnipeetava riigi õigusabi taotluse lahendamisel3-20-17/1112.03.202001.05.2020
Esialgne õiguskaitse kinnipidamisasutusele vaide esitamisel3-19-2221/2205.03.202001.05.2020
Näilik tehing maksukorralduse seaduse tähenduses3-18-1740/3604.03.202001.05.2020
Maksukohustuse vähendamine tööjõumaksude ebaõigel deklareerimisel3-18-495/3802.03.202001.05.2020
Kaebuse esitamise tähtaja ennistamine3-18-2351/3906.02.202020.03.2020
Kohtualluvus kinnipeetavale tervishoiuteenusega tekitatud kahju hüvitamise nõude esitamisel3-19-1884/1220.01.202002.03.2020
Relvaloa kehtetuks tunnistamine laskemoona hoidmise nõuete rikkumisel3-17-1506/3118.12.201924.02.2020
Jahipidamise piirangud eramaal4-19-2839/2318.12.201924.02.2020
Kaebuse esitamise tähtaeg esialgse õiguskaitse küsimuses3-19-681/2511.11.201905.12.2019
Eriotstarbeline sõiduk kui teekasutustasu objekt4-18-6507/4225.10.201906.11.2019
Tööõnnetuse uurimismenetlus2-17-11858/4802.10.201907.10.2019
Pikaajalise elaniku staatus3-16-2436/5123.09.201901.10.2019
Välismaalasele sissesõidukeelu kohaldamine ohu kujutamise tõttu3-16-2088/6923.09.201930.09.2019
Kinnipeetava kambri sisustuse kohandamine3-18-1331/7011.09.201926.09.2019
Esialgse õiguskaitse tagamine kohtu poolt3-18-1331/6327.06.201908.07.2019
Sunnirahaga täidetav ettekirjutus3-17-1059/2719.06.001905.07.2019
Toetuse tagasinõudmisel lisanduv intress2-18-7296/3312.06.201927.06.2019
Kohaliku tasandi ja riikliku tasandi looduskaitse eesmärgid3-17-563/7030.05.201921.06.2019
Võrguteenuse osutamise katkestamine2-15-1553/16610.04.201922.04.2019
Kohanime määramine enne planeeringu kehtestamist3-16-647/1929.03.201904.04.2019
Ehitisregistri andmete muutmine3-14-52261/5926.03.201902.04.2019
Hoolduslehele jäämine summeeritud tööaja arvestuse korral3-16-1195/3025.03.201928.03.2019
Menetluskulude kandmine kaebuse tagastamise korral3-16-799/6321.03.201928.03.2019
Volikogu liikme kaebeõigus3-17-2784/2012.03.201914.03.2019
Avaliku teenindamise leping liiniveo korraldamiseks3-17-1329/2721.11.201828.12.2018
Kontrollmenetlusse kaasamine3-15-2023/5531.10.201829.11.2018
Killustikaluse rajamine kui ehitise osa3-17-911/15630.10.201827.11.2018
Rajatise või muu ala lugemine teeks4-18-137/2929.10.201816.11.2018
Vahetu sunni kasutamine kainenema toimetatud isiku suhtes1-17-1219/3911.10.201826.10.2018
Korduva vaide esitamise keeld3-18-32/1419.09.201827.09.2018
Kaebuses selge nõude formuleerimata jätmine3-18-65/2719.09.201820.09.2018
Kohtupädevus tervishoiuteenuse osutamisel kinnipidamisasutuses3-18-118018.09.201819.09.2018
Distsiplinaarkaristuse määramise käskkirja tühistamine3-15-2221/3307.06.201806.07.2018
Kinnipidamisasutuses suitsetamise keelamine3-17-2610/3207.06.201806.07.2018
Vaatlus ja tõendite kogumine maksumenetluses3-14-50103/6607.06.201806.07.2018
Ehitusteatisele vastamata jätmine3-17-1152/3506.06.201813.06.2018
Sundmüügist saadu käsitlemine toimetulekutaotlusel netosissetulekuna3-16-1759/3901.06.201807.06.2018
Vanglas suitsetamise luba esialgse õiguskaitsena3-17-2610/2914.05.201818.05.2018
Ehitise kasutusloa andmisest keeldumine maaomaniku nõusoleku puudumise tõttu3-15-1590/5810.04.201812.04.2018
Riigikohtu seisukohtade kohustuslikkus alama astme kohtule2-15-4239/5528.02.201809.03.2018
Varjupaigataotleja kinnipidamisasutusse paigutamine3-17-792/6130.01.201801.02.2018
Määruskaebuse esitamise tähtaeg ja esialgse õiguskaitse taotlus3-17-1999/7923.01.201826.01.2018
Keelumärke seadmine ühisomandis olevale kinnistule3-17-1141/1612.01.201826.01.2018
Kinnipidamiskambrite tingimused3-14-52649/8020.12.201725.01.2018
Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamine halduskohtus3-16-2024/3008.12.201724.01.2018
Ettevõtlusega mitteseotud tegevus3-15-2058/5217.11.201703.01.2018
Kohtuotsus kaudse tõendina3-12-1360/12108.11.201726.12.2017
Kinnistu kohene edasimüük tulu teenimiseks3-15-1758/3006.12.201721.12.2017
Põhiseadusvastane kohustus rahastada munitsipaalkoolis õppimist5-17-8/809.11.201719.12.2017
Kinnipeetavale suhtlemispiirangute kehtestamine3-14-51567/5531.10.201718.12.2017
Distsiplinaarkaristus kinnipeetavale töökorralduse täitmata jätmisel3-15-3133/2910.10.201730.11.2017
Varjatud tehinguga maksueelise saamine3-15-1303/3724.10.201730.11.2017
Suitsetamise keelamine vangla territooriumil3-17-749/2425.10.201730.11.2017
Ajutise ehitise lammutamine3-15-1203/2931.10.201730.11.2017
Käibemaksukohustuslase registreering3-15-838/2217.10.201716.11.2017
Isikuandmete avalikustamine meedias2-15-16007/5004.10.201731.10.2017
Asutusesisese teabe avalikustamine menetlusosalisele5-17-29/703.10.201725.10.2017
Kaebeõigus ehitusloa peale3-17-50504.10.201725.10.2017
Sisendkäibemaksu mahaarvamise keelamine3-15-1022/2903.10.201724.10.2017
Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena3-14-53226/10027.09.201706.10.2017
Kinnipidamisasutuses tervishoiuteenuse osutamisel tekkiv õigussuhe3-17-1076/3025.09.201729.09.2017
Lahja alkoholi aktsiisimäärade tõstmise põhiseaduspärasus3-4-1-5-1730.06.201711.07.2017
Apellatsioonkaebuselt riigilõivu tasumine3-3-1-25-1729.06.201711.07.2017
Olulise ruumilise mõjuga objekt3-3-1-73-1628.06.201711.07.2017
Tähtajalise elamisloa andmine esialgse õiguskaitse korras.3-3-1-19-1727.06.201711.07.2017
Vangla tekitatud mittevaraline kahju3-3-1-9-1727.06.201711.07.2017
Kambripind kinnipeetava kohta3-3-1-95-1621.06.201711.07.2017
Välismaalase kinnipidamise alused3-3-1-24-1716.06.201706.07.2017
Kõrvalsaadus3-3-1-61-1616.06.201706.07.2017
Kahju hüvitamise nõude esitamise tähtaeg3-3-1-15-1714.06.201706.07.2017
Teele sundvalduse seadmine3-3-1-6-1714.06.201705.07.2017
Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise taotluse esitamine3-3-4-2-1712.06.201703.07.2017
Maksumenetluse tõendite avaldamine menetlusosalisele3-3-1-8-1709.06.201702.07.2017
Kinnistu kasutamine äriühingu ettevõtluse tarbeks3-3-1-78-1609.06.201702.07.2017
Hanke korraldamise nõuete rikkumine3-3-1-96-1607.06.201728.06.2017
Varjupaigataotleja kinnipidamise maksimaalne kestus3-3-1-93-1631.05.201726.06.2017
Määruskaebuse taotluse lahendamata jätmine3-3-1-81-1626.05.201707.06.2017
Vee erikasutusloa andmine veekogu paisutamiseks3-3-1-74-1624.05.201707.06.2017
Kambri põrandapind kinnipeetava kohta3-3-1-14-1724.05.201707.06.2017

Kokku: 104| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json