https://www.riigiteataja.ee/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Riigikohus selgitas, et kultuurimälestise kaitsevööndi kehtestamisel tuleb kaaluda erinevaid põhjendatud huve, kuid detailselt uurida ei tule küsimusi, mille üle otsustab lõplikult teine haldusorgan3-21-150/6415.01.202429.01.2024
Uurimispõhimõtte rakendamine töövõime hindamisel3-21-629/4621.12.202315.01.2024
Üldkorralduse vaidlustamistähtaeg hakkab uuesti kulgema igal korral, kui isiku suhtes üldkorralduse asjakohast sätet kohaldatakse3-23-1915/1819.12.202315.01.2024
Riigikohtu halduskolleegium küsib eelotsust, et selgitada kevadsuviste raiete peatamiste vajadust tulenevalt linnudirektiivist3-21-1266/4219.12.202315.01.2024
Õiguspärase ootusega arvestamine politseiametniku väljateenitud aastate pensioni arvutamise korra muutmisel5-23-1/1921.11.202305.12.2023
Ametlikes Teadaannetes avaldatav teade haldusakti kohta peab võimaldama aru saada haldusakti sisust3-23-360/1217.10.202313.11.2023
Riigikohus tunnistas Keskkonnaameti automaatraieload õigusvastaseks3-21-979/4428.09.202313.11.2023
Turbamaardla naaberkinnistu omaniku kaevandamislubade menetlustesse kaasamata jätmine tõi kaasa lubade tühistamise3-20-999/7024.05.202303.07.2023
RMK-l ei ole õigust pöörduda halduskohtusse KIK struktuuritoetuse tagasinõudmise otsuse vaidlustamiseks3-20-2402/4731.05.202307.06.2023
Menetlusõiguse rikkumine tõendi kogumisest keeldumisel3-20-556/7206.02.202313.03.2023
Julgeolekuabinõude õiguspärasus kinnipeetava väljaviimisel matusetalitusele3-19-1838/4831.01.202306.03.2023
Haldusakti vaidlustamise kaebetähtaeg3-20-1083/2723.12.202213.02.2023
Tühistamiskaebuse esitamise tähtaeg3-22-348/1909.12.202218.01.2023
Tühistamiskaebuse esitamise tähtaeg3-22-350/2909.12.202213.01.2023
Halduslepingu alusel leppetrahvi nõudmine3-20-120/4924.11.202211.01.2023
Kaebus audiitortegevuse järelevalve nõukogu otsuse tühistamiseks3-19-292/7210.11.202201.12.2022
kaebus audiitortegevuse järelevalve nõukogu otsuse tühistamiseks3-19-292/7210.11.202225.11.2022
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 ning § 28 lõigete 2, 5–6 ja 8 põhiseaduslikkuse kontroll5-22-4/1331.10.202224.11.2022
Kaevandamisloa taotlusele nõusoleku andmine3-20-1247/2730.09.202207.10.2022
Vaide esitamise tähtaeg3-21-2395/3630.09.202206.10.2022
Ettevõtluslaenu andmisest keeldumine3-20-1548/3122.09.202228.09.2022
Võõrkeelne taotlus advokatuuris aukohtumenetluse algatamiseks3-20-1214/9801.07.202206.07.2022
Valimistel osalejate rahvastikuregistri järgne elukoht3-21-2230/1621.06.202206.07.2022
Isiku töövõime ulatuse hindamine3-20-2474/1120.06.202204.07.2022
Ehitusloa eelnõu kooskõlastamine3-16-1562/10418.05.202230.05.2022
Olulist vahendit omav ettevõtja konkurentsiõiguses3-19-509/3414.03.202216.03.2022
Lahkumisettekirjutuse põhjendatus elamisloa kehtetuks tunnistamisel3-20-915/4726.01.202231.01.2022
Naabrite kaebeõigus projekteerimistingimuste peale3-17-2023/8328.12.202125.01.2022
Kohtuotsuse põhjendamiskohustus3-20-39/5506.12.202105.01.2022
Menetluse lõpetamine haldusakti ammendumise tõttu3-14-50421/12803.12.202105.01.2022
Kaebuse tagastamise alused3-20-992/2602.12.202103.01.2022
Keelamiskaebuse lubatavus enne teenistusest vabastamist3-21-2241/1125.11.202123.12.2021
Sanktsioonide rakendamine halduslepingu ühepoolsel lõpetamisel3-18-1946/7011.11.202114.12.2021
Formaalne õigusvastasus ei tingi haldusakti tühistamist3-18-913/8521.10.202126.11.2021
Riigikaitselise tegevusega müra tekitamise lubatavus3-20-286/4321.10.202124.11.2021
Kaalutlusõiguse rikkumine advokatuuri aukohtumenetluses3-19-467/2807.10.202120.10.2021
Teabele juurdepääsupiirangu kohaldamine3-19-2069/1910.09.202115.09.2021
Kaebetähtaja kulgemine tasu maksmisega viivitamisel3-19-143/3028.06.202109.08.2021
Kaebetähtaeg teavitamata jäetud kaevandamislubade vaidlustamisel3-20-999/3716.06.202108.07.2021
Esialgne õiguskaitse3-20-1245/3116.06.202108.07.2021
Isikliku kasutusõiguse seadmata jätmise vaidlustamine3-20-1249/1215.06.202108.07.2021
PRIA ettekirjutuse põhjendamiskohustus3-18-1511/3028.05.202108.06.2021
Kvalifikatsiooninõuete kehtestamise kohustus ehituse valdkonnas3-18-1432/10317.05.202104.06.2021
Tunnistaja ülekuulamine ja tõendite hindamine maksuvaidluses3-18-1758/2631.03.202122.04.2021
Avalikust veekogust tulenevad piirangud eraomandile3-18-687/6124.03.202119.04.2021
Apteegi asutamispiirangud3-18-1287/4518.03.202119.04.2021
Audiitorbüroode ühinemine ja vandeaudiitori kutse äravõtmine3-18-2294/4415.02.202118.02.2021
Õli sisaldavate jäätmete jäätmestaatuse lakkamise kriteeriumid3-18-2395/4129.01.202101.02.2021
Keskkonnamõju hindamine erikasutusloa taotlemisel3-17-1739/8028.01.202101.02.2021
Hoiatusteate avaldamine Finantsinspektsiooni kodulehel3-19-885/2028.01.202101.02.2021
Raudteeinfrastruktuuri kasutustasude määramine3-16-2653/6417.12.202028.01.2021
Kaebuse tagastamine kaebeõiguse ilmselge puudumise tõttu. Kaevandamisloa kõrvaltingimused3-19-2448/1807.12.202016.01.2021
Äriühingu seadusliku esindaja vastutus maksuvõla tasumisel3-19-104/2203.12.202016.01.2021
VTA ettekirjutus loomatauditõrje abinõude tarvitusele võtmiseks3-18-81/2823.11.202030.12.2020
Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus3-19-92/2018.11.202023.12.2020
PRIA-le esitatud toetuse taotluse hindamine3-18-121/1615.10.202011.11.2020
Haldus- ja üldkohtu pädevuse piiritlemine kriminaalmenetluses3-19-1565/1407.10.202001.11.2020
Kohaliku omavalitsuse kohustus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamiseks3-17-2637/3707.05.202024.06.2020
Pädeva kohtu määramine3-19-2347/723.04.202024.06.2020
Ajalehe artikkel kui keelatud annetus3-18-1537/4730.03.202024.06.2020
Esialgne õiguskaitse kinnipidamisasutusele vaide esitamisel3-19-2221/2205.03.202001.05.2020
Näilik tehing maksukorralduse seaduse tähenduses3-18-1740/3604.03.202001.05.2020
Maksukohustuse vähendamine tööjõumaksude ebaõigel deklareerimisel3-18-495/3802.03.202001.05.2020
Relvaloa kehtetuks tunnistamine laskemoona hoidmise nõuete rikkumisel3-17-1506/3118.12.201924.02.2020
Kohaliku tasandi ja riikliku tasandi looduskaitse eesmärgid3-17-563/7030.05.201921.06.2019
Kohanime määramine enne planeeringu kehtestamist3-16-647/1929.03.201904.04.2019
Avaliku teenindamise leping liiniveo korraldamiseks3-17-1329/2721.11.201828.12.2018
Korduva vaide esitamise keeld3-18-32/1419.09.201827.09.2018
Kaebuses selge nõude formuleerimata jätmine3-18-65/2719.09.201820.09.2018
Kinnipidamisasutuses suitsetamise keelamine3-17-2610/3207.06.201806.07.2018
Ehitusteatisele vastamata jätmine3-17-1152/3506.06.201813.06.2018

Kokku: 71| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json