https://www.riigiteataja.ee/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Riigi õigusabi tasu suuruse kindlaksmääramine3-23-2195/2817.04.202416.05.2024
Süüteoteate läbivaatamisel väidetavalt tekitatud kahju hüvitamise nõude lahendamine kuulub maakohtu pädevusse3-24-601/711.04.202416.05.2024
Riigi eriplaneeringut vajava objekti puhul ei ole arendajal õigust eelnevalt nõuda tegevusloa taotlemise eelset keskkonnamõju hindamist3-21-2682/2522.03.202402.04.2024
Halduskohtu pädevus Riigi Kinnisvara AS otsuste vaidlustamisel3-22-2197/2628.02.202420.03.2024
Eesti Advokatuuri korraldatud advokaadieksam on kooskõlas advokatuuriseadusega3-22-2187/2620.02.202429.02.2024
Tähtaeg riigi õigusabi tasu kindlaksmääramise taotluse esitamiseks2-21-1582/9707.02.202415.02.2024
Keskkonnaühenduste poolt raielubade keelamiseks esitatavad kaebused3-22-1389/6431.01.202415.02.2024
Riigikohus selgitas, et maapõueseaduse (MaaPS) § 27 lg-s 7 sätestatud kohaliku omavalitsuse geoloogilise uuringu loa kooskõlastamisest keeldumist ei saa vaidemenetluse korras vaidlustada3-22-2296/1318.01.202429.01.2024
Riigikohus selgitas, et kultuurimälestise kaitsevööndi kehtestamisel tuleb kaaluda erinevaid põhjendatud huve, kuid detailselt uurida ei tule küsimusi, mille üle otsustab lõplikult teine haldusorgan3-21-150/6415.01.202429.01.2024
Kaebuse tagastamine riigilõivu tasumata jätmise tõttu3-23-1543/2415.01.202429.01.2024
Uurimispõhimõtte rakendamine töövõime hindamisel3-21-629/4621.12.202315.01.2024
Üldkorralduse vaidlustamistähtaeg hakkab uuesti kulgema igal korral, kui isiku suhtes üldkorralduse asjakohast sätet kohaldatakse3-23-1915/1819.12.202315.01.2024
Rahvusvahelise kaitse vaidluses tuleb kohtutel endil hinnata taotluse põhjendatust, arvestades muu hulgas kohtumenetluse kestel muutunud asjaolusid3-22-2509/3612.12.202315.01.2024
Kinnistuomanikke tuleb nende kinnistul kaitsealuse liigi elupaiga leiust teavitada3-21-552/2804.12.202305.12.2023
Menetluskulude nimekirja esitamine igas kohtuastmes3-12-201/11720.11.202304.12.2023
Ametlikes Teadaannetes avaldatav teade haldusakti kohta peab võimaldama aru saada haldusakti sisust3-23-360/1217.10.202313.11.2023
Keskkonnamõju puudulik väljaselgitamine tõi kaasa õlitehase ehitusloa tühistamise3-20-771/10311.10.202313.11.2023
Vangla võis koroonapandeemia algusfaasis võtta arvesse suuremat riski ja kehtestada rangemad piirangud3-21-884/4512.09.202321.09.2023
Haldus- ja üldkohtu pädevuse piiritlemine3-23-118810.08.202314.08.2023
Lapsevanema õigus pöörduda kohtusse eesmärgiga võimaldada lapsele puhkeaja veetmist viisil, millega ei kaasneks kohustust viibida voodis2-23-2831/817.05.202304.07.2023
RMK-l ei ole õigust pöörduda halduskohtusse KIK struktuuritoetuse tagasinõudmise otsuse vaidlustamiseks3-20-2402/4731.05.202307.06.2023
Menetlusõiguse rikkumine tõendi kogumisest keeldumisel3-20-556/7206.02.202313.03.2023
Volikogu otsust ettevalmistava menetlustoimingu vaidlustamine5-23-4/221.02.202306.03.2023
Kaebuse läbi vaatamata jätmine menetluse kestel muutunud asjaolude tõttu3-21-1360/1513.02.202306.03.2023
Tuvastamisnõude esitamise õigus3-22-721/1614.02.202326.02.2023
Riigi õigusabi taotluse lahendamiseks pädev kohus3-22-2384/731.01.202320.02.2023
Tõendite kogumine vastutusotsuse vaidlustamisel3-19-2430/4818.01.202320.02.2023
Haigushüvitise tagasinõudmise õigusvastasus3-21-997/2311.01.202317.02.2023
Haldusakti vaidlustamise kaebetähtaeg3-20-1083/2723.12.202213.02.2023
Kohtulahendi edastamisega viivitamisest tekitatud kahju hüvitamine3-20-1033/4122.12.202206.02.2023
Detailplaneeringu menetlemise ebasoodne mõju üldplaneeringule3-20-1310/5215.12.202219.01.2023
Tühistamiskaebuse esitamise tähtaeg3-22-348/1909.12.202218.01.2023
Tühistamiskaebuse esitamise tähtaeg3-22-350/2909.12.202213.01.2023
Välismaalase kinnipidamine põgenemise ohu esinemisel3-20-2004/4605.12.202211.01.2023
Halduslepingu alusel leppetrahvi nõudmine3-20-120/4924.11.202211.01.2023
Kinnipeetava ravi eest vastutav asutus3-21-92411.11.202208.12.2022
Üldplaneeringu vaidlustamisel tähtaja kulgemise algus ja ennistamine3-21-2678/1304.11.202217.11.2022
Kaebetähtaja ennistamine avaliku võimu asutuste vea tõttu3-19-1340/2511.10.202217.10.2022
Vaide esitamise tähtaeg3-21-2395/3630.09.202206.10.2022
Rahvusvahelise kaitse taotleja kinnipidamine3-22-56/8727.09.202205.10.2022
Sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse andmisest keeldumine3-17-523/5327.09.202205.10.2022
Ettevõtluslaenu andmisest keeldumine3-20-1548/3122.09.202228.09.2022
Haldusmenetluses riigi õigusabi taotlemine2-22-8150/614.09.202216.09.2022
Valimistel osalejate rahvastikuregistri järgne elukoht3-21-2230/1621.06.202206.07.2022
Isiku töövõime ulatuse hindamine3-20-2474/1120.06.202204.07.2022
Maksuotsuse hindamise metoodika3-20-678/4520.06.202228.06.2022
Puudutatud isikute kaasamine halduskohtumenetluses3-21-150/4408.06.202210.06.2022
Isiku tahte ja seisukoha väljaselgitamine kohtumenetluses3-20-2517/8606.06.202208.06.2022
Kinnipeetava õiguste riive intensiivsuse hindamine3-21-1411/1626.05.202231.05.2022
Ehitusloa eelnõu kooskõlastamine3-16-1562/10418.05.202230.05.2022
Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmisest keeldumine3-22-56/5510.05.202217.05.2022
Riigi õigusabi taotlus EIK halduskohtumenetluses2-22-2054/821.04.202227.04.2022
Määruse arvutivõrgus avaldamata jätmine3-21-2196/1904.04.202206.04.2022
Olulist vahendit omav ettevõtja konkurentsiõiguses3-19-509/3414.03.202216.03.2022
Kaebuse aluse muutmine3-21-712/2809.03.202211.03.2022
Riigi õigusabi taotlus Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumiseks3-21-3011/928.02.202201.03.2022
Maksuvõla vastutusotsuse vaidlustamine3-20-928/3608.02.202209.02.2022
Konfiskeerimispandiõiguse tekkimine ja teostamine1-21-2156/4827.01.202201.02.2022
Lahkumisettekirjutuse põhjendatus elamisloa kehtetuks tunnistamisel3-20-915/4726.01.202231.01.2022
Kohustamisnõude rahuldamine kutse andmisel3-17-1994/8928.12.202125.01.2022
Naabrite kaebeõigus projekteerimistingimuste peale3-17-2023/8328.12.202125.01.2022
Maksukohustuslase tõendamiskoormus3-19-2072/4315.12.202124.01.2022
Hagi tagamise eeldused2-21-6284/3614.12.202112.01.2022
Kaebuse tagastamise eeldused3-21-980/2414.12.202112.01.2022
Kohtuotsuse põhjendamiskohustus3-20-39/5506.12.202105.01.2022
Menetluse lõpetamine haldusakti ammendumise tõttu3-14-50421/12803.12.202105.01.2022
Juhatuse liikme kohustamine ettevõtte maksuvõlgnevuse puhul3-18-1606/2601.12.202103.01.2022
Kaebuse tagastamise alused3-20-992/2602.12.202103.01.2022
Halduse siseakti halduskohtus vaidlustamise lubatavus3-21-2071/1325.11.202123.12.2021
Keelamiskaebuse lubatavus enne teenistusest vabastamist3-21-2241/1125.11.202123.12.2021
Haldusorgani kohustamine taotluse uue läbivaatamise asemel toimingut tegema3-18-2420/9124.11.202122.12.2021
Riigi õigusabi taotlus ebaselge kohtupädevuse korral3-21-1553/1001.11.202102.12.2021
Formaalne õigusvastasus ei tingi haldusakti tühistamist3-18-913/8521.10.202126.11.2021
Finantssanktsiooni subjektile piirangute kohaldamine3-20-367/1421.10.202124.11.2021
Riigikaitselise tegevusega müra tekitamise lubatavus3-20-286/4321.10.202124.11.2021
Kinnipeetava õigus pikaajalisele kohtumisele alaealise lapsega3-19-2061/4720.10.202110.11.2021
Rahvusvahelise kaitse taotleja kinnipidamine3-20-2668/3213.10.202129.10.2021
Kaalutlusõiguse rikkumine advokatuuri aukohtumenetluses3-19-467/2807.10.202120.10.2021
Teabele juurdepääsupiirangu kohaldamine3-19-2069/1910.09.202115.09.2021
Riigilõivu tasumise võimaldamine menetlusabi taotluse rahuldamata jätmisel3-20-1285/5026.08.202101.09.2021
Kahju hüvitamise nõude tähtaja kulgemine3-20-1834/1222.06.202109.08.2021
Kaebetähtaja kulgemine tasu maksmisega viivitamisel3-19-143/3028.06.202109.08.2021
Kinnipeetavale tervishoiuteenuse osutamise avalik-õiguslik iseloom ja halduskohtu pädevus2-21-922/2129.06.202130.07.2021
Kinnipeetavale tervishoiuteenuse osutamise vaidluste avalik-õiguslik olemus ja pädev kohus3-21-30/1928.06.202129.07.2021
Vahistatu pikaajalise kohtumise võimaldamine ja sportimisvõimalused3-19-1416/4317.06.202122.07.2021
Menetluskulude väljamõistmine3-19-1408/3717.06.202108.07.2021
Kaebetähtaeg teavitamata jäetud kaevandamislubade vaidlustamisel3-20-999/3716.06.202108.07.2021
Esialgne õiguskaitse3-20-1245/3116.06.202108.07.2021
Isikliku kasutusõiguse seadmata jätmise vaidlustamine3-20-1249/1215.06.202108.07.2021
Põhjendatud huvi haldusasja toimikuga tutvumiseks3-17-62/5714.06.202108.07.2021
Kohtuniku immuniteet3-21-231/1810.06.202106.07.2021
Kinnipidamise alus isiku kinnipidamiseks ja kinnipidamiskeskusesse paigutamiseks3-20-1697/3108.06.202106.07.2021
Pakkumuse hindamine hankemenetluses3-20-2362/6307.06.202106.07.2021
Kvalifikatsiooninõuete kehtestamise kohustus ehituse valdkonnas3-18-1432/10317.05.202104.06.2021
Lahkumisettekirjutuse saanud isiku kohustus astuda samme kohustuse täitmiseks3-20-1607/3419.04.202111.05.2021
Rahvusvahelise kaitse taotleja kinnipidamine3-20-2119/5215.04.202110.05.2021
Kasutusloa andmine õigusvastasele ehitisele3-18-2022/3015.04.202110.05.2021
Kasutusluba osaliselt ehituskeeluvööndis asuvale ehitisele3-18-2244/3608.04.202110.05.2021
Tunnistaja ülekuulamine ja tõendite hindamine maksuvaidluses3-18-1758/2631.03.202122.04.2021
Ehitiste vahekaugus linna üldplaneeringus3-18-1901/3630.03.202122.04.2021
Eelotsuse küsimine Euroopa Kohtult lahkumisettekirjutuse saanud isiku paigutamisel kinnipidamiskeskusesse3-20-2004/2830.03.202122.04.2021
Avalikust veekogust tulenevad piirangud eraomandile3-18-687/6124.03.202119.04.2021
Apteegi asutamispiirangud3-18-1287/4518.03.202119.04.2021
Keelamiskaebuse esitamise lubatavus3-19-1837/5218.02.202103.03.2021
Audiitorbüroode ühinemine ja vandeaudiitori kutse äravõtmine3-18-2294/4415.02.202118.02.2021
Esialgne õiguskaitse pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluses3-20-915/3508.02.202110.02.2021
Apellatsioonkaebuse tagastamise eeldused3-18-1328/1401.02.202102.02.2021
Apellatsioonkaebuse perspektiivitus3-19-1282/3828.01.202101.02.2021
Keskkonnamõju hindamine erikasutusloa taotlemisel3-17-1739/8028.01.202101.02.2021
Hindamiskriteeriumid PRIA toetuse taotlemisel3-18-2099/2009.12.202016.01.2021
Kaebuse tagastamine kaebeõiguse ilmselge puudumise tõttu. Kaevandamisloa kõrvaltingimused3-19-2448/1807.12.202016.01.2021
Asjaolude hindamine rahvusvahelise kaitse taotluse menetluses3-19-990/3005.11.202005.12.2020
Põhjendamatult madala pakkumuse hindamine hankemenetluses3-20-924/2404.11.202021.11.2020
PRIA-le esitatud toetuse taotluse hindamine3-18-121/1615.10.202011.11.2020
Haldus- ja üldkohtu pädevuse piiritlemine kriminaalmenetluses3-19-1565/1407.10.202001.11.2020
PPA otsuse peatamine esialge õiguskaitse korras3-19-990/2809.09.202014.09.2020
Kahju hüvitamine PRIA toetusest ilmajätmisel3-18-830/2311.08.202025.08.2020
Juhatuse liikme vastutus äriühingu maksuvõla hüvitamisel3-18-1612/3116.06.202003.08.2020
Võõrkeelse isikunime andmine sünni registreerimisel. Kaebuse läbivaatamine.3-19-116/2103.07.202029.07.2020
Hüvitise suurus arestimajas värskes õhus viibimise mittevõimaldamise eest3-18-562/3219.06.202029.07.2020
Pädeva kohtu määramine meditsiinilise otsuse vaidlustamisel kinnipidamisasutuses2-20-896/3117.06.202029.07.2020
Teistmisavaldus vanglas pikaajalise kokkusaamise võimaldamiseks3-14-51567/7009.06.202029.07.2020
Kaebeõigus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusele3-19-1627/2828.05.202028.07.2020
Kohaliku omavalitsuse kohustus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamiseks3-17-2637/3707.05.202024.06.2020
Pädeva kohtu määramine3-19-2347/723.04.202024.06.2020
Välismaalase kinnipidamiskeskusesse paigutamise alused3-19-1068/3917.04.202024.06.2020
Mittevaralise kahju nõude suurus ebamõistlikult pikaajalise kartseris viibitud aja eest3-18-360/4115.04.202024.06.2020
Kohtualluvus hoolekandeteenuse kulude hüvitamise nõude vaidlustamisel3-18-1168/5231.03.202024.06.2020
Täitmist tagavate toimingute sooritamiseks loa andmise vaidlustamine3-19-1022/1824.03.202024.06.2020
Raha aresti alt vabastamisega viivitamine maksumenetluses3-17-98/4903.04.202001.06.2020
Riigivastutus PRIA toetuse rahuldamata jätmisel3-16-1634/2423.03.202001.05.2020
Hüpoteegi seadmine MTA vastutusotsuse tagamiseks3-19-1178/1418.03.202001.05.2020
Põhjendamatult madala pakkumuse kontroll3-19-1825/5016.03.202001.05.2020
Kohtualluvus kinnipeetava riigi õigusabi taotluse lahendamisel3-20-17/1112.03.202001.05.2020
Esialgne õiguskaitse kinnipidamisasutusele vaide esitamisel3-19-2221/2205.03.202001.05.2020
Näilik tehing maksukorralduse seaduse tähenduses3-18-1740/3604.03.202001.05.2020
Kaebuse esitamise tähtaja ennistamine3-18-2351/3906.02.202020.03.2020
Kohtualluvus kinnipeetavale tervishoiuteenusega tekitatud kahju hüvitamise nõude esitamisel3-19-1884/1220.01.202002.03.2020
Kaebuse esitamise tähtaeg esialgse õiguskaitse küsimuses3-19-681/2511.11.201905.12.2019
Esialgse õiguskaitse tagamine kohtu poolt3-18-1331/6327.06.201908.07.2019
Sunnirahaga täidetav ettekirjutus3-17-1059/2719.06.201905.07.2019
Kohanime määramine enne planeeringu kehtestamist3-16-647/1929.03.201904.04.2019
Ehitisregistri andmete muutmine3-14-52261/5926.03.201902.04.2019
Menetluskulude kandmine kaebuse tagastamise korral3-16-799/6321.03.201928.03.2019
Volikogu liikme kaebeõigus3-17-2784/2012.03.201914.03.2019
Killustikaluse rajamine kui ehitise osa3-17-911/15630.10.201827.11.2018
Korduva vaide esitamise keeld3-18-32/1419.09.201827.09.2018
Kaebuses selge nõude formuleerimata jätmine3-18-65/2719.09.201820.09.2018
Kohtupädevus tervishoiuteenuse osutamisel kinnipidamisasutuses3-18-118018.09.201819.09.2018
Kinnipidamisasutuses suitsetamise keelamine3-17-2610/3207.06.201806.07.2018
Vaatlus ja tõendite kogumine maksumenetluses3-14-50103/6607.06.201806.07.2018
Ehitusteatisele vastamata jätmine3-17-1152/3506.06.201813.06.2018
Vanglas suitsetamise luba esialgse õiguskaitsena3-17-2610/2914.05.201818.05.2018
Ehitise kasutusloa andmisest keeldumine maaomaniku nõusoleku puudumise tõttu3-15-1590/5810.04.201812.04.2018
Riigikohtu seisukohtade kohustuslikkus alama astme kohtule2-15-4239/5528.02.201809.03.2018
Varjupaigataotleja kinnipidamisasutusse paigutamine3-17-792/6130.01.201801.02.2018
Määruskaebuse esitamise tähtaeg ja esialgse õiguskaitse taotlus3-17-1999/7923.01.201826.01.2018
Kinnipidamiskambrite tingimused3-14-52649/8020.12.201725.01.2018
Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamine halduskohtus3-16-2024/3008.12.201724.01.2018
Ettevõtlusega mitteseotud tegevus3-15-2058/5217.11.201703.01.2018
Kohtuotsus kaudse tõendina3-12-1360/12108.11.201726.12.2017
Apellatsioonkaebuselt riigilõivu tasumine3-3-1-25-1729.06.201711.07.2017
Olulise ruumilise mõjuga objekt3-3-1-73-1628.06.201711.07.2017
Tähtajalise elamisloa andmine esialgse õiguskaitse korras.3-3-1-19-1727.06.201711.07.2017
Teele sundvalduse seadmine3-3-1-6-1714.06.201705.07.2017
Maksumenetluse tõendite avaldamine menetlusosalisele3-3-1-8-1709.06.201702.07.2017
Määruskaebuse taotluse lahendamata jätmine3-3-1-81-1626.05.201707.06.2017
Kambri põrandapind kinnipeetava kohta3-3-1-14-1724.05.201707.06.2017

Kokku: 168| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json