/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Kinnipeetavale tervishoiuteenuse osutamise avalik-õiguslik iseloom ja halduskohtu pädevus2-21-922/2129.06.202130.07.2021
Vahistatu pikaajalise kohtumise võimaldamine ja sportimisvõimalused3-19-1416/4317.06.202122.07.2021
Menetluskulude väljamõistmine3-19-1408/3717.06.202108.07.2021
Kaebetähtaeg teavitamata jäetud kaevandamislubade vaidlustamisel3-20-999/3716.06.202108.07.2021
Esialgne õiguskaitse3-20-1245/3116.06.202108.07.2021
Isikliku kasutusõiguse seadmata jätmise vaidlustamine3-20-1249/1215.06.202108.07.2021
Põhjendatud huvi haldusasja toimikuga tutvumiseks3-17-62/5714.06.202108.07.2021
Kohtuniku immuniteet3-21-231/1810.06.202106.07.2021
Kinnipidamise alus isiku kinnipidamiseks ja kinnipidamiskeskusesse paigutamiseks3-20-1697/3108.06.202106.07.2021
Pakkumuse hindamine hankemenetluses3-20-2362/6307.06.202106.07.2021
Kvalifikatsiooninõuete kehtestamise kohustus ehituse valdkonnas3-18-1432/10317.05.202104.06.2021
Lahkumisettekirjutuse saanud isiku kohustus astuda samme kohustuse täitmiseks3-20-1607/3419.04.202111.05.2021
Rahvusvahelise kaitse taotleja kinnipidamine3-20-2119/5215.04.202110.05.2021
Kasutusloa andmine õigusvastasele ehitisele3-18-2022/3015.04.202110.05.2021
Kasutusluba osaliselt ehituskeeluvööndis asuvale ehitisele3-18-2244/3608.04.202110.05.2021
Tunnistaja ülekuulamine ja tõendite hindamine maksuvaidluses3-18-1758/2631.03.202122.04.2021
Ehitiste vahekaugus linna üldplaneeringus3-18-1901/3630.03.202122.04.2021
Eelotsuse küsimine Euroopa Kohtult lahkumisettekirjutuse saanud isiku paigutamisel kinnipidamiskeskusesse3-20-2004/2830.03.202122.04.2021
Avalikust veekogust tulenevad piirangud eraomandile3-18-687/6124.03.202119.04.2021
Apteegi asutamispiirangud3-18-1287/4518.03.202119.04.2021
Keelamiskaebuse esitamise lubatavus3-19-1837/5218.02.202103.03.2021
Audiitorbüroode ühinemine ja vandeaudiitori kutse äravõtmine3-18-2294/4415.02.202118.02.2021
Esialgne õiguskaitse pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluses3-20-915/3508.02.202110.02.2021
Apellatsioonkaebuse tagastamise eeldused3-18-1328/1401.02.202102.02.2021
Apellatsioonkaebuse perspektiivitus3-19-1282/3828.01.202101.02.2021
Keskkonnamõju hindamine erikasutusloa taotlemisel3-17-1739/8028.01.202101.02.2021
Hindamiskriteeriumid PRIA toetuse taotlemisel3-18-2099/2009.12.202016.01.2021
Kaebuse tagastamine kaebeõiguse ilmselge puudumise tõttu. Kaevandamisloa kõrvaltingimused3-19-2448/1807.12.202016.01.2021
Asjaolude hindamine rahvusvahelise kaitse taotluse menetluses3-19-990/3005.11.202005.12.2020
Põhjendamatult madala pakkumuse hindamine hankemenetluses3-20-924/2404.11.202021.11.2020
PRIA-le esitatud toetuse taotluse hindamine3-18-121/1615.10.202011.11.2020
Haldus- ja üldkohtu pädevuse piiritlemine kriminaalmenetluses3-19-1565/1407.10.202001.11.2020
PPA otsuse peatamine esialge õiguskaitse korras3-19-990/2809.09.202014.09.2020
Kahju hüvitamine PRIA toetusest ilmajätmisel3-18-830/2311.08.202025.08.2020
Juhatuse liikme vastutus äriühingu maksuvõla hüvitamisel3-18-1612/3116.06.202003.08.2020
Võõrkeelse isikunime andmine sünni registreerimisel. Kaebuse läbivaatamine.3-19-116/2103.07.202029.07.2020
Hüvitise suurus arestimajas värskes õhus viibimise mittevõimaldamise eest3-18-562/3219.06.202029.07.2020
Pädeva kohtu määramine meditsiinilise otsuse vaidlustamisel kinnipidamisasutuses2-20-896/3117.06.202029.07.2020
Teistmisavaldus vanglas pikaajalise kokkusaamise võimaldamiseks3-14-51567/7009.06.202029.07.2020
Kaebeõigus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusele3-19-1627/2828.05.202028.07.2020
Kohaliku omavalitsuse kohustus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamiseks3-17-2637/3707.05.202024.06.2020
Pädeva kohtu määramine3-19-2347/723.04.202024.06.2020
Välismaalase kinnipidamiskeskusesse paigutamise alused3-19-1068/3917.04.202024.06.2020
Mittevaralise kahju nõude suurus ebamõistlikult pikaajalise kartseris viibitud aja eest3-18-360/4115.04.202024.06.2020
Kohtualluvus hoolekandeteenuse kulude hüvitamise nõude vaidlustamisel3-18-1168/5231.03.202024.06.2020
Täitmist tagavate toimingute sooritamiseks loa andmise vaidlustamine3-19-1022/1824.03.202024.06.2020
Raha aresti alt vabastamisega viivitamine maksumenetluses3-17-98/4903.04.202001.06.2020
Riigivastutus PRIA toetuse rahuldamata jätmisel3-16-1634/2423.03.202001.05.2020
Hüpoteegi seadmine MTA vastutusotsuse tagamiseks3-19-1178/1418.03.202001.05.2020
Põhjendamatult madala pakkumuse kontroll3-19-1825/5016.03.202001.05.2020
Kohtualluvus kinnipeetava riigi õigusabi taotluse lahendamisel3-20-17/1112.03.202001.05.2020
Esialgne õiguskaitse kinnipidamisasutusele vaide esitamisel3-19-2221/2205.03.202001.05.2020
Näilik tehing maksukorralduse seaduse tähenduses3-18-1740/3604.03.202001.05.2020
Kaebuse esitamise tähtaja ennistamine3-18-2351/3906.02.202020.03.2020
Kohtualluvus kinnipeetavale tervishoiuteenusega tekitatud kahju hüvitamise nõude esitamisel3-19-1884/1220.01.202002.03.2020
Kaebuse esitamise tähtaeg esialgse õiguskaitse küsimuses3-19-681/2511.11.201905.12.2019
Esialgse õiguskaitse tagamine kohtu poolt3-18-1331/6327.06.201908.07.2019
Sunnirahaga täidetav ettekirjutus3-17-1059/2719.06.001905.07.2019
Kohanime määramine enne planeeringu kehtestamist3-16-647/1929.03.201904.04.2019
Ehitisregistri andmete muutmine3-14-52261/5926.03.201902.04.2019
Menetluskulude kandmine kaebuse tagastamise korral3-16-799/6321.03.201928.03.2019
Volikogu liikme kaebeõigus3-17-2784/2012.03.201914.03.2019
Killustikaluse rajamine kui ehitise osa3-17-911/15630.10.201827.11.2018
Korduva vaide esitamise keeld3-18-32/1419.09.201827.09.2018
Kaebuses selge nõude formuleerimata jätmine3-18-65/2719.09.201820.09.2018
Kohtupädevus tervishoiuteenuse osutamisel kinnipidamisasutuses3-18-118018.09.201819.09.2018
Kinnipidamisasutuses suitsetamise keelamine3-17-2610/3207.06.201806.07.2018
Vaatlus ja tõendite kogumine maksumenetluses3-14-50103/6607.06.201806.07.2018
Ehitusteatisele vastamata jätmine3-17-1152/3506.06.201813.06.2018
Vanglas suitsetamise luba esialgse õiguskaitsena3-17-2610/2914.05.201818.05.2018
Ehitise kasutusloa andmisest keeldumine maaomaniku nõusoleku puudumise tõttu3-15-1590/5810.04.201812.04.2018
Riigikohtu seisukohtade kohustuslikkus alama astme kohtule2-15-4239/5528.02.201809.03.2018
Varjupaigataotleja kinnipidamisasutusse paigutamine3-17-792/6130.01.201801.02.2018
Määruskaebuse esitamise tähtaeg ja esialgse õiguskaitse taotlus3-17-1999/7923.01.201826.01.2018
Kinnipidamiskambrite tingimused3-14-52649/8020.12.201725.01.2018
Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamine halduskohtus3-16-2024/3008.12.201724.01.2018
Ettevõtlusega mitteseotud tegevus3-15-2058/5217.11.201703.01.2018
Kohtuotsus kaudse tõendina3-12-1360/12108.11.201726.12.2017
Apellatsioonkaebuselt riigilõivu tasumine3-3-1-25-1729.06.201711.07.2017
Olulise ruumilise mõjuga objekt3-3-1-73-1628.06.201711.07.2017
Tähtajalise elamisloa andmine esialgse õiguskaitse korras.3-3-1-19-1727.06.201711.07.2017
Teele sundvalduse seadmine3-3-1-6-1714.06.201705.07.2017
Maksumenetluse tõendite avaldamine menetlusosalisele3-3-1-8-1709.06.201702.07.2017
Määruskaebuse taotluse lahendamata jätmine3-3-1-81-1626.05.201707.06.2017
Kambri põrandapind kinnipeetava kohta3-3-1-14-1724.05.201707.06.2017

Kokku: 85| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json