Kohtulahendite liigitus

Kokku: 10| Näitan: 1 - 10

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid
2-15-4239/55 PDF Riigikohtu tsiviilkolleegium 28.02.2018
Vt ka Riigikohtu 12. detsembri 2016. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-132-16. Halduskohtumenetluses esialgse õiguskaitse kohaldamisega tekkinud kahju hüvitamiseks peab mh olema tuvastatud, et isik tegutses HKMS § 28 lg-te 1 ja 2 vastaselt ja viis kohtu tahtlikult eksitusse, kuid seda mitte pelgalt faktiväite esitamisega, mida kaebajal ei õnnestu tõendada. (p 14) Kui halduskohus ei ole võtnud esialgse õiguskaitse kohaldamisel lõplikku seisukohta, kas kaebus on esitatud tähtaegselt, kuid ei ole samas pidanud kaebust esitatuks ka ilmselgelt hilinenult, siis seda ei saa pidada olukorraks, kus halduskohus oli esialgse õiguskaitse kohaldamise ajal eksimuses kaebuse tähtaegsuse osas. (p 16)
3-15-873/142 PDF Riigikohtu halduskolleegium 04.12.2017
3-3-1-88-16 PDF Riigikohus 17.05.2017
Avalik huvi ei saa HKMS § 249 lg 1 esimese lause kohaselt olla esialgse õiguskaitse kohaldamise aluseks asjas, kus kaebus on esitatud HKMS § 44 lg-le 1 tuginedes. Kohus saab HKMS § 251 lg 1 p 2 alusel keelata vaid samas asjas vaidlustatud toimingu tegemise. (p 16)
3-3-1-87-16 PDF Riigikohus 16.12.2016
Igasugune riive, mis annab aluse halduskohtusse kaebuse esitamiseks, ei õigusta esialgse õiguskaitse kohaldamist avalikku huvi või kolmandate isikute õigusi kahjustaval viisil. HKMS § 249 lg 3 ei sätesta, et kolmandate isikute huvidega tuleks esialgse õiguskaitse menetluses arvestada vaid juhul, kui neil oli enne kohtumenetlust tekkinud õiguspärane ootus. (p 14) Esialgse õiguskaitse kohaldamata jätmine ei tähenda, et isiku õigused jäävad täiesti kaitseta. Tal on võimalus nõuda kahju hüvitamist, kui ta tõendab, et talle tekitati õigusvastaste ehituslubade andmisega kahju. (p 15)
3-2-1-132-16 PDF Riigikohus 12.12.2016
Kui kohus kohaldab esialgset õiguskaitset, tuleb eeldada, et kohtu hinnangul ei olnud kaebus ilmselgelt perspektiivitu. (p 15)
3-16-1676/19 PDF Tartu Ringkonnakohtu halduskolleegium 20.10.2016
Majandusliku olukorra halvenemine võib teatud juhtudel anda alusel esialgse õiguskaitse kohaldamisele, kuid sellisel juhul peavad kaebajale vaidlustatud haldusaktist või toimingust tulenevad mõjud olema sellise iseloomuga, et esialgse õiguskaitse kohaldamata jätmisega kaasneksid kaebaja jaoks rasked või pöördumatud tagajärjed. Üksnes konkurendi turule sisenemisest tingitud mõju kaebaja poolt müüdava kauba hinna alanemisele esialgse õiguskaitse kohaldamiseks alust ei anna.
3-3-1-54-06 PDF Riigikohus 26.06.2006
Esialgse õiguskaitse kohaldamise otsustamisel tuleb anda eelhinnang kaebuse põhjendatusele, kaaluda kaebaja väidetavalt rikutud õigusi, avalikke huve ja teiste isikute õigusi. Esialgse õiguskaitse kohaldamata jätmise üheks aluseks on kaebuse ilmne perspektiivitus. (vt Riigikohtu 2.03.2006 määruse nr 3-3-1-3-06 p-i 8). Kaebuse perspektiivikuse kõrval tuleb arvestada ka oluliste avalike huvide ja teiste isikute õigustega, et tagada turvalisus ja ohutus. Reisijate veoks sellist tüüpi õhusõiduki kasutamisel, mille puhul ei ole pädev asutus tuvastanud lennuki sobivust reisijate veoks, võib tekkida reaalne ja tõsine oht reisijate elule ja tervisele. Taolise ohu avastamisel tuleb viivitamatult lõpetada õhusõidukite kasutamine tüübisertifikaadis nimetamata liiki lennutegevuseks, kuni vaidluse lahendamiseni, kas reisijate vedu sellist tüüpi lennukiga on lubatud või mitte.
3-3-1-3-06 PDF Riigikohus 02.03.2006
Esialgse õiguskaitse kohaldamine peab olema eesmärgipärane ja proportsionaalne. Esialgse õiguskaitse kohaldamata jätmise üheks aluseks on kaebuse ilmne perspektiivitus. Kaebuse perspektiivide hindamisel tuleb selgitada välja, kas ja millist kaebaja väidetavat õigust vaidlustatud haldusakt või toiming rikub. Kui kaebusest ei nähtu põhjendatud huvi või subjektiivse õiguse õiguslikku alust, tuleb kaebus menetluse selles staadiumis lugeda perspektiivituks.
3-3-1-85-04 PDF Riigikohus 14.12.2004
Esialgse õiguskaitse kohaldamata jätmise aluseks saab olla vaid kaebuse ilmne perspektiivitus. Kui haldusakti andmisel on rikutud isiku õigust heale haldusele, võib see kaasa tuua ka haldusakti tühistamise. Seega ei saa eeldada, et tegemist on ilmselt perspektiivitu kaebusega. Haldusakti andmise aluseks oleva regulatsiooni põhiseaduslikkuse vaidluse lahendamine Riigikohtus ei ole iseenesest piisavaks aluseks konkreetses kohtuvaidluses esialgse õiguskaitse kohaldamiseks. Samas on põhiseaduslikkuse vaidluse kulgemine üks asjaoludest, mida tuleb arvesse võtta esialgse õiguskaitse kohaldamise kaalumisel.
3-3-1-76-04 PDF Riigikohus 22.11.2004
Esialgset õiguskaitset kohaldatakse siis, kui on kahjuliku tagajärje oht, kaebus ei ole perspektiivitu ning haldusakti tagasitäitmine ei ole võimalik või tagajärgede kõrvaldamine pole mõistlik. Halduskohus peab esialgse õiguskaitse kohaldamise taotluse otsustamisel arvestama õiguslikke ohtusid, mis on teada, ka siis, kui taotleja ei ole neid põhjendustena nimetanud, ning kaaluma nende ohtude teostumise riske. Esialgse õiguskaitse kohaldamiseks puudub alus, kui kaebuse perspektiivitus on ilmselge. Halduskohus otsustab esialgse õiguskaitse kohaldamise olemasolevate tõendite põhjal, välja arvatud tõendid, mida kohus saab koguda kiiresti. Kui kohus esialgse õiguskaitse kohaldamise määrust muudab või tühistab, tuleb uurimisprintsiipi järgida üldises korras. Esialgse õiguskaitse kohaldamise otsustamisel tuleb kaaluda protsessiosaliste õigusi ja huve.

Kokku: 10| Näitan: 1 - 10

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane