Kohtulahendite liigitus

Kokku: 16| Näitan: 1 - 16

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid
3-3-1-7-14 PDF Riigikohus 26.03.2014
Kui kaebaja oli menetlusabi korras täielikult vabastatud kautsjoni tasumisest, ei tule kautsjonit siiski vastustajalt HKMS § 118 lg 2 alusel riigituludesse välja mõista, sest kassatsioonkaebuse osalise rahuldamise korral kautsjon tagastataks HKMS § 107 lg 4 alusel, mitte ei kantaks riigituludesse. (p 19)
3-3-1-66-13 PDF Riigikohus 06.02.2014
Kautsjon tagastatakse kaebuse või avalduse osalise või täieliku rahuldamise korral, samuti siis, kui kaebus või avaldus jäetakse läbi vaatamata või tagastatakse või asja menetlus lõpetatakse ( HKMS § 107 lg 4 ). Rohkem tasutud kautsjon tagastatakse kautsjoni tasunud isiku nõudmisel (HKMS § 107 lg 5). Kui kassatsioonkaebus jääb rahuldamata ning kautsjoni ei ole tasutud ettenähtust rohkem, puudub alus kautsjoni tagastamiseks.
3-3-1-48-10 PDF Riigikohus 25.04.2011
Seaduses on sätestatud õiguslik alus kautsjoni riigituludesse arvamiseks üksnes juhul, kui kaebus või avaldus jäetakse rahuldamata või kui kassatsioonkaebust või määruskaebust või teistmisavaldust ei võetud menetlusse. Seetõttu tuleb kassatsioonkaebuse läbivaatamatult tagastamisel tagastada ka tasutud kautsjon.
3-3-1-53-08 PDF Riigikohus 23.10.2008
KES
Kautsjoni tasumisest vabastamine selliselt, et ühise määruskaebuse esitamisel tasutaks üks kautsjon, ei ole põhjendatud. Isikut on võimalik tema taotluse alusel vabastada kautsjoni tasumisest vastavalt HKMS § 91 lg-le 2. Seadus ei sätesta kautsjoni tasumisest vabastamise eraldi aluseid. Analoogia korras tuleb aluseks võtta HKMS § 91 lg 1 regulatsioon, mille kohaselt vabastatakse isik riigilõivu tasumisest juhul, kui isik on maksejõuetu. Kautsjoni tasumisest vabastamise eesmärgiks on vajadus kaitsta isikute seadusest tulenevat edasikaebeõigust ka juhtudel, kui nende majanduslik olukord seda takistab (vt Riigikohtu 19.12.2002 määrust asjas nr 3-3-1-74-02).
3-3-1-69-07 PDF Riigikohus 12.12.2007
Kassatsiooniastmes tasutav kautsjon ei ole mitte riigipoolne rahaline nõue kohtutoimingute tegemise eest, vaid tagatisraha, mis peaks ära hoidma põhjendamatu kaebamise. Selle poolest erineb kautsjon esimeses ja teises kohtuastmes tasutavast riigilõivust. Menetlus Riigikohtus on lõivuvaba. Kassatsioonkaebuse osalise või täieliku rahuldamise korral kautsjon tagastatakse tulenevalt HKMS § 90 lg-st 2. Kassatsioonkaebuse rahuldamata jätmise korral arvatakse kautsjon riigituludesse. Kautsjoni tasumine ja tagastamine on seotud üksnes kassatsioonkaebuse ja selle rahuldamisega, see ei olene kaebuse sisulisest rahuldamisest või rahuldamata jätmisest.
3-3-1-16-07 PDF Riigikohus 14.05.2007
Kui menetlus asjas lõpetatakse pädevuse puudumise tõttu, ei ole võimalik otsustada kaebuse sisulise põhjendatuse üle. Seega puudub alus kautsjoni riigituludesse arvamiseks ning kautsjon tuleb tagastada.
3-3-1-17-06 PDF Riigikohus 07.03.2006
Kohus võib HKMS § 91 lg 1 järgi vabastada isiku täielikult või osaliselt riigilõivu tasumisest maksejõuetuse tõttu. HKMS § 91 lg 2 võimaldab küll isiku vabastamist kautsjoni tasumisest, kuid ei loetele eraldi vabastamise aluseid. Analoogia põhjal tuleb kautsjonist vabastamisel pidada oluliseks põhjuseks isiku maksejõuetust (vt Riigikohtu 10.02.2005 määrust nr 3-3-1-4-05, 19.12.2002 määrust nr 3-3-1-74-02, 2.05.2001 määrust nr 3-3-1-29-01, 6.06.2000 määrust nr 3-3-1-26-00). Pankrotis äriühingu maksejõuetuse tõendamiseks piisab halduskohtumenetluse ökonoomsuse ja efektiivsuse põhimõttest lähtuvalt pankrotiotsuse esitamisest. Seadusandja on HKMS § 91 lg-te 1 ja 2 kehtestamisel pidanud protsessiökonoomika seisukohalt õigeks vabastada pankrotis äriühing riigilõivu ja kautsjoni tasumisest sõltumata pankrotivara suurusest. Ka enne 01.01.2006 kehtinud Riigilõivuseaduse § 16 lg 1 p 10 väljendas sama põhimõtet ning sarnane regulatsioon sisaldus kuni 31.12.2005 kehtinud Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 57 lg-s 2. Kehtiva Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 183 lg 2 automaatset riigilõivust või kautsjoni tasumisest vabastamist ette ei näe. Kautsjoni tasumisest vabastamise küsimuse lahendamisel isiku maksejõulisuse hindamisel tuleb halduskohtumenetluses lähtuda HKMS § 91 lg-test 1 ja 2 ning tsiviilkohtumenetluse menetlusabi sätted ei ole kohaldatavad.
3-3-1-38-05 PDF Riigikohus 13.10.2005
Kaebuse või avalduse rahuldamata jätmise korral arvatakse kautsjon riigituludesse. Kaebuse rahuldamata jätmine eeldab kohtuasja sisulist läbivaatamist. Kui asja menetlus lõpetatakse pädevuse puudumise tõttu, ei ole võimalik otsustada ka kaebuse sisulise põhjendatuse üle. Seega puudub alus kautsjoni riigituludesse arvamiseks ning kautsjon tuleb tagastada (vt näiteks Riigikohtu 18. aprilli 2002. a otsus nr 3-3-1-5-02 RT III 2002, 13, 142).
3-3-1-40-05 PDF Riigikohus 05.09.2005
3-3-1-51-05 PDF Riigikohus 05.09.2005
3-3-1-4-05 PDF Riigikohus 10.02.2005
Lisaks kautsjoni tasumisest täielikult vabastamisele on kohtul võimalik HKMS § 91 lg 1 alusel vabastada isik kautsjoni tasumisest osaliselt. Üldjuhul tuleb vanaduspensioni saava isiku puhul, kellel puuduvad muud sissetulekuallikad, pidada põhjendatuks tasumisele kuuluva kautsjoni suuruse vähendamist. Efektiivse õiguskaitse põhimõttega ei ole kooskõlas nõuda selliselt isikult kautsjoni tasumist pooles suuruses kuupalga alammäärast, mis moodustaks tema sissetulekust sedavõrd suure osa, et takistaks ilmselt ebamõistlikult edasikaebeõiguse teostamist. Olukorras, kus isik on korduvalt riigi kulul õigusabi taotledes osundanud oma vähesele võimele kasutada kohtumenetluse seadusest tulenevaid õigusi, peab kohus näitama üles suuremat aktiivsust selgitamaks, kas taotluse esitaja on maksujõuetu või mitte ning nõudma selleks vajaduse korral täiendavate tõendite esitamist. Isiku kulutuste põhjendatuse hindamisel tuleb arvesse võtta vajadust teatud juhtudel perekondlikel või muudel olulistel põhjustel reisida väljaspoole oma kodukohta, sealhulgas välisriikidesse.
3-3-1-71-04 PDF Riigikohus 19.10.2004
Kautsjoni tasumisest mittevabastamise määruse peale erikaebuse esitamisel on kautsjoni tasumata jätmine põhjendatud juhul, kui kautsjoni tasumise nõue võib osutuda takistuseks edasikaebeõiguse teostamisel. Edasikaebeõigus oleks takistatud, kui erikaebuse esitaja ei ole oma maksujõuetuse tõttu suuteline kautsjoni tasuma. Kuivõrd kautsjoni tasumisest vabastamist taotleti põhjendusel, et kautsjoni suurus on sätestatud põhiseadusevastase regulatsiooniga ning muud põhjust ei esitatud, siis tuleb erikaebuse esitamisel kautsjon tasuda. Kautsjoni suurus ei ole määratud põhiseadusevastase regulatsiooniga. Palga alammäära fikseerimisel ei kehtesta Vabariigi Valitsus kassatsioonikautsjoni suurust, vaid kautsjoni suurus on määratud HKMS § 90 lg-s 1. Kindlal ajahetkel kautsjoni suurusele vastav konkreetne rahasumma ei nähtu küll otseselt Halduskohtumenetluse seadustikust, kuid seadusandja on HKMS § 90 lg-s 1 sätestanud reegli, mille alusel on võimalik kautsjoni suurus kindlaks määrata.
3-3-1-74-02 PDF Riigikohus 19.12.2002
HKMS § 91 lg 1 kohaselt võib vabastada isiku täielikult või osaliselt riigilõivu tasumisest, kui kohus leiab, et isik on maksejõuetu. HKMS § 91 lg 2 näeb ette, et isikut on võimalik tema taotluse alusel vabastada kautsjoni tasumisest. Kuna nimetatud sättes ei ole loetletud kautsjoni vabastamiseks eraldi aluseid, tuleb sama paragrahvi esimesest lõikest tuleneva analoogia põhjal ka kautsjoni tasumisest vabastamisel pidada isiku maksejõuetust oluliseks põhjuseks. Maksejõuetuse kui kautsjoni tasumisest vabastamise kriteeriumi sätestab ka TsMS § 57 lg 2. Kautsjoni tasumise üks eesmärke on piirata läbimõtlematute kaebuste esitamist. Seadusandja on kautsjoni tasumisest vabastamise sätestamisel soovinud kaitsta isikute seadusest tulenevat edasikaebeõigust ka juhtudel, kui nende majanduslik olukord seda takistab. Isiku majanduslikku olukorda arvestades võib olla põhjendatud ka kautsjoni vähendamine.
3-3-1-5-02 PDF Riigikohus 18.04.2002
HKMS § 90 lg 2 kohaselt arvatakse kaebuse või avalduse rahuldamata jätmise korral kautsjon riigituludesse. Kaebuse rahuldamata jätmine eeldab kohtuasja sisulist läbivaatamist. Juhtumil, kui Riigikohtu halduskolleegium lõpetab asjas menetluse pädevuse puudumise tõttu, ei ole võimalik otsustada ka kaebuse sisulise põhjendatuse üle. Seega puudub alus kautsjoni riigituludesse arvamiseks ning kautsjon tuleb tagastada.
3-3-1-29-01 PDF Riigikohus 02.05.2001
HKMS § 91 lg. 1 kohaselt võib isiku taotlusel vabastada ta täielikult või osaliselt riigilõivu tasumisest, kui kohus leiab, et see isik on maksujõuetu. HKMS § 91 lg. 2 näeb ette, et isikut on võimalik tema taotluse alusel vabastada kautsjoni tasumisest. Kuna nimetatud sättes ei ole loetletud kautsjoni vabastamiseks eraldi aluseid, tuleb sama paragrahvi esimesest lõikest tuleneva analoogia põhjal ka kautsjoni tasumisest vabastamisel pidada isiku maksejõuetust oluliseks põhjuseks. Maksejõuetuse kui kautsjoni tasumisest vabastamise kriteeriumi sätestab ka TsMS § 57 lg. 2. Seadusandja eesmärk kautsjoni tasumisest vabastamise sätestamisel on kaitsta isikute seadusest tulenevat edasikaebeõigust ka juhtudel, kui nende majanduslik olukord seda takistab.
3-3-1-26-00 PDF Riigikohus 06.06.2000
HKMS § 91 lg. 3 järgi saab kohtumäärusele, millega kohus ei vabastanud isikut kautsjoni tasumisest, esitada erikaebuse. Kautsjoni tasumisest mittevabastamise määruse vaidlustamisel võib kautsjoni tasumise kohustus osutuda takistuseks edasikaebeõiguse teostamisel, mis oleks vastuolus efektiivse õiguskaitse põhimõttega. Seepärast tuleb kautsjoni tasumisest mittevabastamise määruse peale erikaebuse esitamisel lugeda põhjendatuks, et kautsjonit ei tasuta.

Kokku: 16| Näitan: 1 - 16

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane