https://www.riigiteataja.ee/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Eesti Advokatuuri korraldatud advokaadieksam on kooskõlas advokatuuriseadusega3-22-2187/2620.02.202429.02.2024
Kaebuse tagastamine riigilõivu tasumata jätmise tõttu3-23-1543/2415.01.202429.01.2024
Rahvusvahelise kaitse vaidluses tuleb kohtutel endil hinnata taotluse põhjendatust, arvestades muu hulgas kohtumenetluse kestel muutunud asjaolusid3-22-2509/3612.12.202315.01.2024
Kinnistuomanikke tuleb nende kinnistul kaitsealuse liigi elupaiga leiust teavitada3-21-552/2804.12.202305.12.2023
Vangla võis koroonapandeemia algusfaasis võtta arvesse suuremat riski ja kehtestada rangemad piirangud3-21-884/4512.09.202321.09.2023
Kaebuse läbi vaatamata jätmine menetluse kestel muutunud asjaolude tõttu3-21-1360/1513.02.202306.03.2023
Haigushüvitise tagasinõudmise õigusvastasus3-21-997/2311.01.202317.02.2023
Halduslepingu alusel leppetrahvi nõudmine3-20-120/4924.11.202211.01.2023
Ettevõtluslaenu andmisest keeldumine3-20-1548/3122.09.202228.09.2022
Valimistel osalejate rahvastikuregistri järgne elukoht3-21-2230/1621.06.202206.07.2022
Isiku töövõime ulatuse hindamine3-20-2474/1120.06.202204.07.2022
Maksuotsuse hindamise metoodika3-20-678/4520.06.202228.06.2022
Kinnipeetava õiguste riive intensiivsuse hindamine3-21-1411/1626.05.202231.05.2022
Määruse arvutivõrgus avaldamata jätmine3-21-2196/1904.04.202206.04.2022
Olulist vahendit omav ettevõtja konkurentsiõiguses3-19-509/3414.03.202216.03.2022
Lahkumisettekirjutuse põhjendatus elamisloa kehtetuks tunnistamisel3-20-915/4726.01.202231.01.2022
Naabrite kaebeõigus projekteerimistingimuste peale3-17-2023/8328.12.202125.01.2022
Kaebuse tagastamise eeldused3-21-980/2414.12.202112.01.2022
Kohtuotsuse põhjendamiskohustus3-20-39/5506.12.202105.01.2022
Menetluse lõpetamine haldusakti ammendumise tõttu3-14-50421/12803.12.202105.01.2022
Juhatuse liikme kohustamine ettevõtte maksuvõlgnevuse puhul3-18-1606/2601.12.202103.01.2022
Kaebuse tagastamise alused3-20-992/2602.12.202103.01.2022
Haldusorgani kohustamine taotluse uue läbivaatamise asemel toimingut tegema3-18-2420/9124.11.202122.12.2021
Kaalutlusõiguse rikkumine advokatuuri aukohtumenetluses3-19-467/2807.10.202120.10.2021
Teabele juurdepääsupiirangu kohaldamine3-19-2069/1910.09.202115.09.2021
Pakkumuse hindamine hankemenetluses3-20-2362/6307.06.202106.07.2021
Kvalifikatsiooninõuete kehtestamise kohustus ehituse valdkonnas3-18-1432/10317.05.202104.06.2021
Lahkumisettekirjutuse saanud isiku kohustus astuda samme kohustuse täitmiseks3-20-1607/3419.04.202111.05.2021
Kasutusluba osaliselt ehituskeeluvööndis asuvale ehitisele3-18-2244/3608.04.202110.05.2021
Keelamiskaebuse esitamise lubatavus3-19-1837/5218.02.202103.03.2021
Apellatsioonkaebuse tagastamise eeldused3-18-1328/1401.02.202102.02.2021
Hindamiskriteeriumid PRIA toetuse taotlemisel3-18-2099/2009.12.202016.01.2021
Kaebuse tagastamine kaebeõiguse ilmselge puudumise tõttu. Kaevandamisloa kõrvaltingimused3-19-2448/1807.12.202016.01.2021
Asjaolude hindamine rahvusvahelise kaitse taotluse menetluses3-19-990/3005.11.202005.12.2020
Põhjendamatult madala pakkumuse hindamine hankemenetluses3-20-924/2404.11.202021.11.2020
PRIA-le esitatud toetuse taotluse hindamine3-18-121/1615.10.202011.11.2020
Võõrkeelse isikunime andmine sünni registreerimisel. Kaebuse läbivaatamine.3-19-116/2103.07.202029.07.2020
Kaebeõigus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusele3-19-1627/2828.05.202028.07.2020
Kohaliku omavalitsuse kohustus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamiseks3-17-2637/3707.05.202024.06.2020
Hüpoteegi seadmine MTA vastutusotsuse tagamiseks3-19-1178/1418.03.202001.05.2020
Põhjendamatult madala pakkumuse kontroll3-19-1825/5016.03.202001.05.2020
Kohtualluvus kinnipeetavale tervishoiuteenusega tekitatud kahju hüvitamise nõude esitamisel3-19-1884/1220.01.202002.03.2020
Kohanime määramine enne planeeringu kehtestamist3-16-647/1929.03.201904.04.2019
Menetluskulude kandmine kaebuse tagastamise korral3-16-799/6321.03.201928.03.2019
Volikogu liikme kaebeõigus3-17-2784/2012.03.201914.03.2019
Kinnipidamiskambrite tingimused3-14-52649/8020.12.201725.01.2018
Maksumenetluse tõendite avaldamine menetlusosalisele3-3-1-8-1709.06.201702.07.2017

Kokku: 47| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json