https://www.riigiteataja.ee/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Pärandmaastiku kaitse võib olla põhjenduseks projekteerimistingimustele kooskõlastuse andmata jätmisel3-21-1370/3528.03.202402.04.2024
Riigi eriplaneeringut vajava objekti puhul ei ole arendajal õigust eelnevalt nõuda tegevusloa taotlemise eelset keskkonnamõju hindamist3-21-2682/2522.03.202402.04.2024
Riigikohus käsitles otsuses turba kaevandamiseks antud loa õiguspärasuse tingimusi ja tühistas kaevandamisloa3-20-1657/7814.03.202401.04.2024
Kohaliku omavalitsuse kaalutlusõiguse ulatus maavara kaevandamiseks kooskõlastuse andmisel3-21-101/2914.02.202415.02.2024
Keskkonnaühenduste poolt raielubade keelamiseks esitatavad kaebused3-22-1389/6431.01.202415.02.2024
Riigikohus selgitas, et kultuurimälestise kaitsevööndi kehtestamisel tuleb kaaluda erinevaid põhjendatud huve, kuid detailselt uurida ei tule küsimusi, mille üle otsustab lõplikult teine haldusorgan3-21-150/6415.01.202429.01.2024
Riigikohtu halduskolleegium küsib eelotsust, et selgitada kevadsuviste raiete peatamiste vajadust tulenevalt linnudirektiivist3-21-1266/4219.12.202315.01.2024
Kinnistuomanikke tuleb nende kinnistul kaitsealuse liigi elupaiga leiust teavitada3-21-552/2804.12.202305.12.2023
Ametlikes Teadaannetes avaldatav teade haldusakti kohta peab võimaldama aru saada haldusakti sisust3-23-360/1217.10.202313.11.2023
Riigikohtu halduskolleegium taotleb Euroopa Kohtult eelotsust hundijahi üle käivas vaidluses3-20-2368/4613.10.202313.11.2023
Keskkonnamõju puudulik väljaselgitamine tõi kaasa õlitehase ehitusloa tühistamise3-20-771/10311.10.202313.11.2023
Riigikohus tunnistas Keskkonnaameti automaatraieload õigusvastaseks3-21-979/4428.09.202313.11.2023
Turbamaardla naaberkinnistu omaniku kaevandamislubade menetlustesse kaasamata jätmine tõi kaasa lubade tühistamise3-20-999/7024.05.202303.07.2023
Kaebuse läbi vaatamata jätmine menetluse kestel muutunud asjaolude tõttu3-21-1360/1513.02.202306.03.2023
Detailplaneeringu menetlemise ebasoodne mõju üldplaneeringule3-20-1310/5215.12.202219.01.2023
Tühistamiskaebuse esitamise tähtaeg3-22-348/1909.12.202218.01.2023
Tühistamiskaebuse esitamise tähtaeg3-22-350/2909.12.202213.01.2023
Kaevandamisloa taotlusele nõusoleku andmine3-20-1247/2730.09.202207.10.2022
Maksukohustuse tekkimine jäätmetest aktsiisikauba tootmisel3-19-305/2625.11.202129.12.2021
Formaalne õigusvastasus ei tingi haldusakti tühistamist3-18-913/8521.10.202126.11.2021
Riigikaitselise tegevusega müra tekitamise lubatavus3-20-286/4321.10.202124.11.2021
Looduskaitse piirangud kinnistul5-21-3/1115.06.202108.07.2021
Transpordiameti pädevus riikliku järelevalve menetluse algatamiseks3-18-1442/11501.04.202123.04.2021
Kinnisasja kasutamine jahipidamiseks4-20-2803/3701.03.202104.03.2021
Õli sisaldavate jäätmete jäätmestaatuse lakkamise kriteeriumid3-18-2395/4129.01.202101.02.2021
Keskkonnamõju hindamine erikasutusloa taotlemisel3-17-1739/8028.01.202101.02.2021
Hindamiskriteeriumid PRIA toetuse taotlemisel3-18-2099/2009.12.202016.01.2021
Kaebuse tagastamine kaebeõiguse ilmselge puudumise tõttu. Kaevandamisloa kõrvaltingimused3-19-2448/1807.12.202016.01.2021
Euroopa Kalandusfondi toetus3-18-1747/2519.10.202011.11.2020
Kohaliku omavalitsuse kohustus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamiseks3-17-2637/3707.05.202024.06.2020
Põhjendamatult madala pakkumuse kontroll3-19-1825/5016.03.202001.05.2020
Jahipidamise piirangud eramaal4-19-2839/2318.12.201924.02.2020
Toetuse tagasinõudmisel lisanduv intress2-18-7296/3312.06.201927.06.2019
Kohaliku tasandi ja riikliku tasandi looduskaitse eesmärgid3-17-563/7030.05.201921.06.2019
Kõrvalsaadus3-3-1-61-1616.06.201706.07.2017
Vee erikasutusloa andmine veekogu paisutamiseks3-3-1-74-1624.05.201707.06.2017

Kokku: 36| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json