https://www.riigiteataja.ee/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

https://www.riigiteataja.ee/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Pealkiri Lahendi number Kohtulahendi kuupäev Avaldamise kuupäev
Riigikohus käsitles otsuses turba kaevandamiseks antud loa õiguspärasuse tingimusi ja tühistas kaevandamisloa3-20-1657/7814.03.202401.04.2024
Keskkonnaühenduste poolt raielubade keelamiseks esitatavad kaebused3-22-1389/6431.01.202415.02.2024
Kehtivas õiguses puudub volikogu liikmel kaebeõigus volikogu sisevaidlustest tulenevate vaidluste lahendamiseks halduskohtus3-22-2094/1313.12.202315.01.2024
Individuaalse põhiseadusliku kaebuse esitamise lubatavus5-23-36/413.12.202315.01.2024
Õiguspärase ootusega arvestamine politseiametniku väljateenitud aastate pensioni arvutamise korra muutmisel5-23-1/1921.11.202305.12.2023
Konkreetse normikontrolli algatamiseks tuleb õigusküsimus lõplikult lahendada5-23-29/1510.11.202316.11.2023
Välismaalasest kinnipeetava avavanglasse paigutamine ei eelda elamisloa olemasolu5-23-35/1506.11.202316.11.2023
Äriühingule menetlusabi andmise piirangud tsiviilkohtumenetluses5-23-34/902.11.202316.11.2023
Kohtuekspertiisi tasu põhiseaduspärasus5-23-5/1522.05.202303.07.2023
Riigikohus laiendas kinnipeetavate õigust pääseda ligi riigiasutuste veebilehtedele3-18-477/7315.02.202305.05.2023
Valimiste korraldajate kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsusele5-23-7/214.03.202327.03.2023
Stipendiumi määramise üldtingimuste kehtestamise edasivolitamise põhiseadusvastasus5-22-11/823.02.202313.03.2023
Volikogu otsust ettevalmistava menetlustoimingu vaidlustamine5-23-4/221.02.202306.03.2023
Ekspertiisikulude hüvitamine süüdimõistva kohtuotsuse korral1-20-6533/32901.02.202306.03.2023
Lubamatu individuaalkaebus5-22-9/219.12.202220.01.2023
Kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigus ja finantstagatised5-22-5/1606.12.202213.01.2023
Reisiettevõtja ebavõrdne kohtlemine5-22-8/1506.12.202211.01.2023
Lastekaitseseaduse § 20 lõike 11 põhiseaduspärasuse kontroll5-22-6/1322.11.202229.12.2022
Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruse nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord“ § 5.2 lõike 1 punkti 2 ja lõike 3 põhiseaduspärasuse kontroll5-22-3/1717.11.202215.12.2022
Taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks pankrotiseaduse regulatsioon, milles see ei kehtesta võlgnike ja võlausaldajate õiguste tõhusat kaitset pankrotimenetluses5-22-7/407.11.202224.11.2022
Advokaadile riigiõigusabi korras määratav tasu5-22-2/1207.11.202224.11.2022
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 ning § 28 lõigete 2, 5–6 ja 8 põhiseaduslikkuse kontroll5-22-4/1331.10.202224.11.2022
Keelueksimuses toime pandud kuritegu1-21-7336/3327.09.202206.10.2022
Kohtuniku kirja tõlgendamine kohtumäärusena1-16-9171/183922.06.202206.07.2022
Kinnipeetava õiguste riive intensiivsuse hindamine3-21-1411/1626.05.202231.05.2022
Kohustamisnõude rahuldamine kutse andmisel3-17-1994/8928.12.202125.01.2022
Avaliku teenistuse staaži arvestamine enne 1996. aastat3-20-440/2009.12.202110.01.2022
Normi andmata jätmise asjassepuutuvus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses5-21-14/1530.11.202128.12.2021
Keelamiskaebuse lubatavus enne teenistusest vabastamist3-21-2241/1125.11.202123.12.2021
Mälestise omavoliline lammutamine3-19-1841/5313.10.202129.10.2021
Menetlusvälise isiku õigus tutvuda jõustumata kohtulahenditega5-21-7/428.09.202112.10.2021
Vahistatu pikaajalise kohtumise võimaldamine ja sportimisvõimalused3-19-1416/4317.06.202122.07.2021
Looduskaitse piirangud kinnistul5-21-3/1115.06.202108.07.2021
Kohtuniku immuniteet3-21-231/1810.06.202106.07.2021
Kohtulahendi avalikustamine5-21-5/208.06.202106.07.2021
Lastega töötamise keelu arvestamine treeneri kutse andmisel5-21-2/1125.05.202108.06.2021
Põhiõiguste riive isiku läbiotsimisel3-19-549/9818.05.202104.06.2021
Kvalifikatsiooninõuete kehtestamise kohustus ehituse valdkonnas3-18-1432/10317.05.202104.06.2021
Lahkumisettekirjutuse saanud isiku kohustus astuda samme kohustuse täitmiseks3-20-1607/3419.04.202111.05.2021
Kuriteos kahtlustatava politseiniku teenistusest vabastamise põhiseadusvastasus5-21-1/1012.04.202123.04.2021
Avalikust veekogust tulenevad piirangud eraomandile3-18-687/6124.03.202119.04.2021
Apteegi asutamispiirangud3-18-1287/4518.03.202119.04.2021
Kohtuniku perekonnaliikme õigus toitjakaotuspensionile5-20-7/1216.03.202108.04.2021
Erakorralise ettekande menetluse regulatsiooni põhiseaduspärasuse kontroll5-20-11/912.03.202108.04.2021
Apellatsioonkaebuse tagastamise eeldused3-18-1328/1401.02.202102.02.2021
Õli sisaldavate jäätmete jäätmestaatuse lakkamise kriteeriumid3-18-2395/4129.01.202101.02.2021
Karistusmäära põhiseaduspärasuse kontroll5-20-5/1007.09.202014.09.2020
Teistmisavaldus vanglas pikaajalise kokkusaamise võimaldamiseks3-14-51567/7009.06.202029.07.2020
Kaebeõigus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusele3-19-1627/2828.05.202028.07.2020
Individuaalkaebuse esitamine5-20-4/212.05.202003.07.2020
Omavalitsuse ametiasutuses töötava valla- või linnavolikogu liikme volituste ennetähtaegne lõpetamine5-19-45/917.04.202024.06.2020
Ajalehe artikkel kui keelatud annetus3-18-1537/4730.03.202024.06.2020
Menetluskulude hüvitamise taotluse esitamise tähtaeg põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses5-18-5/3309.04.202008.06.2020
Riigivastutus PRIA toetuse rahuldamata jätmisel3-16-1634/2423.03.202001.05.2020
Kaitsjatasu taotluse esitamise tähtaeg väärteomenetluse lõpetamisel kohtuvälise menetleja poolt4-18-4523/3710.03.202001.05.2020
Näilik tehing maksukorralduse seaduse tähenduses3-18-1740/3604.03.202001.05.2020
Hoolduslehele jäämine summeeritud tööaja arvestuse korral3-16-1195/3025.03.201928.03.2019
Sundmüügist saadu käsitlemine toimetulekutaotlusel netosissetulekuna3-16-1759/3901.06.201807.06.2018
Riigikohtu seisukohtade kohustuslikkus alama astme kohtule2-15-4239/5528.02.201809.03.2018
Kohtutäituri tasumäärad2-15-17249/4925.01.201830.01.2018
Juhatuse liikme vastutus juriidilise isiku kohustuste täitmata jätmisel4-16-5811/2717.11.201705.01.2018
Valimiste korraldamise edasivolituse ning e-häälte ülelugemise ebaseaduslikkus5-17-38/208.11.201721.12.2017
Põhiseadusvastane kohustus rahastada munitsipaalkoolis õppimist5-17-8/809.11.201719.12.2017
Kandideerimisest loobumine teise isiku vahendusel5-17-30/205.10.201730.11.2017
Mootorsõiduki juhtimisõiguse piiramine elatise mittemaksmisel2-16-14071/3804.10.201730.11.2017
Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusreformi põhiseaduspärasus5-17-21/10, 5-17-23/10, 5-17-22/10, 5-17-20/9, 5-17-17/13, 5-17-18/9, 5-17-24/9, 5-17-15/10, 5-17-16/9, 5-17-19/19, 5-17-14/904.10.201725.10.2017
Tähtajalise elamisloa andmine esialgse õiguskaitse korras.3-3-1-19-1727.06.201711.07.2017
Individuaalkaebus armuandmispalvete läbivaatamise korra punkti põhiseaduspärasuse kontrollimiseks3-4-1-6-1706.06.201725.06.2017
Individuaalne põhiseaduslikkuse järelevalve kaebus3-4-1-7-1706.06.201725.06.2017

Kokku: 69| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json