Kohtulahendite liigitus

Kokku: 6| Näitan: 1 - 6

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane
Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid
3-4-1-6-15 PDF Riigikohus 20.03.2015
Valimiskaebusega ei saa liituda uued isikud, kui on antud tähtaeg algselt esitatud kaebuses puuduste kõrvaldamiseks. Kui aga esindaja teatab puuduste kõrvaldamise käigus, et lisaks algselt kaebuses nimetatutele esindab ta veel teisi isikuid, tuleb seda käsitleda lisandunud isikute poolt hiljem eraldi esitatud kaebusena. (p 18) Riigikogu valimistel hääletamisõiguse tagamiseks oli kaebajatel võimalik enne Riigikogu valimisi Riigikogu valimise seaduse (RKVS) § 25 lõike 2 alusel esitada avaldus valijate nimekirjas muudatuste tegemiseks valla- või linnasekretärile. Kuigi RKVS § 22 lõike 3 järgi ei kanta valijate nimekirja isikut, kelle kohus on karistusregistri andmetel süüdi mõistnud kuriteos ja kes valimispäevale eelneva 30. päeva seisuga kannab valimispäevani vanglakaristust, oleks kaebajad võinud valla- või linnasekretäri poolt avalduse rahuldamata jätmise peale esitada RKVS § 22 lõike 5 alusel kaebuse oma elukohajärgsele halduskohtule koos taotlusega jätta kohaldamata RKVS § 4 lõige 3 ja § 22 lõige 3 nende vastuolu tõttu põhiseadusega. (p 22)
3-4-1-7-15 PDF Riigikohus 20.03.2015
Lähtuvalt Riigikogu valimise seaduse § 72 lõikest 1 on kaebeõiguse eelduseks isiku enda õiguste rikkumine. (p 21) Isiku, kes ei ole vanglakaristust kandev kinnipeetav, subjektiivseid õigusi ei riku osa kinnipeetavate hääleõiguse puudumine. (p 24)
3-4-1-9-15 PDF Riigikohus 20.03.2015
Vabariigi Valimiskomisjoni otsus on õiguspärane ega riku kaebajate õigust osaleda valimistel, kuna VVK ei otsusta selle üle, kas kaebajad kanda valijate nimekirja või mitte. Kaebajate valijate nimekirja kandmist otsustab valla- või linnasekretär ning tema tegevuse peale esitatud kaebust on pädev läbi vaatama halduskohus. (p 7) Kaebajatel oli võimalik enne Riigikogu valimisi RKVS § 25 lg 2 alusel esitada avaldus valijate nimekirjas muudatuste tegemiseks valla- või linnasekretärile. Kuigi RKVS § 22 lg 3 järgi ei kanta valijate nimekirja isikut, kelle kohus on karistusregistri andmetel süüdi mõistnud kuriteos ja kes valimispäevale eelneva 30. päeva seisuga kannab valimispäevani vanglakaristust, oleks kaebajad saanud valla- või linnasekretäri poolt avalduse rahuldamata jätmise peale esitada RKVS § 22 lg 5 alusel kaebuse oma elukohajärgsele halduskohtule koos taotlusega jätta kohaldamata RKVS § 4 lg 3 ja § 22 lg 3 nende vastuolu tõttu põhiseadusega. (p 8) Vt ka Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 22. jaanuari 2013. a määrus asjas nr 3-4-1-26-12, p 32.
3-4-1-4-15 PDF Riigikohus 12.03.2015
Kui toiminguks, mida vaidlustatakse, on see, et valijarakenduse tehnilise lahenduse tõttu ei saanud elektrooniliselt hääletada, lõppes see toiming elektroonilise hääletamise lõppemisel. (p 13) Kui seadus ei ole täpsustanud, kas tegu on kalendri- või tööpäevaga, tuleb lähtuda päeva tavakeelelisest tähendusest ehk kalendripäevast. Lähtuvalt Riigikogu valimise seaduse § 71 lõikest 3 tuleb seega kaebus elektroonilise hääletamise komisjoni toimingu peale esitada Vabariigi Valimiskomisjonile kolme kalendripäeva jooksul vaidlustatavast toimingust. (p 13) Vt ka Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 5. märtsi 2015. a otsus nr 3-4-1-49-14, p 35.
3-4-1-47-14 PDF Riigikohus 15.10.2014
Riigikogu valimise seaduse § 4 lõike 4 kohaselt on kandideerimisõigus Eesti kodanikul, kes kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks on saanud 21-aastaseks. Riigikohus võib lõpetada Riigikogu liikme volitused, kui isik ei vasta põhiseaduses või Riigikogu valimise seaduses Riigikogu liikme kandidaadile esitatavatele nõuetele (Riigikogu liikme staatuse seadus § 10 punkt 2) (punkt 27).
3-4-1-47-13 PDF Riigikohus 15.10.2013
Põhiseadus lähtub põhimõttest, et avalikku võimu teostavad Eesti kodanikud. PS § 60 lõige 2 annab Riigikogu valimistel kandideerimisõiguse Eesti kodanikele. (p 18)

Kokku: 6| Näitan: 1 - 6

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane