Kohtulahendite liigitus

Kokku: 1990| Näitan: 1981 - 1990

Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid
III-3/1-10/94 PDF Riigikohus 11.11.1994
Rektori käskkirjad, mis puudutavad üliõpilaste immatrikuleerimist ja eksmatrikuleerimist, on haldusaktid. Üliõpilase eksmatrikuleerimine vääritu teo eest on oma olemuselt distsiplinaarkaristus. Eksmatrikuleerimine ei ole karistuslikku laadi siis, kui see toimub eksmatrikuleeritava isiku vaba tahteavalduse alusel, temast mitteolenevatel põhjustel (seoses surmaga, teadmata kadunuks tunnistamisel jms.) või ebarahuldava õppeedukuse tõttu.
III-3/1-9/94 PDF Riigikohus 07.10.1994
HKS-s puuduvad sätted, mis reguleerivad protsessiosaliste taotluste läbivaatamist apellatsioonikohtus. Kui HKS-s vastav säte puudub ja asja läbivaatamine on teisiti võimatu, siis tuleb kohaldada TsKS vastavaid sätteid. Neid kohaldatakse niivõrd, kuivõrd nad on kooskõlas halduskohtumenetluse põhimõtetega.
Põhiseaduse § 15 lg. 1 teises lauses sätestatud õiguse kasutamise üheks tingimuseks on see, et seadus, mille põhiseadusevastaseks tunnistamist nõutakse, peab olema asjassepuutuv. Asjassepuutuvaks seaduseks on üksnes seadus, mis on määratud reguleerima antud suhet.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei kehtesta kohaliku omavalitsuse täitevorgani tegevuse peale esitatud kaebuste läbivaatamiseks kohustuslikku kohtueelset korda.
III-3/1-8/94 PDF Riigikohus 08.09.1994
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg. 3 p.-de 1 ja 2 kohaselt võib kohalik omavalitsus otsustada ja korraldada neid kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud seadusega või mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada. Hinnaseadus (9. juuli 1992. a. redaktsioonis) ei anna Vabariigi Valitsusele volitusi laiendada kohalike omavalitsuste õigusi hindade reguleerimisel või panna kohaliku omavalitsuse organitele hindade riikliku kooskõlastamise funktsiooni.
III-3/1-7/94 PDF Riigikohus 17.06.1994
ORAS mõttest tuleneb, et õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise korral tuleb omandireformi õigustatud subjektide tuvastamisel lähtuda vara õigusvastase võõrandamise hetkel kehtinud seadusandlusest. See seaduse selgesõnaliselt sätestamata põhimõte on fikseeritud Vabariigi Valitsuse 28. 08. 1991. a. määruse nr. 161 punktides 15, 18 ja 21. Eestis 6. novembril 1940. a. kehtestatud Vene NFSV APK § 10, mille kohaselt abielu kestel soetatud vara oli abikaasade ühisvara, ei muutnud BES kehtivuse ajal abielu kestel soetatud vara staatust, kui see vara kuulus abikaasade varaühisusse. Omandireformi aluste seaduse mõttest tuleneb, et õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise korral tuleb omandireformi õigustatud subjektide tuvastamisel lähtuda vara õigusvastase võõrandamise hetkel kehtinud seadusandlusest. Maa natsionaliseerimise hetkel kehtis Eestis BES, majavalduse natsionaliseerimise hetkel aga Vene NFSV APK. Järelikult tuleb õigusvastaselt võõrandatud vara endiste omanike kindlaks määramisel arvestada nii BES ja selle rakendamisel antud tõlgendusi kui ka Vene NFSV APK sätteid. Vabariigi Valitsuse 28.08.1991. a. määruse nr. 161 p. 21 (Vabariigi Valitsuse 09. 01. 1992 määruse nr. 10 redaktsioonis) ei saa tõlgendada nii, et abikaasade varaühisuse korral on omandireformi õigustatud subjektiks üksnes omanikuna kinnistusraamatusse kantud isik või tema pärijad. BES kehtivuse ajal ei sõltunud abikaasade varaühisus sellest, kumb abikaasadest on kinnistusraamatusse kantud vara omanikuna.
III-3/1-5/94 PDF Riigikohus 03.06.1994
Asjaolu, et kaitseliitlane ei kandnud vormiriideid ning ei esitanud kontrollivale politseinikule dokumente, välistab võimaluse lugeda tema tegevust teenistusülesannete täitmiseks.
HÕS § 269 kohaselt võib haldusõiguserikkumise asjas tehtud otsuse peale kaebuse esitada 10 päeva jooksul arvates otsuse kättesaamise päevast. Antud säte laieneb ka apellatsioonkaebuse esitamise tähtajale.
Haldusõiguserikkujale HÕS §-s 243 ettenähtud õiguste selgitamata jätmine haldusõiguserikkumise protokolli koostamisel on oluline protsessinormide rikkumine ja toob kaasa halduskaristuse otsuse tühistamise.
Jahipidamisvahendiga jahimaadel viibimine ilma jahiõigust tõendavate dokumentideta võib olla toime pandud nii tahtlikult kui ka ettevaatamatusest ning see tegu tuleb kvalifitseerida HÕS § 64 järgi jahiloomastiku kaitse ja kasutamise korra rikkumisena.
III-3/1-3/94 PDF Riigikohus 06.04.1994
Üksikisiku tulumaksu seaduse § 8 kohaselt võisid ühise tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu maksta vaid abikaasad, kes elasid kogu maksustamisperioodi koos. Üksikisiku tulumaksu seaduse § 11, mis näeb ette tulumaksu tasumise kassadokumendi alusel, ei anna alust järelduseks, et tulumaksu võiks tasuda ühiselt.
See, et osa tuludest tehti maksuametile teatavaks pärast tulude deklareerimiseks kehtestatud tähtaja möödumist ja nende tulude deklareerimisel esitati ainult vorm E, lisamata uut tuludeklaratsiooni, ei ole käsitatav Maksukorralduse seaduse §-s 67 sätestatud maksuobjekti varjamisena, sest maksumaksjatel puudus tahtlus varjata tulusid.
III-3/1-2/94 PDF Riigikohus 23.02.1994
Kui HKS §-s 4 nimetatud avalik-õiguslik asutus, esinedes tsiviilõigussuhte poolena, annab haldusakti, siis kuulub vaidlus lahendamisele tsiviilkohtupidamise korras maa- või linnakohtus. Asutamisloa tühistamisel ei osale linnavalitsus tsiviilõigussuhtes, vaid täidab avalik-õiguslikke funktsioone. HKS § 3 lg. 2 p. 1 mõtte kohaselt ei kuulu halduskohtu pädevusse HKS §-s 4 lg. 1 nimetatud organi, asutuse ja ametiisiku õigusakti või toimingu peale esitatud kaebuse lahendamine üksnes juhul, kui see õigusakt või toiming on tsiviil-, perekonna- või tööõiguslik.
Kui halduskohtus asja lahendamise käigus selgub, et vaidluse lahendamine on seotud avalik-õigusliku asutuse tegutsemisega tsiviilõigussuhte poolena, siis lõpetab halduskohus asja menetluse HKS § 19 lg. 5 alusel ja teeb kaebuse esitajale ettepaneku esitada hagi Tsiviilkohtupidamise seadustikuga sätestatud korras.
III-3/1-1/94 PDF Riigikohus 18.02.1994
Vaidlus vallavolikogu liikme kandidaadiks registreerimisest keeldumise üle on sisult haldusasi. HKS § 3 lg. 1 p. 2 kohaselt lahendab halduskohus valimiskomisjonide otsuste peale esitatud kaebusi ainult seadusega ettenähtud juhtudel.
III-3/3-1/94 PDF Riigikohus 04.02.1994
Haldusõiguserikkumise protokolli puudumine tähendab HÕS §-s 218 p. 1 sätestatud asjaolu, mis välistab haldusõiguserikkumise asja menetluse.
3-2-4-1-16 PDF Riigikohus
Tervishoiuteenuse osutamisel vanglas tekib vangla ja kinnipeetava vahel eraõiguslik lepinguline suhe (vt nt RKEKm nr 3-3-4-1-11, p 9). Eelkõige on tervishoiuteenuse osutamiseks vanglas nt abivahendi kasutamise vajaduse hindamine ja patsiendi nõustamine, kuid see ei hõlma tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike meditsiiniliste abivahendite väljastamise otsustamist. Abivahendi väljastamise otsustamine vanglas on haldusotsus. (p 7, 9)

Kokku: 1990| Näitan: 1981 - 1990