/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 352| Näitan: 1 - 20

Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
III-2/3-2/93 PDF Riigikohus 21.10.1993
III-2/1-32/94 PDF Riigikohus 13.09.1994
III-2/1-28/94 PDF Riigikohus 13.09.1994
III-2/1-49/94 PDF Riigikohus 02.11.1994
III-2/1-57/94 PDF Riigikohus 27.12.1994
III-2/3-4/95 PDF Riigikohus 31.01.1995
III-2/1-10/95 PDF Riigikohus 21.02.1995
III-2/1-17/95 PDF Riigikohus 21.03.1995
III-2/1-20/95 PDF Riigikohus 12.04.1995
III-2/1-43/95 PDF Riigikohus 14.09.1995
III-2/1-68/95 PDF Riigikohus 16.10.1995
III-2/1-102/95 PDF Riigikohus 21.12.1995
3-2-1-18-96 PDF Riigikohus 14.02.1996
Kohtul on õigus isikut, lähtudes tema maksejõuetusest, vabastada täielikult või osaliselt kohtukulude tasumisest riigituludesse ainult määrusega (TsKS § 54 lg. 3). Hageja taotluse kohta riigilõivust vabastamiseks kohus määrust ei teinud ja seega kohus hagejat riigilõivu osalisest tasumisest ei vabastanud ning nõudis selle osa õigesti kohtuotsusega riigituludesse.
3-2-3-5-96 PDF Riigikohus 06.03.1996
Advokaadi abi eest kulude väljamõistmisel pankrotimenetluses tuleb rakendada tsiviilkohtupidamise seadustiku sätteid, sest PankrS § 2 lg. 2 ei tulene teisiti
3-2-1-50-96 PDF Riigikohus 04.04.1996
Hagi esitamisel omandiõiguse tunnistamiseks pärandvarale ja selle väljanõudmiseks ebaseaduslikust valdusest kui vara omaniku testamendijärgne pärija, tuleb tasuda riigilõiv riigilõivuseaduse lisa 1 § 1 lg 1 järgi ja ei kuulu kohaldamisele riigilõivuseaduse § 4 lg 1 p 8.
3-2-1-80-96 PDF Riigikohus 05.06.1996
Kui kohtule esitatud avalduse eest tasuti vähem riigilõivu, kuid kohus võttis avalduse menetlusse, siis ei saa vähem tasutud riigilõivu tõttu avalduse vastuvõtmisest enam keelduda ja avaldust tagastada. Sellisel juhul lahendatakse tiigilõivu tasumise küsimus kohtuotsusega (TsKS §-d 47 lg 1 ja 46).
Kui kohtule esitatud avalduse eest tasuti vähem riigilõivu, kuid kohus võttis avalduse menetlusse, siis ei saa vähem tasutud riigilõivu tõttu avalduse vastuvõtmisest enam keelduda ja avaldust tagastada. Sellisel juhul lahendatakse tiigilõivu tasumise küsimus kohtuotsusega (TsKS §-d 47 lg 1 ja 46). Kui hageja ei ole vaidlusaluse tehingu pooleks, ei nõua vara ega saa seda pärast tehingu kehtetuks tunnistamist restitutsiooniga tagasi, siis ei ole tegemist hageja varalise nõudega, vaid üksnes tehingu kehtetuks tunnistamisega ja hagiavaldust ei ole sellisel juhul õige lõivustada.
Kui hageja ei ole vaidlusaluse tehingu pooleks, ei nõua vara ega saa seda pärast tehingu kehtetuks tunnistamist restitutsiooniga tagasi, siis ei ole tegemist hageja varalise nõudega, vaid üksnes tehingu kehtetuks tunnistamisega ja hagiavaldust ei ole sellisel juhul õige lõivustada.
3-2-1-83-96 PDF Riigikohus 20.06.1996
TsKS § 57 lg 1 näeb ette pooltele tagajärje kohtukulude nimekirja mitteesitamise eest, kuid ei keela esimese astme kohtul kohtukulude väljamõistmist.
TsK § 426 lg 1 p 1 kohaselt vastutab hoidja vara kaotsimineku ja puudujäägi eest kaotsiläinud või puudujääva vara väärtuse ulatuses ka siis, kui hoiusuhe on TsK § 431 järgi tekkinud seaduse põhjal.
3-2-1-112-96 PDF Riigikohus 17.10.1996
TsKS § 54 lg 1 p 5 ja riigilõivuseaduse § 4 lg 1 p 5 kohaselt on riigilõivu tasumisest riigituludesse vabastatud hagejad - kuriteoga tekitatud varalise kahju hüvitamise hagides. Viidatud sätted ei sea riigilõivu maksmisest vabastamist sõltuvusse sellest, kas kostjaks on süüdimõistetu või isik, kes võib kanda tsiviilvastutust süüdimõistetu poolt kuriteoga tekitatud kahju eest. Riigilõivu tasumisest vabastamise otsustamisel kuulub tuvastamisele kas kahju, mille hüvitamist nõutakse, on tekitatud hagejale kuriteoga või mitte. Hagiavalduse menetlusse võtmise lahendamisel ei saa ette otsustada seda, kas hageja valitud kostja kannab tsiviilvastutust kuriteoga tekitatud kahju eest või mitte.
3-2-1-131-96 PDF Riigikohus 12.12.1996
Kassatsioonkaebuse esitamisel nii hinnata hagilt kui ka taotletava või vaidlustatava nõude summa osas samaaegselt, tuleb tasuda kautsjon taotletava või vaidlustatava nõude summa järgi.
3-2-1-43-97 PDF Riigikohus 10.04.1997
Tehingu kehtetuks tunnistamise nõudelt tuleb riigilõivu tasuda kui mittevaralise hagi eest. Kui tehingu kehtetuks tunnistamise hagis taotletakse tehingu järgi saadu tagastamist või selle võimatuse korral saadu hüvitamist rahas, siis tuleb tasuda riigilõivu samas ulatuses kui varalise või hindamisele kuuluva hagi esitamisel.

Kokku: 352| Näitan: 1 - 20

/otsingu_soovitused.json