/kohtulahenditeLiigitusAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

Kohtulahendite liigitus

Kokku: 531| Näitan: 81 - 100

Kohtuasja nrKohusLahendi kp Seotud sätted Märksõnad ja annotatsioonid kuva annotatsioonid peida annotatsioonid
3-2-1-69-98 PDF Riigikohus 28.05.1998
3-2-1-78-98 PDF Riigikohus 29.09.1999
Kohtuotsuses kohtu seisukoha põhjendamata jätmine on kohtuotsuse tühistamise aluseks.
Vanglas kinnipeetava õigust sõnumi saladusele võib piirata kohtu loal.
3-2-1-87-98 PDF Riigikohus 10.09.1998
TsKS § 230 lg 3 kohaselt asjas, milles poolte kokkulepe on seadusega lubatud, ei või kohus otsuses tugineda asjaolule, millele pool ei ole ise viidanud asja läbivaatamisel
3-2-1-97-98 PDF Riigikohus 14.10.1998
Kohtuotsus kuulub tühistamisele, kui kohus on ületanud poole nõuete piire või tuginenud asjaolule, millele pool ise ei ole viidanud asja läbivaatamisel.
Asja väljanõudmisel mitteomanikult (vindikatsioonihagi) on omandiõiguse tunnustamise eelduseks väidetava omandi õigusliku aluse olemasolu enne selle nõude esitamist.
Kaasomanikele kuulub teatud kindlaksmääratud osa ühisest omandist, mitte konkreetne osa ühisest asjast.
3-2-1-133-98 PDF Riigikohus 28.12.1998
TsKS § 230 lg 2 kohaselt ei võinud kohus kohaldada omal algatusel hagi aegumist, kui pooled sellele ei viita. Kuna seadus ei sätesta, mil viisil peab aegumise nõude esitama, on ebaõige kaebuse väide, et hagi aegumise kohaldamise nõue peab olema esitatud taotlusena.
TsK § 241 lg 1 p 2 kohaselt lõpeb kohustis kreeditori surmaga, kui täitmine on ette nähtud isiklikult kreeditorile. Nimetatud säte laieneb ainult nendele kohustistele, mis on lahutamatult seotud kreeditori isiksusega.
3-2-3-2-98 PDF Riigikohus 26.02.1998
Kohus peab kontrollima hageja volitusi, kutsuma kostja kohtuistungile seadusega ettenähtud korras ja järgima kohtuliku arutamise põhimõtteid.
Dokumentide tõestamata fotokoopiad ei ole dokumentaalsed tõendid.
3-2-3-7-98 PDF Riigikohus 04.06.1998
Kohtuotsus kuulub tühistamisel, kui otsuses ei ole märgitud tõendeid, millele on rajatud kohtu järeldus.
3-2-1-9-99 PDF Riigikohus 28.01.1999
Kuni tsiviilseadustiku üldosa seaduse jõustumiseni oli tulenevalt ettevõtteseaduse § 5 lg-st 2 ettevõtte õigusvõime maht ära määratud ka sellega, missugused tegutsemisalad olid tema põhikirjas ja muudes asutamisdokumentides kindlaks määratud.
Apellatsioonikohus on rikkunud TsKS § 232 lg 4, mille kohaselt otsuse põhjendavas osas märgitakse kohtu tuvastatud asjaolud, tõendid, millele on rajatud kohtu järeldused, põhjendused, miks kohus need või teised tõendid tagasi lükkab, samuti seadused, mida kohus kohaldas.
3-2-1-45-99 PDF Riigikohus 28.04.1999
Ringkonnakohus on rikkunud TsMS § 231 lg 4 sätteid,mille kohaselt peab kohus otsuse põhjendavas osas märkima kohtu tuvastatud asjaolud ja nendest tehtud järeldused, tõendid,millele on rajatud kohtu järeldused, samuti seadused, mida kohus kohaldas. Kohus peab otsuses põhjendama, miks ta ei nõustu hageja või kostja väidetega. Kohus peab kõiki kogutud tõendeid analüüsima. Kui kohus mõnda tõendit ei arvesta,peab ta seda otsuses põhjendama.
Kohtuotsus peab olema põhjendatud (TsMS § 227 lg 1). Ringkonnakohus rikkus seda nõuet jättes otsuses põhjendamata, milles väljendus põhjuslik seos kahjutekitanu õigusvastase teo ja kannatanul saabunud varalise kahju vahel.
3-2-1-47-99 PDF Riigikohus 04.05.1999
Ringkonnakohtu otsus on vastuoluline ning ei vasta TsMS § 227 lg 1 nõuetele.
Tunnistajate ütluste kaudu on keelatud tõendada laenulepingu täitmist, mis peab olema sõlmitud kirjalikus vormis.
3-2-1-58-99 PDF Riigikohus 25.05.1999
TsÜS § 93 lg 2 kohaselt on tehinguga kokkulepitud vormi järgimata jätmisel tehing tühine kui selline tagajärg on tehinguga ette nähtud.
Kohtuotsus ei vasta TsMS § 227 lg 1 nõuetele,mille kohaselt kohtuotsus peab olema seaduslik ja põhjendatud.
3-2-1-71-99 PDF Riigikohus 22.06.1999
Kohus rikkus TsMS § 211 lg 1 sätestatut, mille kohaselt on kohtumäärus kohtulahend, millega asja sisuliselt ei otsustata. Maakohtu menetluse lõpetamise määruses on tehtud sisuline otsustus kannatanu süü kohta liiklusõnnetuses. Selle üle saab otsustada vaid kõiki tõendeid hinnates ja vaidlust kohtuotsusega lahendades.
Kohus on rikkunud TsMS § 182 lg 6 nõudeid, mille kohaselt ei võta kohus vastu alaealise või teovõimetu isiku seadusliku esindaja hagist loobumist ega kinnita poolte kokkulepet, kui hagist loobumine või poolte kokkulepe rikub alaealise või teovõimetu õigusi ja huve; sel juhul kaasab kohus protsessi alaealise või teovõimetu seadusliku esindajana eeskosteasutuse.
3-2-1-79-99 PDF Riigikohus 29.09.1999
Ühes tsiviilasjas jõustunud kohtuotsusega tuvastatud asjaolu ei saa TsMS §-de 94 lg 2 ja 242 lg 2 kohaselt vaidlustada teises tsiviilasjas, kui sellest võtavad osa samad pooled.
Ühes tsiviilasjas jõustunud kohtuotsusega tuvastatud asjaolu ei saa TsMS §-de 94 lg 2 ja 242 lg 2 kohaselt vaidlustada teises tsiviilasjas ,kui sellest võtavad osa samad pooled.
3-2-1-90-99 PDF Riigikohus 19.10.1999
3-2-1-93-99 PDF Riigikohus 17.11.1999
Apellatsioonikohus rikkus kohtuotsusele TsMS § 229 lg 2 järgi esitatavat nõuet, mille kohaselt ei või kohus rajada otsust asjaolule, mida pool ise ei ole asja läbivaatamisel esitanud. TsMS § 319 lg 1 kohaselt kontrollib ringkonnakohus apellatsiooni korras esimese astme kohtulahendi seaduslikkust ja põhjendatust üksnes osas, mille peale edasi kaevati.
Apellatsioonikohus peab põhjendama, millistele tõenditele tuginedes ta vastava järelduse tegi (TsMS § 227 lg 1, § 330 lg 4).
Kui apellatsioonikohus asub linnakohtust vastupidisele seisukohale, siis peab ta oma seisukohta põhjendama (TsMS § 330 lg 5). Apellatsioonikohus peab põhjendama, millistele tõenditele tuginedes ta vastava järelduse tegi (TsMS § 227 lg 1, § 330 lg 4).
3-2-1-101-99 PDF Riigikohus 24.11.1999
Kohtud on rikkunud TsMS § 231 lg 4 ja 330 lg 4 järgi otsuse põhjendavale osale esitatavaid nõudeid. Kohtute otsustes on kasutatud ebatäpseid mõisteid, mis liikluseeskirja tunnustatud terminite hulgas puuduvad. Kohus peab asjaolude tuvastamisel ja neist järelduste tegemisel kasutama liikluseeskirja termineid ja seletusi.
Apellatsioonikohus jättis kostja taotluse hagi aegumise kohaldamiseks igasuguse tähelepanuta ja rikkus sellega TsMS §-s 228 sätestatut, teha kohtuotsus kõigi nõuete kohta.
TsMS § 330 lg 4 kohaselt märgitakse otsuse põhjendavas osas ringkonnakohtu tuvastatud asjaolud ja nendest tehtud järeldused, tõendid, millele on rajatud kohtu järeldused ning seadused, mida ringkonnakohus kohaldas. Apellatsioonikohtu otsus ei vasta otsuse sisule esitatavatele nõuetele.
LKindlS § 34 lg 1 kohaselt on kindlustusandjal õigus keelduda kahju hüvitamisest, kui kannatanu ise on vastutav kahju tekkimise eest või kui hüvitamine oleks vastuolus LKindlS §-s 27 toodud liikluskahju hüvitamise põhimõtetega. Vastutuse tekkimise tingimuseks on sõidukit juhtinud isiku käitumise õigusvastasus ja kahju, mis on tekitatud sõiduki liikumise või paiknemise tagajärjel ning põhjuslik seos sõiduki liikumise või paiknemise ja tekitatud kahju vahel (LKindlS § 4 lg 2).
3-2-1-19-00 PDF Riigikohus 19.04.2000
TsMS § 229 kohaselt ei või kohus teha otsust nõude kohta, mida ei ole esitatud.
3-2-1-30-00 PDF Riigikohus 05.04.2000
Kohtuotsus kuulub TsMS §-st 228 tulenevalt tühistamisele, kui kohtu käsitlus vaidluse lahendamisel tähtsust omavatest asjaoludest ei ole arusaadav või kohus ei ole teinud otsust kõigi esitatud nõuete kohta.
3-2-1-74-00 PDF Riigikohus 09.05.2000
TsMS §-s 227 sätestatud kohtuotsuse seaduslikkuse ja põhjendatuse nõue tähendab muuhulgas ka seda, et kohtuotsus ei või olla vastuoluline. Kohtuotsuses tuleb selgelt eristada poolte väidetut ja kohtu poolt tuvastatut. Elamuühistu liikme ja elamuühistu vahelise vastutuse piiritlemisel kahju tekitamise eest tuleb juhinduda ka elamuühistu tegevust reguleerivatest õigusaktidest ES § 15 järgi.
3-2-1-92-00 PDF Riigikohus 25.09.2000
Seaduslik ja põhjendatud ei ole apellatsioonikohtu otsus, millega loeti esimese astme kohtu poolt tuvastatuks asjaolu, mille tuvastamist selle kohtuotsuse põhjendused ei kajasta.

Kokku: 531| Näitan: 81 - 100

/otsingu_soovitused.json