Kronoloogia

Kõik osad, 27.06.2022

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevõtmiseks RT I, 27.06.2022, 32 Keskkonnaminister määrus 52 30.06.2022 - …
Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused RT I, 27.06.2022, 31 Keskkonnaminister määrus 2 30.06.2022 - 31.12.2022
Võru maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine RT I, 27.06.2022, 30 Keskkonnaminister määrus 58 30.06.2022 - …
Viljandi maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine RT I, 27.06.2022, 29 Keskkonnaminister määrus 38 30.06.2022 - …
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimise taotluse ja registreeringu andmekoosseis RT I, 27.06.2022, 28 Keskkonnaminister määrus 43 30.06.2022 - …
Valga maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine RT I, 27.06.2022, 27 Keskkonnaminister määrus 14 30.06.2022 - …
Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise täpsustatud nõuded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nõuded ning maa korrastamise akti sisu ja vorm RT I, 27.06.2022, 26 Keskkonnaminister määrus 12 30.06.2022 - …
Topograafilistele kaartidele kantavate andmete koosseis, topograafiliste kaartide nomenklatuur, kasutatavad leppemärgid ja kartograafiliste tööde teostamise korraldus RT I, 27.06.2022, 25 Keskkonnaminister määrus 70 30.06.2022 - …
Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähtsust omavad topograafilised nähtused RT I, 27.06.2022, 24 Keskkonnaminister määrus 76 30.06.2022 - …
Tallinna linna kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alla võtmine ja selle piiranguvööndi ulatus ning kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alt väljaarvamine RT I, 27.06.2022, 23 Keskkonnaminister määrus 22 30.06.2022 - 19.03.2023
Rapla maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine RT I, 27.06.2022, 22 Keskkonnaminister määrus 24 30.06.2022 - …
Radioaktiivsete jäätmete klassifikatsioon, registreerimise, käitlemise ja üleandmise nõuded ning radioaktiivsete jäätmete pakendi vastavusnäitajad RT I, 27.06.2022, 21 Keskkonnaminister määrus 34 30.06.2022 - …
Põlva maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine RT I, 27.06.2022, 20 Keskkonnaminister määrus 59 30.06.2022 - …
Põhjaveevaru hindamise kord, nõuded põhjaveevaru hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta ning põhjaveevaru kehtestamise aluseks olevate andmete koosseis RT I, 27.06.2022, 19 Keskkonnaminister määrus 55 30.06.2022 - 15.07.2023
Põhjaveekogumite nimekiri ja nende eristamise kord, seisundiklassid ja nende määramise kord, seisundiklassidele vastavad keemilise seisundi määramiseks kasutatavate kvaliteedinäitajate väärtused ja koguselise seisundi määramiseks kasutatavate näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende sisalduse läviväärtused põhjaveekogumite kaupa ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning taustataseme määramise põhimõtted RT I, 27.06.2022, 18 Keskkonnaminister määrus 48 30.06.2022 - …
Pärnu maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine RT I, 27.06.2022, 17 Keskkonnaminister määrus 23 30.06.2022 - …
Pärnu ja Tartu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine RT I, 27.06.2022, 16 Keskkonnaminister määrus 27 30.06.2022 - …
Proovivõtumeetodid RT I, 27.06.2022, 15 Keskkonnaminister määrus 49 30.06.2022 - …
Objekti kontrollimise andmekogu süsteemi asutamine ja põhimäärus RT I, 27.06.2022, 14 Keskkonnaminister määrus 46 30.06.2022 - 15.07.2023
Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete Eesti looduse infosüsteemi esitamise korra ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid RT I, 27.06.2022, 13 Keskkonnaminister määrus 43 30.06.2022 - …

Kokku: 32| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json