Lühendid ja nende vasted

Siit leiad aktide lühendite nimekirja, mille järgi saad ka otsinguid teostada.

Pealkiri Lühend
Abieluvararegistri seadus AVRS
Abipolitseiniku seadus APolS
Advokatuuriseadus AdvS
Aiandus- ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohta ASVES
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus ATKEAS
Alkoholiseadus AS
Ametiühingute seadus AÜS
Arenguseire seadus ASeS
Arhiiviseadus ArhS
Asendustäitmise ja sunniraha seadus ATSS
Asjaõigusseadus AÕS
Asjaõigusseaduse rakendamise seadus AÕSRS
Atmosfääriõhu kaitse seadus AÕKS
Audiitortegevuse seadus AudS
Autoriõiguse seadus AutÕS
Autoveoseadus AutoVS
Avaliku teabe seadus AvTS
Avaliku teenistuse seadus ATS
Biotsiidiseadus BS
Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus EKTÄKS
Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus KPMS
Eesti Kultuurkapitali seadus KultKS
Eesti Kunstiakadeemia seadus EKAS
Eesti lipu seadus ELS
Eesti Maaülikooli seadus EMÜKS
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus EMTAS
Eesti Panga seadus EPS
Eesti Rahvusraamatukogu seadus ERRS
Eesti Rahvusringhäälingu seadus ERHS
Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus ELTTS
Eestis tegutsenud teiste riikide julgeoleku- ja luureorganite materjalide kogumise, arvelevõtmise, säilitamise ja kasutamise korra seadus ETRJS
Eesti Teaduste Akadeemia seadus TAS
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus ETHS
Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus OkupS
Eesti Vabariigi haridusseadus HaS
Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus ORAS
Eesti Vabariigi poolt rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks olemisega seotud varaliste kohustuste võtmise ja täitmise seadus ROLVKS
Eesti Vabariigi põhiseadus PS
Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus PSRS
Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus PSTS
Eesti Vabariigi seadus vara võõrandamise õigusvastasuse tõendamise lihtsustatud korra kehtestamise kohta VVÕTS
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seadus ÜRPS
Ehitusseadustik EhS
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus EhSRS
E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus EUTS
Ekspordi riikliku tagamise seadus ERTS
Elamuseadus ES
Elektrituruseadus ELTS
Elektroonilise side seadus ESS
Eluruumide erastamise seadus EES
Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seadus OAKS
Endiste korteriühingute liikmete korterite tagastamise ja kompenseerimise seadus KortTS
Endiste omanike õdedele ja vendadele või nende alanejatele sugulastele endise omaniku maal asuvate endise omaniku hoonete ja rajatiste tagastamise seadus EOHTS
Energiamajanduse korralduse seadus EnKS
Erakonnaseadus EKS
Erakooliseadus EraKS
Erakorralise seisukorra seadus ErSS
Erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ELRKS
Erastamisseadus ErS
Etendusasutuse seadus EAS
Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus ETS
Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus ELMS
Euro kasutusele võtmise seadus EKVS
Euroopa Liidu kodaniku seadus ELKS
Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seadus ELKTS
Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 «Euroopa majandushuviühingu kohta» rakendamise seadus EMHÜS
Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 «Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta» rakendamise seadus SCEPS
Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 «Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta» rakendamise seadus SEPS
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus ELÜPS
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seadus EKodAS
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 «Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta» rakendamise seadus ETKRS
Euroopa Parlamendi valimise seadus EPVS
Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1257/2012 kohaldamise seadus EPVKS
Finantsinspektsiooni seadus FIS
Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus FELS
Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus FIMS
Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seadus GMMOKS
Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus GMOVS
Geograafilise tähise kaitse seadus GTKS
Halduskohtumenetluse seadustik HKMS
Halduskoostöö seadus HKTS
Haldusmenetluse seadus HMS
Haldusreformi seadus HRS
Hasartmängumaksu seadus HasMMS
Hasartmänguseadus HasMS
Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri HÕNTE
Hoiu-laenuühistu seadus HLÜS
Hooneühistuseadus HÜS
Huvikooli seadus HuviKS
Hädaolukorra seadus HOS
Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus ÕVTÕS
Infoühiskonna teenuse seadus InfoTS
Inimgeeniuuringute seadus IGUS
Investeerimisfondide seadus IFS
Isikuandmete kaitse seadus IKS
Isikut tõendavate dokumentide seadus ITDS
Jahiseadus JahiS
Julgeolekuasutuste seadus JAS
Jäätmeseadus JäätS
Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus EMOES
Kaitseliidu seadus KaLS
Kaitseväe korralduse seadus KKS
Kaitseväeteenistuse seadus KVTS
Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seadus KVTRS
Kalandusturu korraldamise seadus KTKS
Kalapüügiseadus KPS
Kalmistuseadus KalmS
Karistusregistri seadus KarRS
Karistusseadustik KarS
Karistusseadustiku rakendamise seadus KarSRS
Kasuliku mudeli seadus KasMS
Kaubamärgiseadus KaMS
Kaubandusliku meresõidu koodeks KMSK
Kaubandusliku meresõidu seadus KMSS
Kaugkütteseadus KKütS
Keeleseadus KeeleS
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus KBFIS
Kemikaaliseadus KemS
Keskkonnajärelevalve seadus KeJS
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus KeHJS
Keskkonnaseadustiku üldosa seadus KeÜS
Keskkonnaseire seadus KeSS
Keskkonnatasude seadus KeTS
Keskkonnavastutuse seadus KeVS
Kiirgusseadus KiS
Kindlustustegevuse seadus KindlTS
Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus KAHOS
Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus KAOKS
Kinnistusraamatuseadus KRS
Kirikute ja koguduste seadus KiKoS
Kodakondsuse seadus KodS
Kogumispensionide seadus KoPS
Kohalike maksude seadus KoMS
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus KOKS
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus KOVVS
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus KOFS
Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus KOLS
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus KOÜS
Kohanimeseadus KNS
Kohtuekspertiisiseadus KES
Kohtute seadus KS
Kohtutäituri seadus KTS
Kollektiivlepingu seadus KLS
Kollektiivse töötüli lahendamise seadus KTTLS
Kommertspandiseadus KomPS
Konkurentsiseadus KonkS
Konsulaarseadus KonS
Koolieelse lasteasutuse seadus KELS
Kooseluseadus KooS
Korrakaitseseadus KorS
Korruptsioonivastane seadus KVS
Korteriomandi- ja korteriühistuseadus KrtS
Krediidiandjate ja -vahendajate seadus KAVS
Krediidiasutuste seadus KAS
Kriminaalhooldusseadus KrHS
Kriminaalmenetluse seadustik KrMS
Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus KrMSRS
Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus KultVS
Kunstiteoste tellimise seadus KTTS
Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus KVEKS
Kutseseadus KutS
Kutseõppeasutuse seadus KutÕS
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus KRAPS
Kõrgharidusseadus KHaS
Käibemaksuseadus KMS
Küberturvalisuse seadus KüTS
Laeva asjaõigusseadus LAÕS
Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus LaevaRS
Lastekaitseseadus LasteKS
Lennundusseadus LennS
Lepitusseadus LepS
Liikluskindlustuse seadus LKindlS
Liiklusseadus LS
Looduskaitseseadus LKS
Loomakaitseseadus LoKS
Loovisikute ja loomeliitude seadus LLS
Lõhkematerjaliseadus LMS
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus MPKS
Maagaasiseadus MGS
Maa hindamise seadus MHS
Maakatastriseadus MaaKatS
Maakorraldusseadus MaaKS
Maamaksuseadus MaaMS
Maaparandusseadus MaaParS
Maapõueseadus MaaPS
Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus MaaRKMOS
Maareformi seadus MaaRS
Mahepõllumajanduse seadus MPõS
Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus MSÜS
Majandusvööndi seadus MVS
Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus MERAS
Makse- ja arveldussüsteemide seadus MAS
Maksualase teabevahetuse seadus MTVS
Maksukorralduse seadus MKS
Meditsiiniseadme seadus MSS
Meediateenuste seadus MeeTS
Merealapiiride seadus MPS
Meresõiduohutuse seadus MSOS
Meretöö seadus MTööS
Metsaseadus MS
Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus MTKS
Mittetulundusühingute seadus MTÜS
Muinsuskaitseseadus MuKS
Muuseumiseadus MuuS
Mõõteseadus MõõteS
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus MSVS
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus NETS
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus NPALS
Nimeseadus NS
Noorsootöö seadus NTS
Notariaadiseadus NotS
Notari distsiplinaarvastutuse seadus NotDVS
Notari tasu seadus NotTS
NSV Liidu sõjaväebaaside jaoks sundvõõrandatud maa tagastamise ja kompenseerimise seadus SbMTS
Ohvriabi seadus OAS
Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus ReprS
Pakendiaktsiisi seadus PakAS
Pakendiseadus PakS
Paldiski omavalitsuse korraldamise seadus PaldKS
Pandikirjaseadus PandiKS
Pankrotiseadus PankrS
Patendiseadus PatS
Patendivoliniku seadus PatVS
Perehüvitiste seadus PHS
Perekonnaseadus PKS
Perekonnaseisutoimingute seadus PKTS
Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadus STS2004_2006
Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus STS2007_2013
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus STS2014_2020
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus ÜSS2021_2027
Planeerimisseadus PlanS
Politsei ja piirivalve seadus PPVS
Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus PorTS
Postiseadus PostiS
Prokuratuuriseadus ProkS
Psühhiaatrilise abi seadus PsAS
Punase risti nimetuse ja embleemi seadus PRS
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus PISTS
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus PGS
Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus PSJKS
Põllumajandusloomade aretuse seadus PõLAS
Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seadus PTEKS
Pärimisseadus PärS
Päästeseadus PäästeS
Päästeteenistuse seadus PäästeTS
Pühade ja tähtpäevade seadus PTS
Püsiasustusega väikesaarte seadus VSaarS
Raamatupidamise seadus RPS
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus RahaPTS
Rahvahääletuse seadus RaHS
Rahvaraamatukogu seadus RaRS
Rahvastikuregistri seadus RRS
Rahvatervise seadus RTerS
Rahvusooperi seadus ROS
Rahvusvahelise eraõiguse seadus REÕS
Rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seadus RTsMS
Rahvusvahelise sanktsiooni seadus RSanS
Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus RKESS
Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus RKSS
Raskeveokimaksu seadus RVMS
Raudteeseadus RdtS
Ravikindlustuse seadus RaKS
Ravimiseadus RavS
Reklaamiseadus RekS
Relvaseadus RelvS
Riigieelarve seadus RES
Riigihangete seadus RHS
Riigikaitseseadus RiKS
Riigikogu kodu- ja töökorra seadus RKKTS
Riigikogu liikme staatuse seadus RKLS
Riigikogu valimise seadus RKVS
Riigikontrolli seadus RKS
Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus RKPSS
Riigilõivuseadus RLS
Riigipiiri seadus RiPS
Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus RSVS
Riigi Teataja seadus RTS
Riigivapi seadus RVaS
Riigivaraseadus RVS
Riigivastutuse seadus RVastS
Riigi õigusabi seadus RÕS
Riiklike elatusrahade seadus RERS
Riikliku pensionikindlustuse seadus RPKS
Riikliku perelepitusteenuse seadus RPLS
Riikliku statistika seadus RStS
Ruumiandmete seadus RAS
Sadamaseadus SadS
Saneerimisseadus SanS
Seadme ohutuse seadus SeOS
Seadus kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta KRASS
Seadus süümevande andmise korra kohta SVS
Sihtasutuste seadus SAS
Soodustingimustel vanaduspensionide seadus SVPS
Soolise võrdõiguslikkuse seadus SoVS
Sotsiaalhoolekande seadus SHS
Sotsiaalmaksuseadus SMS
Sotsiaalseadustiku üldosa seadus SÜS
Spordiseadus SpS
Strateegilise kauba seadus StrKS
Surma põhjuse tuvastamise seadus SPTS
Sõjahaudade kaitse seadus SHKS
Säilituseksemplari seadus SäES
Säästva arengu seadus SäAS
Söödaseadus SöS
Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus SKHS
Tagatisfondi seadus TFS
Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus TPSKS
Taimekaitseseadus TaimKS
Tallinna Tehnikaülikooli seadus TTÜKS
Tallinna Ülikooli seadus TalÜKS
Tarbijakaitseseadus TKS
Tartu Ülikooli seadus TÜKS
Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus TAKS
Teenetemärkide seadus TeenMS
Tervisekassa seadus TerKS
Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus TOKVS
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus TTKS
Toiduseadus ToiduS
Tolliseadus TS
Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadus LPS
Toote nõuetele vastavuse seadus TNVS
Tsiviilkohtumenetluse seadustik TsMS
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus TsMSRS
Tsiviilseadustiku üldosa seadus TsÜS
Tubakaseadus TubS
Tuleohutuse seadus TuOS
Tulumaksuseadus TuMS
Tulundusühistuseadus TÜS
Tunnistajakaitse seadus TuKS
Turismiseadus TurS
Turvaseadus TurvaS
Turvategevuse seadus TurvaTS
Tõestamisseadus TõS
Täiskasvanute koolituse seadus TäKS
Täitemenetluse seadustik TMS
Töölepingu seadus TLS
Tööstusdisaini kaitse seadus TDKS
Tööstusheite seadus THS
Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus TÕAS
Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus TDVS
Töötajate usaldusisiku seadus TUIS
Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus TÜÜKS
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus TTOS
Tööturumeetmete seadus TöMS
Töötuskindlustuse seadus TKindlS
Töövaidluse lahendamise seadus TvLS
Töövõimetoetuse seadus TVTS
Vabariigi Presidendi ametihüve seadus VPAS
Vabariigi Presidendi töökorra seadus VPTKS
Vabariigi Presidendi valimise seadus VPVS
Vabariigi Valitsuse reglement VVR
Vabariigi Valitsuse seadus VVS
Vandetõlgi seadus VTS
Vangistusseadus VangS
Vedelkütuse erimärgistamise seadus VKEMS
Vedelkütuse seadus VKS
Vedelkütusevaru seadus VKVS
Veeseadus VeeS
Vereseadus VereS
Veterinaarseadus VS
Võlaõigusseadus VÕS
Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus VÕSRS
Võrdse kohtlemise seadus VõrdKS
Väetiseseadus VäetS
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus VRKAS
Välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seadus VUHS
Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus VRKS
Välismaalaste seadus VMS
Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus VKTS
Välissuhtlemisseadus VäSS
Välisteenistuse seadus VäTS
Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus VSS
Väljateenitud aastate pensionide seadus VAPS
Väärismetalltoodete seadus VMTS
Väärteomenetluse seadustik VTMS
Väärtpaberite registri pidamise seadus EVKS
Väärtpaberituru seadus VPTS
Õigusaktides rahaühikute euroga asendamise seadus ÕREAS
Õiguskantsleri seadus ÕKS
Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus ÕVVS
Õppetoetuste ja õppelaenu seadus ÕÕS
Äriregistri seadus ÄRS
Äriseadustik ÄS
Ühistatud vara maksumuse määramise seadus ÜVMS
Ühistranspordiseadus ÜTS
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus ÜVVKS
Üürivaidluse lahendamise seadus ÜVLS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json