Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus


Uudise kuupäev: 13.03.2019
Jõustub:01.09.2019
Riigi Teatajas avaldati Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus.

Seadusega kehtestatakse akadeemia eesmärk, ülesanded, juhtimise ja rahastamise alused. Lisaks nähakse ette akadeemia vastutusala muusika ja teatrikunsti valdkondades, samuti akadeemia roll muusikaalase üldhariduse ja kutsehariduse edendamisel. 

Uuendatakse akadeemia juhtimisstruktuuri nii, et akadeemia juhtorganiteks on nõukogu, senat ja rektor. Seadusega on akadeemias strateegilisi otsuseid tegev ja väliseid liikmeid kaasav seitsmeliikmeline nõukogu, kelle koosseisu määrab viieks aastaks valitsus. Seadusega nähakse täiendava akadeemia juhtorganina ette senat, kes vastutab õppe- ning teadus- ja arendustegevuse küsimuste eest. Senatil on õigus anda oma pädevuse piires välja määrusi ja võtta vastu otsuseid. Rektor akadeemia juhtorganina ja senati esimehena vastutab akadeemia põhikirja, arengukava ja eelarve täitmise eest.

Akadeemia tegevust rahastatakse riigieelarvest ja rahastamise aluseid ei muudeta. Võrreldes kehtiva õigusega nähakse seaduses ette muudatus erakooli või eraõigusliku teadus- ja arendusasutuse asutamise kohta. Kui praegu on selle asutamine võimalik juhul, kui tegemist on sihtasutusega, mille üheks asutajaks on riik, siis seadusmuudatusega ei ole akadeemia asutatud eraõiguslikul juriidilisel isikul õigust asutada erakooli või eraõiguslikku teadus- ja arendusasutust.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json